Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 6.Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 9.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  9.1.Ορισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιου ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.2.Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.3.Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.4.Εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Κροατίας * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.5.Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***II (ψηφοφορία)
  9.6.Ιn vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***II (ψηφοφορία)
  9.7.Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς ***I (ψηφοφορία)
  9.8.Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση ***I (ψηφοφορία)
  9.9.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 *** (ψηφοφορία)
  9.10.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 (Ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  9.11.Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες (ψηφοφορία)
  9.12.Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2018 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  9.13.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία (ψηφοφορία)
  9.14.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2017/000 TA 2017 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (ψηφοφορία)
  9.15.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία (ψηφοφορία)
  9.16.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Λετονία * (ψηφοφορία)
  9.17.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στη Σλοβακία, την Πορτογαλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Μάλτα και το Βέλγιο * (ψηφοφορία)
  9.18.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά δακτυλοσκοπικά δεδομένα στη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία * (ψηφοφορία)
  9.19.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Φινλανδία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία * (ψηφοφορία)
  9.20.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Μάλτα, την Κύπρο και την Εσθονία * (ψηφοφορία)
  9.21.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Έγκριση γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (ψηφοφορία)
  9.22.Αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Ρητορική μίσους, λαϊκισμός, και ψευδείς ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - προς μια ανταπόκριση της ΕΕ (συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα)
 14.Κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής ***I (συζήτηση)
 15.Κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής ***I (συνέχεια της συζήτησης)
 16.Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή: Ουκρανία ***I (συζήτηση)
 17.Σύνθεση των αντιπροσωπειών
 18.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 19.Επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα (συζήτηση)
 20.Σύνθεση των αντιπροσωπειών
 21.Έκθεση του 2016 σχετικά με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
 22.Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την Επιτροπή για τη θέση των γυναικών (CSW) (συζήτηση)
 23.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 24.Κατάθεση εγγράφων
 25.Μεταφορές πιστώσεων
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (254 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (3482 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (95 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (44 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (137 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (338 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (657 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2121 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου