Indeks 
Protokół
PDF 311kWORD 87k
Środa, 5 kwietnia 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 6.Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej (debata)
 7.Głosowanie
  7.1.Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej (głosowanie)
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 9.Głosowanie (ciąg dalszy)
  9.1.Niektóre aspekty prawa spółek ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.2.Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, z wyłączeniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.3.Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, w odniesieniu do aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.4.Stosowanie przepisów dorobku Schengen w obszarze Systemu Informacyjnego Schengen w Chorwacji * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.5.Wyroby medyczne ***II (głosowanie)
  9.6.Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro ***II (głosowanie)
  9.7.Fundusze rynku pieniężnego ***I (głosowanie)
  9.8.Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych ***I (głosowanie)
  9.9.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 *** (głosowanie)
  9.10.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (rezolucja) (głosowanie)
  9.11.Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki (głosowanie)
  9.12.Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 – sekcja I – Parlament Europejski (głosowanie)
  9.13.Projekt budżetu korygującego nr 1/2017 towarzyszący wnioskowi o uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii (głosowanie)
  9.14.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2017/000 TA 2017 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (głosowanie)
  9.15.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii (głosowanie)
  9.16.Zautomatyzowana wymiana danych daktyloskopijnych na Łotwie * (głosowanie)
  9.17.Zautomatyzowana wymiana danych DNA na Słowacji, w Portugalii, na Łotwie, Litwie, w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Cyprze, w Polsce, Szwecji, na Malcie i w Belgii * (głosowanie)
  9.18.Zautomatyzowana wymiana danych daktyloskopijnych na Słowacji, w Bułgarii, Francji, Republice Czeskiej, na Litwie, w Niderlandach, na Węgrzech, Cyprze, w Estonii, na Malcie, w Rumunii i Finlandii * (głosowanie)
  9.19.Zautomatyzowana wymiana danych rejestracyjnych pojazdów w Finlandii, Słowenii, Rumunii, Polsce, Szwecji, na Litwie, w Bułgarii, na Słowacji i Węgrzech * (głosowanie)
  9.20.Zautomatyzowana wymiana danych rejestracyjnych pojazdów na Malcie, Cyprze i w Estonii * (głosowanie)
  9.21.Genetycznie zmodyfikowana kukurydza Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (głosowanie)
  9.22.Rozwiązania dotyczące przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Mowa nienawiści, populizm i fałszywe wiadomości w mediach społecznościowych – dążenie do reakcji UE (debata na aktualny temat)
 14.Hurtowe rynki usług roamingu ***I (debata)
 15.Hurtowe rynki usług roamingu ***I (ciąg dalszy debaty)
 16.Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina) ***I (debata)
 17.Skład delegacji
 18.Sytuacja w Wenezueli (debata)
 19.Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (debata)
 20.Skład delegacji
 21.Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii
 22.Zalecenie dla Rady w sprawie Komisji ds. Statusu Kobiet (debata)
 23.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 24.Składanie dokumentów
 25.Przesunięcie środków
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05.


2. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie i potępił niedopuszczalny atak z użyciem broni chemicznej, do którego doszło wczoraj w Syrii. Wyraził solidarność z narodem syryjskim i przypomniał rolę zjednoczonej Europy w procesie pokojowym.


3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Rosja, aresztowanie Aleksieja Nawalnego i innych demonstrantów (2017/2646(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, w imieniu grupy ECR, w sprawie Rosji, aresztowanie Aleksieja Nawalnego i innych demonstrantów (B8-0245/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Knut Fleckenstein, w imieniu grupy S&D, w sprawie Rosji, aresztowanie Aleksieja Nawalnego i innych demonstrantów (B8-0246/2017);

—   Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Rosji, aresztowanie Aleksieja Nawalnego i innych demonstrantów (B8-0248/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Rosji, aresztowanie Aleksieja Nawalnego i innych demonstrantów (B8-0249/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Rosji, aresztowanie Aleksieja Nawalnego i innych demonstrantów (B8-0250/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, w imieniu grupy PPE w sprawie Rosji, aresztowanie Aleksieja Nawalnego i innych demonstrantów (B8-0251/2017).

II.   Białoruś (2017/2647(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Branislav Škripek, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Urszula Krupa, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, w sprawie Białorusi (B8-0253/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Josef Weidenholzer, w imieniu grupy S&D, w sprawie Białorusi (B8-0256/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Białorusi (B8-0258/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Białorusi (B8-0259/2017);

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Białorusi (B8-0261/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Adam Szejnfeld, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, w imieniu grupy PPE, w sprawie Białorusi (B8-0263/2017).

III.   Bangladesz, w tym małżeństwa dzieci (2017/2648(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Bangladeszu, w tym małżeństw dzieci (B8-0252/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill, w imieniu grupy S&D, w sprawie Bangladeszu, w tym małżeństw dzieci (B8-0254/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Bangladeszu, w tym małżeństw dzieci (B8-0255/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, w imieniu grupy ECR, w sprawie Bangladeszu, w tym małżeństw dzieci (B8-0257/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Kostas Chrysogonos, Stefan Eck, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Bangladeszu, w tym małżeństw dzieci (B8-0260/2017);

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Bangladeszu, w tym małżeństw dzieci (B8-0262/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, Sven Schulze, József Nagy, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, w imieniu grupy PPE, w sprawie Bangladeszu, w tym małżeństw dzieci (B8-0264/2017).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


4. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Załącznik do dyrektywy delegowanej Komisji zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu w przezroczystym szkle wykorzystywanym w zastosowaniach optycznych (C(2017)01527 - 2017/2615(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 15 marca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 i (UE) 2016/1178 w odniesieniu do terminu rozpoczęcia wypełniania obowiązku rozliczania dla niektórych kontrahentów prowadzących obrót instrumentami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (C(2017)01658 - 2017/2617(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 marca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, wyrobów z drewna klejonego warstwowo objętych normą zharmonizowaną EN 14080 oraz wyrobów z konstrukcyjnego drewna litego łączonego na złącza klinowe objętych normą zharmonizowaną EN 15497 w odniesieniu do ich reakcji na ogień oraz w sprawie zmiany decyzji 2005/610/WE (C(2017)01702 - 2017/2621(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 20 marca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych, objętych normą zharmonizowaną EN 15824, oraz zapraw do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego objętych normą zharmonizowaną EN 998-1 w odniesieniu do ich reakcji na ogień (C(2017)01703 - 2017/2622(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 20 marca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wykreślenie Gujany z tabeli w pkt I załącznika i dodanie do tej tabeli Etiopii (C(2017)01951 - 2017/2634(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 24 marca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON, LIBE

Projekty aktów delegowanych, w stosunku do których przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie dostosowania załącznika III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (C(2017)00393 - 2017/2556(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 lutego 2017 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące na wniosek Rady.

odesłano do komisji przedm. właśc. TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do środków kontroli dotyczących uprawy konopi, niektórych przepisów dotyczących płatności z tytułu zazieleniania, płatności dla młodych rolników sprawujących kontrolę nad osobą prawną, obliczania kwoty na jednostkę w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, ułamkowych części uprawnień do płatności oraz niektórych wymogów dotyczących powiadomień odnoszących się do systemu jednolitej płatności obszarowej i dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, a także zmieniającego załącznik X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 C(2017)00735 - 2017/2571(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 15 lutego 2017 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące na wniosek Parlamentu.

odesłano do komisji przedm. właśc. AGRI


5. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do krzemu organicznego (monometylosilanetriolu) i soli wapniowych fosforylowanych oligosacharydów (POs-Ca®) dodawanych do żywności i stosowanych w produkcji suplementów diety (D049176/01 - 2017/2630(RPS) - termin: 24 czerwca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D049265/01 - 2017/2631(RPS) - termin: 24 czerwca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D049411/01 - 2017/2632(RPS) - termin: 24 czerwca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D049412/01 - 2017/2633(RPS) - termin: 24 czerwca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: JURI (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości benzowyndiflupyru, chlorantraniliprolu, deltametryny, etofumezatu, haloksyfopu, łagodnego izolatu VC1 wirusa mozaiki pepino, łagodnego izolatu VX1 wirusa mozaiki pepino, oksatiapiproliny, pentiopiradu, pyraklostrobiny, spirotetramatu, oleju słonecznikowego, tolklofosu metylowego i trineksapaku w określonych produktach lub na ich powierzchni (D049578/02 - 2017/2650(RPS) - termin: 1 czerwca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fluopyramu; heksachlorocykloheksanu (HCH), alfa-izomer; heksachlorocykloheksanu (HCH), beta-izomer; heksachlorocykloheksanu (HCH), suma izomerów, z wyjątkiem gamma izomeru; lindanu (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH)); nikotyny i profenofosu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D049581/03 - 2017/2639(RPS) - termin: 28 maja 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości tricyklazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D049627/02 - 2017/2638(RPS) - termin: 28 maja 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzeniw Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu i ometoatu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D049632/02 - 2017/2637(RPS) - termin: 28 maja 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D049872/01 - 2017/2616(RPS) - termin: 17 czerwca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D049873/01 - 2017/2619(RPS) - termin: 17 czerwca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające [dodatki do] załącznik[a] XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji CMR (D049962/02 - 2017/2640(RPS) - termin: 28 czerwca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D049972/02 - 2017/2627(RPS) - termin: 23 czerwca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI


6. Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej (debata)

Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej (2017/2593(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie słowo wstępne.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD (przewodniczący przywołał mówcę do porządku za uwagi, które można uznać za szkodzące powadze Parlamentu), Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF i Steven Woolfe, niezrzeszony.

Głos zabrali: Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady), Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) i Michel Barnier (główny negocjator).

Głos zabrali: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox i Catherine Bearder.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa i Victor Boştinaru.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Głos zabrali: Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella i Manfred Weber.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Guy Verhofstadt, koordynator i przewodniczący grupy ALDE, Manfred Weber, przewodniczący grupy PPE, Gianni Pittella, przewodniczący grupy S&D, Philippe Lamberts i Ska Keller, współprzewodniczący grupy Verts/ALE, i Danuta Maria Hübner, przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych, w sprawie negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017);

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga et Miguel Urbán Crespo, au nom du groupe GUE/NGL, w sprawie negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017);

—   Syed Kamall w imieniu grupy ECR, w sprawie negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn i Beatrix von Storch w imieniu grupy EFDD, w sprawie negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 5.4.2017.

Głos zabrali: Vicky Ford, w sprawie wypowiedzi niektórych posłów brytyjskich wygłoszonych w trakcie debaty, oraz James Carver.


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017 (2017/2593(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0237/2017

(zastępujący B8-0237/2017 i B8-0241/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Guy Verhofstadt, koordynator i przewodniczący grupy ALDE;

—   Manfred Weber, przewodniczący grupy PPE;

—   Gianni Pittella, przewodniczący grupy S&D;

—   Philippe Lamberts i Ska Keller, przewodniczący grupy Verts/ALE;

—   Gabriele Zimmer, przewodnicząca grupy GUE/NGL;

—   Danuta Maria Hübner, przewodnicząca komisji AFCO.

Przyjęto (P8_TA(2017)0102)

(Projekty rezolucji B8-0242/2017 i B8-0243/2017 stały się bezprzedmiotowe.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

8. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący oświadczył, że nie otrzymał żadnego wniosku dotyczącego decyzji w sprawie podjęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych zapowiedzianych w protokole z poniedziałku 3 kwietnia 2017 r. (pkt 8 protokołu z 3.4.2017).

Komisje mogą rozpocząć negocjacje.


9. Głosowanie (ciąg dalszy)

9.1. Niektóre aspekty prawa spółek ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (tekst jednolity) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0103)


9.2. Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, z wyłączeniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie ratyfikacji przez państwa członkowskie w interesie Unii Europejskiej protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienia do niego, z wyłączeniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0104)

Parlament udzielił zgody na ratyfikację protokołu.


9.3. Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, w odniesieniu do aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie ratyfikacji przez państwa członkowskie w interesie Unii Europejskiej protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienia do niego, z uwzględnieniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0105)

Parlament udzielił zgody na ratyfikację protokołu.


9.4. Stosowanie przepisów dorobku Schengen w obszarze Systemu Informacyjnego Schengen w Chorwacji * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen w obszarze Systemu Informacyjnego Schengen w Republice Chorwacji [COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Nuno Melo (A8-0073/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0106)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0106)


9.5. Wyroby medyczne ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych, zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE, rozporządzenie (WE) nr 178/2002 i rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 i uchylającego dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2017)0107)

Wystąpienia

Glenis Willmott i Peter Liese, przed głosowaniem.


9.6. Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Peter Liese (A8-0069/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2017)0108)


9.7. Fundusze rynku pieniężnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w spawie funduszy rynku pieniężnego [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Neena Gill (A8-0041/2015)

Debata odbyła się dnia 28 kwietnia 2015 r. (pkt 15 protokołu z dnia 28.4.2015).

Na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. (pkt 10.61 protokołu z dnia 29.4.2015) głosowanie zostało odroczone.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P8_TA(2017)0109)


9.8. Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Debata odbyła się dnia 14 września 2016 r. (pkt 20 protokołu z dnia 14.9.2016).

Na posiedzeniu w dniu 15 września 2016 r. (pkt 11.6 protokołu z dnia 15.9.2016) głosowanie zostało odroczone.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P8_TA(2017)0110)


9.9. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0111)


9.10. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 [2017/2051(INI)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0112)


9.11. Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki (głosowanie)

Sprawozdanie w prawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2015/435 w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0113)


9.12. Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 – sekcja I – Parlament Europejski (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2018 [2017/2022(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0114)

Wystąpienie

Paul Rübig, przed głosowaniem, w sprawie ust. 37 część piąta.


9.13. Projekt budżetu korygującego nr 1/2017 towarzyszący wnioskowi o uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1/2017 do budżetu ogólnego na rok budżetowy 2017 towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu

Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii [07003/2017 - C8-0130/2017- 2017/2018(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0155/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0115)


9.14. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2017/000 TA 2017 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2017/000 TA 2017 – Pomoc

techniczna z inicjatywy Komisji) [COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Victor Negrescu (A8-0157/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0116)


9.15. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy

Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0117)


9.16. Zautomatyzowana wymiana danych daktyloskopijnych na Łotwie * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych daktyloskopijnych na Łotwie i zastępującej decyzję Rady 2014/911/UE [13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0089/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT RADY

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0118)


9.17. Zautomatyzowana wymiana danych DNA na Słowacji, w Portugalii, na Łotwie, Litwie, w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Cyprze, w Polsce, Szwecji, na Malcie i w Belgii * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych DNA w Słowacji, Portugalii, na Łotwie, Litwie, w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Cyprze, w Polsce, Szwecji, na Malcie i w Belgii oraz zastępującej decyzje 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE i 2014/410/UE [13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT RADY

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0119)


9.18. Zautomatyzowana wymiana danych daktyloskopijnych na Słowacji, w Bułgarii, Francji, Republice Czeskiej, na Litwie, w Niderlandach, na Węgrzech, Cyprze, w Estonii, na Malcie, w Rumunii i Finlandii * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych daktyloskopijnych na Słowacji, w Bułgarii, Francji, Republice Czeskiej, na Litwie, w Niderlandach, na Węgrzech, Cyprze, w Estonii, na Malcie, w Rumunii i Finlandii oraz zastępującej decyzje 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE i 2013/792/UE [13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT RADY

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0120)


9.19. Zautomatyzowana wymiana danych rejestracyjnych pojazdów w Finlandii, Słowenii, Rumunii, Polsce, Szwecji, na Litwie, w Bułgarii, na Słowacji i Węgrzech * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów w Finlandii, Słowenii, Rumunii, Polsce, Szwecji, na Litwie, w Bułgarii, Słowacji i na Węgrzech oraz zastępującej decyzje Rady 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE i 2014/264/UE [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT RADY

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0121)


9.20. Zautomatyzowana wymiana danych rejestracyjnych pojazdów na Malcie, Cyprze i w Estonii * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów na Malcie, Cyprze i w Estonii oraz zastępującej decyzje 2014/731/UE, 2014/743/UE i 2014/744/UE [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Maria Grapini (A8-0090/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT RADY

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0122)


9.21. Genetycznie zmodyfikowana kukurydza Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (głosowanie)

Projekt rezolucji w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz produktów zawierających genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy łączące dwie, trzy lub cztery spośród modyfikacji genetycznych Bt11, 59122, MIR604, 1507 i GA21, składających się z nich lub z nich wyprodukowanych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0123)


9.22. Rozwiązania dotyczące przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rozwiązań dotyczących przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE [2015/2342(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Rozwoju. Współsprawozdawcy: Elena Valenciano i Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0124).


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej (2017/2593(RSP)) - RC-B8-0237/2017
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Michela Giuffrida, Matt Carthy, Norica Nicolai, Doru-Claudian Frunzulică, Richard Corbett, Nicola Caputo, Michaela Šojdrová, Clare Moody, Jonathan Arnott, Peter Jahr, Zoltán Balczó, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Vicky Ford, Franc Bogovič, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Seán Kelly, Diane Dodds, Csaba Sógor, Nathan Gill,Mairead McGuinness i Seb Dance

Sprawozdanie Glenis Willmott - A8-0068/2017
Beatriz Becerra Basterrechea, Diane James, Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák i Mairead McGuinness

Sprawozdanie Peter Liese - A8-0069/2017
Michaela Šojdrová

Sprawozdanie Neena Gill - A8-0041/2015
Doru-Claudian Frunzulică i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Jan Olbrycht i Isabelle Thomas - A8-0110/2017
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Jan Olbrycht i Isabelle Thomas - A8-0117/2017
Michela Giuffrida

Sprawozdanie Elena Valenciano i Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0045/2017
Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský i Andrejs Mamikins.


11. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.45 i wznowione o godz. 15.10.)

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Mowa nienawiści, populizm i fałszywe wiadomości w mediach społecznościowych – dążenie do reakcji UE (debata na aktualny temat)

Mowa nienawiści, populizm i fałszywe wiadomości w mediach społecznościowych –

dążenie do reakcji UE (2017/2644(RSP))

Głos zabrał Bruno Gollnisch w sprawie trybu przeprowadzenia debaty (Przewodniczący potwierdził, że tryb ten jest zgodny z Regulaminem.).

Głos zabrała Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, aby rozpocząć debatę.

Głos zabrali: Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) i Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Morten Løkkegaard w imieniu grupy ALDE, Martina Michels w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Cecilia Wikström, w sprawie przebiegu debaty, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, Matteo Salvini w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Iratxe García Pérez, Andrew Lewer, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Helga Trüpel, Isabella Adinolfi, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soraya Post, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Kostadinka Kuneva, Julia Reda, Tim Aker, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Julie Ward, Charles Tannock, Nathalie Griesbeck, Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Auke Zijlstra i Jaromír Štětina.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Péter Niedermüller, Monica Macovei, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Malin Björk, Elmar Brok, Miriam Dalli, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Kati Piri, Ruža Tomašić, Eduard Kukan, Silvia Costa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke i Zdzisław Krasnodębski.

Głos zabrali: Andrus Ansip i Ian Borg.

Debata została zamknięta.


14. Hurtowe rynki usług roamingu ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w odniesieniu do przepisów w zakresie hurtowych rynków usług roamingu [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

Miapetra Kumpula-Natri przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Paul Rübig w imieniu grupy PPE, Marlene Mizzi w imieniu grupy S&D, Evžen Tošenovský w imieniu grupy ECR, Fredrick Federley w imieniu grupy ALDE, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Michel Reimon w imieniu grupy Verts/ALE, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gunnara Hökmarka, Krišjānis Kariņš, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Takisa Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Miapetrę Kumpula-Natri, Roger Helmer, Georg Mayer, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Richard Sulík i Pavel Telička.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Pilar del Castillo Vera, José Blanco López i Seán Kelly.

(Posiedzenie zawieszono o godz.18.05, w związku z alarmem pożarowym, i wznowiono o godz. 18.25.)

(Dalszy ciąg debaty zob.: pkt 15 protokołu z dnia 5.4.2017)


15. Hurtowe rynki usług roamingu ***I (ciąg dalszy debaty)

(Początek debaty: pkt 14 protokołu z dnia 5.4.2017)

Głos zabrali: Seán Kelly, Miriam Dalli, Henna Virkkunen, Eva Kaili, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Dariusz Rosati, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Eva Maydell, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein i Sirpa Pietikäinen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Patricija Šulin, Maria Grapini, Notis Marias, Costas Mavrides i Tibor Szanyi.

Głos zabrali: Andrus Ansip i Miapetra Kumpula-Natri.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 6.4.2017.


16. Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

Michał Boni (zastępujący sprawozdawczynię) przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Michael Gahler (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Heidi Hautala (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Dubravka Šuica w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiosa Epitideiosa, Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi, i Petr Ježek w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jaromíra Štětinę, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Beatrix von Storch w imieniu grupy EFDD, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Gahlera, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, Gilles Lebreton, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Edouard Ferrand, Jarosław Wałęsa, Andrejs Mamikins, Franz Obermayr, Andrea Bocskor, Kati Piri, Marie-Christine Arnautu, Victor Boştinaru i Michał Boni.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo i Kateřina Konečná.

Głos zabrali: Věra Jourová i Michał Boni.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 6.4.2017.


17. Skład delegacji

Na wniosek grupy PPE Parlament zatwierdził następującą nominację:

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest: Dariusz Rosati.


18. Sytuacja w Wenezueli (debata)

Oświadczenie Komisji: Sytuacja w Wenezueli (2017/2651(RSP))

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Francisco Assis w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Ferreira, Igor Šoltes, Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Melo i Francisco José Millán Mon.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Cláudia Monteiro de Aguiar, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ana Gomes, Georgi Pirinski i José Inácio Faria.

Głos zabrała Věra Jourová.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


19. Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (debata)

Oświadczenie Komisji: Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (2017/3018(RSP))

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Axel Voss w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Viviane Reding, Birgit Sippel, Martina Anderson i Ana Gomes.

Głos zabrała Věra Jourová.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez tzw. Tarczę Prywatności UE-USA (2016/3018(RSP)) (B8-0235/2017);

—   Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt i Barbara Kudrycka, w imieniu grupy PPE, i Helga Stevens, w imieniu grupy ECR, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (2016/3018(RSP)) (B8-0244/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 6.4.2017.


20. Skład delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup ECR i ENF wnioski w sprawie następujących nominacji:

- Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią: Urszula Krupa

- Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) : Barbara Kappel w miejsce Marco Zanniego.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.


21. Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii [2016/2310(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Ivo Vajgl przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) i Neven Mimica (członek Komisji).

Głos zabrali: Tunne Kelam w imieniu grupy PPE, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Eduard Kukan, Tonino Picula, Arne Gericke, Franc Bogovič, Jens Nilsson i Isabella De Monte.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Eleftherios Synadinos, Maria Spyraki, Georgios Epitideios, Marijana Petir i Csaba Sógor.

Głos zabrali: Neven Mimica, Ian Borg i Ivo Vajgl.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


22. Zalecenie dla Rady w sprawie Komisji ds. Statusu Kobiet (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000027/2017) które skierowała Vilija Blinkevičiūtė, w imieniu komisji FEMM, do Rady: Zalecenie dla Rady w sprawie Komisji ds. Statusu Kobiet (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017)

Vilija Blinkevičiūtė rozwinęła pytanie.

Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz w imieniu grupy PPE, Anna Hedh w imieniu grupy S&D, Branislav Škripek w imieniu grupy ECR, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Stanislav Polčák, Julie Ward i Marijana Petir.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Notis Marias i Arne Gericke.

Głos zabrał Ian Borg.

Debata została zamknięta.


23. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas drugiej sesji w listopadzie 2016 r. oraz pierwszej i drugiej sesji w lutym 2017 r. jest dostępny na stronie internetowej Europarl.


24. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Przesunięcie środków 1/2017 – SEAE (N8-0011/2017 - C8-0114/2017 - 2017/2048(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-02/C/17 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0012/2017 - C8-0115/2017 - 2017/2049(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez komisje parlamentarne, sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1/2017 do budżetu ogólnego na rok budżetowy 2017 towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0155/2017)

- Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2018 (2017/2022(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2017/000 TA 2017 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Victor Negrescu (A8-0157/2017).


25. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec przesunięcia środków Trybunału Sprawiedliwości INF 2/2017.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec przesunięcia środków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego V/AB-02/C/17.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec przesunięcia środków Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych nr 1/2017.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcia środków Komisji Europejskiej DEC 02/2017, DEC 03/2017, DEC 04/2017, DEC 05/2017 - Sekcja III – Komisja.


26. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 602.068/OJJE).


27. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.25.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności