Seznam 
Zápis
PDF 303kWORD 87k
Středa, 5. dubna 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 5.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 6.Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (rozprava)
 7.Hlasování
  7.1.Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (hlasování)
 8.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 9.Hlasování (pokračování)
  9.1.Některé aspekty práva obchodních společností ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.2.Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.3.Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.4.Uplatňování ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačního systému v Chorvatské republice * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.5.Zdravotnické prostředky ***II (hlasování)
  9.6.Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro ***II (hlasování)
  9.7.Fondy peněžního trhu ***I (hlasování)
  9.8.Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování ***I (hlasování)
  9.9.Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 *** (hlasování)
  9.10.Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (usnesení) (hlasování)
  9.11.Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události (hlasování)
  9.12.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2018 – oddíl I – Evropský parlament (hlasování)
  9.13.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2017 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku (hlasování)
  9.14.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc z podnětu Komise (hlasování)
  9.15.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku (hlasování)
  9.16.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Lotyšsku * (hlasování)
  9.17.Automatizovaná výměna údajů o DNA na Slovensku, v Portugalsku, v Lotyšsku, v Litvě, v České republice, v Estonsku, v Maďarsku, na Kypru, v Polsku, ve Švédsku, na Maltě a v Belgii * (hlasování)
  9.18.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů na Slovensku, v Bulharsku, ve Francii, v České republice, v Litvě, v Nizozemsku, v Maďarsku, na Kypru, v Estonsku, na Maltě, v Rumunsku a ve Finsku * (hlasování)
  9.19.Automatická výměna údajů o registraci vozidel ve Finsku, ve Slovinsku, v Rumunsku, v Polsku, ve Švédsku, v Litvě, v Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku * (hlasování)
  9.20.Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel na Maltě, na Kypru a v Estonsku * (hlasování)
  9.21.Geneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (hlasování)
  9.22.Pohyby uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Nenávistné výroky, populismus a falešné zprávy v sociálních médiích – úvahy o postupu EU (rozprava)
 14.Velkoobchodní trhy s roamingem ***I (rozprava)
 15.Velkoobchodní trhy s roamingem ***I (pokračování rozpravy)
 16.Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum nebo jsou od této povinnosti osvobozeni: Ukrajina ***I (rozprava)
 17.Členství v delegacích
 18.Situace ve Venezuele (rozprava)
 19.Přiměřená povaha ochrany poskytované systémem EU–USA na ochranu soukromí (rozprava)
 20.Členství v delegacích
 21.Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016
 22.Doporučení Radě ohledně Komise pro postavení žen (rozprava)
 23.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 24.Předložení dokumentů
 25.Převody prostředků
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterém označil včerejší útok v Sýrii, při kterém byly použity chemické zbraně, za nepřijatelný. Vyjádřil solidaritu syrskému lidu a připomněl úlohu jednotné Evropy v mírovém procesu.


3. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Rusko, zatčení Alexeje Navalného a dalších protestujících (2017/2646(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić a Urszula Krupa za skupinu ECR o Rusku, zatčení Alexeje Navalného a dalších protestujících (B8-0245/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Knut Fleckenstein za skupinu S&D o Rusku, zatčení Alexeje Navalného a dalších protestujících (B8-0246/2017);

—   Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga a Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL o Rusku, zatčení osob protestujících proti korupce včetnně bloggera Alexeje Navalného (B8-0248/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand a Igor Šoltes a skupinu Verts/ALE o Rusku, zatčení Alexeje Navalného a dalších protestujících (B8-0249/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic a Filiz Hyusmenova a skupinu ALDE o Rusku, zatčení Alexeje Navalného a dalších protestujících (B8-0250/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil a Andrey Kovatchev za skupinu PPE o Rusku, zatčení Alexeje Navalného a dalších protestujících (B8-0251/2017).

II.   Bělorusko (2017/2647(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Branislav Škripek, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Urszula Krupa a Ruža Tomašić za skupinu ECR o stavu lidských práv v Bělorusku (B8-0253/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Josef Weidenholzer za skupinu S&D o Bělorusku (B8-0256/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bodil Valero a Barbara Lochbihlera za skupinu Verts/ALE o Bělorusku (B8-0258/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL o Bělorusku (B8-0259/2017);

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE o situaci v Bělorusku (B8-0261/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Adam Szejnfeld, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil a Andrey Kovatchev za skupinu PPE o Bělorusku (B8-0263/2017).

III.   Bangladéš, včetně dětských sňatků (2017/2648(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi a Beatrix von Storch za skupinu EFDD o Bangladéši, včetně dětských sňatků (B8-0252/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Neena Gill za skupinu S&D o Bangladéši, včetně dětských sňatků (B8-0254/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE o Bangladéši, včetně dětských sňatků (B8-0255/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić a Urszula Krupa za skupinu ECR o Bangladéši, včetně dětských sňatků (B8-0257/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Kostas Chrysogonos a Stefan Eck za skupinu GUE/NGL o Bangladéši, včetně dětských sňatků (B8-0260/2017);

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE o Bangladéši, včetně dětských sňatků (B8-0262/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, Sven Schulze, József Nagy, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil a Andrey Kovatchev za skupinu PPE o Bangladéši, včetně dětských sňatků (B8-0264/2017).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


4. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skle pro optické účely (C(2017)01527 - 2017/2615(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 15. března 2017
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 a (EU) 2016/1178, pokud jde o lhůtu pro splnění povinností clearingu v případě některých smluvních stran obchodujících s OTC deriváty (C(2017)01658 - 2017/2617(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 16. března 2017
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o podmínkách klasifikace bez zkoušení lepených lamelových dřevěných výrobků, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14080, a konstrukčních výrobků z rostlého dřeva spojované zubovitým spojem, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 15497, co se týče jejich reakce na oheň, a o změně rozhodnutí 2005/610/ES (C(2017)01702 - 2017/2621(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 20. března 2017
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o podmínkách klasifikace, bez zkoušení, vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 15824, a malt pro vnitřní a vnější omítky, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 998-1, pokud jde o jejich reakci na oheň (C(2017)01703 - 2017/2622(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 20. března 2017
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o odstranění Guyany z tabulky v bodě I přílohy a přidání Etiopie do uvedené tabulky (C(2017)01951 - 2017/2634(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 24. března 2017
předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se upravuje příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (C(2017)00393 – 2017/2556(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 2. února 2017
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce na žádost Rady
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o kontrolní opatření týkající se pěstování konopí, některá ustanovení týkající se ekologických plateb, plateb pro mladé zemědělce vykonávající kontrolu nad právnickou osobou, výpočet částky na jednotku v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci, části platebních nároků a některé požadavky na oznamování týkající se režimu jednotné platby na plochu a dobrovolné podpory vázané na produkci, a kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (C(2017)00735 – 2017/2571(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 15. února 2017
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce na žádost Rady
předáno příslušnému výboru: AGRI


5. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o organický křemík (monomethylsilantriol) a vápenatou sůl fosforylovaných oligosacharidů (POs-Ca®) přidávané do potravin a používané při výrobě doplňků stravy (D049176/01 - 2017/2630(RPS) - lhůta: 24. června 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (D049265/01 - 2017/2631(RPS) - lhůta: 24. června 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (D049411/01 - 2017/2632(RPS) - lhůta: 24. června 2017)
předáno příslušnému výboru ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (D049412/01 - 2017/2633(RPS) - lhůta: 24. června 2017)
předáno příslušnému výboru ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benzovindiflupyr, chlorantraniliprol, deltamethrin, ethofumesát, haloxyfop, virus mozaiky Mild Pepino izolát VC1, virus mozaiky Mild Pepino izolát VX1, oxathiapiprolin, penthiopyrad, pyraklostrobin, spirotetramat, slunečnicový olej, tolklofos-methyl a trinexapak v některých produktech a na jejich povrchu (D049578/02 - 2017/2650(RPS) - lhůta: 1. června 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fluopyram, hexachlorcyklohexan (HCH), α-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), β-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), suma izomerů s výjimkou γ-izomeru, lindan (hexachlorcyklohexan (HCH), γ-izomer), nikotin a profenofos v některých produktech a na jejich povrchu (D049581/03 - 2017/2639(RPS) - lhůta: 28. května 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro tricyklazol v některých produktech a na jejich povrchu (D049627/02 - 2017/2638(RPS) - lhůta: 28. května 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethoát a omethoát v některých produktech a na jejich povrchu (D049632/02 - 2017/2637(RPS) - lhůta: 28. května 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D049872/01 - 2017/2616(RPS) - lhůta: 17. června 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D049873/01 - 2017/2619(RPS) - lhůta: 17. června 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek [a její dodatky], pokud jde o látky CMR (D049962/02 - 2017/2640(RPS) - lhůta: 28. června 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D049972/02 - 2017/2627(RPS) - lhůta: 23. června 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI


6. Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (rozprava)

Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (2017/2593(RSP))

Předseda rozpravu krátce uvedl.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD (předseda řečníka napomenul v souvislosti s výroky, které podle něj nejsou hodny důstojnosti Parlamentu), Marcel de Graaff za skupinu ENF a Steven Woolfe – nezařazený poslanec.

Vystoupili: Ian Borg (úřadující předseda Rady), Jean-Claude Juncker (předseda Komise) a Michel Barnier (hlavní vyjednávač).

Vystoupili: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox a Catherine Bearder.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa a Victor Boştinaru.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Vystoupili: Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella a Manfred Weber.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Guy Verhofstadt, koordinátor a předseda skupiny ALDE, Manfred Weber, předseda skupiny PPE, Gianni Pittella, předseda skupiny S&D, Philippe Lamberts a Ska Keller, spolupředsedové skupiny Verts/ALE a Danuta Maria Hübner, předsedkyně Výboru pro ústavní záležitosti o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017);

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga et Miguel Urbán Crespo za skupinu o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017);

—   Syed Kamall za skupinu ECR o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn a Beatrix von Storch za skupinu EFDD o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 5.4.2017.

Vystoupili: Vicky Ford k výrokům, které někteří britští poslanci pronesli během rozpravy, a James Carver.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017 (2017/2593(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0237/2017

(nahrazující B8-0237/2017 a B8-0241/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Guy Verhofstadt, koordinátor a předseda skupiny ALDE;

—   Manfred Weber, předseda skupiny PPE;

—   Gianni Pittella, předseda skupiny S&D;

—   Philippe Lamberts a Ska Keller, spolupředsedové skupiny Verts/ALE;

—   Gabriele Zimmer, předsedkyně skupiny GUE/NGL;

—   Danuta Maria Hübner, předsedkyně výboru AFCO.

přijat (P8_TA(2017)0102)

(Návrhy usnesení B8-0242/2017 et B8-0243/2017 se neberou v potaz.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

8. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil, že neobdržel žádnou žádost týkající se rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápisu z denního zasedání konaného v pondělí 3. dubna 2017 (bod 8 zápisu ze dne 3.4.2017).

Výbory mohou zahájit jednání.


9. Hlasování (pokračování)

9.1. Některé aspekty práva obchodních společností ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech práva obchodních společností (kodifikované znění) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0103)


9.2. Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o ratifikaci členskými státy a jejich přistoupení v zájmu Evropské unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

schválen (P8_TA(2017)0104)

Parlament schválil ratifikaci protokolu.


9.3. Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o ratifikaci členskými státy a jejich přistoupení v zájmu Evropské unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

schválen (P8_TA(2017)0105)

Parlament schválil ratifikaci protokolu.


9.4. Uplatňování ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačního systému v Chorvatské republice * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uplatňování ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačního systému v Chorvatské republice [COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Nuno Melo (A8-0073/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE

schválen (P8_TA(2017)0106)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0106)


9.5. Zdravotnické prostředky ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2017)0107)

Vystoupení

Glenis Willmott a Peter Liese před hlasováním.


9.6. Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Peter Liese (A8-0069/2017)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2017)0108)


9.7. Fondy peněžního trhu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o fondech peněžního trhu [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Neena Gill (A8-0041/2015)

Rozprava se konala dne 28. dubna 2015 (bod 15 zápisu ze dne 28.4.2015).

Hlasování bylo odloženo na denním zasedání dne 29. dubna 2015 (bod 10.61 zápisu ze dne 29.4.2015).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijat (P8_TA(2017)0109)


9.8. Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Rozprava se konala dne 14. září 2016 (bod 20 zápisu ze dne 14.9.2016).

Hlasování bylo odloženo na denním zasedání dne 15. září 2016 (bod 11.6 zápisu ze dne 15.9.2016).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijat (P8_TA(2017)0110)


9.9. Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 *** (hlasování)

Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

schválen (P8_TA(2017)0111)


9.10. Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 [2017/2051(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0112)


9.11. Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/435 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0113)


9.12. Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2018 – oddíl I – Evropský parlament (hlasování)

Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2018 [2017/2022(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0114)

Vystoupení

Paul Rübig před hlasováním o bodu 37, 5. části.


9.13. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2017 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2017 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku [07003/2017 - C8-0130/2017- 2017/2018(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jens Geier (A8-0155/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0115)


9.14. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc z podnětu Komise (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc z podnětu Komise) [COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Victor Negrescu (A8-0157/2017)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0116)


9.15. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0117)


9.16. Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Lotyšsku * (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně daktyloskopických údajů v Lotyšsku a o nahrazení rozhodnutí 2014/911/EU [13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0089/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH RADY

schválen (P8_TA(2017)0118)


9.17. Automatizovaná výměna údajů o DNA na Slovensku, v Portugalsku, v Lotyšsku, v Litvě, v České republice, v Estonsku, v Maďarsku, na Kypru, v Polsku, ve Švédsku, na Maltě a v Belgii * (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně údajů o DNA na Slovensku, v Portugalsku, v Lotyšsku, v Litvě, v České republice, v Estonsku, v Maďarsku, na Kypru, v Polsku, ve Švédsku, na Maltě a v Belgii a o nahrazení rozhodnutí 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU a 2014/410/EU [13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH RADY

schválen (P8_TA(2017)0119)


9.18. Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů na Slovensku, v Bulharsku, ve Francii, v České republice, v Litvě, v Nizozemsku, v Maďarsku, na Kypru, v Estonsku, na Maltě, v Rumunsku a ve Finsku * (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně daktyloskopických údajů na Slovensku, v Bulharsku, ve Francii, v České republice, v Litvě, v Nizozemsku, v Maďarsku, na Kypru, v Estonsku, na Maltě, v Rumunsku a ve Finsku a o nahrazení rozhodnutí 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU,2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU a 2013/792/EU [13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH RADY

schválen (P8_TA(2017)0120)


9.19. Automatická výměna údajů o registraci vozidel ve Finsku, ve Slovinsku, v Rumunsku, v Polsku, ve Švédsku, v Litvě, v Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku * (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně údajů o registraci vozidel ve Finsku, ve Slovinsku, v Rumunsku, v Polsku, ve Švédsku, v Litvě, v Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku a o nahrazení rozhodnutí 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU a 2014/264/EU [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH RADY

schválen (P8_TA(2017)0121)


9.20. Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel na Maltě, na Kypru a v Estonsku * (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně údajů o registraci vozidel na Maltě, na Kypru a v Estonsku a o nahrazení rozhodnutí 2014/731/EU, 2014/743/EU a 2014/744/EU [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Maria Grapini (A8-0090/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH RADY

schválen (P8_TA(2017)0122)


9.21. Geneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (hlasování)

Návrh usnesení o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukuřice spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0123)


9.22. Pohyby uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU (hlasování)

Zpráva o pohybech uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU [2015/2342(INI)] - Výbor pro zahraniční věci - Výbor pro rozvoj. Zpravodajové: Elena Valenciano a Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0124).


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie - (2017/2593(RSP)) - RC-B8-0237/2017
Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Michela Giuffrida, Matt Carthy, Norica Nicolai, Doru-Claudian Frunzulică, Richard Corbett, Nicola Caputo, Michaela Šojdrová, Clare Moody, Jonathan Arnott, Peter Jahr, Zoltán Balczó, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Vicky Ford, Franc Bogovič, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Seán Kelly, Diane Dodds, Csaba Sógor, Nathan Gill,Mairead McGuinness a Seb Dance

zpráva Glenis Willmott - A8-0068/2017
Beatriz Becerra Basterrechea, Diane James, Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák a Mairead McGuinness

zpráva Peter Liese - A8-0069/2017
Michaela Šojdrová

zpráva Neena Gill - A8-0041/2015
Doru-Claudian Frunzulică a Stanislav Polčák

zpráva Jan Olbrycht a Isabelle Thomas - A8-0110/2017
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský a Stanislav Polčák

zpráva Jan Olbrycht a Isabelle Thomas - A8-0117/2017
Michela Giuffrida

zpráva Elena Valenciano a Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0045/2017
Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský a Andrejs Mamikins.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:45, pokračovalo v 15:10.)

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Nenávistné výroky, populismus a falešné zprávy v sociálních médiích – úvahy o postupu EU (rozprava)

Nenávistné výroky, populismus a falešné zprávy v sociálních médiích – úvahy o postupu EU (2017/2644(RSP))

Vystoupil Bruno Gollnisch ke způsobu průběhu rozpravy (předsedající potvrdil, že způsobu průběhu je v souladu s jednacím řádem).

Vystoupila Tanja Fajon za skupinu S&D, aby zahájila rozpravu.

Vystoupili: Ian Borg (úřadující předseda Rady) a Andrus Ansip (místopředseda Komise).

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Morten Løkkegaard za skupinu ALDE, Martina Michels za skupinu GUE/NGL, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Cecilia Wikström k průběhu rozpravy, Rolandas Paksas za skupinu EFDD, Matteo Salvini za skupinu ENF, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Iratxe García Pérez, Andrew Lewer, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Helga Trüpel, Isabella Adinolfi, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soraya Post, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Kostadinka Kuneva, Julia Reda, Tim Aker, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Julie Ward, Charles Tannock, Nathalie Griesbeck, Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Auke Zijlstra a Jaromír Štětina.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Péter Niedermüller, Monica Macovei, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Malin Björk, Elmar Brok, Miriam Dalli, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Kati Piri, Ruža Tomašić, Eduard Kukan, Silvia Costa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke a Zdzisław Krasnodębski.

Vystoupili: Andrus Ansip a Ian Borg.

Rozprava skončila.


14. Velkoobchodní trhy s roamingem ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012, pokud jde o pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

Miapetra Kumpula-Natri uvedla zprávu.

Vystoupil Andrus Ansip (místopředseda Komise).

Vystoupili: Paul Rübig za skupinu PPE, Marlene Mizzi za skupinu S&D, Evžen Tošenovský za skupinu ECR, Fredrick Federley za skupinu ALDE, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE, David Borrelli za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Diane James – nezařazená poslankyně, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Roger Helmer, Georg Mayer, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Richard Sulík a Pavel Telička.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: Pilar del Castillo Vera, José Blanco López a Seán Kelly.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 18:05 z důvodu požárního poplachu, pokračovalo v 18:25.)

(pokračování rozpravy viz: bod 15 zápisu ze dne 5.4.2017)


15. Velkoobchodní trhy s roamingem ***I (pokračování rozpravy)

(začátek rozpravy: bod 14 zápisu ze dne 5.4.2017)

Vystoupili: Seán Kelly, Miriam Dalli, Henna Virkkunen, Eva Kaili, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Dariusz Rosati, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Eva Maydell, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Sirpa Pietikäinen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Patricija Šulin, Maria Grapini, Notis Marias, Costas Mavrides a Tibor Szanyi.

Vystoupili: Andrus Ansip a Miapetra Kumpula-Natri.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 6.4.2017.


16. Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum nebo jsou od této povinnosti osvobozeni: Ukrajina ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Ukrajina) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. : Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

Michał Boni (zástupující zpravodajku) uvedl zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Michael Gahler (zpravodaj výboru AFET), Heidi Hautala (zpravodajka výboru JURI), Dubravka Šuica za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Epitideios, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, a Petr Ježek za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupili: Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jaromír Štětina, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Beatrix von Storch za skupinu EFDD, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Gahler, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, Gilles Lebreton, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Edouard Ferrand, Jarosław Wałęsa, Andrejs Mamikins, Franz Obermayr, Andrea Bocskor, Kati Piri, Marie-Christine Arnautu, Victor Boştinaru a Michał Boni.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo a Kateřina Konečná.

Vystoupili: Věra Jourová a Michał Boni.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 6.4.2017.


17. Členství v delegacích

Parlament na žádost skupiny PPE schválil Parlament toto jmenování:

delegace v Parlamentním shromáždění Euronest: Dariusz Rosati.


18. Situace ve Venezuele (rozprava)

Prohlášení Komise: Situace ve Venezuele (2017/2651(RSP))

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Luis de Grandes Pascual za skupinu PPE, Francisco Assis za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Ferreira, Igor Šoltes, Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Melo a Francisco José Millán Mon.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cláudia Monteiro de Aguiar, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ana Gomes, Georgi Pirinski a José Inácio Faria.

Vystoupila Věra Jourová.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


19. Přiměřená povaha ochrany poskytované systémem EU–USA na ochranu soukromí (rozprava)

Prohlášení Komise: Přiměřená povaha ochrany poskytované systémem EU–USA na ochranu soukromí (2017/3018(RSP))

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Axel Voss za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Viviane Reding, Birgit Sippel, Martina Anderson a Ana Gomes.

Vystoupila Věra Jourová.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Claude Moraes za výbor LIBE o přiměřenosti ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí (2016/3018(RSP)) (B8-0235/2017);

—   Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt a Barbara Kudrycka za skupinu PPE a Helga Stevens za skupinu ECR o přiměřenosti ochrany poskytované štítem na ochranu soukromí EU-USA (2016/3018(RSP)) (B8-0244/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 6.4.2017.


20. Členství v delegacích

Předseda obdržel od skupin ECR a ENF následující žádosti o jmenování:

- delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem: Urszula Krupa

- delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN): Barbara Kappel, kterou je nahrazen Marco Zanni.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


21. Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016

Zpráva o zprávě Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 [2016/2310(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Ivo Vajgl uvedl zprávu.

Vystoupili: Ian Borg (úřadující předseda Rady) a Neven Mimica (člen Komise).

Vystoupili: Tunne Kelam za skupinu PPE, Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Jozo Radoš za skupinu ALDE, Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Eduard Kukan, Tonino Picula, Arne Gericke, Franc Bogovič, Jens Nilsson a Isabella De Monte.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Eleftherios Synadinos, Maria Spyraki, Georgios Epitideios, Marijana Petir a Csaba Sógor.

Vystoupili: Neven Mimica, Ian Borg a Ivo Vajgl.

Rozprava skončila.

Hlasování: jedno z nadcházejících dílčích zasedání.


22. Doporučení Radě ohledně Komise pro postavení žen (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000027/2017), kterou pokládá Vilija Blinkevičiūtė za výbor FEMM Radě: Doporučení Radě ohledně Komise pro postavení žen (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017)

Vilija Blinkevičiūtė rozvinula otázku.

Ian Borg (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz za skupinu PPE, Anna Hedh za skupinu S&D, Branislav Škripek za skupinu ECR, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Stanislav Polčák, Julie Ward a Marijana Petir.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Notis Marias a Arne Gericke.

Vystoupil Ian Borg.

Rozprava skončila.


23. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském druhém listopadovém a letošním prvním a druhém únorovém dílčím zasedání je k dispozici na internetových stránkách Europarl.


24. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh na převod prostředků 1/2017 – ESVČ (N8-0011/2017 - C8-0114/2017 - 2017/2048(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-02/C/17 - Evropský účetní dvůr (N8-0012/2017 - C8-0115/2017 - 2017/2049(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) parlamentními výbory, zprávy

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2017 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Jens Geier (A8-0155/2017)

- Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2018 (2017/2022(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc z podnětu Komise) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Victor Negrescu (A8-0157/2017).


25. Převody prostředků

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitku vůči převodu prostředků Soudního dvora INF 2/2017.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitku vůči převodu prostředků Evropského účetního dvora V/AB-02/C/17.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitku vůči převodu prostředků Evropské služby pro vnější činnost 1/2017.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení rozhodl schválit převod prostředků Evropské komise DEC 02/2017, DEC 03/2017, DEC 04/2017, DEC 05/2017 - oddíl III – Komise.


26. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 602.068/OJJE).


27. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:25.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Právní upozornění - Ochrana soukromí