Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 5 април 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 6.Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (разискване)
 7.Време за гласуване
  7.1.Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (гласуване)
 8.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 9.Време за гласуване (продължение)
  9.1.Някои аспекти на дружественото право ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.2.Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.3.Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.4.Прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.5.Медицински изделия ***II (гласуване)
  9.6.Медицински изделия за инвитро диагностика ***II (гласуване)
  9.7.Фондове на паричния пазар ***I (гласуване)
  9.8.Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване ***I (гласуване)
  9.9.Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 *** (гласуване)
  9.10.Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 (резолюция) (гласуване)
  9.11.Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства (гласуване)
  9.12.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2018 година - Раздел І - Европейски парламент (гласуване)
  9.13.Проект на коригиращ бюджет № 1/2007, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия (гласуване)
  9.14.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 — Техническа помощ по инициатива на Комисията) (гласуване)
  9.15.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия (гласуване)
  9.16.Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Латвия * (гласуване)
  9.17.Автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Словакия, Португалия, Латвия, Литва, Чешката република, Естония, Унгария, Кипър, Полша, Швеция, Малта и Белгия * (гласуване)
  9.18.Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Словакия, България, Франция, Чешката република, Литва, Нидерландия, Унгария, Кипър, Естония, Малта, Румъния и Финландия * (гласуване)
  9.19.Автоматичен обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства във Финландия, Словения, Румъния, Полша, Швеция, Литва, България, Словакия и Унгария * (гласуване)
  9.20.Автоматизиран обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония * (гласуване)
  9.21.Генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (гласуване)
  9.22.Справяне с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Слово на омразата, популизъм и фалшиви новини в социалните медии – ЕС в търсене на отговор (разискване)
 14.Правила за пазарите на роуминг на едро ***I (разискване)
 15.Правила за пазарите на роуминг на едро ***I (продължeние на разискването)
 16.Трети страни, чиито граждани са освободени от виза: Украйна ***I (разискване)
 17.Състав на делегациите
 18.Положението във Венецуела (разискване)
 19.Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (разискване)
 20.Състав на делегациите
 21.Доклад от 2016 г. относно бивша югославска република Македония
 22.Препоръка до Съвета относно Комисията за положението на жените (разискване)
 23.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 24.Внесени документи
 25.Трансфер на бюджетни кредити
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (250 kb) Списък на присъствалите (64 kb)    Поименни гласувания (3482 kb) 
 
Протокол (91 kb) Списък на присъствалите (12 kb) Резултати от различните гласувания (39 kb) Поименни гласувания (140 kb) 
 
Протокол (335 kb) Списък на присъствалите (71 kb) Резултати от различните гласувания (646 kb) Поименни гласувания (2224 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност