Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Woensdag 5 april 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 6.Onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na bekendmaking van zijn voornemen uit de Europese Unie te treden (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na bekendmaking van zijn voornemen uit de Europese Unie te treden (stemming)
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 9.Stemmingen (voortzetting)
  
9.1.Bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen uitgezonderd de aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.3.Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.4.Toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Kroatië * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.5.Medische hulpmiddelen ***II (stemming)
  
9.6.Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ***II (stemming)
  
9.7.Geldmarktfondsen ***I (stemming)
  
9.8.Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten ***I (stemming)
  
9.9.Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 *** (stemming)
  
9.10.Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (resolutie) (stemming)
  
9.11.Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven (stemming)
  
9.12.Raming van de uitgaven en ontvangsten voor het begrotingsjaar 2018 - Afdeling I - Europees Parlement (stemming)
  
9.13.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2017 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds ter ondersteuning van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal (stemming)
  
9.14.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/000 TA 2017 — Technische bijstand op initiatief van de Commissie (stemming)
  
9.15.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ter ondersteuning van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal (stemming)
  
9.16.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Letland * (stemming)
  
9.17.Geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Slowakije, Portugal, Letland, Litouwen, Tsjechië, Estland, Hongarije, Cyprus, Polen, Zweden, Malta en België * (stemming)
  
9.18.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Slowakije, Bulgarije, Frankrijk, Tsjechië, Litouwen, Nederland, Hongarije, Cyprus, Estland, Malta, Roemenië en Finland * (stemming)
  
9.19.Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Finland, Slovenië, Roemenië, Polen, Zweden, Litouwen, Bulgarije, Slowakije en Hongarije * (stemming)
  
9.20.Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Malta, Cyprus en Estland * (stemming)
  
9.21.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (stemming)
  
9.22.Aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Haatzaaiende uitlatingen, populisme en nepnieuws in de sociale media - naar een reactie van de EU (actualiteitendebat)
 14.Voorschriften voor wholesaleroamingmarkten ***I (debat)
 15.Voorschriften voor wholesaleroamingmarkten ***I (voortzetting van het debat)
 16.Derde landen waarvan de onderdanen onderworpen zijn aan of vrijgesteld zijn van de visumplicht: Oekraïne ***I (debat)
 17.Samenstelling delegaties
 18.Situatie in Venezuela (debat)
 19.Gepastheid van de door het EU-U.S. Privacy Shield geboden bescherming. (debat)
 20.Samenstelling delegaties
 21.Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
 22.Aanbeveling aan de Raad over de Commissie voor de status van de vrouw (CSW) (debat)
 23.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 24.Ingekomen stukken
 25.Kredietoverschrijvingen
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (218 kb) Presentielijst (64 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3482 kb) 
 
Notulen (86 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (35 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (135 kb) 
 
Notulen (310 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (613 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2276 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid