Indekss 
Protokols
PDF 302kWORD 86k
Trešdiena, 2017. gada 5. aprīlis - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 6.Sarunas ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības (debates)
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Sarunas ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības (balsošana)
 8.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 9.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
9.1.Akciju sabiedrību tiesību daži aspekti ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
9.2.Starptautiskās konvencijas par bīstamām un kaitīgām vielām 2010. gada protokola ratificēšana un pievienošanās tam, ciktāl ir skarti aspekti, kas nav saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
9.3.Starptautiskās konvencijas par bīstamām un kaitīgām vielām 2010. gada protokola ratificēšana un pievienošanās tam attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbības aspektiem civillietās *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
9.4.Šengenas acquis noteikumu piemērošana Šengenas Informācijas sistēmas jomā Horvātijā * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
9.5.Medicīniskas ierīces ***II (balsošana)
  
9.6.In vitro diagnostikas medicīniskas ierīces ***II (balsošana)
  
9.7.Naudas tirgus fondi ***I (balsošana)
  
9.8.Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību ***I (balsošana)
  
9.9.Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam *** (balsošana)
  
9.10.Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam (rezolūcija) (balsošana)
  
9.11.Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana (balsošana)
  
9.12.2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments (balsošana)
  
9.13.2017. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 1 projekts, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei (balsošana)
  
9.14.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (EGF/2017/000 TA 2017 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (balsošana)
  
9.15.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei (balsošana)
  
9.16.Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa Latvijā * (balsošana)
  
9.17.DNS datu automatizēta apmaiņa Slovākijā, Portugālē, Latvijā, Lietuvā, Čehijas Republikā, Igaunijā, Ungārijā, Kiprā, Polijā, Zviedrijā, Maltā un Beļģijā * (balsošana)
  
9.18.Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa Slovākijā, Bulgārijā, Francijā, Čehijas Republikā, Lietuvā, Nīderlandē, Ungārijā, Kiprā, Igaunijā, Maltā, Rumānijā un Somijā * (balsošana)
  
9.19.Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Somijā, Slovēnijā, Rumānijā, Polijā, Zviedrijā, Lietuvā, Bulgārijā, Slovākijā un Ungārijā * (balsošana)
  
9.20.Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Maltā, Kiprā un Igaunijā * (balsošana)
  
9.21.Ģenētiski modificēta kukurūza Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (balsošana)
  
9.22.Bēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšana: ES ārējās darbības nozīme (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Naida runa, populisms un viltus ziņas sociālajos plašsaziņas līdzekļos: ES atbildes reakcijas sagatavošana (debates par aktuāliem jautājumiem)
 14.Viesabonēšanas vairumtirgi ***I (debates)
 15.Viesabonēšanas vairumtirgi ***I (debašu turpinājums)
 16.Trešās valstis, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no vīzas prasības: Ukraina ***I (debates)
 17.Delegāciju sastāvs
 18.Stāvoklis Venecuēlā (debates)
 19.ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība (debates)
 20.Delegāciju sastāvs
 21.2016. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku
 22.Ieteikums Padomei par Sieviešu statusa komisiju (CSW) (debates)
 23.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 24.Dokumentu iesniegšana
 25.Apropriāciju pārvietojumi
 26.Nākamās sēdes darba kārtība
 27.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu, lai nosodītu iepriekšējā dienā Sīrijā notikušo nepieņemamo uzbrukumu, kurā tika izmantoti ķīmiskie ieroči. Viņš pauda solidaritāti ar Sīrijas tautu un atgādināja vienotas Eiropas lomu miera procesā.


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Krievija: Alekseja Navaļņija un citu protestētāju apcietināšana (2017/2646(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić un Urszula Krupa ECR grupas vārdā – par Krieviju: Alekseja Navaļņija un citu protestētāju apcietināšana (B8-0245/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā – par Krieviju: Alekseja Navaļņija un citu protestētāju apcietināšana (B8-0246/2017);

—   Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga un Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā – par Krieviju: pret korupciju vērstās demonstrācijas dalībnieku, tostarp blogera Alekseja Navaļņija, apcietināšana (B8-0248/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā – par Krieviju: Alekseja Navaļņija un citu protestētāju apcietināšana (B8-0249/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā – par Krieviju: Alekseja Navaļņija un citu protestētāju apcietināšana (B8-0250/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil un Andrey Kovatchev PPE grupas vārdā – par Krieviju: Alekseja Navaļņija un citu protestētāju apcietināšana (B8-0251/2017).

II.   Baltkrievija (2017/2647(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Branislav Škripek, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Urszula Krupa un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā – par stāvokli cilvēktiesību jomā Baltkrievijā (B8-0253/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā – par Baltkrieviju (B8-0256/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bodil Valero un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā – par Baltkrieviju (B8-0258/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva un Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā – par Baltkrieviju (B8-0259/2017);

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā – par stāvokli Baltkrievijā (B8-0261/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Adam Szejnfeld, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil un Andrey Kovatchev PPE grupas vārdā – par Baltkrieviju (B8-0263/2017).

III.   Bangladeša, tostarp bērnu laulības (2017/2648(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā – par Bangladešu, tostarp bērnu laulībām (B8-0252/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Neena Gill S&D grupas vārdā – par Bangladešu, tostarp bērnu laulībām (B8-0254/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā – par Bangladešu, tostarp bērnu laulībām (B8-0255/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić un Urszula Krupa ECR grupas vārdā – par Bangladešu, tostarp bērnu laulībām (B8-0257/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Kostas Chrysogonos un Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā – par Bangladešu, tostarp bērnu laulībām (B8-0260/2017);

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā – par Bangladešu, tostarp bērnu laulībām (B8-0262/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, Sven Schulze, József Nagy, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil un Andrey Kovatchev PPE grupas vārdā – par Bangladešu, tostarp bērnu laulībām (B8-0264/2017).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


4. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegto deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai baltajos stiklos, ko izmanto optikā (C(2017)01527 – 2017/2615(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 15. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģētās regulas (ES) 2015/2205, (ES) 2016/592 un (ES) 2016/1178 groza attiecībā uz termiņu, līdz kuram konkrētiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu darījumos iesaistītiem darījumu partneriem jāpanāk atbilstība tīrvērtes pienākumiem (C(2017)01658 – 2017/2617(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 16. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula par līmētu laminētu koka izstrādājumu, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN14080, un ķīļrievsavienotu būvmateriālu masīvkoka izstrādājumu, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN15497, klasifikācijas nosacījumiem bez testēšanas attiecībā uz to ugunsdrošību un ar ko groza Lēmumu 2005/610/EK (C(2017)01702 – 2017/2621(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 20. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas deleģētā regula par nosacījumiem uz organisko saistvielu bāzes veidotu ārējo un iekšējo apmešanas maisījumu, ko aptver saskaņotais standarts EN 15824, un apmešanas javu, ko aptver saskaņotais standarts EN 998-1, ugunsreakcijas klasificēšanai bez testēšanas (C(2017)01703 – 2017/2622(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 20. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, attiecībā uz Gajānas svītrošanu no pielikuma Ipunkta tabulas un Etiopijas iekļaušanu šajā tabulā (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 24. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON, LIBE.

Deleģēto aktu projekti, kuriem ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1315/2013 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai III pielikuma pielāgošanu C(2017)00393 – 2017/2556(DEA).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 2. februāri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši pēc Padomes pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Deleģēto regulu (ES) Nr. 639/2014 groza attiecībā uz kontroles pasākumiem, kas saistīti ar kaņepju audzēšanu, dažiem noteikumiem par zaļo maksājumu, maksājumu gados jauniem lauksaimniekiem, kuri kontrolē juridisku personu, brīvprātīga saistītā atbalsta apjoma uz vienību aprēķināšanu, maksājumtiesību daļām un dažām paziņošanas prasībām, kas saistītas ar vienotā platībmaksājuma shēmu un brīvprātīgu saistīto atbalstu, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 X pielikumu (C(2017)00735 – 2017/2571(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 15. februāri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši pēc Parlamenta pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.


5. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz organisko silīciju (monometilsilāntriolu) un kalcija fosforiloligosaharīdiem (POs-Ca®), kuri pievienoti pārtikas produktiem un kurus izmanto uztura bagātinātāju ražošanā, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 (D049176/01 2017/2630(RPS) - termiņš: 2017. gada 24. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula par atteikumu atļaut konkrētas veselīguma norādes uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (D049265/01 2017/2631(RPS) - termiņš: 2017. gada 24. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants).
Atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula par atteikumu atļaut konkrētas veselīguma norādes uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (D049411/01 2017/2632(RPS) - termiņš: 2017. gada 24. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants).
Atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula par atteikumu atļaut pārtikas produktu veselīguma norādi, kura neattiecas uz slimības riska samazināšanu vai uz bērnu attīstību un veselību (D049412/01 2017/2633(RPS) - termiņš: 2017. gada 24. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants).
Atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu groza attiecībā uz maksimālajiem benzovindiflupīra, hlorantraniliprola, deltametrīna, etofumezāta, haloksifopa, pepino mozaīkas vīrusa mazāk spēcīgā izolāta VC1, pepino mozaīkas vīrusa mazāk spēcīgā izolāta VX1, oksatiapiprolīna, pentiopirāda, piraklostrobīna, spirotetramāta, saulespuķu eļļas, tolklofosmetila un trineksapaka atlieku līmeņiem konkrētos produktos un uz tiem (D049578/02 2017/2650(RPS) - termiņš: 2017. gada 1. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu groza attiecībā uz fluopirama, heksahlorcikloheksāna (HCH) alfa-izomēra, heksahlorcikloheksāna (HCH) beta-izomēra, heksahlorcikloheksāna (HCH) izomēru summas, izņemot gamma-izomēru, lindāna (heksahlorcikloheksāna (HCH) gamma-izomērs), nikotīna un profenofosa maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D049581/03 2017/2639(RPS) - termiņš: 2017. gada 28. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz triciklazola maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos un uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 III un V pielikumu (D049627/02 2017/2638(RPS) - termiņš: 2017. gada 28. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem dimetoāta un ometoāta atlieku līmeņiem konkrētos produktos un uz tiem (D049632/02 2017/2637(RPS) - termiņš: 2017. gada 28. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko groza IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D049872/01 2017/2616(RPS) - termiņš: 2017. gada 17. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D049873/01 2017/2619(RPS) - termiņš: 2017. gada 17. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz CMR vielām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu [tā papildinājumus] (D049962/02 2017/2640(RPS) - termiņš: 2017. gada 28. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants).
Atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula, ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D049972/02 2017/2627(RPS) - termiņš: 2017. gada 23. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.


6. Sarunas ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības (debates)

Sarunas ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības (2017/2593(RSP))

Sēdes vadītājs uzstājās ar īsu ievadrunu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā (sēdes vadītājs sauca runātāju pie kārtības par izteikumiem, kas uzskatāmi par kaitējošiem šī Parlamenta sasaukuma tēlam), Marcel de Graaff ENF grupas vārdā un Steven Woolfe, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Ian Borg (Padomes priekšsēdētājs), Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) un Michel Barnier (sarunu vadītājs).

Uzstājās Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox un Catherine Bearder.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa un Victor Boştinaru.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Uzstājās Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella un Manfred Weber.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Guy Verhofstadt, koordinators un ALDE grupas priekšsēdētājs, Manfred Weber, PPE grupas priekšsēdētājs, Gianni Pittella, S&D grupas priekšsēdētājs, Philippe Lamberts un Ska Keller, Verts/ALE grupas līdzpriekšsēdētāji, un Danuta Maria Hübner, Konstitucionālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja, – par sarunām ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017);

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga un Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā – par sarunām ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017);

—   Syed Kamall ECR grupas vārdā – par sarunām ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017);

—   David Coburn un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdāpar sarunām ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.4.2017. protokola 7.1. punkts.

Uzstājās Vicky Ford – par atsevišķu deputātu no Lielbritānijas izteikumiem šo debašu laikā, un James Carver.


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Sarunas ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017 (2017/2593(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0237/2017

(aizstāj B8-0237/2017 un B8-0241/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Guy Verhofstadt, koordinators un ALDE grupas priekšsēdētājs;

—   Manfred Weber, PPE grupas priekšsēdētājs;

—   Gianni Pittella, S&D grupas priekšsēdētājs;

—   Philippe Lamberts un Ska Keller, Verts/ALE grupas priekšsēdētāji;

—   Gabriele Zimmer, GUE/NGL grupas priekšsēdētāja;

—   Danuta Maria Hübner, AFCO komitejas priekšsēdētāja.

Pieņemts (P8_TA(2017)0102).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0242/2017 un B8-0243/2017 vairs nav spēkā.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš nav saņēmis nevienu pieprasījumu attiecībā uz lēmumiem sākt iestāžu sarunas, kuri minēti pirmdienas, 2017. gada 3. aprīļa, sēdes protokolā (3.4.2017. protokola 8. punkts).

Komitejas var sākt sarunas.


9. Balsošanas laiks (turpinājums)

9.1. Akciju sabiedrību tiesību daži aspekti ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai attiecībā uz akciju sabiedrību tiesību dažiem aspektiem (kodificēta redakcija) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0103).


9.2. Starptautiskās konvencijas par bīstamām un kaitīgām vielām 2010. gada protokola ratificēšana un pievienošanās tam, ciktāl ir skarti aspekti, kas nav saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Starpposma ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs ratificētu Starptautiskās konvencijas par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokolu un pievienotos tam, izņemot attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pavel Svoboda (A8-0076/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0104).

Parlaments deva piekrišanu protokola ratifikācijai.


9.3. Starptautiskās konvencijas par bīstamām un kaitīgām vielām 2010. gada protokola ratificēšana un pievienošanās tam attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbības aspektiem civillietās *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Starpposma ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs ratificētu Starptautiskās konvencijas par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokolu un pievienotos tam attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pavel Svoboda (A8-0078/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0105).

Parlaments deva piekrišanu protokola ratifikācijai.


9.4. Šengenas acquis noteikumu piemērošana Šengenas Informācijas sistēmas jomā Horvātijā * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Šengenas acquis noteikumu piemērošanu Šengenas Informācijas sistēmas jomā Horvātijas Republikā [COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Nuno Melo (A8-0073/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0106).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0106).


9.5. Medicīniskas ierīces ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EEK un 93/42/EK [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Glenis Willmott (A8-0068/2017).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2017)0107).

Uzstāšanās

Glenis Willmott un Peter Liese – pirms balsošanas.


9.6. In vitro diagnostikas medicīniskas ierīces ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm un ar ko atceļ Direktīvu 98/79/EK un Komisijas Lēmumu 2010/227/ES [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Peter Liese (A8-0069/2017).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2017)0108).


9.7. Naudas tirgus fondi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par naudas tirgus fondiem [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Neena Gill (A8-0041/2015).

Debates notika 2015. gada 28. aprīlī (28.4.2015. protokola 15. punkts).

Balsošana tika atlikta 2015. gada 29. aprīļa sēdē (29.4.2015. protokola 10.61. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P8_TA(2017)0109).


9.8. Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Petr Ježek (A8-0238/2016).

Debates notika 2016. gada 14. septembrī (14.9.2016. protokola 20. punkts).

Balsošana tika atlikta 2016. gada 15. septembra sēdē (15.9.2016. protokola 11.6. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P8_TA(2017)0110).


9.9. Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht un Isabelle Thomas (A8-0110/2017).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0111).


9.10. Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam [2017/2051(INI)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht un Isabelle Thomas (A8-0117/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0112).


9.11. Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/435 par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht un Isabelle Thomas (A8-0104/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0113).


9.12. 2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi [2017/2022(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Richard Ashworth (A8-0156/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0114).

Uzstāšanās

Paul Rübig – pirms balsošanas par 37. punkta 5. daļu.


9.13. 2017. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 1 projekts, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2017 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei [07003/2017 - C8-0130/2017- 2017/2018(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Jens Geier (A8-0155/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0115).


9.14. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (EGF/2017/000 TA 2017 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2017/000 TA 2017 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) [COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Victor Negrescu (A8-0157/2017).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0116).


9.15. Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0117).


9.16. Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa Latvijā * (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu Latvijā un ar ko aizstāj Lēmumu 2014/911/ES [13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A8-0089/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

PADOMES PROJEKTS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0118).


9.17. DNS datu automatizēta apmaiņa Slovākijā, Portugālē, Latvijā, Lietuvā, Čehijas Republikā, Igaunijā, Ungārijā, Kiprā, Polijā, Zviedrijā, Maltā un Beļģijā * (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par DNS datu automatizētu apmaiņu Slovākijā, Portugālē, Latvijā, Lietuvā, Čehijas Republikā, Igaunijā, Ungārijā, Kiprā, Polijā, Zviedrijā, Maltā un Beļģijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/689/ES, 2011/472/ES, 2011/715/ES, 2011/887/ES, 2012/58/ES, 2012/299/ES, 2012/445/ES, 2012/673/ES, 2013/3/ES, 2013/148/ES, 2013/152/ES un 2014/410/ES [13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Judith Sargentini (A8-0091/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

PADOMES PROJEKTS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0119).


9.18. Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa Slovākijā, Bulgārijā, Francijā, Čehijas Republikā, Lietuvā, Nīderlandē, Ungārijā, Kiprā, Igaunijā, Maltā, Rumānijā un Somijā * (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu Slovākijā, Bulgārijā, Francijā, Čehijas Republikā, Lietuvā, Nīderlandē, Ungārijā, Kiprā, Igaunijā, Maltā, Rumānijā un Somijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/682/ES, 2010/758/ES, 2011/355/ES, 2011/434/ES, 2011/888/ES, 2012/46/ES, 2012/446/ES, 2012/672/ES, 2012/710/ES, 2013/153/ES, 2013/229/ES un 2013/792/ES [13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

PADOMES PROJEKTS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0120).


9.19. Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Somijā, Slovēnijā, Rumānijā, Polijā, Zviedrijā, Lietuvā, Bulgārijā, Slovākijā un Ungārijā * (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu Somijā, Slovēnijā, Rumānijā, Polijā, Zviedrijā, Lietuvā, Bulgārijā, Slovākijā un Ungārijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/559/ES, 2011/387/ES, 2011/547/ES, 2012/236/ES, 2012/664/ES, 2012/713/ES, 2013/230/ES, 2013/692/ES un 2014/264/ES [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

PADOMES PROJEKTS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0121).


9.20. Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Maltā, Kiprā un Igaunijā * (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu Maltā, Kiprā un Igaunijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2014/731/ES, 2014/743/ES un 2014/744/ES [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Maria Grapini (A8-0090/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

PADOMES PROJEKTS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0122).


9.21. Ģenētiski modificēta kukurūza Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificēto kukurūzu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 un ģenētiski modificētās kukurūzas, kurās kombinēti divi, trīs vai četri no notikumiem Bt11, 59122, MIR604, 1507 un GA21, no tām sastāv vai no tām ražoti (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0123).


9.22. Bēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšana: ES ārējās darbības nozīme (balsošana)

Ziņojums par bēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšanu: ES ārējās darbības nozīme [2015/2342(INI)] - Ārlietu komiteja - Attīstības komiteja. Referenti: Elena Valenciano un Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0124).


10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Sarunas ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības (2017/2593(RSP)) - RC-B8-0237/2017
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Michela Giuffrida, Matt Carthy, Norica Nicolai, Doru-Claudian Frunzulică, Richard Corbett, Nicola Caputo, Michaela Šojdrová, Clare Moody, Jonathan Arnott, Peter Jahr, Zoltán Balczó, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Vicky Ford, Franc Bogovič, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Seán Kelly, Diane Dodds, Csaba Sógor, Nathan Gill,Mairead McGuinness un Seb Dance

Glenis Willmott ziņojums - A8-0068/2017
Beatriz Becerra Basterrechea, Diane James, Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák un Mairead McGuinness

Peter Liese ziņojums - A8-0069/2017
Michaela Šojdrová

Neena Gill ziņojums - A8-0041/2015
Doru-Claudian Frunzulică un Stanislav Polčák

Jan Olbrycht un Isabelle Thomas ziņojums - A8-0110/2017
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský un Stanislav Polčák

Jan Olbrycht un Isabelle Thomas ziņojums - A8-0117/2017
Michela Giuffrida

Elena Valenciano un Agustín Díaz de Mera García Consuegra ziņojums - A8-0045/2017
Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský un Andrejs Mamikins


11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.45 un atsākta plkst. 15.10.)

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Naida runa, populisms un viltus ziņas sociālajos plašsaziņas līdzekļos: ES atbildes reakcijas sagatavošana (debates par aktuāliem jautājumiem)

Naida runa, populisms un viltus ziņas sociālajos plašsaziņas līdzekļos: ES atbildes reakcijas sagatavošana (2017/2644(RSP)).

Uzstājās Bruno Gollnisch – par debašu norises kārtību (sēdes vadītājs apstiprināja, ka tā atbilst Reglamentam).

Uzstājās Tanja Fajon S&D grupas vārdā, lai sāktu debates.

Uzstājās Ian Borg (Padomes priekšsēdētājs) un Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Morten Løkkegaard ALDE grupas vārdā, Martina Michels GUE/NGL grupas vārdā, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Cecilia Wikström – par debašu norisi, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā, Matteo Salvini ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Iratxe García Pérez, Andrew Lewer, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Helga Trüpel, Isabella Adinolfi, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soraya Post, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Kostadinka Kuneva, Julia Reda, Tim Aker, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Julie Ward, Charles Tannock, Nathalie Griesbeck, Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Auke Zijlstra un Jaromír Štětina.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Péter Niedermüller, Monica Macovei, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Malin Björk, Elmar Brok, Miriam Dalli, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Kati Piri, Ruža Tomašić, Eduard Kukan, Silvia Costa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke un Zdzisław Krasnodębski.

Uzstājās Andrus Ansip un Ian Borg.

Debates tika slēgtas.


14. Viesabonēšanas vairumtirgi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 531/2012 noteikumus par viesabonēšanas vairumtirgiem [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016).

Miapetra Kumpula-Natri iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Paul Rübig PPE grupas vārdā, Marlene Mizzi S&D grupas vārdā, Evžen Tošenovský ECR grupas vārdā, Fredrick Federley ALDE grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā, David Borrelli EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Miapetra Kumpula-Natri, Roger Helmer, Georg Mayer, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Richard Sulík un Pavel Telička.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Pilar del Castillo Vera, José Blanco López un Seán Kelly.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 18.05 ugunsdzēsības trauksmes dēļ un atsākta plkst. 18.25.)

(Debašu turpinājumu sk.: 5.4.2017. protokola 15. punkts.)


15. Viesabonēšanas vairumtirgi ***I (debašu turpinājums)

(Debašu sākums: 5.4.2017. protokola 14. punkts.)

Uzstājās Seán Kelly, Miriam Dalli, Henna Virkkunen, Eva Kaili, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Dariusz Rosati, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Eva Maydell, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein un Sirpa Pietikäinen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Patricija Šulin, Maria Grapini, Notis Marias, Costas Mavrides un Tibor Szanyi.

Uzstājās Andrus Ansip un Miapetra Kumpula-Natri.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.4.2017. protokola 7.4. punkts.


16. Trešās valstis, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no vīzas prasības: Ukraina ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Ukraina) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. : Mariya Gabriel (A8-0274/2016).

Michał Boni (aizstājot referenti) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Michael Gahler (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Heidi Hautala (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Dubravka Šuica PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgios Epitideios, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, un Petr Ježek ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jaromír Štětina, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Michael Gahler, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, Gilles Lebreton, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Edouard Ferrand, Jarosław Wałęsa, Andrejs Mamikins, Franz Obermayr, Andrea Bocskor, Kati Piri, Marie-Christine Arnautu, Victor Boştinaru un Michał Boni.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo un Kateřina Konečná.

Uzstājās Věra Jourová un Michał Boni.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.4.2017. protokola 7.5. punkts.


17. Delegāciju sastāvs

Pēc PPE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētā deputāta iecelšanu amatā:

Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā: Dariusz Rosati.


18. Stāvoklis Venecuēlā (debates)

Komisijas paziņojums: Stāvoklis Venecuēlā (2017/2651(RSP)).

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Luis de Grandes Pascual PPE grupas vārdā, Francisco Assis S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Ferreira, Igor Šoltes, Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Melo un Francisco José Millán Mon.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cláudia Monteiro de Aguiar, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ana Gomes, Georgi Pirinski un José Inácio Faria.

Uzstājās Věra Jourová.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


19. ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība (debates)

Komisijas paziņojums: ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība (2017/3018(RSP)).

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Axel Voss PPE grupas vārdā, Claude Moraes S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Viviane Reding, Birgit Sippel, Martina Anderson un Ana Gomes.

Uzstājās Věra Jourová.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Claude Moraes LIBE komitejas vārdā – par ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamību (2016/3018(RSP)) (B8-0235/2017);

—   Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt un Barbara Kudrycka PPE grupas vārdā un Helga Stevens ECR grupas vārdāpar ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamību (2016/3018(RSP)) (B8-0244/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.4.2017. protokola 7.7. punkts.


20. Delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis ECR grupas un ENF grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

- Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas un ES un Uzbekistānas parlamentārajās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Tadžikistānu, Turkmenistānu un Mongoliju: Urszula Krupa;

- Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN): Barbara Kappel – Marco Zanni vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


21. 2016. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku

Ziņojums par Komisijas 2016. gada ziņojumu par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku [2016/2310(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Ivo Vajgl (A8-0055/2017).

Ivo Vajgl iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Ian Borg (Padomes priekšsēdētājs) un Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Uzstājās Tunne Kelam PPE grupas vārdā, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Jozo Radoš ALDE grupas vārdā, Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Eduard Kukan, Tonino Picula, Arne Gericke, Franc Bogovič, Jens Nilsson un Isabella De Monte.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Eleftherios Synadinos, Maria Spyraki, Georgios Epitideios, Marijana Petir un Csaba Sógor.

Uzstājās Neven Mimica, Ian Borg un Ivo Vajgl.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: kādā no nākamajām sesijām.


22. Ieteikums Padomei par Sieviešu statusa komisiju (CSW) (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000027/2017) un kuru uzdeva Vilija Blinkevičiūtė FEMM komitejas vārdā Padomei: Ieteikums Padomei par ANO Sieviešu statusa komisiju (CSW) (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017).

Vilija Blinkevičiūtė izvērsa jautājumu.

Ian Borg (Padomes priekšsēdētājs) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE grupas vārdā, Anna Hedh S&D grupas vārdā, Branislav Škripek ECR grupas vārdā, Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Stanislav Polčák, Julie Ward un Marijana Petir.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Notis Marias un Arne Gericke.

Uzstājās Ian Borg.

Debates tika slēgtas.


23. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2016. gada novembra II sesijā un 2017. gada februāra I un II sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Europarl”.


24. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 1/2017 — EĀDD (N8-0011/2017 C8-0114/2017 2017/2048(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-02/C/17 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0012/2017 C8-0115/2017 2017/2049(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Parlamenta komiteju iesniegtie ziņojumi

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei (COM(2017)0045 C8-0022/2017 2017/2017(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2017 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei (07003/2017 C8-0130/2017 2017/2018(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Jens Geier (A8-0155/2017).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi (2017/2022(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Richard Ashworth (A8-0156/2017).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2017/000 TA 2017 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (COM(2017)0101 C8-0097/2017 2017/2033(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Victor Negrescu (A8-0157/2017).


25. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Tiesas apropriāciju pārvietojumu INF 2/2017.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Revīzijas palātas apropriāciju pārvietojumu V/AB-02/C/17.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Ārējās darbības dienesta apropriāciju pārvietojumu Nr. 1/2017.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 02/2017, DEC 03/2017, DEC 04/2017, DEC 05/2017, III iedaļa – Komisija.


26. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 602.068/OJJE).


27. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.25.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Juridisks paziņojums - Privātuma politika