Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 5 april 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 6.Förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (debatt)
 7.Omröstning
  7.1.Förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (omröstning)
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 9.Omröstning (fortsättning)
  9.1.Vissa aspekter av bolagsrätt ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.2.Ratifikation av och anslutning till 2010 års protokoll till internationella konventionen om farliga och skadliga ämnen, med undantag för aspekter som rör civilrättsligt samarbete *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.3.Ratifikation av och anslutning till 2010 års protokoll till internationella konventionen om farliga och skadliga ämnen med avseende på aspekter som rör civilrättsligt samarbete *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.4.Tillämpningen av bestämmelserna i Schengenregelverket i fråga om Schengens informationssystem i Kroatien * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.5.Medicintekniska produkter ***II (omröstning)
  9.6.Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik ***II (omröstning)
  9.7.Penningmarknadsfonder ***I (omröstning)
  9.8.Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel ***I (omröstning)
  9.9.Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 *** (omröstning)
  9.10.Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (resolution) (omröstning)
  9.11.Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter (omröstning)
  9.12.Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2018 - Avsnitt I - Europaparlamentet (omröstning)
  9.13.Förslag till ändringsbudget nr 1 till 2017 års allmänna budget som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal (omröstning)
  9.14.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/000 TA2017 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ (omröstning)
  9.15.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal (omröstning)
  9.16.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Lettland * (omröstning)
  9.17.Automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Slovakien, Portugal, Lettland, Litauen, Tjeckien, Estland, Ungern, Cypern, Polen, Sverige, Malta och Belgien * (omröstning)
  9.18.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Slovakien, Bulgarien, Frankrike, Tjeckien, Litauen, Nederländerna, Ungern, Cypern, Estland, Malta, Rumänien och Finland * (omröstning)
  9.19.Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Finland, Slovenien, Rumänien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakien och Ungern * (omröstning)
  9.20.Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Malta, Cypern och Estland * (omröstning)
  9.21.Genetiskt modifierade majsprodukter (Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21) (omröstning)
  9.22.Hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Hatpropaganda, populism och falska nyheter i sociala medier – på väg mot en EU-åtgärd (debatt om en aktuell fråga)
 14.Grossistledet på roamingmarknader ***I (debatt)
 15.Grossistledet på roamingmarknader ***I (fortsättning på debatten)
 16.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering respektive är undantagna från detta krav: Ukraina ***I (debatt)
 17.Composition des délégations
 18.Situationen i Venezuela (debatt)
 19.Huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (debatt)
 20.Composition des délégations
 21.Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
 22.Rekommendation till rådet om kvinnokommissionen (debatt)
 23.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 24.Inkomna dokument
 25.Anslagsöverföringar
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (217 kb) Närvarolista (64 kb)    Omröstningar med namnupprop (3482 kb) 
 
Protokoll (85 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (37 kb) Omröstningar med namnupprop (137 kb) 
 
Protokoll (302 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (614 kb) Omröstningar med namnupprop (2193 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy