Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 5 април 2017 г. - Страсбург

18. Положението във Венецуела (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Положението във Венецуела (2017/2651(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Luis de Grandes Pascual, от името на групата PPE, Francisco Assis, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Ferreira, Igor Šoltes, Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Melo и Francisco José Millán Mon.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cláudia Monteiro de Aguiar, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ana Gomes, Георги Пирински и José Inácio Faria.

Изказа се Věra Jourová.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност