Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 304kWORD 86k
Keskiviikko 5. huhtikuuta 2017 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 6.Neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (keskustelu)
 7.Äänestykset
  7.1.Neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (äänestys)
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 9.Äänestykset (jatkoa)
  9.1.Tietyt yhtiöoikeuden osa-alueet ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.2.Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.3.Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyvien seikkojen osalta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.4.Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltaminen Kroatiassa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.5.Lääkinnälliset laitteet ***II (äänestys)
  9.6.In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet ***II (äänestys)
  9.7.Rahamarkkinarahastot ***I (äänestys)
  9.8.Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite ***I (äänestys)
  9.9.Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 *** (äänestys)
  9.10.Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 (päätöslauselma) (äänestys)
  9.11.Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto (äänestys)
  9.12.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2018 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (äänestys)
  9.13.Lisätalousarvioesitys nro 1/2017 – ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston käyttöön ottamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan, Kyproksen ja Portugalin hyväksi (äänestys)
  9.14.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/000 TA 2017 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki (äänestys)
  9.15.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Kyprokselle ja Portugalille (äänestys)
  9.16.Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Latviassa * (äänestys)
  9.17.DNA-tietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Slovakiassa, Portugalissa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Virossa, Unkarissa, Kyproksessa, Puolassa, Ruotsissa, Maltassa ja Belgiassa * (äänestys)
  9.18.Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Slovakiassa, Bulgariassa, Ranskassa, Tšekissä, Liettuassa, Alankomaissa, Unkarissa, Kyproksessa, Virossa, Maltassa, Romaniassa ja Suomessa * (äänestys)
  9.19.Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Suomessa, Sloveniassa, Romaniassa, Puolassa, Ruotsissa, Liettuassa, Bulgariassa, Slovakiassa ja Unkarissa * (äänestys)
  9.20.Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Maltassa, Kyproksessa ja Virossa * (äänestys)
  9.21.Muuntogeeniset maissituotteet Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (äänestys)
  9.22.Pakolais- ja muuttovirtojen käsittely: EU:n ulkoisten toimien merkitys (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Vihapuhe, populismi ja valeuutiset sosiaalisessa mediassa sekä EU:n niitä koskevat toimet (ajankohtainen keskustelu)
 14.Verkkovierailujen tukkumarkkinat ***I (keskustelu)
 15.Verkkovierailujen tukkumarkkinat ***I (jatkoa keskustelulle)
 16.Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Ukraina) ***I (keskustelu)
 17.Valtuuskuntien kokoonpano
 18.Venezuelan tilanne (keskustelu)
 19.EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys (keskustelu)
 20.Valtuuskuntien kokoonpano
 21.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus
 22.Suositus neuvostolle YK:n naisten asemaa käsittelevästä toimikunnasta (CSW) (keskustelu)
 23.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 24.Vastaanotetut asiakirjat
 25.Määrärahojen siirrot
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


PÖYTÄKIRJA

KESKIVIIKKO 5. HUHTIKUUTA 2017

Puhetta johti
Antonio TAJANI
puhemies

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän tuomitsi Syyriassa eilen tehdyn hyökkäyksen, jossa käytettiin kemiallisia aseita. Hän toi julki myötätuntonsa Syyrian kansaa kohtaan ja muistutti yhtenäisen Euroopan roolista rauhanprosessissa.


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Aleksei Navalnyin ja muiden mielenosoittajien pidätys Venäjällä (2017/2646(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ja Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta Aleksei Navalnyin ja muiden mielenosoittajien pidätyksestä Venäjällä (B8-0245/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta Aleksei Navalnyin ja muiden mielenosoittajien pidätyksestä Venäjällä (B8-0246/2017)

—   Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta korruptiota vastustaneiden mielenosoittajien, muun muassa bloggari Aleksei Navalnyin, pidätyksestä Venäjällä (B8-0248/2017)

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta Aleksei Navalnyin ja muiden mielenosoittajien pidätyksestä Venäjällä (B8-0249/2017)

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic ja Filiz Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta Aleksei Navalnyin ja muiden mielenosoittajien pidätyksestä Venäjällä (B8-0250/2017)

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil ja Andrey Kovatchev PPE-ryhmän puolesta Aleksei Navalnyin ja muiden mielenosoittajien pidätyksestä Venäjällä (B8-0251/2017).

II.   Valko-Venäjä (2017/2647(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Branislav Škripek, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Urszula Krupa ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Valko-Venäjällä (B8-0253/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta Valko-Venäjästä (B8-0256/2017)

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bodil Valero ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta Valko-Venäjästä (B8-0258/2017)

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta Valko-Venäjästä (B8-0259/2017)

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic ja Filiz Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (B8-0261/2017)

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Adam Szejnfeld, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil ja Andrey Kovatchev PPE-ryhmän puolesta Valko-Venäjästä (B8-0263/2017).

III.   Bangladesh ja lapsiavioliitot (2017/2648(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta Bangladeshista ja lapsiavioliitoista (B8-0252/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Neena Gill S&D-ryhmän puolesta Bangladeshista ja lapsiavioliitoista (B8-0254/2017)

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta Bangladeshista ja lapsiavioliitoista (B8-0255/2017)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ja Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta Bangladeshista ja lapsiavioliitoista (B8-0257/2017)

—   Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Kostas Chrysogonos ja Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta Bangladeshista ja lapsiavioliitoista (B8-0260/2017)

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic ja Filiz Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta Bangladeshista ja lapsiavioliitoista (B8-0262/2017)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, Sven Schulze, József Nagy, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil ja Andrey Kovatchev PPE-ryhmän puolesta Bangladeshista ja lapsiavioliitoista (B8-0264/2017).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


4. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettavaksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä optisissa sovelluksissa käytetyissä valkoisissa laseissa (C(2017)01527 - 2017/2615(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. maaliskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus delegoitujen asetusten (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 ja (EU) 2016/1178 muuttamisesta tiettyjen OTC-johdannaisia käsittelevien vastapuolten määritysvelvollisuuden noudattamista koskevan määräajan osalta (C(2017)01658 - 2017/2617(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 16. maaliskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus edellytyksistä yhdenmukaistetun standardin EN 14080 mukaisten liimapuutuotteiden ja yhdenmukaistetun standardin EN 15497 mukaisen sormijatketun rakennesahatavaran luokittelulle ilman testausta niiden paloteknisen käyttäytymisen osalta ja päätöksen 2005/610/EY muuttamisesta (C(2017)01702 - 2017/2621(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 20. maaliskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus edellytyksistä yhdenmukaistetun standardin EN 15824 mukaisten orgaanisiin sidosaineisiin pohjautuvien ulkorappauslaastien ja sisätasoitteiden sekä yhdenmukaistetun standardin EN 998-1 mukaisten rappauslaastien ja tasoitteiden luokittelulle ilman testausta niiden paloteknisen käyttäytymisen osalta (C(2017)01703 - 2017/2622(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 20. maaliskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 muuttamisesta siten, että poistetaan Guyana liitteessä olevan I kohdan taulukosta ja lisätään siihen Etiopia (C(2017)01951 - 2017/2634(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 24. maaliskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, LIBE

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 liitteen III mukauttamisesta (C(2017)00393 – 2017/2556(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. helmikuuta 2017

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta neuvoston pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 muuttamisesta hampun viljelyyn liittyvien valvontatoimenpiteiden, viherryttämistukea koskevien tiettyjen säännösten, päätäntävaltaa oikeushenkilössä käyttävien nuorten viljelijöiden tukien, vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen yksikkökohtaisen laskennan, tukioikeuksien osien sekä yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmään ja vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen tukeen liittyvien tiettyjen tiedoksiantovaatimusten osalta, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteen X muuttamisesta (C(2017)00735 – 2017/2571(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. helmikuuta 2017

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta parlamentin pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI


5. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse elintarvikkeisiin lisätyistä ja ravintolisien valmistuksessa käytettävistä aineista orgaaninen pii (monometyylisilanetrioli) ja kalsiumfosforyylin oligosakkaridit (POs-Ca®) (D049176/01 - 2017/2630(RPS) - määräaika: 24. kesäkuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä (D049265/01 - 2017/2631(RPS) - määräaika: 24. kesäkuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä (D049411/01 - 2017/2632(RPS) - määräaika: 24. kesäkuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä (D049412/01 - 2017/2633(RPS) - määräaika: 24. kesäkuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bentsovindiflupyrin, klorantraniiliproolin, deltametriinin, etofumesaatin, haloksifopin, pepinon mosaiikkiviruksen isolaatin VC1 heikennetyn kannan, pepinon mosaiikkiviruksen isolaatin VX1 heikennetyn kannan, oksatiapiproliinin, pentiopyradin, pyraklostrobiinin, spirotetramaatin, auringonkukkaöljyn, tolklofossimetyylin ja trineksapakin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D049578/02 - 2017/2650(RPS) - määräaika: 1. kesäkuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse seuraavien aineiden jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla: fluopyrami; heksakloorisykloheksaani (HCH), alfa-isomeeri; heksakloorisykloheksaani (HCH), beta-isomeeri; heksakloorisykloheksaani (HCH), isomeerien summa, ei kuitenkaan gamma-isomeeri; lindaani (heksakloorisykloheksaani (HCH), gamma-isomeeri); nikotiini ja profenofossi (D049581/03 - 2017/2639(RPS) - määräaika: 28. toukokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse trisyklatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D049627/02 - 2017/2638(RPS) - määräaika: 28. toukokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse dimetoaatin ja ometoaatin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D049632/02 - 2017/2637(RPS) - määräaika: 28. toukokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen IV muuttamisesta (D049872/01 - 2017/2616(RPS) - määräaika: 17. kesäkuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen V muuttamisesta (D049873/01 - 2017/2619(RPS) - määräaika: 17. kesäkuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII [lisäysten] muuttamisesta CMR-aineiden osalta (D049962/02 - 2017/2640(RPS) - määräaika: 28. kesäkuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteiden II ja III muuttamisesta (D049972/02 - 2017/2627(RPS) - määräaika: 23. kesäkuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


6. Neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (keskustelu)

Neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (2017/2593(RSP))

Puhemies käytti keskustelun aluksi lyhyen puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta (puhemies kehotti puhujaa palaamaan järjestykseen, sillä hän katsoi tämän loukanneen puheenvuorossaan parlamentin arvovaltaa), Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Steven Woolfe.

Puheenvuorot: Ian Borg (neuvoston puheenjohtaja), Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) ja Michel Barnier (pääneuvottelija).

Puheenvuorot: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox ja Catherine Bearder.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa ja Victor Boştinaru.

Puhetta johti
Antonio TAJANI
puhemies

Puheenvuorot: Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella ja Manfred Weber.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   koordinaattori ja ALDE-ryhmän puheenjohtaja Guy Verhofstadt, PPE-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber, S&D-ryhmän puheenjohtaja Gianni Pittella, Verts/ALE-ryhmän puheenjohtajat Philippe Lamberts ja Ska Keller sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtaja Danuta Maria Hübner neuvotteluista Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017)

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta neuvotteluista Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017)

—   Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta neuvotteluista Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta neuvotteluista Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.4.2017, kohta 7.1.

Puheenvuorot: Vicky Ford eräiden brittijäsenten keskustelun aikana käyttämistä puheenvuoroista ja James Carver.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017 (2017/2593(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0237/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0237/2017 ja B8-0241/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   koordinaattori ja ALDE-ryhmän puheenjohtaja Guy Verhofstadt

—   PPE-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber

—   S&D-ryhmän puheenjohtaja Gianni Pittella

—   Verts/ALE-ryhmän puheenjohtajat Philippe Lamberts ja Ska Keller

—   GUE/NGL-ryhmän puheenjohtaja Gabriele Zimmer

—   AFCO-valiokunnan puheenjohtaja Danuta Maria Hübner.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0102)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0242/2017 ja B8-0243/2017 raukesivat.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

8. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut vastaanottanut yhtään pyyntöä toimittaa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevista päätöksistä, joista ilmoitettiin maanantaina 3. huhtikuuta 2017 (istunnon pöytäkirja, 3.4.2017, kohta 8).

Valiokunnat voivat aloittaa neuvottelut.


9. Äänestykset (jatkoa)

9.1. Tietyt yhtiöoikeuden osa-alueet ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista (kodifikaatio) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0103)


9.2. Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä tehdyn kansainvälisen sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifioinnista ja siihen liittymisestä jäsenvaltioiden toimesta Euroopan unionin edun mukaisesti, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0104)

Parlamentti hyväksyi pöytäkirjan ratifioinnin.


9.3. Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyvien seikkojen osalta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä tehdyn kansainvälisen sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifioinnista ja siihen liittymisestä jäsenvaltioiden toimesta Euroopan unionin edun mukaisesti oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyvien seikkojen osalta [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0105)

Parlamentti hyväksyi pöytäkirjan ratifioinnin.


9.4. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltaminen Kroatiassa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa [COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Nuno Melo (A8-0073/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0106)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0106)


9.5. Lääkinnälliset laitteet ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston antamiseksi lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2017)0107)

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Glenis Willmott ja Peter Liese.


9.6. In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 98/79/EY ja komission päätöksen 2010/227/EU kumoamisesta [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Peter Liese (A8-0069/2017)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2017)0108)


9.7. Rahamarkkinarahastot ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahamarkkinarahastoista [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Neena Gill (A8-0041/2015)

Keskustelu käytiin 28. huhtikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 28.4.2015, kohta 15).

Äänestystä lykättiin 29. huhtikuuta 2015 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.61).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0109)


9.8. Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Keskustelu käytiin 14. syyskuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 14.9.2016, kohta 20).

Äänestystä lykättiin 15. syyskuuta 2016 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 15.9.2016, kohta 11.6).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0110)


9.9. Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0111)


9.10. Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 (päätöslauselma) (äänestys)

Suositus, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta [2017/2051(INI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0112)


9.11. Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta annetun päätöksen (EU) 2015/435 muuttamisesta [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0113)


9.12. Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2018 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2018 [2017/2022(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0114)

Puheenvuoro:

Paul Rübig ennen 37 kohdan 5. osasta toimitettua äänestystä.


9.13. Lisätalousarvioesitys nro 1/2017 – ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston käyttöön ottamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan, Kyproksen ja Portugalin hyväksi (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuodeksi 2017 – ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston käyttöön ottamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan, Kyproksen ja Portugalin hyväksi [07003/2017 - C8-0130/2017- 2017/2018(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A8-0155/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0115)


9.14. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/000 TA 2017 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) [COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Victor Negrescu (A8-0157/2017)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0116)


9.15. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Kyprokselle ja Portugalille (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Kyprokselle ja Portugalille [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0117)


9.16. Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Latviassa * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Latviassa ja neuvoston päätöksen 2014/911/EU korvaamisesta [13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0089/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

NEUVOSTON ESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0118)


9.17. DNA-tietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Slovakiassa, Portugalissa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Virossa, Unkarissa, Kyproksessa, Puolassa, Ruotsissa, Maltassa ja Belgiassa * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Slovakiassa, Portugalissa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Virossa, Unkarissa, Kyproksessa, Puolassa, Ruotsissa, Maltassa ja Belgiassa ja neuvoston päätösten 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU ja 2014/410/EU korvaamisesta [13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

NEUVOSTON ESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0119)


9.18. Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Slovakiassa, Bulgariassa, Ranskassa, Tšekissä, Liettuassa, Alankomaissa, Unkarissa, Kyproksessa, Virossa, Maltassa, Romaniassa ja Suomessa * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Slovakian, Bulgarian, Ranskan, Tšekin tasavallan, Liettuan, Alankomaiden, Unkarin, Kyproksen, Viron, Maltan, Romanian ja Suomen kanssa sekä päätösten 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU ja 2013/792/EU korvaamisesta [13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

NEUVOSTON ESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0120)


9.19. Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Suomessa, Sloveniassa, Romaniassa, Puolassa, Ruotsissa, Liettuassa, Bulgariassa, Slovakiassa ja Unkarissa * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Suomessa, Sloveniassa, Romaniassa, Puolassa, Ruotsissa, Liettuassa, Bulgariassa, Slovakiassa ja Unkarissa sekä päätösten 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU ja 2014/264/EU korvaamisesta [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

NEUVOSTON ESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0121)


9.20. Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Maltassa, Kyproksessa ja Virossa * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Maltan, Kyproksen ja Viron kanssa ja neuvoston päätösten 2014/731/EU, 2014/743/EU ja 2014/744/EU korvaamisesta [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Maria Grapini (A8-0090/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

NEUVOSTON ESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0122)


9.21. Muuntogeeniset maissituotteet Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (äänestys)

Päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ja muunnostapahtumista Bt11, 59122, MIR604, 1507 ja GA21 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0123)


9.22. Pakolais- ja muuttovirtojen käsittely: EU:n ulkoisten toimien merkitys (äänestys)

Mietintö pakolais- ja muuttovirtojen käsittelystä: EU:n ulkoisten toimien merkitys [2015/2342(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta - Kehitysvaliokunta. Esittelijät: Elena Valenciano ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0124).


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (2017/2593(RSP)) - RC-B8-0237/2017
Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Michela Giuffrida, Matt Carthy, Norica Nicolai, Doru-Claudian Frunzulică, Richard Corbett, Nicola Caputo, Michaela Šojdrová, Clare Moody, Jonathan Arnott, Peter Jahr, Zoltán Balczó, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Vicky Ford, Franc Bogovič, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Seán Kelly, Diane Dodds, Csaba Sógor, Nathan Gill, Mairead McGuinness ja Seb Dance

Mietintö Glenis Willmott - A8-0068/2017
Beatriz Becerra Basterrechea, Diane James, Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák ja Mairead McGuinness

Mietintö Peter Liese - A8-0069/2017
Michaela Šojdrová

Mietintö Neena Gill - A8-0041/2015
Doru-Claudian Frunzulică ja Stanislav Polčák

Mietintö Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas - A8-0110/2017
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský ja Stanislav Polčák

Mietintö Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas - A8-0117/2017
Michela Giuffrida

Mietintö Elena Valenciano ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0045/2017
Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský ja Andrejs Mamikins.


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.45 ja sitä jatkettiin klo 15.10.)

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Vihapuhe, populismi ja valeuutiset sosiaalisessa mediassa sekä EU:n niitä koskevat toimet (ajankohtainen keskustelu)

Vihapuhe, populismi ja valeuutiset sosiaalisessa mediassa sekä EU:n niitä koskevat toimet (2017/2644(RSP))

Bruno Gollnisch käytti puheenvuoron keskusteluun sovellettavista määräyksistä (puhemies totesi, että keskustelussa noudatetaan työjärjestystä).

Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron ja alusti keskustelun.

Puheenvuorot: Ian Borg (neuvoston puheenjohtaja) ja Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Morten Løkkegaard ALDE-ryhmän puolesta, Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström keskustelun kulusta, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta, Matteo Salvini ENF-ryhmän puolesta, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Iratxe García Pérez, Andrew Lewer, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Helga Trüpel, Isabella Adinolfi, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soraya Post, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Kostadinka Kuneva, Julia Reda, Tim Aker, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Julie Ward, Charles Tannock, Nathalie Griesbeck, Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Auke Zijlstra ja Jaromír Štětina.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Péter Niedermüller, Monica Macovei, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Malin Björk, Elmar Brok, Miriam Dalli, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Kati Piri, Ruža Tomašić, Eduard Kukan, Silvia Costa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke ja Zdzisław Krasnodębski.

Puheenvuorot: Andrus Ansip ja Ian Borg.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Verkkovierailujen tukkumarkkinat ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta verkkovierailujen tukkumarkkinoita koskevien sääntöjen osalta [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

Miapetra Kumpula-Natri esitteli mietinnön.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta, Marlene Mizzi S&D-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Fredrick Federley ALDE-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane James, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miapetra Kumpula-Natri, Roger Helmer, Georg Mayer, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Richard Sulík ja Pavel Telička.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Pilar del Castillo Vera, José Blanco López ja Seán Kelly.

(Istunto keskeytettiin klo 18.05 palohälytyksen vuoksi ja sitä jatkettiin klo 18.25.)

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 5.4.2017, kohta 15)


15. Verkkovierailujen tukkumarkkinat ***I (jatkoa keskustelulle)

(keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 5.4.2017, kohta 14)

Puheenvuorot: Seán Kelly, Miriam Dalli, Henna Virkkunen, Eva Kaili, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Dariusz Rosati, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Eva Maydell, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Sirpa Pietikäinen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Patricija Šulin, Maria Grapini, Notis Marias, Costas Mavrides ja Tibor Szanyi.

Puheenvuorot: Andrus Ansip ja Miapetra Kumpula-Natri.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.4.2017, kohta 7.4.


16. Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Ukraina) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Ukraina) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

Michał Boni (esittelijän sijainen) esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Michael Gahler (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Heidi Hautala (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dubravka Šuica PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgios Epitideios, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, ja Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Puheenvuorot: Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jaromír Štětina, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Michael Gahler, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, Gilles Lebreton, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Edouard Ferrand, Jarosław Wałęsa, Andrejs Mamikins, Franz Obermayr, Andrea Bocskor, Kati Piri, Marie-Christine Arnautu, Victor Boştinaru ja Michał Boni.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo ja Kateřina Konečná.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Michał Boni.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.4.2017, kohta 7.5.


17. Valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti PPE-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Dariusz Rosati.


18. Venezuelan tilanne (keskustelu)

Komission julkilausuma: Venezuelan tilanne (2017/2651(RSP))

Věra Jourová (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Luis de Grandes Pascual PPE-ryhmän puolesta, Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Ferreira, Igor Šoltes, Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Melo ja Francisco José Millán Mon.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Cláudia Monteiro de Aguiar, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ana Gomes, Georgi Pirinski ja José Inácio Faria.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


19. EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys (keskustelu)

Komission julkilausuma: EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys (2017/3018(RSP))

Věra Jourová (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Axel Voss PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Viviane Reding, Birgit Sippel, Martina Anderson ja Ana Gomes.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyydestä (2016/3018(RSP)) (B8-0235/2017)

—   Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt ja Barbara Kudrycka PPE-ryhmän puolesta ja Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyydestä (2016/3018(RSP)) (B8-0244/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.4.2017, kohta 7.7.


20. Valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ECR- ja ENF-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

- EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian sekä EU:n ja Uzbekistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta: Urszula Krupa

- suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta: Marco Zannin tilalle Barbara Kappel.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


21. Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus

Mietintö entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta [2016/2310(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Ivo Vajgl esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Ian Borg (neuvoston puheenjohtaja) ja Neven Mimica (komission jäsen).

Puheenvuorot: Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta, Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Arne Gericke, Franc Bogovič, Jens Nilsson ja Isabella De Monte.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Eleftherios Synadinos, Maria Spyraki, Georgios Epitideios, Marijana Petir ja Csaba Sógor.

Puheenvuorot: Neven Mimica, Ian Borg ja Ivo Vajgl.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: myöhempi istuntojakso.


22. Suositus neuvostolle YK:n naisten asemaa käsittelevästä toimikunnasta (CSW) (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000027/2017) – Vilija Blinkevičiūtė FEMM-valiokunnan puolesta neuvostolle: Suositus neuvostolle YK:n naisten asemaa käsittelevästä toimikunnasta (CSW) (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017)

Vilija Blinkevičiūtė esitteli kysymyksen.

Ian Borg (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE-ryhmän puolesta, Anna Hedh S&D-ryhmän puolesta, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta, Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Stanislav Polčák, Julie Ward ja Marijana Petir.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Notis Marias ja Arne Gericke.

Ian Borg käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


23. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin marraskuun II 2016, helmikuun I ja helmikuun II 2017 istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


24. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus määrärahojen siirroksi 1/2017 - EUH (N8-0011/2017 - C8-0114/2017 - 2017/2048(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus määrärahojen siirroksi V/AB-02/C/17 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0012/2017 - C8-0115/2017 - 2017/2049(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta mietinnöt

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Kyprokselle ja Portugalille (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuodeksi 2017 – ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston käyttöön ottamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan, Kyproksen ja Portugalin hyväksi (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Jens Geier (A8-0155/2017)

- Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2018 (2017/2022(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Victor Negrescu (A8-0157/2017).


25. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta unionin tuomioistuimen määrärahasiirtoa INF 2/2017.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta tilintarkastustuomioistuimen määrärahasiirtoa V/AB-02/C/17.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan ulkosuhdehallinnon määrärahasiirtoa nro 1/2017.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirrot DEC 02/2017, DEC 03/2017, DEC 04/2017, DEC 05/2017 – Pääluokka III – Komissio.


26. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 602.068/OJJE).


27. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.25.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö