Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 5. aprill 2017 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 6.Läbirääkimised Ühendkuningriigiga pärast teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust lahkuda (arutelu)
 7.Hääletused
  
7.1.Läbirääkimised Ühendkuningriigiga pärast teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust lahkuda (hääletus)
 8.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 9.Hääletused (jätkamine)
  
9.1.Äriühinguõiguse teatavad aspektid ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.2.Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine, v.a tsiviilasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevad aspektid *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.3.Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.4.Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamine Horvaatias * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.5.Meditsiiniseadmed ***II (hääletus)
  
9.6.In vitro diagnostikameditsiiniseadmed ***II (hääletus)
  
9.7.Rahaturufondid ***I (hääletus)
  
9.8.Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt ***I (hääletus)
  
9.9.Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 *** (hääletus)
  
9.10.Resolutsioon mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 kohta (hääletus)
  
9.11.Ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmine (hääletus)
  
9.12.2018. aasta tulude ja kulude eelarvestus - I jagu - Euroopa Parlament (hääletus)
  
9.13.Paranduseelarve projekt nr 1/2017, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile (hääletus)
  
9.14.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/000 TA 2017 – Tehniline abi komisjoni algatusel (hääletus)
  
9.15.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile (hääletus)
  
9.16.Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Lätis * (hääletus)
  
9.17.DNA-andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Slovakkias, Portugalis, Lätis, Leedus, Tšehhi Vabariigis, Eestis, Ungaris, Küprosel, Poolas, Rootsis, Maltal ja Belgias * (hääletus)
  
9.18.Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Slovakkias, Bulgaarias, Prantsusmaal, Tšehhi Vabariigis, Leedus, Madalmaades, Ungaris, Küprosel, Eestis, Maltal, Rumeenias ja Soomes * (hääletus)
  
9.19.Sõidukite registriandmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Soomes, Sloveenias, Rumeenias, Poolas, Rootsis, Leedus, Bulgaarias, Slovakkias ja Ungaris * (hääletus)
  
9.20.Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetus Maltal, Küprosel ja Eestis * (hääletus)
  
9.21.Geneetiliselt muundatud mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (hääletus)
  
9.22.Pagulas- ja rändevoogude ohjamine ning ELi välistegevuse osa selles (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Vihkamist õhutavad avaldused, populism ja valeuudised sotsiaalmeedias – ELi meetmed (temaatiline arutelu)
 14.Rändluse hulgiturgude eeskirjad ***I (arutelu)
 15.Rändluse hulgiturgude eeskirjad ***I (arutelu jätkamine)
 16.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Ukraina) ***I (arutelu)
 17.Delegatsioonide koosseis
 18.Olukord Venezuelas (arutelu)
 19.ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus (arutelu)
 20.Delegatsioonide koosseis
 21.2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta
 22.Naiste staatuse komisjoni käsitlev soovitus nõukogule (arutelu)
 23.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 24.Esitatud dokumendid
 25.Assigneeringute ümberpaigutamine
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (213 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (3482 kb) 
 
Protokoll (86 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (36 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (134 kb) 
 
Protokoll (298 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (674 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2107 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika