Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 5 april 2017 - Straatsburg

9. Stemmingen (voortzetting)
CRE

9.1. Bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (codificatie) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0103)


9.2. Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen uitgezonderd de aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging, door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van het Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en de toetreding tot dat protocol, uitgezonderd de aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0104)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de bekrachtiging van het protocol.


9.3. Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie,van het Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en betreffende de toetreding tot dat protocol, met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0105)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de bekrachtiging van het protocol.


9.4. Toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Kroatië * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Kroatië [COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Nuno Melo (A8-0073/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0106)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0106)


9.5. Medische hulpmiddelen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lazing over het standpunt van de Raad in eerste lazing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009 en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0107)

Het woord werd gevoerd door:

Glenis Willmott en Peter Liese, vóór de stemming.


9.6. Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lazing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Peter Liese (A8-0069/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0108)


9.7. Geldmarktfondsen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake geldmarktfondsen [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Neena Gill (A8-0041/2015)

Het debat heeft op 28 april 2015 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 28.4.2015).

De stemming is uitgesteld tijdens de vergadering van 29 april 2015 (punt 10.61 van de notulen van 29.4.2015).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P8_TA(2017)0109)


9.8. Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Het debat heeft op 14 september 2016 plaatsgevonden (punt 20 van de notulen van 14.9.2016).

De stemming is uitgesteld tijdens de vergadering van 15 september 2016 (punt 11.6 van de notulen van 15.9.2016).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P8_TA(2017)0110)


9.9. Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0111)


9.10. Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsresolutie over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 [2017/2051(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0112)


9.11. Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2015/435 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0113)


9.12. Raming van de uitgaven en ontvangsten voor het begrotingsjaar 2018 - Afdeling I - Europees Parlement (stemming)

Verslag van het Parlement over de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2018 [2017/2022(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0114)

Het woord werd gevoerd door:

Paul Rübig, vóór de stemming over paragraaf 37, 5e deel.


9.13. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2017 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds ter ondersteuning van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting voor 2017 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ter ondersteuning van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal [07003/2017 - C8-0130/2017- 2017/2018(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jens Geier (A8-0155/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0115)


9.14. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/000 TA 2017 — Technische bijstand op initiatief van de Commissie (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2017/000 TA 2017 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie) [COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Victor Negrescu (A8-0157/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0116)


9.15. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ter ondersteuning van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0117)


9.16. Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Letland * (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Letland, en ter vervanging van Besluit 2014/911/EU [13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0089/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERP VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0118)


9.17. Geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Slowakije, Portugal, Letland, Litouwen, Tsjechië, Estland, Hongarije, Cyprus, Polen, Zweden, Malta en België * (stemming)

Verslag over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Slowakije, Portugal, Letland, Litouwen, Tsjechië, Estland, Hongarije, Cyprus, Polen, Zweden, Malta en België, en ter vervanging van de Besluiten 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU en 2014/410/EU [13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERP VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0119)


9.18. Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Slowakije, Bulgarije, Frankrijk, Tsjechië, Litouwen, Nederland, Hongarije, Cyprus, Estland, Malta, Roemenië en Finland * (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Slowakije, Bulgarije, Frankrijk, Tsjechië, Litouwen, Nederland, Hongarije, Cyprus, Estland, Malta, Roemenië en Finland, en ter vervanging van de Besluiten 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU en 2013/792/EU [13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERP VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0120)


9.19. Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Finland, Slovenië, Roemenië, Polen, Zweden, Litouwen, Bulgarije, Slowakije en Hongarije * (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Finland, Slovenië, Roemenië, Polen, Zweden, Litouwen, Bulgarije, Slowakije en Hongarije, en ter vervanging van Besluiten 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU en 2014/264/EU van de Raad [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERP VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0121)


9.20. Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Malta, Cyprus en Estland * (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Malta, Cyprus en Estland, en ter vervanging van de besluiten nrs. 2014/731/EU, 2014/743/EU en 2014/744/EU [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Maria Grapini (A8-0090/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERP VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0122)


9.21. Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (stemming)

Ontwerpresolutie over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee, drie of vier van de events Bt11, 59122, MIR604, 1507 en GA21, ingevolge Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0123)


9.22. Aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU (stemming)

Verslag over de aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU [2015/2342(INI)] - Commissie buitenlandse zaken - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteurs: Elena Valenciano en Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0124).

Juridische mededeling - Privacybeleid