Index 
Notulen
PDF 310kWORD 86k
Woensdag 5 april 2017 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 6.Onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na bekendmaking van zijn voornemen uit de Europese Unie te treden (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na bekendmaking van zijn voornemen uit de Europese Unie te treden (stemming)
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 9.Stemmingen (voortzetting)
  
9.1.Bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen uitgezonderd de aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.3.Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.4.Toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Kroatië * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.5.Medische hulpmiddelen ***II (stemming)
  
9.6.Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ***II (stemming)
  
9.7.Geldmarktfondsen ***I (stemming)
  
9.8.Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten ***I (stemming)
  
9.9.Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 *** (stemming)
  
9.10.Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (resolutie) (stemming)
  
9.11.Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven (stemming)
  
9.12.Raming van de uitgaven en ontvangsten voor het begrotingsjaar 2018 - Afdeling I - Europees Parlement (stemming)
  
9.13.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2017 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds ter ondersteuning van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal (stemming)
  
9.14.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/000 TA 2017 — Technische bijstand op initiatief van de Commissie (stemming)
  
9.15.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ter ondersteuning van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal (stemming)
  
9.16.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Letland * (stemming)
  
9.17.Geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Slowakije, Portugal, Letland, Litouwen, Tsjechië, Estland, Hongarije, Cyprus, Polen, Zweden, Malta en België * (stemming)
  
9.18.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Slowakije, Bulgarije, Frankrijk, Tsjechië, Litouwen, Nederland, Hongarije, Cyprus, Estland, Malta, Roemenië en Finland * (stemming)
  
9.19.Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Finland, Slovenië, Roemenië, Polen, Zweden, Litouwen, Bulgarije, Slowakije en Hongarije * (stemming)
  
9.20.Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Malta, Cyprus en Estland * (stemming)
  
9.21.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (stemming)
  
9.22.Aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Haatzaaiende uitlatingen, populisme en nepnieuws in de sociale media - naar een reactie van de EU (actualiteitendebat)
 14.Voorschriften voor wholesaleroamingmarkten ***I (debat)
 15.Voorschriften voor wholesaleroamingmarkten ***I (voortzetting van het debat)
 16.Derde landen waarvan de onderdanen onderworpen zijn aan of vrijgesteld zijn van de visumplicht: Oekraïne ***I (debat)
 17.Samenstelling delegaties
 18.Situatie in Venezuela (debat)
 19.Gepastheid van de door het EU-U.S. Privacy Shield geboden bescherming. (debat)
 20.Samenstelling delegaties
 21.Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
 22.Aanbeveling aan de Raad over de Commissie voor de status van de vrouw (CSW) (debat)
 23.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 24.Ingekomen stukken
 25.Kredietoverschrijvingen
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af om zijn afkeuring te laten blijken over de onaanvaardbare aanval van gisteren in Syrië waarbij chemische wapens zijn gebruikt. Hij drukt zijn solidariteit uit met het Syrische volk en wijst op het belang van een verenigd Europa in het vredesproces.


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Rusland, de arrestatie van Aleksej Navalny en andere demonstranten (2017/2646(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, namens de ECR-Fractie, over Rusland, de arrestatie van Aleksej Navalny en andere demonstranten (B8-0245/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, over Rusland, de arrestatie van Aleksej Navalny en andere demonstranten (B8-0246/2017);

—   Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, over Rusland, de arrestatie van demonstranten tegen corruptie, waaronder de blogger Aleksej Navalny (B8-0248/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, over Rusland, de arrestatie van Aleksej Navalny en andere demonstranten (B8-0249/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie, over Rusland, de arrestatie van Aleksej Navalny en andere demonstranten (B8-0250/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, namens de PPE-Fractie, over Rusland, de arrestatie van Aleksej Navalny en andere demonstranten (B8-0251/2017).

II.   Belarus (2017/2647(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Branislav Škripek, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, over de situatie van de mensenrechten in Belarus (B8-0253/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, over Belarus (B8-0256/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, over Belarus (B8-0258/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, over Belarus (B8-0259/2017);

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Belarus (B8-0261/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Adam Szejnfeld, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, namens de PPE-Fractie, over Belarus (B8-0263/2017).

III.   Bangladesh, met inbegrip van kindhuwelijken (2017/2648(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, over Bangladesh, met inbegrip van kindhuwelijken (B8-0252/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, over Bangladesh, met inbegrip van kindhuwelijken (B8-0254/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, over Bangladesh, met inbegrip van kindhuwelijken (B8-0255/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, namens de ECR-Fractie, over Bangladesh, met inbegrip van kindhuwelijken (B8-0257/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Kostas Chrysogonos, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, over Bangladesh, met inbegrip van kindhuwelijken (B8-0260/2017);

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie, over Bangladesh, met inbegrip van kindhuwelijken (B8-0262/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, Sven Schulze, József Nagy, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, namens de PPE-Fractie, over Bangladesh, met inbegrip van kindhuwelijken (B8-0264/2017).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


4. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in wit glas dat voor optische toepassingen wordt gebruikt (C(2017)01527 - 2017/2615(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 maart 2017

verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 en (EU) 2016/1178 wat betreft de uiterste datum voor de naleving van clearingverplichtingen door bepaalde tegenpartijen die in otc-derivaten handelen (C(2017)01658 - 2017/2617(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 16 maart 2017

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van gelijmde gelamelleerde houtproducten die vallen onder de geharmoniseerde norm EN 14080 en gevingerlaste massieve houtproducten voor constructieve toepassingen die vallen onder de geharmoniseerde norm EN 15497, met betrekking tot hun materiaalgedrag bij brand, en tot wijziging van Beschikking 2005/610/EG (C(2017)01702 - 2017/2621(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 maart 2017

verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van onder de geharmoniseerde norm EN15824 vallende mortels met binnen- en buitentoepassingen voor organische bindmiddelen en onder de geharmoniseerde norm EN998-1 vallende stukadoormortel voor binnen- en buitentoepassingen met betrekking tot hun materiaalgedrag bij brand (C(2017)01703 - 2017/2622(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 maart 2017

verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot de schrapping van Guyana uit de in punt I van de bijlage opgenomen tabel en de toevoeging van Ethiopië aan die tabel (C(2017)01951 - 2017/2634(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 24 maart 2017

verwezen naar ten principale: ECON, LIBE

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanpassing van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk (C(2017)00393 – 2017/2556(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 februari 2017

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden op verzoek van de Raad

verwezen naar ten principale: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 639/2014 wat betreft de controlemaatregelen voor de hennepteelt, bepaalde voorschriften inzake de vergroeningsbetaling, de betaling voor jonge landbouwers die zeggenschap hebben over een rechtspersoon, de berekening van het bedrag per eenheid in het kader van de vrijwillige gekoppelde steun, de delen van betalingsrechten en bepaalde kennisgevingsvereisten voor de regeling inzake een enkele areaalbetaling en de vrijwillige gekoppelde steun, en tot wijziging van bijlage X bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad (C(2017)00735 – 2017/2571(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 februari 2017

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden op verzoek van het Parlement

verwezen naar ten principale: AGRI


5. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft organisch silicium (monomethylsilaantriol) en calciumfosforyloligosachariden (POs-Ca®), toegevoegd aan levensmiddelen en gebruikt bij de vervaardiging van voedingssupplementen (D049176/01 - 2017/2630(RPS) - termijn: 24 juni 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaan (D049265/01 - 2017/2631(RPS) - termijn: 24 juni 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaan (D049411/01 - 2017/2632(RPS) - termijn: 24 juni 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot weigering van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaat (D049412/01 - 2017/2633(RPS) - termijn: 24 juni 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: JURI (artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor benzovindiflupyr, chlorantraniliprole, deltamethrin, ethofumesaat, haloxyfop, zwak pepinomozaïekvirusisolaat VC1, zwak pepinomozaïekvirusisolaat VX1, oxathiapiproline, penthiopyrad, pyraclostrobine, spirotetramat, zonnebloemolie, tolclofos-methyl en trinexapac in of op bepaalde producten (D049578/02 - 2017/2650(RPS) - termijn: 1 juni 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor fluopyram; hexachloorcyclohexaan (HCH), alfa-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), bèta-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), som van de isomeren, met uitzondering van het gamma-isomeer; lindaan (gamma-isomeer van hexachloorcyclohexaan (HCH)), nicotine en profenofos in of op bepaalde producten (D049581/03 - 2017/2639(RPS) - termijn: 28 mei 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft maximumresidugehalten voor tricyclazool in of op bepaalde producten (D049627/02 - 2017/2638(RPS) - termijn: 28 mei 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van dimethoaat en omethoaat in of op bepaalde producten (D049632/02 - 2017/2637(RPS) - termijn: 28 mei 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D049872/01 - 2017/2616(RPS) - termijn: 17 juni 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D049873/01 - 2017/2619(RPS) - termijn: 17 juni 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van [de aanhangsels bij] bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen (D049962/02 - 2017/2640(RPS) - termijn: 28 juni 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D049972/02 - 2017/2627(RPS) - termijn: 23 juni 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI


6. Onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na bekendmaking van zijn voornemen uit de Europese Unie te treden (debat)

Onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na bekendmaking van zijn voornemen uit de Euroopese Unie te treden (2017/2593(RSP))

De Voorzitter houdt een korte inleiding.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie (de Voorzitter roept de spreker tot de orde vanwege uitspraken die naar zijn oordeel de waardigheid van dit Parlement schaden), Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, en Steven Woolfe, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad), Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) en Michel Barnier (hoofdonderhandelaar).

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox en Catherine Bearder.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa en Victor Boştinaru.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella en Manfred Weber.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Guy Verhofstadt, coördinator en voorzitter ALDE-Fractie, Manfred Weber, voorzitter PPE-Fractie, Gianni Pittella, voorzitter S&D-Fractie, Philippe Lamberts en Ska Keller, covoorzitters Verts/ALE-Fractie, en Danuta Maria Hübner, voorzitter Commissie constitutionele zaken, over onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na de kennisgeving van het voornemen van dat land om zich uit de Europese Unie terug te trekken (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017);

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga et Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, over onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na de kennisgeving van het voornemen van dat land om zich uit de Europese Unie terug te trekken (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017);

—   Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, over onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na de kennisgeving van het voornemen van dat land om zich uit de Europese Unie terug te trekken (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, over onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na de kennisgeving van het voornemen van dat land om zich uit de Europese Unie terug te trekken (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 5.4.2017.

Het woord wordt gevoerd door Vicky Ford, over de uitspraken van een aantal Britse leden tijdens het debat, en door James Carver.


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na bekendmaking van zijn voornemen uit de Europese Unie te treden (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017 (2017/2593(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0237/2017

(ter vervanging van B8-0237/2017 en B8-0241/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Guy Verhofstadt, coördinatorr en voorzitter van de ALDE-Fractie;

—   Manfred Weber, voorzitter van de PPE-Fractie;

—   Gianni Pittella, voorzitter van de S&D-Fractie;

—   Philippe Lamberts en Ska Keller, voorzitters van de Verts/ALE-Fractie;

—   Gabriele Zimmer, voorzitter van de GUE/NGL-Fractie;

—   Danuta Maria Hübner, voorzitter van de Commissie AFCO.

Aangenomen (P8_TA(2017)0102)

(Ontwerpresoluties B8-0242/2017 et B8-0243/2017 komen te vervallen.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

8. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij geen enkel verzoek heeft ontvangen betreffende de besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen als aangekondigd in de notulen van maandag 3 april 2017 (punt 8 van de notulen van 3.4.2017).

De commissies kunnen de onderhandelingen opstarten.


9. Stemmingen (voortzetting)

9.1. Bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (codificatie) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0103)


9.2. Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen uitgezonderd de aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging, door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van het Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en de toetreding tot dat protocol, uitgezonderd de aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0104)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de bekrachtiging van het protocol.


9.3. Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie,van het Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en betreffende de toetreding tot dat protocol, met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0105)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de bekrachtiging van het protocol.


9.4. Toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Kroatië * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Kroatië [COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Nuno Melo (A8-0073/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0106)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0106)


9.5. Medische hulpmiddelen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lazing over het standpunt van de Raad in eerste lazing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009 en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0107)

Het woord werd gevoerd door:

Glenis Willmott en Peter Liese, vóór de stemming.


9.6. Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lazing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Peter Liese (A8-0069/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0108)


9.7. Geldmarktfondsen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake geldmarktfondsen [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Neena Gill (A8-0041/2015)

Het debat heeft op 28 april 2015 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 28.4.2015).

De stemming is uitgesteld tijdens de vergadering van 29 april 2015 (punt 10.61 van de notulen van 29.4.2015).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P8_TA(2017)0109)


9.8. Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Het debat heeft op 14 september 2016 plaatsgevonden (punt 20 van de notulen van 14.9.2016).

De stemming is uitgesteld tijdens de vergadering van 15 september 2016 (punt 11.6 van de notulen van 15.9.2016).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P8_TA(2017)0110)


9.9. Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0111)


9.10. Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsresolutie over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 [2017/2051(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0112)


9.11. Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2015/435 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0113)


9.12. Raming van de uitgaven en ontvangsten voor het begrotingsjaar 2018 - Afdeling I - Europees Parlement (stemming)

Verslag van het Parlement over de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2018 [2017/2022(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0114)

Het woord werd gevoerd door:

Paul Rübig, vóór de stemming over paragraaf 37, 5e deel.


9.13. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2017 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds ter ondersteuning van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting voor 2017 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ter ondersteuning van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal [07003/2017 - C8-0130/2017- 2017/2018(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jens Geier (A8-0155/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0115)


9.14. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/000 TA 2017 — Technische bijstand op initiatief van de Commissie (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2017/000 TA 2017 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie) [COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Victor Negrescu (A8-0157/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0116)


9.15. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ter ondersteuning van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0117)


9.16. Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Letland * (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Letland, en ter vervanging van Besluit 2014/911/EU [13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0089/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERP VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0118)


9.17. Geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Slowakije, Portugal, Letland, Litouwen, Tsjechië, Estland, Hongarije, Cyprus, Polen, Zweden, Malta en België * (stemming)

Verslag over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Slowakije, Portugal, Letland, Litouwen, Tsjechië, Estland, Hongarije, Cyprus, Polen, Zweden, Malta en België, en ter vervanging van de Besluiten 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU en 2014/410/EU [13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERP VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0119)


9.18. Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Slowakije, Bulgarije, Frankrijk, Tsjechië, Litouwen, Nederland, Hongarije, Cyprus, Estland, Malta, Roemenië en Finland * (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Slowakije, Bulgarije, Frankrijk, Tsjechië, Litouwen, Nederland, Hongarije, Cyprus, Estland, Malta, Roemenië en Finland, en ter vervanging van de Besluiten 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU en 2013/792/EU [13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERP VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0120)


9.19. Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Finland, Slovenië, Roemenië, Polen, Zweden, Litouwen, Bulgarije, Slowakije en Hongarije * (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Finland, Slovenië, Roemenië, Polen, Zweden, Litouwen, Bulgarije, Slowakije en Hongarije, en ter vervanging van Besluiten 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU en 2014/264/EU van de Raad [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERP VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0121)


9.20. Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Malta, Cyprus en Estland * (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Malta, Cyprus en Estland, en ter vervanging van de besluiten nrs. 2014/731/EU, 2014/743/EU en 2014/744/EU [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Maria Grapini (A8-0090/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERP VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0122)


9.21. Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (stemming)

Ontwerpresolutie over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee, drie of vier van de events Bt11, 59122, MIR604, 1507 en GA21, ingevolge Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0123)


9.22. Aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU (stemming)

Verslag over de aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU [2015/2342(INI)] - Commissie buitenlandse zaken - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteurs: Elena Valenciano en Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0124).


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na bekendmaking van zijn voornemen uit de Europese Unie te treden (2017/2593(RSP)) - RC-B8-0237/2017
Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Michela Giuffrida, Matt Carthy, Norica Nicolai, Doru-Claudian Frunzulică, Richard Corbett, Nicola Caputo, Michaela Šojdrová, Clare Moody, Jonathan Arnott, Peter Jahr, Zoltán Balczó, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Vicky Ford, Franc Bogovič, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Seán Kelly, Diane Dodds, Csaba Sógor, Nathan Gill, Mairead McGuinness en Seb Dance

Verslag Glenis Willmott - A8-0068/2017
Beatriz Becerra Basterrechea, Diane James, Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák en Mairead McGuinness

Verslag Peter Liese - A8-0069/2017
Michaela Šojdrová

Verslag Neena Gill - A8-0041/2015
Doru-Claudian Frunzulică en Stanislav Polčák

Verslag Jan Olbrycht en Isabelle Thomas - A8-0110/2017
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský en Stanislav Polčák

Verslag Jan Olbrycht en Isabelle Thomas - A8-0117/2017
Michela Giuffrida

Verslag Elena Valenciano en Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0045/2017
Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský en Andrejs Mamikins.


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.45 uur onderbroken en om 15.10 uur hervat.)

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Haatzaaiende uitlatingen, populisme en nepnieuws in de sociale media - naar een reactie van de EU (actualiteitendebat)

Haatzaaiende uitlatingen, populisme en nepnieuws in de sociale media – naar een reactie van de EU (2017/2644(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch over de modaliteiten aangaande het verloop van het debat (de Voorzitter bevestigt dat deze overeenkomstig het Reglement zijn).

Het woord wordt gevoerd door Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, om het debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad) en Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Morten Løkkegaard, namens de ALDE-Fractie, Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Cecilia Wikström, over het verloop van het debat, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, Matteo Salvini, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Iratxe García Pérez, Andrew Lewer, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Helga Trüpel, Isabella Adinolfi, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soraya Post, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Kostadinka Kuneva, Julia Reda, Tim Aker, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Julie Ward, Charles Tannock, Nathalie Griesbeck, Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Auke Zijlstra en Jaromír Štětina.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Péter Niedermüller, Monica Macovei, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Malin Björk, Elmar Brok, Miriam Dalli, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Kati Piri, Ruža Tomašić, Eduard Kukan, Silvia Costa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke en Zdzisław Krasnodębski.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip en Ian Borg.

Het debat wordt gesloten.


14. Voorschriften voor wholesaleroamingmarkten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 531/2012 wat betreft de voorschriften voor wholesaleroamingmarkten [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

Miapetra Kumpula-Natri leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, namens de PPE-Fractie, Marlene Mizzi, namens de S&D-Fractie, Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie, Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Miapetra Kumpula-Natri, Roger Helmer, Georg Mayer, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Richard Sulík en Pavel Telička.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pilar del Castillo Vera, José Blanco López en Seán Kelly.

(De vergadering wordt om 18.05 uur onderbroken vanwege een brandalarm en om 18.25 uur hervat.)

(Voortzetting van het debat: zie punt 15 van de notulen van 5.4.2017)


15. Voorschriften voor wholesaleroamingmarkten ***I (voortzetting van het debat)

(Begin van het debat: punt 14 van de notulen van 5.4.2017)

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, Miriam Dalli, Henna Virkkunen, Eva Kaili, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Dariusz Rosati, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Eva Maydell, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein en Sirpa Pietikäinen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Patricija Šulin, Maria Grapini, Notis Marias, Costas Mavrides en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip en Miapetra Kumpula-Natri.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 6.4.2017.


16. Derde landen waarvan de onderdanen onderworpen zijn aan of vrijgesteld zijn van de visumplicht: Oekraïne ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Oekraïne) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

Michał Boni (ter vervanging van de rapporteur) leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Heidi Hautala (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Dubravka Šuica, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Georgios Epitideios, Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, en Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jaromír Štětina, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren, Michael Gahler, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, Gilles Lebreton, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Edouard Ferrand, Jarosław Wałęsa, Andrejs Mamikins, Franz Obermayr, Andrea Bocskor, Kati Piri, Marie-Christine Arnautu, Victor Boştinaru en Michał Boni.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo en Kateřina Konečná.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Michał Boni.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 6.4.2017.


17. Samenstelling delegaties

Op verzoek van de PPE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest: Dariusz Rosati.


18. Situatie in Venezuela (debat)

Verklaring van de Commissie: Situatie in Venezuela (2017/2651(RSP))

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Luis de Grandes Pascual, namens de PPE-Fractie, Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Ferreira, Igor Šoltes, Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Melo en Francisco José Millán Mon.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cláudia Monteiro de Aguiar, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ana Gomes, Georgi Pirinski en José Inácio Faria.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


19. Gepastheid van de door het EU-U.S. Privacy Shield geboden bescherming. (debat)

Verklaring van de Commissie: Gepastheid van de door het EU-U.S. Privacy Shield geboden bescherming. (2017/3018(RSP))

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Axel Voss, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Viviane Reding, Birgit Sippel, Martina Anderson en Ana Gomes.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, over de gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming (2016/3018(RSP)) (B8-0235/2017);

—   Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt en Barbara Kudrycka, namens de PPE-Fractie, en Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, over de gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming (2016/3018(RSP)) (B8-0244/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 6.4.2017.


20. Samenstelling delegaties

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie en de ENF-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

- Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizstan en EU-Oezbekistan en delegatie voor de betrekkingen met Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië: Urszula Krupa

- Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN): Barbara Kappel in plaats van Marco Zanni.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


21. Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Verslag over het verslag 2016 van de Commissie over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië [2016/2310(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Ivo Vajgl leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad) en Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, namens de PPE-Fractie, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Eduard Kukan, Tonino Picula, Arne Gericke, Franc Bogovič, Jens Nilsson en Isabella De Monte.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Eleftherios Synadinos, Maria Spyraki, Georgios Epitideios, Marijana Petir en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica, Ian Borg en Ivo Vajgl.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: latere vergaderperiode.


22. Aanbeveling aan de Raad over de Commissie voor de status van de vrouw (CSW) (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000027/2017) van Vilija Blinkevičiūtė, namens de Commissie FEMM, aan de Raad: Aanbeveling aan de Raad inzake de Commissie voor de Status van vrouwen (CSW) (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017)

Vilija Blinkevičiūtė licht de vraag toe.

Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, namens de PPE-Fractie, Anna Hedh, namens de S&D-Fractie, Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Stanislav Polčák, Julie Ward en Marijana Petir.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Notis Marias en Arne Gericke.

Het woord wordt gevoerd door Ian Borg.

Het debat wordt gesloten.


23. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van november II 2016, februari I en februari II 2017 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staat op Europarl.


24. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel tot kredietoverschrijving 1/2017- EDEO (N8-0011/2017 - C8-0114/2017 - 2017/2048(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-02/C/17 - Rekenkamer (N8-0012/2017 - C8-0115/2017 - 2017/2049(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de parlementaire commissies, verslagen

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting voor 2017 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ter ondersteuning van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Jens Geier (A8-0155/2017)

- Verslag over de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2018 (2017/2022(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2017/000 TA 2017 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Victor Negrescu (A8-0157/2017).


25. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen de kredietoverschrijving INF 2/2017 van het Hof van Justitie.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen de kredietoverschrijving V/AB-02/C/17 van de Rekenkamer.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen de kredietoverschrijving 1/2017 van de Europese Dienst voor extern optreden.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen DEC 02/2017, DEC 03/2017, DEC 04/2017, DEC 05/2017 van de Europese Commissie - Afdeling III – Commissie.


26. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 602.068/OJJE).


27. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.25 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Juridische mededeling - Privacybeleid