Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 5. april 2017 - Strasbourg

9. Čas glasovanja (nadaljevanje)
CRE

9.1. Določeni vidiki prava družb ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih vidikih prava družb (kodificirano besedilo) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0103)


9.2. Ratifikacija in pristop k protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snoveh z izjemo vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o ratifikaciji in pristopu k Protokolu iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snoveh po morju s strani držav članic v imenu Unije z izjemo vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Odobreno (P8_TA(2017)0104)

Parlament je odobril ratifikacijo protokola.


9.3. Ratifikacija in pristop k protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snoveh glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o ratifikaciji in pristopu k Protokolu iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju s strani držav članic v interesu Evropske unije glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Odobreno (P8_TA(2017)0105)

Parlament je odobril ratifikacijo protokola.


9.4. Uporaba določb schengenskega pravnega reda na področju schengenskega informacijskega sistema na Hrvaškem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o uporabi določb schengenskega pravnega reda na področju schengenskega informacijskega sistema v Republiki Hrvaški [COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Nuno Melo (A8-0073/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2017)0106)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0106)


9.5. Medicinski pripomočki ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2017)0107)

Govori

Glenis Willmott in Peter Liese, pred glasovanjem.


9.6. In vitro diagnostični medicinski pripomočki ***II (glasovanje)

Priporočila za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Peter Liese (A8-0069/2017)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2017)0108)


9.7. Skladi denarnega trga ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skladih denarnega trga [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Neena Gill (A8-0041/2015)

Razprava je potekala 28. aprila 2015 (točka 15 zapisnika z dne 28.4.2015).

Glasovanje je bilo preloženo na seji dne 29. aprila 2015 (točka 10.61 zapisnika z dne 29.4.2015).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P8_TA(2017)0109)


9.8. Prospekt, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Razprava je potekala 14. septembra 2016 (točka 20 zapisnika z dne 14.9.2016).

Glasovanje je bilo preloženo na seji dne 15. septembra 2016 (točka 11.6 zapisnika z dne 15.9.2016).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P8_TA(2017)0110)


9.9. Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Jan Olbrycht in Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Odobreno (P8_TA(2017)0111)


9.10. Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 [2017/2051(INI)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Jan Olbrycht in Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0112)


9.11. Sprostitev varnostne rezerve (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2015/435 o sprostitvi varnostne rezerve [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Jan Olbrycht in Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0113)


9.12. Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 – oddelek I – Evropski parlament (glasovanje)

Report on Parliament's estimates of revenue and expenditure for the financial year 2018 [2017/2022(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0114)

Govor

Paul Rübig, pred glasovanjem o odstavku 37, 5.del.


9.13. Predlog spremembe proračuna št. 1/2017, priložen predlogu za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada EU za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2017 k splošnemu proračunu za leto 2017, priložen predlogu za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski [07003/2017 - C8-0130/2017- 2017/2018(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Jens Geier (A8-0155/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0115)


9.14. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2017/000 TA 2017 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2017/000 TA 2017 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) [COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Victor Negrescu (A8-0157/2017)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0116)


9.15. Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU za zagotavljanje pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0117)


9.16. Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov v Latviji * (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi daktiloskopskih podatkov v Latviji in nadomestitvi Sklepa 2014/911/EU [13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claude Moraes (A8-0089/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

OSNUTEK SVETA

Odobreno (P8_TA(2017)0118)


9.17. Avtomatizirana izmenjava podatkov o DNK na Slovaškem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Cipru, Poljskem, Švedskem, Malti in v Belgiji * (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov o DNK na Slovaškem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Cipru, Poljskem, Švedskem, Malti in v Belgiji ter nadomestitvi sklepov 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU in 2014/410/EU [13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

OSNUTEK SVETA

Odobreno (P8_TA(2017)0119)


9.18. Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Slovaškem, v Bolgariji, Franciji, Češki republiki, Litvi, na Nizozemskem, Madžarskem, Cipru, v Estoniji, na Malti, v Romuniji in na Finskem * (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi daktiloskopskih podatkov na Slovaškem, v Bolgariji, Franciji, Češki republiki, Litvi, na Nizozemskem, Madžarskem, Cipru, v Estoniji, na Malti, v Romuniji in na Finskem ter nadomestitvi sklepov 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU in 2013/792/EU [13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

OSNUTEK SVETA

Odobreno (P8_TA(2017)0120)


9.19. Avtomatizirana izmenjava podatkov o vozilih, registriranih na Finskem, v Sloveniji, Romuniji, na Poljskem, Švedskem, v Litvi, Bolgariji, na Slovaškem in Madžarskem * (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov iz registrov vozil na Finskem, v Sloveniji, Romuniji, na Poljskem, Švedskem, v Litvi, Bolgariji, na Slovaškem in Madžarskem ter nadomestitvi sklepov 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU in 2014/264/EU [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

OSNUTEK SVETA

Odobreno (P8_TA(2017)0121)


9.20. Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Malti, Cipru in v Estoniji * (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov iz registrov vozil na Malti, Cipru in v Estoniji ter nadomestitvi sklepov 2014/731/EU, 2014/743/EU in 2014/744/EU [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Maria Grapini (A8-0090/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

OSNUTEK SVETA

Odobreno (P8_TA(2017)0122)


9.21. Gensko spremenjena koruza Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (glasovanje)

Predlog resolucije o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacijskih dogodkov Bt11, 59122, MIR604, 1507 in GA21 na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0123)


9.22. Obravnavanje tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU (glasovanje)

Poročilo o obravnavanju tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU [2015/2342(INI)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za razvoj. Soporočevalca: Elena Valenciano in Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0124).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov