Rodyklė 
Protokolas
PDF 306kWORD 87k
Trečiadienis, 2017 m. balandžio 5 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 6.Derybos su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Derybos su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (balsavimas)
 8.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 9.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  
9.1.Tam tikri bendrovių teisės aspektai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.2.Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.3.Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, kiek tai susiję su teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose aspektais *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.4.Šengeno informacinės sistemos srities Šengeno acquis nuostatų taikymas Kroatijos Respublikoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.5.Medicinos priemonės ***II (balsavimas)
  
9.6.In vitro diagnostikos medicinos priemonės ***II (balsavimas)
  
9.7.Pinigų rinkos fondai ***I (balsavimas)
  
9.8.Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą ***I (balsavimas)
  
9.9.2014–2020 m. daugiametė finansinė programa *** (balsavimas)
  
9.10.2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (rezoliucija) (balsavimas)
  
9.11.Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas (balsavimas)
  
9.12.2018 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Europos Parlamentas (balsavimas)
  
9.13.2017 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai (balsavimas)
  
9.14.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (EGF/2017/000 TA 2017 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) (balsavimas)
  
9.15.Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai (balsavimas)
  
9.16.Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Latvijoje * (balsavimas)
  
9.17.Automatinis keitimasis DNR duomenimis Slovakijoje, Portugalijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Kipre, Lenkijoje, Švedijoje, Maltoje ir Belgijoje * (balsavimas)
  
9.18.Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Slovakijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Vengrijoje, Kipre, Estijoje, Maltoje, Rumunijoje ir Suomijoje * (balsavimas)
  
9.19.Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Suomijoje, Slovėnijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Bulgarijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje * (balsavimas)
  
9.20.Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Maltoje, Kipre ir Estijoje * (balsavimas)
  
9.21.Genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (balsavimas)
  
9.22.Pabėgėlių ir migrantų srautų klausimo sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Neapykantą kurstančios kalbos, populizmas ir melagingos naujienos socialiniuose tinkluose: ES atsakas (diskusija aktualia tema)
 14.Didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos ***I (diskusijos)
 15.Didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos ***I (diskusijų tęsinys)
 16.Trečiosios šalys, kurių piliečiai privalo turėti vizas arba kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas: Ukraina ***I (diskusijos)
 17.Composition des délégations
 18.Padėtis Venesueloje (diskusijos)
 19.ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas (diskusijos)
 20.Composition des délégations
 21.2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos
 22.Rekomendacija Tarybai dėl Moterų padėties komisijos (diskusijos)
 23.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 24.Gauti dokumentai
 25.Asignavimų perkėlimas
 26.Kito posėdžio darbotvarkė
 27.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą apie vakar Sirijoje įvykdytą nepriimtiną išpuolį, per kurį buvo panaudotas cheminis ginklas. Jis išreiškė solidarumą su Sirijos gyventojais ir priminė Europos, vieningos siekiant taikos, vaidmenį.


3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Rusija, Aleksejaus Navalno ir kitų protestuotojų suėmimas (2017/2646(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa ECR frakcijos vardu – dėl Rusijos, Aleksejaus Navalno ir kitų protestuotojų suėmimo (B8-0245/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu – dėl Rusijos, Aleksejaus Navalno ir kitų protestuotojų suėmimo (B8-0246/2017);

—   Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Rusijos, demonstracijos prieš korupciją dalyvaių, įskaitant tinklaraštininką Aleksejų Navalną, suėmimo (B8-0248/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Rusijos, Aleksejaus Navalno ir kitų protestuotojų suėmimo (B8-0249/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu – dėl Rusijos, Aleksejaus Navalno ir kitų protestuotojų suėmimo (B8-0250/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev PPE frakcijos vardu – dėl Rusijos, Aleksejaus Navalno ir kitų protestuotojų suėmimo (B8-0251/2017).

II.   Baltarusija (2017/2647(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Branislav Škripek, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Urszula Krupa, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Baltarusijoje (B8-0253/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu – dėl Baltarusijos (B8-0256/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bodil Valero, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Baltarusijos (B8-0258/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Baltarusijos (B8-0259/2017);

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu – dėl Baltarusijos (B8-0261/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Adam Szejnfeld, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev PPE frakcijos vardu – dėl Baltarusijos (B8-0263/2017).

III.   Bangladešas, įskaitant vaikų santuokas (2017/2648(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu – dėl Bangladešo, įskaitant vaikų santuokas (B8-0252/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill S&D frakcijos vardu – dėl Bangladešo, įskaitant vaikų santuokas (B8-0254/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Bangladešo, įskaitant vaikų santuokas (B8-0255/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa ECR frakcijos vardu – dėl Bangladešo, įskaitant vaikų santuokas (B8-0257/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Kostas Chrysogonos, Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Bangladešo, įskaitant vaikų santuokas (B8-0260/2017);

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu – dėl Bangladešo, įskaitant vaikų santuokas (B8-0262/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, Sven Schulze, József Nagy, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev PPE frakcijos vardu – dėl Bangladešo, įskaitant vaikų santuokas (B8-0264/2017).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


4. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti šviną optinėje įrangoje naudojamo balto stiklo sudėtyje (C(2017)01527 – 2017/2615(DEA)).

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. kovo 15 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos deleguotųjų reglamentų (ES) 2015/2205, (ES) 2016/592 ir (ES) 2016/1178 nuostatos dėl tam tikrų sandorio šalių, prekiaujančių ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, tarpuskaitos prievolių laikymosi termino (C(2017)01658 – 2017/2617(DEA)).

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. 2017 m. kovo 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Priedas prie Komisijos deleguotojo reglamento dėl klijuotosios sluoksninės medienos produktų, kuriems taikomas darnusis standartas EN14080, ir dantytuoju dygiu sujungtos statybinės masyviosios medienos produktų, kuriems taikomas darnusis standartas EN15497, klasifikavimo pagal degumą sąlygų, neatliekant bandymų, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/610/EB (C(2017)01702 – 2017/2621(DEA)).

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. kovo 20 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl išorinio ir vidinio tinko organinių rišiklių pagrindu, kuriam taikomas darnusis standartas EN15824, ir tinko skiedinių, kuriems taikomas darnusis standartas EN998-1, klasifikavimo pagal degumą sąlygų, neatliekant bandymų (C(2017)01703 – 2017/2622(DEA)).

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. kovo 20 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Gajanos išbraukimo iš priedo I punkto lentelės ir Etiopijos įtraukimo į tą lentelę iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)).

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. kovo 24 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON, LIBE

Deleguotųjų aktų projektai, kuriems pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių III priedo pritaikymo (C(2017)00393 – 2017/2556(DEA)).

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. vasario 2 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai Tarybos prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tikrinimo priemonių, susijusių su kanapių auginimu, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 639/2014 ir tam tikros jo nuostatos dėl žalinimo išmokos, išmokos jauniesiems ūkininkams, kontroliuojantiems juridinį asmenį, savanoriškos susietosios paramos už vienetą sumos apskaičiavimo, teisių į išmokas dalių ir tam tikrų pranešimo reikalavimų, susijusių su vienkartinės išmokos už plotus sistema ir savanoriška susietąja parama, ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.1307/2013 X priedas (C(2017)00735 – 2017/2571(DEA)).

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. vasario 15 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai Parlamento prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI


5. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl organinio silicio (monometilsilantriolio) ir kalcio fosforilo oligosacharidų (POs-Ca®), dedamų į maisto produktus ir naudojamų maisto papildams gaminti, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 (D049176/01 - 2017/2630(RPS) - Terminas: 2017 m. birželio 24 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas …/.., kuriuo atsisakoma leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata (D049265/01 - 2017/2631(RPS) - Terminas: 2017 m. birželio 24 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo atsisakoma leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata (D049411/01 - 2017/2632(RPS) - Terminas: 2017 m. birželio 24 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo atsisakoma leisti vartoti maisto produktų sveikumo teiginį, nesusijusį su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata (D049412/01 - 2017/2633(RPS) - Terminas: 2017 m. birželio 24 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios benzovindiflupiro, chlorantraniliprolo, deltametrino, etofumezato, haloksifopo, silpnosios kiauliauogių mozaikos viruso VC1 izoliato, silpnosios kiauliauogių mozaikos viruso VX1 izoliato, oksatiapiprolino, pentiopirado, piraklostrobino, spirotetramato, saulėgrąžų aliejaus, metiltolklofoso ir trineksapako liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai (D049578/02 - 2017/2650(RPS) - Terminas: 2017 m. birželio 1 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios fluopiramo, heksachlorcikloheksano (HCH) alfa izomero, heksachlorcikloheksano (HCH) beta izomero, heksachlorcikloheksano (HCH) izomerų sumos, išskyrus gama izomerą, lindano (heksachlorcikloheksano (HCH) gama izomero), nikotino ir profenofoso liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D049581/03 - 2017/2639(RPS) - Terminas: 2017 m. gegužės 28 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios triciklazolo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 III ir V priedai (D049627/02 - 2017/2638(RPS) - Terminas: 2017 m. gegužės 28 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios dimetoato ir ometoato liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D049632/02 - 2017/2637(RPS) - Terminas: 2017 m. gegužės 28 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių IV priedas (D049872/01 - 2017/2616(RPS) - Terminas: 2017 m. birželio 17 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių V priedas (D049873/01 - 2017/2619(RPS) - Terminas: 2017 m. birželio 17 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl CMR medžiagų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedo [priedėliai] (D049962/02 - 2017/2640(RPS) - Terminas: 2017 m. birželio 28 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II ir III priedai (D049972/02 - 2017/2627(RPS) - Terminas: 2017 m. birželio 23 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI


6. Derybos su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (diskusijos)

Derybos su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (2017/2593(RSP))

Pirmininkas pasakė trumpą įžanginę kalbą.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu (pirmininkas padarė kalbėtojui pareiškimą dėl darbo tvarkos, nes jo žodžiais pažeidžiamas šio Parlamento orumas), Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu, ir Steven Woolfe, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo: Ian Borg (einantis Tarybos pirmininko pareigas), Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) ir Michel Barnier (vyriausiasis derybininkas).

Kalbėjo: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox ir Catherine Bearder.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa ir Victor Boştinaru.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Kalbėjo: Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella ir Manfred Weber.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Guy Verhofstadt, ALDE frakcijos pirmininkas ir koordinatorius, Manfred Weber, PPE frakcijos pirmininkas, Gianni Pittella, S&D frakcijos pirmininkas, Philippe Lamberts ir Ska Keller, Verts/ALE frakcijos pirmininkai, ir Danuta Maria Hübner, Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkė – dėl derybų su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017);

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga et Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu – dėl derybų su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017);

—   Syed Kamall ECR frakcijos vardu – dėl derybų su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardudėl derybų su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 05 protokolo 7.1 punktas

Kalbėjo: Vicky Ford dėl kai kurių Parlamento narių iš Didžiosios Britanijos per šias diskusijas pasakytų žodžių ir James Carver.


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Derybos su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017 (2017/2593(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0237/2017

(keičia B8-0237/2017 ir B8-0241/2017)

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Guy Verhofstadt, ALDE frakcijos pirmininko ir koordinatoriaus;

—   Manfred Weber, PPE frakcijos pirmininko;

—   Gianni Pittella, S&D frakcijos pirmininko;

—   Philippe Lamberts ir Ska Keller, Verts/ALE frakcijos pirmininkai;

—   Gabriele Zimmer, GUE/NGL frakcijos pirmininkės;

—   Danuta Maria Hübner, AFCO komiteto pirmininkės.

Priimta (P8_TA(2017)0102).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0242/2017 et B8-0243/2017 anuliuoti.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

8. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad negavo jokio prašymo dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas, apie kurį paskelbta 2017 m. balandžio 3 d. protokole (2017 4 3 protoklo 8 punktas).

Komitetai gali pradėti derybas.


9. Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)

9.1. Tam tikri bendrovių teisės aspektai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų (kodifikuota redakcija) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0103).


9.2. Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Preliminarus pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių Europos Sąjungos interesų labui atliekamo Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, 2010 m. protokolo ratifikavimo ir prisijungimo prie jo, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose, projekto [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0076/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0104).

Parlamentas pritarė protokolo ratifikavimui.


9.3. Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, kiek tai susiję su teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose aspektais *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Preliminarus pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių Europos Sąjungos interesų labui atliekamo Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, 2010 m. protokolo ratifikavimo ir prisijungimo prie jo, kiek tai susiję su teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose aspektais, projekto [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0078/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0105).

Parlamentas pritarė protokolo ratifikavimui.


9.4. Šengeno informacinės sistemos srities Šengeno acquis nuostatų taikymas Kroatijos Respublikoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Šengeno informacinės sistemos srities Šengeno acquis nuostatų taikymo Kroatijos Respublikoje [COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Nuno Melo (A8-0073/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0106).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0106).


9.5. Medicinos priemonės ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Glenis Willmott (A8-0068/2017).

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2017)0107).

Kalbėjo:

Glenis Willmott ir Peter Liese prieš balsavimą.


9.6. In vitro diagnostikos medicinos priemonės ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 98/79/EB ir Komisijos sprendimas 2010/227/ES [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Peter Liese (A8-0069/2017).

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2017)0108).


9.7. Pinigų rinkos fondai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pinigų rinkos fondų [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Neena Gill (A8-0041/2015).

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. balandžio 28 d. (2015 04 28 protokolo 15 punktas).

Balsavimas buvo atidėtas per 2015 m. balandžio 29 d. posėdį (2015 04 29 protokolo 10.61 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P8_TA(2017)0109).


9.8. Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Petr Ježek (A8-0238/2016).

Diskusijos buvo surengtos 2016 m. rugsėjo 14 d. (2016 09 14 protokolo 20 punktas).

Balsavimas buvo atidėtas per 2016 m. rugsėjo 15 d. posėdį (2016 09 15 protokolo 11.6 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P8_TA(2017)0110).


9.9. 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projekto [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas (A8-0110/2017).

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0111).


9.10. 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (rezoliucija) (balsavimas)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projekto [2017/2051(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas (A8-0117/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0112).


9.11. Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/435 dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas (A8-0104/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0113).


9.12. 2018 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Europos Parlamentas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento 2018 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos [2017/2022(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Richard Ashworth (A8-0156/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0114)

Kalbėjo:

prieš balsavimą Paul Rübig dėl 37 dalies 5-osios dalies.


9.13. 2017 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2017 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 1/2017 projekto, pridedamo prie pasiūlymo panaudoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai [07003/2017 - C8-0130/2017- 2017/2018(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Jens Geier (A8-0155/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0115).


9.14. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (EGF/2017/000 TA 2017 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimo (EGF/2017/000 TA 2017 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) [COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Victor Negrescu (A8-0157/2017).

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0116).


9.15. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant teikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017).

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0117).


9.16. Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Latvijoje * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Latvijoje, ir kuriuo pakeičiamas Sprendimas 2014/911/ES, projekto [13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0089/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

TARYBOS PROJEKTAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0118).


9.17. Automatinis keitimasis DNR duomenimis Slovakijoje, Portugalijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Kipre, Lenkijoje, Švedijoje, Maltoje ir Belgijoje * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Slovakijoje, Portugalijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Kipre, Lenkijoje, Švedijoje, Maltoje, Belgijoje, ir kuriuo pakeičiami sprendimai 2010/689/ES, 2011/472/ES, 2011/715/ES, 2011/887/ES, 2012/58/ES, 2012/299/ES, 2012/445/ES, 2012/673/ES, 2013/3/ES, 2013/148/ES, 2013/152/ES ir 2014/410/ES, projekto [13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Judith Sargentini (A8-0091/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

TARYBOS PROJEKTAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0119).


9.18. Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Slovakijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Vengrijoje, Kipre, Estijoje, Maltoje, Rumunijoje ir Suomijoje * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Slovakijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Vengrijoje, Kipre, Estijoje, Maltoje, Rumunijoje ir Suomijoje, ir kuriuo pakeičiami sprendimai 2010/682/ES, 2010/758/ES, 2011/355/ES, 2011/434/ES, 2011/888/ES, 2012/46/ES, 2012/446/ES, 2012/672/ES, 2012/710/ES, 2013/153/ES, 2013/229/ES ir 2013/792/ES, projekto [13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

TARYBOS PROJEKTAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0120).


9.19. Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Suomijoje, Slovėnijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Bulgarijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Suomijoje, Slovėnijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Bulgarijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje, ir kuriuo pakeičiami sprendimai 2010/559/ES, 2011/387/ES, 2011/547/ES, 2012/236/ES, 2012/664/ES, 2012/713/ES, 2013/230/ES, 2013/692/ES ir 2014/264/ES, projekto [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20.)

TARYBOS PROJEKTAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0121).


9.20. Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Maltoje, Kipre ir Estijoje * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Maltoje, Kipre ir Estijoje, ir kuriuo pakeičiami sprendimai 2014/731/ES, 2014/743/ES ir 2014/744/ES, projekto [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Maria Grapini (A8-0090/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21.)

TARYBOS PROJEKTAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0122).


9.21. Genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi, trys ar keturios modifikacijos Bt11, 59122, MIR604, 1507 ir GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, projekto (D049280 – 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0123).


9.22. Pabėgėlių ir migrantų srautų klausimo sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo (balsavimas)

Pranešimas „Pabėgėlių ir migrantų srautų klausimo sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo“ [2015/2342(INI)] - Užsienio reikalų komitetas - Vystymosi komitetas. Pranešėjai: Elena Valenciano ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0124).


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Derybos su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (2017/2593(RSP)) - RC-B8-0237/2017
Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Michela Giuffrida, Matt Carthy, Norica Nicolai, Doru-Claudian Frunzulică, Richard Corbett, Nicola Caputo, Michaela Šojdrová, Clare Moody, Jonathan Arnott, Peter Jahr, Zoltán Balczó, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Vicky Ford, Franc Bogovič, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Seán Kelly, Diane Dodds, Csaba Sógor, Nathan Gill,Mairead McGuinness ir Seb Dance

Pranešimas: Glenis Willmott - A8-0068/2017
Beatriz Becerra Basterrechea, Diane James, Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák ir Mairead McGuinness

Pranešimas: Peter Liese - A8-0069/2017
Michaela Šojdrová

Pranešimas: Neena Gill - A8-0041/2015
Doru-Claudian Frunzulică ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas - A8-0110/2017
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas - A8-0117/2017
Michela Giuffrida

Pranešimas: Elena Valenciano ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0045/2017
Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský ir Andrejs Mamikins.


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.45 val. ir atnaujintas 15.10 val.)

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Neapykantą kurstančios kalbos, populizmas ir melagingos naujienos socialiniuose tinkluose: ES atsakas (diskusija aktualia tema)

Neapykantą kurstančios kalbos, populizmas ir melagingos naujienos socialiniuose tinkluose: ES atsakas (2017/2644(RSP))

Kalbėjo Bruno Gollnisch dėl diskusijų rengimo tvarkos (pirmininkas patvirtino, kad diskusijos vyksta laikantis Darbo tvarkos taisyklių).

Kalbėjo Tanja Fajon S&D frakcijos vardu – ji pradėjo diskusiją.

Kalbėjo: Ian Borg (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Morten Løkkegaard ALDE frakcijos vardu, Martina Michels GUE/NGL frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Cecilia Wikström dėl diskusijų eigos, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu, Matteo Salvini ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Iratxe García Pérez, Andrew Lewer, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Helga Trüpel, Isabella Adinolfi, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soraya Post, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Kostadinka Kuneva, Julia Reda, Tim Aker, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Julie Ward, Charles Tannock, Nathalie Griesbeck, Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Auke Zijlstra ir Jaromír Štětina.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Péter Niedermüller, Monica Macovei, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Malin Björk, Elmar Brok, Miriam Dalli, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Kati Piri, Ruža Tomašić, Eduard Kukan, Silvia Costa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke ir Zdzisław Krasnodębski.

Kalbėjo: Andrus Ansip ir Ian Borg.

Diskusijos baigtos.


14. Didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 531/2012 taisyklės, taikytinos didmeninėms tarptinklinio ryšio rinkoms [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016).

Miapetra Kumpula-Natri pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Paul Rübig PPE frakcijos vardu, Marlene Mizzi S&D frakcijos vardu, Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu, Fredrick Federley ALDE frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu, David Borrelli EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Diane James, nepriklausoma Parlamento narė (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gunnar Hökmark), Krišjānis Kariņš (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Takis Hadjigeorgiou), Patrizia Toia, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Miapetra Kumpula-Natri), Roger Helmer, Georg Mayer, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Richard Sulík ir Pavel Telička.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Pilar del Castillo Vera, José Blanco López ir Seán Kelly.

(Posėdis sustabdytas 18.05 val. dėl priešgaisrinės signalizacijos ir atnaujintas 18.25 val.)

(Diskusijų tęsinį žr.: 2017 04 05 protokolo 15 punktas)


15. Didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos ***I (diskusijų tęsinys)

(Diskusijų pradžia: 2017 04 05 protokolo 14 punktas)

Kalbėjo: Seán Kelly, Miriam Dalli, Henna Virkkunen, Eva Kaili (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Dariusz Rosati, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Eva Maydell, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ir Sirpa Pietikäinen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Patricija Šulin, Maria Grapini, Notis Marias, Costas Mavrides ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo: Andrus Ansip ir Miapetra Kumpula-Natri.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 06 protokolo 7.4 punktas


16. Trečiosios šalys, kurių piliečiai privalo turėti vizas arba kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas: Ukraina ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Ukraina) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. : Mariya Gabriel (A8-0274/2016).

Michał Boni (pavaduojantis pranešėją) pristatė pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Michael Gahler (AFET komiteto nuomonės referentas), Heidi Hautala (JURI komiteto nuomonės referentė), Dubravka Šuica PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Georgios Epitideios), Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi) ir Petr Ježek ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jaromír Štětina), Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu, (nesutiko, kad Michael Gahler pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Auke Zijlstra ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, Gilles Lebreton, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Edouard Ferrand, Jarosław Wałęsa, Andrejs Mamikins, Franz Obermayr, Andrea Bocskor, Kati Piri, Marie-Christine Arnautu, Victor Boştinaru ir Michał Boni.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo ir Kateřina Konečná.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Michał Boni.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 06 protokolo 7.5 punktas


17. Composition des délégations

PPE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šį paskyrimą:

Delegacija parlamentinėje asamblėjoje EURONEST: Dariusz Rosati.


18. Padėtis Venesueloje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Padėtis Venesueloje (2017/2651(RSP))

Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Luis de Grandes Pascual PPE frakcijos vardu, Francisco Assis S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Ferreira, Igor Šoltes, Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Melo ir Francisco José Millán Mon.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cláudia Monteiro de Aguiar, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ana Gomes, Georgi Pirinski ir José Inácio Faria.

Kalbėjo Věra Jourová.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija


19. ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas (2017/3018(RSP))

Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Axel Voss PPE frakcijos vardu, Claude Moraes S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Viviane Reding, Birgit Sippel, Martina Anderson ir Ana Gomes.

Kalbėjo Věra Jourová.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Claude Moraes LIBE komiteto vardu – dėl ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumo (2016/3018(RSP)) (B8-0235/2017);

—   Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt ir Barbara Kudrycka PPE frakcijos vardu ir Helga Stevens ECR frakcijos vardudėl ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumo (2016/3018(RSP)) (B8-0244/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 06 protokolo 7.7 punktas


20. Composition des délégations

Pirmininkas gavo šiuos ECR ir ENF frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

- Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Tadžikistanu, Turkmėnistanu ir Mongolija: Urszula Krupa;

- Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN): Barbara Kappel vietoj Marco Zanni.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


21. 2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos [2016/2310(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Ivo Vajgl (A8-0055/2017).

Ivo Vajgl pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Ian Borg (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Neven Mimica (Komisijos narys).

Kalbėjo: Tunne Kelam PPE frakcijos vardu, Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu, Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Eduard Kukan, Tonino Picula, Arne Gericke, Franc Bogovič, Jens Nilsson ir Isabella De Monte.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Eleftherios Synadinos, Maria Spyraki, Georgios Epitideios, Marijana Petir ir Csaba Sógor.

Kalbėjo: Neven Mimica, Ian Borg ir Ivo Vajgl.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: ankstesnės sesijos laikotarpis


22. Rekomendacija Tarybai dėl Moterų padėties komisijos (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000027/2017), kurį pateikė Vilija Blinkevičiūtė FEMM komiteto vardu Tarybai: Rekomendacija Tarybai dėl Moterų padėties komisijos (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017)

Vilija Blinkevičiūtė pristatė klausimą.

Ian Borg (einantis Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE frakcijos vardu, Anna Hedh S&D frakcijos vardu, Branislav Škripek ECR frakcijos vardu, Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Stanislav Polčák, Julie Ward ir Marijana Petir.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Notis Marias ir Arne Gericke.

Kalbėjo Ian Borg.

Diskusijos baigtos.


23. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2016 m. antrąją lapkričio mėn., 2017 m. pirmąją ir antrąją vasario mėn. sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


24. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 1/2017. EIVT (N8-0011/2017 - C8-0114/2017 - 2017/2048(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr.V/AB-02/C/17. Audito Rūmai (N8-0012/2017 - C8-0115/2017 - 2017/2049(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų pranešimai:

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant teikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017);

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2017 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 1/2017 projekto, pridedamo prie pasiūlymo panaudoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Jens Geier (A8-0155/2017);

- Pranešimas dėl Europos Parlamento 2018 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (2017/2022(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Richard Ashworth (A8-0156/2017);

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimo (EGF/2017/000 TA 2017 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Victor Negrescu (A8-0157/2017).


25. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Teisingumo Teismo asignavimų perkėlimo Nr. INF 2/2017.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Europos Audito Rūmų asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-02/C/17.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Europos išorės veiksmų tarnybos asignavimų perkėlimo Nr. 1/2017.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimus DEC 02/2017, DEC 03/2017, DEC 04/2017, DEC 05/2017 – III skirsnis – Komisija.


26. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 602.068/OJJE).


27. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.25 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Teisinė informacija - Privatumo politika