Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

24. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 1/2017- ΕΥΕΔ (N8-0011/2017 - C8-0114/2017 - 2017/2048(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-02/C/17 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0012/2017 - C8-0115/2017 - 2017/2049(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές , οι εκθέσεις

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Jens Geier (A8-0155/2017)

- Έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2018 (2017/2022(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2017/000 TA 2017 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Victor Negrescu (A8-0157/2017).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου