Indeks 
Protokol
PDF 305kWORD 86k
Onsdag den 5. april 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 6.Forhandlinger med Det Forenede Kongerige efter dets meddelelse om, at det agter at udtræde af Den Europæiske Union (forhandling)
 7.Afstemningstid
  7.1.Forhandlinger med Det Forenede Kongerige efter dets meddelelse om, at det agter at udtræde af Den Europæiske Union (afstemning)
 8.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 9.Afstemningstid (fortsat)
  9.1.Visse aspekter af selskabsretten ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.2.Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer med undtagelse af aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.3.Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer for så vidt angår aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.4.Anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet i Kroatien * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.5.Medicinsk udstyr ***II (afstemning)
  9.6.Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik ***II (afstemning)
  9.7.Pengemarkedsforeninger ***I (afstemning)
  9.8.Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel ***I (afstemning)
  9.9.Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 *** (afstemning)
  9.10.Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (beslutning) (afstemning)
  9.11.Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter (afstemning)
  9.12.Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 - Sektion I - Europa-Parlamentet (afstemning)
  9.13.Forslag til ændringsbudget nr. 1/2017, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal (afstemning)
  9.14.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/000 TA 2017 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ (afstemning)
  9.15.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal (afstemning)
  9.16.Elektronisk udveksling af fingeraftryksdata med Letland * (afstemning)
  9.17.Elektronisk udveksling af DNA-oplysninger med Slovakiet, Portugal, Letland, Litauen, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Cypern, Polen, Sverige, Malta og Belgien * (afstemning)
  9.18.Elektronisk udveksling af fingeraftryksdata med Slovakiet, Bulgarien, Frankrig, Den Tjekkiske Republik, Litauen, Nederlandene, Ungarn, Cypern, Estland, Malta, Rumænien og Finland * (afstemning)
  9.19.Elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre med Finland, Slovenien, Rumænien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakiet og Ungarn * (afstemning)
  9.20.Elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre med Malta, Cypern og Estland * (afstemning)
  9.21.Genetisk modificeret majs Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (afstemning)
  9.22.Håndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Hadefuld tale, populisme og falske nyheder på sociale medier – overvejelser om EU's respons (debat om et aktuelt spørgsmål)
 14.Engrosroamingmarkeder ***I (forhandling)
 15.Engrosroamingmarkeder ***I (fortsat forhandling)
 16.Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum eller er fritaget for dette krav: Ukraine ***I (forhandling)
 17.Delegationernes sammensætning
 18.Situationen i Venezuela (forhandling)
 19.Tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred (forhandling)
 20.Delegationernes sammensætning
 21.2016-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien
 22.Henstilling til Rådet om Kommissionen for Kvinders Status (CSW) (forhandling)
 23.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 24.Modtagne dokumenter
 25.Bevillingsoverførsler
 26.Dagsorden for næste møde
 27.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring, hvori han fordømte det helt uacceptable angreb i Syrien den foregående dag, der omfattede brug af kemiske våben. Han gav udtryk for sin solidaritet med det syriske folk og mindede om det samlede Europas rolle i fredsprocessen.


3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Rusland, anholdelsen af Aleksej Navalnij og andre demonstranter (2017/2646(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, for ECR-Gruppen, om Rusland, anholdelsen af Aleksej Navalnij og andre demonstranter (B8-0245/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen, om Rusland, anholdelsen af Aleksej Navalnij og andre demonstranter (B8-0246/2017)

—   Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, for GUE/NGL-Gruppen, om Rusland, anholdelsen af demonstranter mod korruption, herunder bloggeren Aleksej Navalnij (B8-0248/2017)

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, for Verts/ALE-Gruppen, om Rusland, anholdelsen af Aleksej Navalnij og andre demonstranter (B8-0249/2017)

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, for ALDE-Gruppen, om Rusland, anholdelsen af Aleksej Navalnij og andre demonstranter (B8-0250/2017)

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, for PPE-Gruppen, om Rusland, anholdelsen af Aleksej Navalnij og andre demonstranter (B8-0251/2017).

