Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 5 aprilie 2017 - Strasbourg

9. Votare (continuare)
CRE

9.1. Anumite aspecte ale dreptului societăţilor comerciale ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale (codificare) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0103)


9.2. Ratificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea statelor membre la acest protocol, în interesul Uniunii Europene, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Aprobat (P8_TA(2017)0104)

Parlamentul a aprobat ratificarea protocolului.


9.3. Ratificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport interimar referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea statelor membre la acest protocol, în interesul Uniunii Europene, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Aprobat (P8_TA(2017)0105)

Parlamentul a aprobat ratificarea protocolului.


9.4. Aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen în domeniul Sistemului de Informații Schengen în Republica Croația * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen în domeniul Sistemului de Informații Schengen în Republica Croația [COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Nuno Melo (A8-0073/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2017)0106)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0106)


9.5. Dispozitivele medicale ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2017)0107)

Intervenții

Glenis Willmott și Peter Liese, înaitea votării.


9.6. Dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Peter Liese (A8-0069/2017)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2017)0108)


9.7. Fondurile de piață monetară ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile de piață monetară [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Neena Gill (A8-0041/2015)

Dezbaterea a avut loc la 28 aprilie 2015 (punctul 15 al PV din 28.4.2015).

Votul a fost amânat în cadrul ședinței din 29 aprilie 2015 (punctul 10.61 al PV din 29.4.2015).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P8_TA(2017)0109)


9.8. Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Dezbaterea a avut loc la 14 septembrie 2016 (punctul 20 al PV din 14.9.2016).

Votul a fost amânat în cadrul ședinței din 15 septembrie 2016 (punctul 11.6 al PV din 15.9.2016).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P8_TA(2017)0110)


9.9. Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jan Olbrycht și Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Aprobat (P8_TA(2017)0111)


9.10. Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (Rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 [2017/2051(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jan Olbrycht și Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0112)


9.11. Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2015/435 privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jan Olbrycht și Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0113)


9.12. Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018 - Secțiunea I - Parlamentul European (vot)

Raport referitor la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2018 [2017/2022(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0114)

Intervenție

Paul Rübig, înainte de votul privind punctul 37, a cincea parte.


9.13. Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general 2017 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2017 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2017, care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei [07003/2017 - C8-0130/2017- 2017/2018(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Jens Geier (A8-0155/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0115)


9.14. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/000 TA 2017 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2017/000 TA 2017 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) [COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Victor Negrescu (A8-0157/2017)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0116)


9.15. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0117)


9.16. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Letonia * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Letonia și de înlocuire a Deciziei 2014/911/UE [13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0089/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROIECTUL CONSILIULUI

Aprobat (P8_TA(2017)0118)


9.17. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia și de înlocuire a deciziilor 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE și 2014/410/UE [13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROIECTUL CONSILIULUI

Aprobat (P8_TA(2017)0119)


9.18. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Slovacia, Bulgaria, Franța, Republica Cehă, Lituania, Țările de Jos, Ungaria, Cipru, Estonia, Malta, România și Finlanda * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Slovacia, Bulgaria, Franța, Republica Cehă, Lituania, Țările de Jos, Ungaria, Cipru, Estonia, Malta, România și Finlanda și de înlocuire a deciziilor 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE și 2013/792/UE [13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROIECTUL CONSILIULUI

Aprobat (P8_TA(2017)0120)


9.19. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Finlanda, Slovenia, România, Polonia, Suedia, Lituania, Bulgaria, Slovacia și Ungaria * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Finlanda, Slovenia, România, Polonia, Suedia, Lituania, Bulgaria, Slovacia și Ungaria și de înlocuire a deciziilor 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE și 2014/264/UE [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROIECTUL CONSILIULUI

Aprobat (P8_TA(2017)0121)


9.20. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Malta, Cipru și Estonia * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor (VRD) în Malta, Cipru și Estonia și de înlocuire a deciziilor 2014/731/UE, 2014/743/UE și 2014/744/UE ale Consiliului [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Maria Grapini (A8-0090/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROIECTUL CONSILIULUI

Aprobat (P8_TA(2017)0122)


9.21. Porumbul modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (vot)

Propunere de rezoluție referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0123)


9.22. Abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE (vot)

Raport referitor la abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE [2015/2342(INI)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru dezvoltare. Raportori: Elena Valenciano și Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0124).

Notă juridică - Politica de confidențialitate