Показалец 
Протокол
PDF 335kWORD 91k
Сряда, 5 април 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 6.Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (разискване)
 7.Време за гласуване
  7.1.Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (гласуване)
 8.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 9.Време за гласуване (продължение)
  9.1.Някои аспекти на дружественото право ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.2.Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.3.Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.4.Прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.5.Медицински изделия ***II (гласуване)
  9.6.Медицински изделия за инвитро диагностика ***II (гласуване)
  9.7.Фондове на паричния пазар ***I (гласуване)
  9.8.Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване ***I (гласуване)
  9.9.Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 *** (гласуване)
  9.10.Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 (резолюция) (гласуване)
  9.11.Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства (гласуване)
  9.12.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2018 година - Раздел І - Европейски парламент (гласуване)
  9.13.Проект на коригиращ бюджет № 1/2007, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия (гласуване)
  9.14.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 — Техническа помощ по инициатива на Комисията) (гласуване)
  9.15.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия (гласуване)
  9.16.Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Латвия * (гласуване)
  9.17.Автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Словакия, Португалия, Латвия, Литва, Чешката република, Естония, Унгария, Кипър, Полша, Швеция, Малта и Белгия * (гласуване)
  9.18.Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Словакия, България, Франция, Чешката република, Литва, Нидерландия, Унгария, Кипър, Естония, Малта, Румъния и Финландия * (гласуване)
  9.19.Автоматичен обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства във Финландия, Словения, Румъния, Полша, Швеция, Литва, България, Словакия и Унгария * (гласуване)
  9.20.Автоматизиран обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония * (гласуване)
  9.21.Генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (гласуване)
  9.22.Справяне с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Слово на омразата, популизъм и фалшиви новини в социалните медии – ЕС в търсене на отговор (разискване)
 14.Правила за пазарите на роуминг на едро ***I (разискване)
 15.Правила за пазарите на роуминг на едро ***I (продължeние на разискването)
 16.Трети страни, чиито граждани са освободени от виза: Украйна ***I (разискване)
 17.Състав на делегациите
 18.Положението във Венецуела (разискване)
 19.Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (разискване)
 20.Състав на делегациите
 21.Доклад от 2016 г. относно бивша югославска република Македония
 22.Препоръка до Съвета относно Комисията за положението на жените (разискване)
 23.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 24.Внесени документи
 25.Трансфер на бюджетни кредити
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.


2. Изявление на председателството

Председателят направи изявление, с което критикува неприемливата атака, свързана с химическо оръжие в Сирия вчера. Той изразява своята солидарност с народа на Сирия и припомня ролята на една обединена Европа в мирния процес.


3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи (2017/2646(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, от името на групата ECR, относно Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи (B8-0245/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, относно Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи (B8-0246/2017);

—   Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, относно Русия, задържането на протестиращи срещу корупцията, включително Алексей Навални (B8-0248/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, относно Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи (B8-0249/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, от името на групата ALDE, относно Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи (B8-0250/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, от името на групата PPE относно Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи (B8-0251/2017).

II.   Беларус (2017/2647(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Branislav Škripek, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Urszula Krupa, Ruža Tomašić от името на групата ECR, относно положението с правата на човека в Беларус (B8-0253/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, относно Беларус (B8-0256/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, относно Беларус (B8-0258/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL относно Беларус (B8-0259/2017);

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, от името на групата ALDE, sur la situation en Biélorussie (B8-0261/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Adam Szejnfeld, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, от името на групата PPE, относно Беларус (B8-0263/2017).

III.   Бангладеш, включително детските бракове (2017/2648(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, относно Бангладеш, включително детските бракове (B8-0252/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill, от името на групата S&D, относно Бангладеш, включително детските бракове (B8-0254/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, относно Бангладеш, включително детските бракове (B8-0255/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, от името на групата ECR, относно Бангладеш, включително детските бракове (B8-0257/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Kostas Chrysogonos, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, относно Бангладеш, включително детските бракове (B8-0260/2017);

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, от името на групата ALDE, относно Бангладеш, включително детските бракове (B8-0262/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, Sven Schulze, József Nagy, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, от името на групата PPE, относно Бангладеш, включително детските бракове (B8-0264/2017).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


4. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегирана директива на Комисията с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложениеIII към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване от ограничение за употребата на олово в прозрачни стъкла за приложение в оптиката (C(2017)01527 - 2017/2615(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 март 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегирани регламенти (ЕС) 2015/2205, (ЕС) 2016/592 и (ЕС) 2016/1178 по отношение на крайния срок за спазване на задължението за клиринг от страна на някои контрагенти, търгуващи с извънборсови деривати (C(2017)01658 - 2017/2617(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 16 март 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията относно условията за класифициране без изпитване на продукти от слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизирания стандарт EN 14080, и продукти от строителен дървен материал с клиновидни зъби, обхванати от хармонизирания стандарт EN 15497, по отношение на реакцията им на огън, и за изменение на Решение 2005/610/ЕО (C(2017)01702 - 2017/2621(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 20 март 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията относно условията за класифициране без изпитване на мазилки на основата на органични свързващи вещества, обхванати от хармонизиран стандарт EN 15824, и разтвори за външна и вътрешна мазилка, обхванати от хармонизиран стандарт EN 998-1, по отношение на тяхната реакция на огън (C(2017)01703 - 2017/2622(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 20 март 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на заличаването на Гвиана от таблицата в точка I от приложението и добавянето на Етиопия в тази таблица (C(2017)01951 - 2017/2634(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 24 март 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON, LIBE

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията относно адаптирането на приложениеIII към Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (C(2017)00393 – 2017/2556(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 февруари 2017 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца, по искане на Съвета.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 по отношение на мерките за контрол, свързани с отглеждането на коноп, някои разпоредби относно плащането за екологизиране, плащането за млади земеделски стопани, контролиращи юридическо лице, изчисляването на размера на подпомагането за съответна единица в рамките на доброволното обвързано с производството подпомагане, частите от правата на плащане и някои изисквания за уведомяване във връзка със схемата за единно плащане на площ и доброволното обвързано с производството подпомагане, както и за изменение на приложение X към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (C(2017)00735 – 2017/2571(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 февруари 2017 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца, по искане на Парламента.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI


5. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на Директива № 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на веществата органичен силиций (монометилсилантриол) и калциева сол на фосфорилирани олигозахариди (POs-Ca®), влагани в храните и използвани при производството на хранителни добавки (D049176/01 - 2017/2630(RPS) - срок: 24 юни 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията относно отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D049265/01 - 2017/2631(RPS) - срок: 24 юни 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията относно отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храни, различни от претенциите, които се отнасят до намаляването на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D049411/01 - 2017/2632(RPS) - срок: 24 юни 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията относно отказ за разрешаване на здравна претенция за храни, различна от претенциите, които се отнасят до намаляването на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D049412/01 - 2017/2633(RPS) - срок: 24 юни 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за бензовиндифлупир, хлорантранилипрол, делтаметрин, етофумезат, халоксифоп, Pepino Mosaic Virus, изолат с ниска вирулентност VC1, Pepino Mosaic Virus, изолат с ниска вирулентност VX1, оксатиапипролин, пентиопирад, пираклостробин, спиротетрамат, слънчогледово масло, толклофос-метил и тринексапак във или върху определени продукти (D049578/02 - 2017/2650(RPS) - срок: 1 юни 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от флуопирам; хексахлороциклохексан (НСН), алфа-изомер; хексахлороциклохексан (НСН), бета-изомер; хексахлороциклохексан (НСН), сума от изомери, с изключение на гама-изомера; линдан (хексахлороциклохексан (НСН), гама-изомер); никотин и профенофос във и върху определени продукти (D049581/03 - 2017/2639(RPS) - срок: 28 май 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за трициклазол във или върху определени продукти (D049627/02 - 2017/2638(RPS) - срок: 28 май 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от диметоат и ометоат във и върху определени продукти (D049632/02 - 2017/2637(RPS) - срок: 28 май 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D049872/01 - 2017/2616(RPS) - срок: 17 юни 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D049873/01 - 2017/2619(RPS) - срок: 17 юни 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на [допълненията към] приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на канцерогенните, мутагенните или токсичните за репродукцията вещества (D049962/02 - 2017/2640(RPS) - срок: 28 юни 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D049972/02 - 2017/2627(RPS) - срок: 23 юни 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI


6. Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (разискване)

Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (2017/2593(RSP))

Председателят направи кратко встъпително изказване.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD (Председателят призова оратора към спазване на реда във връзка с думи, които накърняват достойнството на Парламента), Marcel de Graaff, от името на групата ENF и Steven Woolfe, независим член на ЕП.

Изказаха се: Ian Borg (действащ председател на Съвета), Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) и Michel Barnier (главен преговарящ).

Изказаха се: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox и Catherine Bearder.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Сергей Станишев, Ангел Джамбазки, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Мария Габриел, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa и Victor Boştinaru.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
председател

Изказаха се: Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella и Manfred Weber.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Guy Verhofstadt, координатор и председател на групата ALDE, Manfred Weber, председател на групата PPE, Gianni Pittella, председател на групата S&D, Philippe Lamberts и Ska Keller, съпредседатели на групата Verts/ALE, и Danuta Maria Hübner, председател на комисията по конституционни въпроси, относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017);

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga et Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017);

—   Syed Kamall, от името на групата ECR, относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 5.4.2017 г г.

Изказаха се: Vicky Ford относно думите на някои британски членове на ЕП по време на разискването, и James Carver.


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017 (2017/2593(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0237/2017

(за замяна на B8-0237/2017 и B8-0241/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Guy Verhofstadt, координатор и председател на групата ALDE;

—   Manfred Weber, председател на групата PPE;

—   Gianni Pittella, председател на групата S&D;

—   Philippe Lamberts и Ska Keller председатели на групата Verts/ALE;

—   Gabriele Zimmer, председател на групата GUE/NGL;

—   Danuta Maria Hübner, председател на комисията AFCO.

Приема се (P8_TA(2017)0102)

(Предложенията за резолюции B8-0242/2017 и B8-0243/2017 отпадат.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

8. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят обяви, че не е получил никакво искане във връзка с решенията за започване на междуинституционални преговори, обявени на пленарното заседание в понеделник, 3 април 2017 г. (точка 8 от протокола от 3.4.2017 г.).

Комисиите могат да започнат преговорите.


9. Време за гласуване (продължение)

9.1. Някои аспекти на дружественото право ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на дружественото право (кодифициран текст) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0103)


9.2. Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Междинен доклад относно предложението за решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския Съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Одобрява се (P8_TA(2017)0104)

Парламентът дава съгласието си за ратифицирането на протокола.


9.3. Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Междинен доклад относно проекта на решение на Съвета относно относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Одобрява се (P8_TA(2017)0105)

Парламентът дава съгласието си за ратифицирането на протокола.


9.4. Прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия [COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Nuno Melo (A8-0073/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2017)0106)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0106)


9.5. Медицински изделия ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2017)0107)

Изказвания

Glenis Willmott и Peter Liese, преди гласуването.


9.6. Медицински изделия за инвитро диагностика ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Peter Liese (A8-0069/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2017)0108)


9.7. Фондове на паричния пазар ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно фондовете на паричния пазар [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Neena Gill (A8-0041/2015)

Разискването се състоя на 28 април 2015 г. (точка 15 от протокола от 28.4.2015 г).

Гласуването беше отложено по време на заседанието от 29 април 2015 г. (точка 10.61 от протокола от 29.4.2015 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0109)


9.8. Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Разискването се състоя на 14 септември 2016 г. (точка 20 от протокола от 14.9.2016 г).

Гласуването беше отложено по време на заседанието от 15 септември 2016 г. (точка 11.6 от протокола от 15.9.2016 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0110)


9.9. Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jan Olbrycht и Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Одобрява се (P8_TA(2017)0111)


9.10. Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 (резолюция) (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 [2017/2051(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jan Olbrycht и Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0112)


9.11. Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/435 относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jan Olbrycht и Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0113)


9.12. Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2018 година - Раздел І - Европейски парламент (гласуване)

Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2018 година [2017/2022(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0114)

Изказване

Paul Rübig, преди гласуването, относно параграф 37, 5-та част.


9.13. Проект на коригиращ бюджет № 1/2007, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2017 към общия бюджет за 2017 г., придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия [07003/2017 - C8-0130/2017- 2017/2018(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jens Geier (A8-0155/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0115)


9.14. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 — Техническа помощ по инициатива на Комисията) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 – Техническа помощ по инициатива на Комисията) [COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Victor Negrescu (A8-0157/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0116)


9.15. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0117)


9.16. Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Латвия * (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Латвия и за замяна на Решение 2014/911/ЕС [13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A8-0089/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРОЕКТ НА СЪВЕТА

Одобрява се (P8_TA(2017)0118)


9.17. Автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Словакия, Португалия, Латвия, Литва, Чешката република, Естония, Унгария, Кипър, Полша, Швеция, Малта и Белгия * (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на ДНК данни в Словакия, Португалия, Латвия, Литва, Чешката република, Естония, Унгария, Кипър, Полша, Швеция, Малта и Белгия и за замяна на решения 2010/689/ЕС, 2011/472/ЕС, 2011/715/ЕС, 2011/887/ЕС, 2012/58/ЕС, 2012/299/ЕС, 2012/445/ЕС, 2012/673/ЕС, 2013/3/ЕС, 2013/148/ЕС, 2013/152/ЕС и 2014/410/ЕС [13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРОЕКТ НА СЪВЕТА

Одобрява се (P8_TA(2017)0119)


9.18. Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Словакия, България, Франция, Чешката република, Литва, Нидерландия, Унгария, Кипър, Естония, Малта, Румъния и Финландия * (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Словакия, България, Франция, Чешката република, Литва, Нидерландия, Унгария, Кипър, Естония, Малта, Румъния и Финландия и за замяна на решения 2010/682/ЕС, 2010/758/ЕС, 2011/355/ЕС, 2011/434/ЕС, 2011/888/ЕС, 2012/46/ЕС, 2012/446/ЕС, 2012/672/ЕС, 2012/710/ЕС, 2013/153/ЕС, 2013/229/ЕС и 2013/792/ЕС [13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРОЕКТ НА СЪВЕТА

Одобрява се (P8_TA(2017)0120)


9.19. Автоматичен обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства във Финландия, Словения, Румъния, Полша, Швеция, Литва, България, Словакия и Унгария * (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства във Финландия, Словения, Румъния, Полша, Швеция, Литва, България, Словакия и Унгария и за замяна на решения 2010/559/ЕС, 2011/387/ЕС, 2011/547/ЕС, 2012/236/ЕС, 2012/664/ЕС, 2012/713/ЕС, 2013/230/ЕС, 2013/692/ЕС и 2014/264/ЕС [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Филиз Хюсменова (A8-0095/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРОЕКТ НА СЪВЕТА

Одобрява се (P8_TA(2017)0121)


9.20. Автоматизиран обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония и за замяна на решения 2014/731/ЕС, 2014/743/ЕС и 2014/744/ЕС [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Maria Grapini (A8-0090/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРОЕКТ НА СЪВЕТА

Одобрява се (P8_TA(2017)0122)


9.21. Генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (гласуване)

Резолюция относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0123)


9.22. Справяне с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС (гласуване)

Доклад относно справянето с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС [2015/2342(INI)] - Комисия по външни работи - Комисия по развитие. Докладчици: Elena Valenciano и Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0124).


10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (2017/2593(RSP)) - RC-B8-0237/2017
Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Момчил Неков, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Michela Giuffrida, Matt Carthy, Norica Nicolai, Doru-Claudian Frunzulică, Richard Corbett, Nicola Caputo, Michaela Šojdrová, Clare Moody, Jonathan Arnott, Peter Jahr, Zoltán Balczó, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Vicky Ford, Franc Bogovič, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Seán Kelly, Diane Dodds, Csaba Sógor, Nathan Gill, Mairead McGuinness и Seb Dance

Доклад Glenis Willmott - A8-0068/2017
Beatriz Becerra Basterrechea, Diane James, Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák и Mairead McGuinness

Доклад Peter Liese - A8-0069/2017
Michaela Šojdrová

Доклад Neena Gill - A8-0041/2015
Doru-Claudian Frunzulică и Stanislav Polčák

Доклад Jan Olbrycht и Isabelle Thomas - A8-0110/2017
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský и Stanislav Polčák

Доклад Jan Olbrycht и Isabelle Thomas - A8-0117/2017
Michela Giuffrida

Доклад Elena Valenciano и Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0045/2017
Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský и Andrejs Mamikins.


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.45 ч., беше възобновено в 15.10 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


13. Слово на омразата, популизъм и фалшиви новини в социалните медии – ЕС в търсене на отговор (разискване)

Слово на омразата, популизъм и фалшиви новини в социалните медии – ЕС в търсене на отговор (2017/2644(RSP))

Изказа се Bruno Gollnisch относно реда и условията за протичането на разискването (Председателят потвърди, че те са съобразени с Правилника за дейността).

Изказа се Tanja Fajon, от името на групата S&D, за да направи въведение към разискването.

Изказаха се: Ian Borg (действащ председател на Съвета) и Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Morten Løkkegaard, от името на групата ALDE, Martina Michels, от името на групата GUE/NGL, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Cecilia Wikström, относно протичането на разискването Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, Matteo Salvini, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Iratxe García Pérez, Andrew Lewer, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Helga Trüpel, Isabella Adinolfi, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soraya Post, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Kostadinka Kuneva, Julia Reda, Tim Aker, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Julie Ward, Charles Tannock, Nathalie Griesbeck, Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Auke Zijlstra и Jaromír Štětina.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Péter Niedermüller, Monica Macovei, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Malin Björk, Elmar Brok, Miriam Dalli, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Kati Piri, Ruža Tomašić, Eduard Kukan, Silvia Costa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke и Zdzisław Krasnodębski.

Изказаха се: Andrus Ansip и Ian Borg.

Разискването приключи.


14. Правила за пазарите на роуминг на едро ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на роуминг на едро [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

Miapetra Kumpula-Natri представи доклада.

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Paul Rübig, от името на групата PPE, Marlene Mizzi, от името на групата S&D, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Fredrick Federley, от името на групата ALDE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, David Borrelli, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Diane James, независим член на ЕП, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Miapetra Kumpula-Natri, Roger Helmer, Georg Mayer, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Richard Sulík и Pavel Telička.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Pilar del Castillo Vera, José Blanco López и Seán Kelly.

(заседанието, което беше прекъснато в 18.05 ч. поради противпожарна аларма, беше възобновено в 18.25 ч.)

(Продължение на: разискването, вж.: точка 15 от протокола от 5.4.2017 г.)


15. Правила за пазарите на роуминг на едро ***I (продължeние на разискването)

(Début du débat: точка 14 от протокола от 5.4.2017 г)

Изказаха се: Seán Kelly, Miriam Dalli, Henna Virkkunen, Eva Kaili, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Dariusz Rosati, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Ева Майдел, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein и Sirpa Pietikäinen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Patricija Šulin, Maria Grapini, Notis Marias, Costas Mavrides и Tibor Szanyi.

Изказаха се: Andrus Ansip и Miapetra Kumpula-Natri.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 6.4.2017 г г.


16. Трети страни, чиито граждани са освободени от виза: Украйна ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Украйна) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0274/2016)

Michał Boni (заместващ докладчика) представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Michael Gahler (докладчик по становището на комисията AFET), Heidi Hautala (докладчик по становището на комисията JURI), Dubravka Šuica, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Epitideios, Sylvia-Yvonne Kaufmann, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, и Petr Ježek, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се: Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jaromír Štětina, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Michael Gahler, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, Gilles Lebreton, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Edouard Ferrand, Jarosław Wałęsa, Andrejs Mamikins, Franz Obermayr, Andrea Bocskor, Kati Piri, Marie-Christine Arnautu, Victor Boştinaru и Michał Boni.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo и Kateřina Konečná.

Изказаха се: Věra Jourová и Michał Boni.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 6.4.2017 г г.


17. Състав на делегациите

По искане на групата PPE Парламентът утвърди следното назначение:

Делегация в Парламентарната асамблея Евронест: Dariusz Rosati.


18. Положението във Венецуела (разискване)

Изявление на Комисията: Положението във Венецуела (2017/2651(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Luis de Grandes Pascual, от името на групата PPE, Francisco Assis, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Ferreira, Igor Šoltes, Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Melo и Francisco José Millán Mon.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cláudia Monteiro de Aguiar, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ana Gomes, Георги Пирински и José Inácio Faria.

Изказа се Věra Jourová.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


19. Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (разискване)

Изявление на Комисията: Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (2017/3018(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Axel Voss, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Viviane Reding, Birgit Sippel, Martina Anderson и Ana Gomes.

Изказа се Věra Jourová.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Claude Moraes, от името на комисията LIBE, относно адекватността на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (2016/3018(RSP)) (B8-0235/2017);

—   Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt и Barbara Kudrycka, от името на групата PPE, и Helga Stevens, от името на групата ECR, относно адекватността на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (2016/3018(RSP)) (B8-0244/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 6.4.2017 г г.


20. Състав на делегациите

Председателят получи от групите ECR и ENF следните искания за назначаване:

- Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и Делегация за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия: Urszula Krupa

- Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН): Barbara Kappel на мястото на Marco Zanni.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


21. Доклад от 2016 г. относно бивша югославска република Македония

Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно бивша югославска република Македония [2016/2310(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Ivo Vajgl представи доклада.

Изказаха се: Ian Borg (действащ председател на Съвета) и Neven Mimica (член на Комисията).

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Eduard Kukan, Tonino Picula, Arne Gericke, Franc Bogovič, Jens Nilsson и Isabella De Monte.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Eleftherios Synadinos, Maria Spyraki, Georgios Epitideios, Marijana Petir и Csaba Sógor.

Изказаха се: Neven Mimica, Ian Borg и Ivo Vajgl.

Разискването приключи.

Гласуване: следваща месечна сесия.


22. Препоръка до Съвета относно Комисията за положението на жените (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000027/2017) зададен от Vilija Blinkevičiūtė, от името на комисията FEMM, към Съвета: Препоръка до Съвета относно Комисията за положението на жените (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017)

Vilija Blinkevičiūtė разви въпроса.

Ian Borg (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса.

Изказаха се: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на групата PPE, Anna Hedh, от името на групата S&D, Branislav Škripek, от името на групата ECR, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Stanislav Polčák, Julie Ward и Marijana Petir.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Notis Marias и Arne Gericke.

Изказа се Ian Borg.

Разискването приключи.


23. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на втората месечна сесия през ноември 2016 г. и на първата и втората месечни сесии през февруари 2017 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


24. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 1/2017 - ЕСВД (N8-0011/2017 - C8-0114/2017 - 2017/2048(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-02/C/17 - Европейска сметна палата (N8-0012/2017 - C8-0115/2017 - 2017/2049(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарни комисии, доклади

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)) - BUDG - Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2017 към общия бюджет за 2017 г., придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)) - BUDG - Докладчик: Jens Geier (A8-0155/2017)

- Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2018 година (2017/2022(BUD)) - BUDG - Докладчик: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 – Техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)) - BUDG - Докладчик: Victor Negrescu (A8-0157/2017).


25. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да не изрази възражения срещу трансфера на бюджетни кредити на Съда на ЕС INF 2/2017.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да не изрази възражения срещу трансфера на бюджетни кредити на Европейската сметна палата V/AB-02/C/17.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да не изрази възражения срещу трансфера на бюджетни кредити на Европейската служба по външна дейност n° 1/2017.

В съответствие с член 27, paragraphe 3, от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 02/2017, DEC 03/2017, DEC 04/2017, DEC 05/2017 - Раздел III – Комисия.


26. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 602.068/OJJE).


27. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.25 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Кючюк, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Правна информация - Политика за поверителност