II.   Hviderusland (2017/2647(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Branislav Škripek, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Urszula Krupa, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, om situationen for menneskerettighederne i Hviderusland (B8-0253/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Josef Weidenholzer, for S&D-Gruppen, om Hviderusland (B8-0256/2017)

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, for Verts/ALE-Gruppen, om Hviderusland (B8-0258/2017)

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, for GUE/NGL-Gruppen, om Hviderusland (B8-0259/2017)

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, for ALDE-Gruppen, om situationen i Hviderusland (B8-0261/2017)

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Adam Szejnfeld, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, for PPE-Gruppen, om Hviderusland (B8-0263/2017).

III.   Bangladesh, herunder børneægteskaber (2017/2648(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch, for EFDD-Gruppen, om Bangladesh, herunder børneægteskaber (B8-0252/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill, for S&D-Gruppen, om Bangladesh, herunder børneægteskaber (B8-0254/2017)

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, for Verts/ALE-Gruppen, om Bangladesh, herunder børneægteskaber (B8-0255/2017)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, for ECR-Gruppen, om Bangladesh, herunder børneægteskaber (B8-0257/2017)

—   Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Kostas Chrysogonos, Stefan Eck, for GUE/NGL-Gruppen, om Bangladesh, herunder børneægteskaber (B8-0260/2017)

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, for ALDE-Gruppen, om Bangladesh, herunder børneægteskaber (B8-0262/2017)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, Sven Schulze, József Nagy, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, for PPE-Gruppen, om Bangladesh, herunder børneægteskaber (B8-0264/2017).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


4. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU vedrørende en undtagelse for bly i hvidt glas til optiske anvendelser (C(2017)01527 – 2017/2615(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 15. marts 2017

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 for så vidt angår fristen for overholdelse af clearingforpligtelser for visse modparter, der handler med OTC-derivater (C(2017)01658 – 2017/2617(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. marts 2017

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om betingelser for klassificering uden prøvning af laminerede limtræsprodukter omfattet af den harmoniserede standard EN 14080 og produkter af fingerskarret konstruktionstræ omfattet af den harmoniserede standard EN 15497 med hensyn til reaktion ved brand og om ændring af beslutning 2005/610/EF (C(2017)01702 – 2017/2621(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 20. marts 2017

henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om betingelser for klassificering uden prøvning af puds til udvendig og indvendig brug på basis af organiske bindemidler omfattet af den harmoniserede standard EN 15824 og mørtel til murværk og puds omfattet af den harmoniserede standard EN 998-1 med hensyn til reaktion ved brand (C(2017)01703 – 2017/2622(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 20. marts 2017

henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Guyana slettes fra skemaet i punkt I i bilaget, og Etiopien indsættes i dette skema (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. marts 2017

henvist til kor. udv. ECON, LIBE

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om tilpasning af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (C(2017)00393 – 2017/2556(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. februar 2017

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder på Rådets anmodning.

henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår kontrolforanstaltninger i forbindelse med dyrkning af hamp, visse bestemmelser om forgrønnelsesbetaling, betaling til unge landbrugere, der har kontrol over en juridisk person, beregning af støttebeløb pr. enhed inden for rammerne af frivillig koblet støtte, dele af betalingsrettigheder og visse meddelelseskrav vedrørende den generelle arealbetalingsordning og frivillig koblet støtte og om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.1307/2013 (C(2017)00735 – 2017/2571(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 15. februar 2017

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder på Parlamentets anmodning

henvist til kor. udv. AGRI


5. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 for så vidt angår organisk silicium (monomethylsilantriol) og calciumsalte af phosphoryloligosaccharider (POs-Ca®) tilsat til fødevarer og anvendt ved fremstilling af kosttilskud (D049176/01 - 2017/2630(RPS) - frist: 24. juni 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D049265/01 - 2017/2631(RPS) - frist: 24. juni 2017)
henvist til kor. udv. ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D049411/01 - 2017/2632(RPS) - frist: 24. juni 2017)
henvist til kor. udv. ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om afvisning af en anden sundhedsanprisning af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D049412/01 - 2017/2633(RPS) - frist: 24. juni 2017)
henvist til kor. udv. ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 54), IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for benzovindiflupyr, chlorantraniliprol, deltamethrin, ethofumesat, haloxyfop, Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1, Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1, oxathiapiprolin, penthiopyrad, pyraclostrobin, spirotetramat, solsikkeolie, tolclofos-methyl og trinexapac i eller på visse produkter (D049578/02 - 2017/2650(RPS) - frist: 1. juni 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for fluopyram, hexachlorcyclohexan (HCH), alfa-isomer, hexachlorcyclohexan (HCH), beta-isomer, hexachlorcyclohexan (HCH), summen af isomerer, undtagen gamma-isomer, lindan (hexachlorcyclohexan (HCH), gamma-isomer), nikotin og profenofos i eller på visse produkter (D049581/03 - 2017/2639(RPS) - frist: 28. maj 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for tricyclazol i eller på visse produkter (D049627/02 - 2017/2638(RPS) - frist: 28. maj 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for dimethoat og omethoat i eller på visse produkter (D049632/02 - 2017/2637(RPS) - frist: 28. maj 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D049872/01 - 2017/2616(RPS) - frist: 17. juni 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D049873/01 - 2017/2619(RPS) - frist: 17. juni 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af [tillæggene til] bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår CMR-stoffer (D049962/02 - 2017/2640(RPS) - frist: 28. juni 2017)
henvist til kor. udv. ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54), IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D049972/02 - 2017/2627(RPS) - frist: 23. juni 2017)
henvist til kor. udv. ENVI


6. Forhandlinger med Det Forenede Kongerige efter dets meddelelse om, at det agter at udtræde af Den Europæiske Union (forhandling)

Forhandlinger med Det Forenede Kongerige efter dets meddelelse om, at det agter at udtræde af Den Europæiske Union (2017/2593(RSP))

Formanden holdt en kort tale til indledning.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen (formanden kaldte taleren til orden for at have anvendt et sprogbrug, der skader Parlamentets værdighed), Marcel de Graaff for ENF-Gruppen og Steven Woolfe, løsgænger.

Talere: Ian Borg (formand for Rådet), Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) og Michel Barnier (chefforhandler).

Talere: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox og Catherine Bearder.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa og Victor Boştinaru.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Talere: Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella og Manfred Weber.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Guy Verhofstadt, koordinator og formand for ALDE-Gruppen, Manfred Weber, formand for PPE-Gruppen, Gianni Pittella, formand for S&D-Gruppen, Philippe Lamberts og Ska Keller, medformænd for Verts/ALE-Gruppen og Danuta Maria Hübner, formand for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017)

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga et Miguel Urbán Crespo, for GUE/NGL-Gruppen, om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017)

—   Syed Kamall for ECR-Gruppen, om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn og Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen, om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 5.4.2017.

Talere: Vicky Ford om visse britiske medlemmers ytringer under forhandlingen, og James Carver.


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Forhandlinger med Det Forenede Kongerige efter dets meddelelse om, at det agter at udtræde af Den Europæiske Union (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017 (2017/2593(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0237/2017

(erstatter B8-0237/2017 og B8-0241/2017):

stillet af:

—   Guy Verhofstadt, koordinator og formand for ALDE-Gruppen

—   Manfred Weber, formand for PPE-Gruppen

—   Gianni Pittella, formand for S&D-Gruppen

—   Philippe Lamberts og Ska Keller medformænd for Verts/ALE-Gruppen

—   Gabriele Zimmer, formand for GUE/NGL-Gruppen

—   Danuta Maria Hübner, formand for AFCO.

Vedtaget (P8_TA(2017)0102)

(Forslag til beslutning B8-0242/2017 og B8-0243/2017 bortfaldt).

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

8. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodninger vedrørende afgørelserne om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen for mødet mandag den 3. april 2017 (punkt 8 i protokollen af 3.4.2017).

Udvalgene kunne således indlede forhandlinger.


9. Afstemningstid (fortsat)

9.1. Visse aspekter af selskabsretten ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af selskabsretten (kodifikation) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0103)


9.2. Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer med undtagelse af aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Interimsbetænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes ratifikation og tiltrædelse i Den Europæiske Unions interesse af protokollen af 2010 til den internationale konvention om ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer med undtagelse af de aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Godkendt (P8_TA(2017)0104)

Parlamentet godkendte ratifikationen af protokollen.


9.3. Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer for så vidt angår aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Interimsbetænkning om udkast til Rådets afgørelse om medlemsstaternes ratifikation og tiltrædelse i Den Europæiske Unions interesse af protokollen af 2010 til den internationale konvention om ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer for så vidt angår de aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Godkendt (P8_TA(2017)0105)

Parlamentet godkendte ratifikationen af protokollen.


9.4. Anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet i Kroatien * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet i Republikken Kroatien [COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Nuno Melo (A8-0073/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P8_TA(2017)0106)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0106)


9.5. Medicinsk udstyr ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2017)0107)

Indlæg

Glenis Willmott og Peter Liese, inden afstemningen.


9.6. Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og om ophævelse af direktiv 98/79/EF og Kommissionens afgørelse 2010/227/EU [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Peter Liese (A8-0069/2017)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2017)0108)


9.7. Pengemarkedsforeninger ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om pengemarkedsforeninger [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Neena Gill (A8-0041/2015)

Forhandlingen havde fundet sted den 28. april 2015 (punkt 15 i protokollen af 28.4.2015).

Afstemningen var blevet udsat ved mødet den 29. april 2015 (punkt 10.61 i protokollen af 29.4.2015).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P8_TA(2017)0109)


9.8. Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Forhandlingen havde fundet sted den 14. september 2016 (punkt 20 i protokollen af 14.9.2016).

Afstemningen var blevet udsat ved mødet den 15. september 2016 (punkt 11.6 i protokollen af 15.9.2016).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P8_TA(2017)0110)


9.9. Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Godkendt (P8_TA(2017)0111)


9.10. Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (beslutning) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 [2017/2051(INI)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0112)


9.11. Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2015/435 om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0113)


9.12. Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 - Sektion I - Europa-Parlamentet (afstemning)

Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 [2017/2022(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0114)

Indlæg

Paul Rübig, inden afstemningen om punkt 37, 5. del.


9.13. Forslag til ændringsbudget nr. 1/2017, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal (afstemning)

Betænkning om forslag til ændringsbudget nr. 1/2017 til det almindelige budget for regnskabsåret 2017, der ledsager forslaget om at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal [07003/2017 - C8-0130/2017- 2017/2018(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Jens Geier (A8-0155/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0115)


9.14. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/000 TA 2017 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2017/000 TA 2017 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ) [COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Victor Negrescu (A8-0157/2017)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0116)


9.15. Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0117)


9.16. Elektronisk udveksling af fingeraftryksdata med Letland * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Letland af fingeraftryksdata og om erstatning af afgørelse 2014/911/EU [13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A8-0089/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

RÅDETS UDKAST

Godkendt (P8_TA(2017)0118)


9.17. Elektronisk udveksling af DNA-oplysninger med Slovakiet, Portugal, Letland, Litauen, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Cypern, Polen, Sverige, Malta og Belgien * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Slovakiet, Portugal, Letland, Litauen, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Cypern, Polen, Sverige, Malta og Belgien af DNA-oplysninger og om erstatning af afgørelse 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU og 2014/410/EU [13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

RÅDETS UDKAST

Godkendt (P8_TA(2017)0119)


9.18. Elektronisk udveksling af fingeraftryksdata med Slovakiet, Bulgarien, Frankrig, Den Tjekkiske Republik, Litauen, Nederlandene, Ungarn, Cypern, Estland, Malta, Rumænien og Finland * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Slovakiet, Bulgarien, Frankrig, Den Tjekkiske Republik, Litauen, Nederlandene, Ungarn, Cypern, Estland, Malta, Rumænien og Finland af fingeraftryksdata og om erstatning af afgørelse 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU og 2013/792/EU [13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

RÅDETS UDKAST

Godkendt (P8_TA(2017)0120)


9.19. Elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre med Finland, Slovenien, Rumænien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakiet og Ungarn * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Finland, Slovenien, Rumænien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakiet og Ungarn af oplysninger fra køretøjsregistre og om erstatning af afgørelse 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU og 2014/264/EU [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

RÅDETS UDKAST

Godkendt (P8_TA(2017)0121)


9.20. Elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre med Malta, Cypern og Estland * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse elektronisk udveksling med Malta, Cypern og Estland af oplysninger fra køretøjsregistre og om erstatning af afgørelse 2014/731/EU, 2014/743/EU og 2014/744/EU [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Maria Grapini (A8-0090/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

RÅDETS UDKAST

Godkendt (P8_TA(2017)0122)


9.21. Genetisk modificeret majs Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (afstemning)

Forslag til beslutning om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af transformationsbegivenhederne Bt11, 59122, MIR604, 1507 og GA21, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0123)


9.22. Håndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle (afstemning)

Betænkning om håndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle [2015/2342(INI)] - Udenrigsudvalget - Udviklingsudvalget. Ordførere: Elena Valenciano og Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0124).


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Forhandlinger med Det Forenede Kongerige efter dets meddelelse om, at det agter at udtræde af Den Europæiske Union (2017/2593(RSP)) - RC-B8-0237/2017
Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Michela Giuffrida, Matt Carthy, Norica Nicolai, Doru-Claudian Frunzulică, Richard Corbett, Nicola Caputo, Michaela Šojdrová, Clare Moody, Jonathan Arnott, Peter Jahr, Zoltán Balczó, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Vicky Ford, Franc Bogovič, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Seán Kelly, Diane Dodds, Csaba Sógor, Nathan Gill,Mairead McGuinness og Seb Dance

Betænkning: Glenis Willmott - A8-0068/2017
Beatriz Becerra Basterrechea, Diane James, Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák og Mairead McGuinness

Betænkning: Peter Liese - A8-0069/2017
Michaela Šojdrová

Betænkning: Neena Gill - A8-0041/2015
Doru-Claudian Frunzulică og Stanislav Polčák

Betænkning: Jan Olbrycht og Isabelle Thomas - A8-0110/2017
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský og Stanislav Polčák

Betænkning: Jan Olbrycht og Isabelle Thomas - A8-0117/2017
Michela Giuffrida

Betænkning: Elena Valenciano og Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0045/2017
Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský og Andrejs Mamikins.


11. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.45 og genoptaget kl. 15.10)

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Hadefuld tale, populisme og falske nyheder på sociale medier – overvejelser om EU's respons (debat om et aktuelt spørgsmål)

Hadefuld tale, populisme og falske nyheder på sociale medier – overvejelser om EU's respons (2017/2644(RSP))

Indlæg af Bruno Gollnisch om afviklingen af forhandlingen (formanden bekræftede, at forhandlingen blev afviklet i overensstemmelser med forretningsordenens bestemmelser).

Indlæg af Tanja Fajon for S&D-Gruppen, der indledede forhandlingen.

Talere: Ian Borg (formand for Rådet) og Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Morten Løkkegaard for ALDE-Gruppen, Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cecilia Wikström, om afviklingen af forhandlingen, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, Matteo Salvini for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Iratxe García Pérez, Andrew Lewer, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Helga Trüpel, Isabella Adinolfi, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soraya Post, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Kostadinka Kuneva, Julia Reda, Tim Aker, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Julie Ward, Charles Tannock, Nathalie Griesbeck, Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Auke Zijlstra og Jaromír Štětina.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Péter Niedermüller, Monica Macovei, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Malin Björk, Elmar Brok, Miriam Dalli, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Kati Piri, Ruža Tomašić, Eduard Kukan, Silvia Costa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke og Zdzisław Krasnodębski.

Talere: Andrus Ansip og Ian Borg.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Engrosroamingmarkeder ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 531/2012 hvad angår regler for engrosroamingmarkeder [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

Miapetra Kumpula-Natri forelagde betænkningen.

Indlæg af Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

Talere: Paul Rübig for PPE-Gruppen, Marlene Mizzi for S&D-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Fredrick Federley for ALDE-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen, David Borrelli for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Diane James, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Miapetra Kumpula-Natri, Roger Helmer, Georg Mayer, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Richard Sulík og Pavel Telička.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Pilar del Castillo Vera, José Blanco López og Seán Kelly.

(Mødet udsat kl. 18.05 på grund af en brandalarm og genoptaget kl. 18.25.)

(Fortsættelse af forhandlingen: punkt 15 i protokollen af 5.4.2017)


15. Engrosroamingmarkeder ***I (fortsat forhandling)

(Indledningen af forhandlingen: punkt 14 i protokollen af 5.4.2017)

Talere: Seán Kelly, Miriam Dalli, Henna Virkkunen, Eva Kaili, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Dariusz Rosati, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Eva Maydell, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein og Sirpa Pietikäinen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Patricija Šulin, Maria Grapini, Notis Marias, Costas Mavrides og Tibor Szanyi.

Talere: Andrus Ansip og Miapetra Kumpula-Natri.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 6.4.2017.


16. Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum eller er fritaget for dette krav: Ukraine ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Ukraine) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

Michał Boni (for ordføreren) forelagde betænkningen.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Michael Gahler (ordfører for udtalelse fra AFET), Heidi Hautala (ordfører for udtalelse fra JURI), Dubravka Šuica for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Epitideios, Sylvia-Yvonne Kaufmann for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, og Petr Ježek for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Talere: Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jaromír Štětina, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Michael Gahler, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, Gilles Lebreton, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Edouard Ferrand, Jarosław Wałęsa, Andrejs Mamikins, Franz Obermayr, Andrea Bocskor, Kati Piri, Marie-Christine Arnautu, Victor Boştinaru og Michał Boni.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo og Kateřina Konečná.

Talere: Věra Jourová og Michał Boni.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.5 i protokollen af 6.4.2017.


17. Delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PPE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelse:

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest: Dariusz Rosati.


18. Situationen i Venezuela (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Situationen i Venezuela (2017/2651(RSP))

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Luis de Grandes Pascual for PPE-Gruppen, Francisco Assis for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Ferreira, Igor Šoltes, Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Melo og Francisco José Millán Mon.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cláudia Monteiro de Aguiar, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ana Gomes, Georgi Pirinski og José Inácio Faria.

Indlæg af Věra Jourová.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


19. Tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred (2017/3018(RSP))

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Axel Voss for PPE-Gruppen, Claude Moraes for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Viviane Reding, Birgit Sippel, Martina Anderson og Ana Gomes.

Indlæg af Věra Jourová.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Claude Moraes, for LIBE, om tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred (2016/3018(RSP)) (B8-0235/2017)

—   Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt og Barbara Kudrycka for PPE-Gruppen, og Helga Stevens for ECR-Gruppen, om tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred (2016/3018(RSP)) (B8-0244/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 6.4.2017.


20. Delegationernes sammensætning

Formanden havde fra ECR-Gruppen og ENF-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

- Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan og EU-Usbekistan og Delegationen for Forbindelserne med Tadsjikistan, Turkmenistan og Mongoliet: Urszula Krupa

- Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN): Barbara Kappel i stedet for Marco Zanni.

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


21. 2016-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien

Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien [2016/2310(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Ivo Vajgl forelagde betænkningen.

Talere: Ian Borg (formand for Rådet) og Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Talere: Tunne Kelam for PPE-Gruppen, Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Eduard Kukan, Tonino Picula, Arne Gericke, Franc Bogovič, Jens Nilsson og Isabella De Monte.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Eleftherios Synadinos, Maria Spyraki, Georgios Epitideios, Marijana Petir og Csaba Sógor.

Talere: Neven Mimica, Ian Borg og Ivo Vajgl.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: senere mødeperiode.


22. Henstilling til Rådet om Kommissionen for Kvinders Status (CSW) (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000027/2017) af Vilija Blinkevičiūtė, for FEMM, til Rådet: Henstilling til Rådet om Kommissionen for Kvinders Status (CSW) (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017)

Vilija Blinkevičiūtė begrundede spørgsmålet.

Ian Borg (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet.

Talere: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz for PPE-Gruppen, Anna Hedh for S&D-Gruppen, Branislav Škripek for ECR-Gruppen, Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Stanislav Polčák, Julie Ward og Marijana Petir.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Notis Marias og Arne Gericke.

Indlæg af Ian Borg.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


23. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne i november II 2016, februar I og februar II 2017 forelå på Europarl.


24. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Bevillingsoverførsel 1/2017 – EU-Udenrigstjenesten (N8-0011/2017 - C8-0114/2017 - 2017/2048(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-02/C/17 – Revisionsretten (N8-0012/2017 - C8-0115/2017 - 2017/2049(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene følgende betænkninger:

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

- Betænkning om forslag til ændringsbudget nr. 1/2017 til det almindelige budget for regnskabsåret 2017, der ledsager forslaget om at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Jens Geier (A8-0155/2017)

- Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 (2017/2022(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2017/000 TA 2017 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Victor Negrescu (A8-0157/2017).


25. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Domstolens bevillingsoverførsel INF 2/2017.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Revisionsrettens bevillingsoverførsel V/AB-02/C/17.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod EU-Udenrigstjenestens bevillingsoverførsel nr. 1/2017.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen besluttet at godkende Kommissionens budgetoverførsler DEC 02/2017, DEC 03/2017, DEC 04/2017 og DEC 05/2017 - Sektion III – Kommissionen.


26. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 602.068/OJJE).


27. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.25.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik