Index 
Proces-verbal
PDF 305kWORD 87k
Miercuri, 5 aprilie 2017 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Declarația Președintelui
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 5.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 6.Negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (dezbatere)
 7.Votare
  7.1.Negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (vot)
 8.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 9.Votare (continuare)
  9.1.Anumite aspecte ale dreptului societăţilor comerciale ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.2.Ratificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.3.Ratificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.4.Aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen în domeniul Sistemului de Informații Schengen în Republica Croația * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.5.Dispozitivele medicale ***II (vot)
  9.6.Dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro ***II (vot)
  9.7.Fondurile de piață monetară ***I (vot)
  9.8.Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare ***I (vot)
  9.9.Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 *** (vot)
  9.10.Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (Rezoluție) (vot)
  9.11.Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute (vot)
  9.12.Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018 - Secțiunea I - Parlamentul European (vot)
  9.13.Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general 2017 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei (vot)
  9.14.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/000 TA 2017 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei (vot)
  9.15.Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei (vot)
  9.16.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Letonia * (vot)
  9.17.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia * (vot)
  9.18.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Slovacia, Bulgaria, Franța, Republica Cehă, Lituania, Țările de Jos, Ungaria, Cipru, Estonia, Malta, România și Finlanda * (vot)
  9.19.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Finlanda, Slovenia, România, Polonia, Suedia, Lituania, Bulgaria, Slovacia și Ungaria * (vot)
  9.20.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Malta, Cipru și Estonia * (vot)
  9.21.Porumbul modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (vot)
  9.22.Abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Discursurile de incitare la ură, populismul și știrile false pe platformele de comunicare socială - spre un răspuns al UE (dezbatere pe o temă de actualitate)
 14.Piețele de roaming cu ridicata ***I (dezbatere)
 15.Piețele de roaming cu ridicata ***I (continuarea dezbaterii)
 16.Țări terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și țări terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație: Ucraina ***I (dezbatere)
 17.Componența delegațiilor
 18.Situația din Venezuela (dezbatere)
 19.Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (dezbatere)
 20.Componența delegațiilor
 21.Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
 22.Recomandare adresată Consiliului privind Comisia pentru statutul femeilor (dezbatere)
 23.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 24.Depunere de documente
 25.Transferuri de credite
 26.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 27.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.05.


2. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație pentru a condamna atacul inacceptabil cu arme chimice care a avut loc ieri Siria. Și-a exprimat solidaritatea cu poporul sirian și a reamintit rolul unei Europe unite în procesul de pace.


3. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Rusia, arestarea lui Alexei Navalny și a altor protestatari (2017/2646(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, referitoare la Rusia, arestarea lui Alexei Navalny și a altor protestatari (B8-0245/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, referitoare la Rusia, arestarea lui Alexei Navalny și a altor protestatari (B8-0246/2017);

—   Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Rusia, arestarea protestatarilor anti-corupție, inclusiv a bloggerului Alexei Navalny (B8-0248/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Rusia, arestarea lui Alexei Navalny și a altor protestatari (B8-0249/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, în numele Grupului ALDE, referitoare la Rusia, arestarea lui Alexei Navalny și a altor protestatari (B8-0250/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, în numele Grupului PPE, referitoare la Rusia, arestarea lui Alexei Navalny și a altor protestatari (B8-0251/2017).

II.   Belarus (2017/2647(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Branislav Škripek, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la situația drepturilor omului în Belarus (B8-0253/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, referitoare la Belarus (B8-0256/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Belarus (B8-0258/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Belarus (B8-0259/2017);

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Belarus (B8-0261/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Adam Szejnfeld, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, în numele Grupului PPE, referitoare la Belarus (B8-0263/2017).

III.   Bangladesh, inclusiv căsătoriile între minori (2017/2648(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD , referitoare la Bangladesh, inclusiv căsătoriile între minori (B8-0252/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill, în numele Grupului S&D, referitoare la Bangladesh, inclusiv căsătoriile între minori (B8-0254/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Bangladesh, inclusiv căsătoriile între minori (B8-0255/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, referitoare la Bangladesh, inclusiv căsătoriile între minori (B8-0257/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Kostas Chrysogonos, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Bangladesh, inclusiv căsătoriile între minori (B8-0260/2017);

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, în numele Grupului ALDE, referitoare la Bangladesh, inclusiv căsătoriile între minori (B8-0262/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, Sven Schulze, József Nagy, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, în numele Grupului PPE, referitoare la Bangladesh, inclusiv căsătoriile între minori (B8-0264/2017).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


4. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Directivă delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din sticla albă utilizată la aplicații optice (C(2017)01527 - 2017/2615(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 15 martie 2017

retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 și (UE) 2016/1178 în ceea ce privește termenul limită pentru respectarea obligațiilor de compensare de către anumite contrapărți implicate în tranzacții cu instrumente financiare derivate extrabursiere (C(2017)01658 - 2017/2617(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 16 martie 2017

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei privind condițiile pentru clasificarea, fără încercare, a produselor din material lemnos laminat impregnat cu clei, care fac obiectul standardului armonizat EN 14080, și a produselor structurale din lemn masiv cu îmbinări cap la cap crenelate, care fac obiectul standardului armonizat EN 15497, în ceea ce privește comportamentul la foc al acestora și de modificare a Deciziei 2005/610/CE (C(2017)01702 - 2017/2621(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 20 martie 2017

retrimis fond: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei privind condițiile pentru clasificarea, fără încercare, a tencuielilor și ipsosurilor pentru exterior și interior pe bază de lianți organici, care fac obiectul standardului armonizat EN 15824, și a mortarurilor pentru tencuială și ipsoserie, care fac obiectul standardului armonizat EN 998-1, în ceea ce privește comportamentul la foc al acestora (C(2017)01703 - 2017/2622(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 20 martie 2017

retrimis fond: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește eliminarea Guyanei din tabelul de la punctul I din anexă și adăugarea Etiopiei în acest tabel (C(2017)01951 - 2017/2634(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 24 martie 2017

retrimis fond: ECON, LIBE

Proiectele de acte delegate pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei privind adaptarea anexei III la Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (C(2017)00393 – 2017/2556(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 2 februarie 2017

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni, la cererea Consiliului

retrimis fond: TRAN

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce privește măsurile de control legate de cultivarea cânepii, anumite dispoziții referitoare la plata de ecologizare, plata pentru tinerii fermieri care exercită controlul asupra unei persoane juridice, calcularea cuantumului per unitate în cadrul sprijinului cuplat facultativ, părțile de drepturi la plată și anumite cerințe în materie de notificare legate de schema de plată unică pe suprafață și de sprijinul cuplat facultativ, precum și de modificare a anexei X la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului C(2017)00735 - 2017/2571(DEA)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 15 februarie 2017

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni, la cererea Parlamentului

retrimis fond: AGRI


5. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulament al Comisiei de modificare a Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește siliciul organic (monometilsilanetriol) și oligozaharidele de calciu fosforil (POs-Ca®) adăugate în produsele alimentare și utilizate la producerea suplimentelor alimentare (D049176/01 - 2017/2630(RPS) - termen: 24 iunie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisiei de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D049265/01 - 2017/2631(RPS) - termen: 24 iunie 2017)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentulu de procedură)
aviz: IMCO

- Regulament al Comisiei de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D049411/01 - 2017/2632(RPS) - termen: 24 iunie 2017)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentulu de procedură)
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentulu de procedură)

- Regulament al Comisiei de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate asociate alimentelor, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și la sănătatea copiilor (D049412/01 - 2017/2633(RPS) - termen: 24 iunie 2017)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentulu de procedură)
aviz: JURI (articolul 54 din Regulamentulu de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentulu de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru benzovindiflupir, clorantraniliprol, deltametrin, etofumesat, haloxifop, virusul mozaic pepino, izolat cu virulență ușoară VC1, virusul mozaic pepino, izolatul atenuat VX1, oxatiapiprolin, pentiopirad, piraclostrobin, spirotetramat, ulei de floarea-soarelui, tolclofos-metil și trinexapac din sau de pe anumite produse (D049578/02 - 2017/2650(RPS) - termen: 1 iunie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru fluopiram; hexaclorciclohexan (HCH), izomer alfa; hexaclorciclohexan (HCH), izomer beta; hexaclorciclohexan (HCH), sumă de izomeri, cu excepția izomerului gama; lindan [hexaclorciclohexan (HCH), izomer gama]; nicotină și profenofos din sau de pe anumite produse (D049581/03 - 2017/2639(RPS) - termen: 28 mai 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru triciclazol din sau de pe anumite produse (D049627/02 - 2017/2638(RPS) - termen: 28 mai 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor dimetoat și ometoat din sau de pe anumite produse (D049632/02 - 2017/2637(RPS) - termen: 28 mai 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D049872/01 - 2017/2616(RPS) - termen: 17 iunie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D049873/01 - 2017/2619(RPS) - termen: 17 iunie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a [apendicelor] anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește substanțele CMR (D049962/02 - 2017/2640(RPS) - termen: 28 iunie 2017)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentulu de procedură)
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentulu de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentulu de procedură)

- Regulamentul al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D049972/02 - 2017/2627(RPS) - termen: 23 iunie 2017)
retrimis fond: ENVI


6. Negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (dezbatere)

Negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (2017/2593(RSP))

Președintele a ținut un scurt discurs introductiv.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD (Președintele cheamă vorbitorul la ordine pentru afirmații considerate a aduce atingere demnității Parlamentului), Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, și Steven Woolfe, neafiliat.

Au intervenit: Ian Borg (Președintele în exercițiu al Consiliului), Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) și Michel Barnier (negociator-șef).

Au intervenit: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox și Catherine Bearder.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa și Victor Boştinaru.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Au intervenit: Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella și Manfred Weber.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Guy Verhofstadt, coordonator și președintele Grupului ALDE, Manfred Weber, președintele Grupului PPE, Gianni Pittella, președintele Grupului S&D, Philippe Lamberts și Ska Keller, copreședinți ai Grupului Verts/ALE, și Danuta Maria Hübner, președinta Comisiei pentru afaceri constituționale, referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017);

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga și Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017);

—   Syed Kamall, în numele Grupului ECR, referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 5.4.2017.

Au intervenit: Vicky Ford cu privire la afirmațiile anumitor deputați britanici pe parcursul acestei dezbateri, și James Carver.


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017 (2017/2593(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0237/2017

(care înlocuiește B8-0237/2017 și B8-0241/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Guy Verhofstadt, coordonator și președintele Grupului ALDE;

—   Manfred Weber, președintele Grupului PPE;

—   Gianni Pittella, președintele Grupului S&D;

—   Philippe Lamberts și Ska Keller, copreședinți ai Grupului Verts/ALE;

—   Gabriele Zimmer, președinta Grupului GUE/NGL;

—   Danuta Maria Hübner, președinta Comisiei AFCO.

Adoptat (P8_TA(2017)0102)

(Propunerile de rezoluții B8-0242/2017 și B8-0243/2017 au devenit caduce.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

8. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a comunicat că nu a primit nicio solicitare privind deciziile de inițiere a negocierilor interinstituționale menționate în procesul verbal de luni, 3 aprilie 2017 (punctul 8 al PV din 3.4.2017).

Comisiile pot iniția negocierile după expirarea termenului.


9. Votare (continuare)

9.1. Anumite aspecte ale dreptului societăţilor comerciale ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale (codificare) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0103)


9.2. Ratificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea statelor membre la acest protocol, în interesul Uniunii Europene, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Aprobat (P8_TA(2017)0104)

Parlamentul a aprobat ratificarea protocolului.


9.3. Ratificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport interimar referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea statelor membre la acest protocol, în interesul Uniunii Europene, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Aprobat (P8_TA(2017)0105)

Parlamentul a aprobat ratificarea protocolului.


9.4. Aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen în domeniul Sistemului de Informații Schengen în Republica Croația * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen în domeniul Sistemului de Informații Schengen în Republica Croația [COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Nuno Melo (A8-0073/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2017)0106)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0106)


9.5. Dispozitivele medicale ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2017)0107)

Intervenții

Glenis Willmott și Peter Liese, înaitea votării.


9.6. Dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Peter Liese (A8-0069/2017)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2017)0108)


9.7. Fondurile de piață monetară ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile de piață monetară [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Neena Gill (A8-0041/2015)

Dezbaterea a avut loc la 28 aprilie 2015 (punctul 15 al PV din 28.4.2015).

Votul a fost amânat în cadrul ședinței din 29 aprilie 2015 (punctul 10.61 al PV din 29.4.2015).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P8_TA(2017)0109)


9.8. Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Dezbaterea a avut loc la 14 septembrie 2016 (punctul 20 al PV din 14.9.2016).

Votul a fost amânat în cadrul ședinței din 15 septembrie 2016 (punctul 11.6 al PV din 15.9.2016).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P8_TA(2017)0110)


9.9. Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jan Olbrycht și Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Aprobat (P8_TA(2017)0111)


9.10. Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (Rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 [2017/2051(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jan Olbrycht și Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0112)


9.11. Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2015/435 privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jan Olbrycht și Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0113)


9.12. Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018 - Secțiunea I - Parlamentul European (vot)

Raport referitor la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2018 [2017/2022(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0114)

Intervenție

Paul Rübig, înainte de votul privind punctul 37, a cincea parte.


9.13. Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general 2017 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2017 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2017, care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei [07003/2017 - C8-0130/2017- 2017/2018(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Jens Geier (A8-0155/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0115)


9.14. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/000 TA 2017 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2017/000 TA 2017 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) [COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Victor Negrescu (A8-0157/2017)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0116)


9.15. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0117)


9.16. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Letonia * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Letonia și de înlocuire a Deciziei 2014/911/UE [13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0089/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROIECTUL CONSILIULUI

Aprobat (P8_TA(2017)0118)


9.17. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia și de înlocuire a deciziilor 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE și 2014/410/UE [13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROIECTUL CONSILIULUI

Aprobat (P8_TA(2017)0119)


9.18. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Slovacia, Bulgaria, Franța, Republica Cehă, Lituania, Țările de Jos, Ungaria, Cipru, Estonia, Malta, România și Finlanda * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Slovacia, Bulgaria, Franța, Republica Cehă, Lituania, Țările de Jos, Ungaria, Cipru, Estonia, Malta, România și Finlanda și de înlocuire a deciziilor 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE și 2013/792/UE [13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROIECTUL CONSILIULUI

Aprobat (P8_TA(2017)0120)


9.19. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Finlanda, Slovenia, România, Polonia, Suedia, Lituania, Bulgaria, Slovacia și Ungaria * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Finlanda, Slovenia, România, Polonia, Suedia, Lituania, Bulgaria, Slovacia și Ungaria și de înlocuire a deciziilor 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE și 2014/264/UE [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROIECTUL CONSILIULUI

Aprobat (P8_TA(2017)0121)


9.20. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Malta, Cipru și Estonia * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor (VRD) în Malta, Cipru și Estonia și de înlocuire a deciziilor 2014/731/UE, 2014/743/UE și 2014/744/UE ale Consiliului [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Maria Grapini (A8-0090/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROIECTUL CONSILIULUI

Aprobat (P8_TA(2017)0122)


9.21. Porumbul modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (vot)

Propunere de rezoluție referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0123)


9.22. Abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE (vot)

Raport referitor la abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE [2015/2342(INI)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru dezvoltare. Raportori: Elena Valenciano și Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0124).


10. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Negocierile cu Regatul Unit în urma notificării acestuia cu privire la intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană (2017/2593(RSP)) - RC-B8-0237/2017
Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Michela Giuffrida, Matt Carthy, Norica Nicolai, Doru-Claudian Frunzulică, Richard Corbett, Nicola Caputo, Michaela Šojdrová, Clare Moody, Jonathan Arnott, Peter Jahr, Zoltán Balczó, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Vicky Ford, Franc Bogovič, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Seán Kelly, Diane Dodds, Csaba Sógor, Nathan Gill,Mairead McGuinness și Seb Dance

Raport Glenis Willmott - A8-0068/2017
Beatriz Becerra Basterrechea, Diane James, Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák și Mairead McGuinness

Raport Peter Liese - A8-0069/2017
Michaela Šojdrová

Raport Neena Gill - A8-0041/2015
Doru-Claudian Frunzulică și Stanislav Polčák

Raport Jan Olbrycht și Isabelle Thomas - A8-0110/2017
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský și Stanislav Polčák

Raport Jan Olbrycht și Isabelle Thomas - A8-0117/2017
Michela Giuffrida

Raport Elena Valenciano și Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0045/2017
Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský și Andrejs Mamikins.


11. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.45, a fost reluată la 15.10.)

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

12. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


13. Discursurile de incitare la ură, populismul și știrile false pe platformele de comunicare socială - spre un răspuns al UE (dezbatere pe o temă de actualitate)

Discursurile de incitare la ură, populismul și știrile false pe platformele de comunicare socială - spre un răspuns al UE (2017/2644(RSP))

A intervenit Bruno Gollnisch cu privire la modalitățile de desfășurare a dezbaterii (Președintele a confirmat că acestea sunt în conformitate cu Regulamentul de procedură).

A intervenit Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, pentru a introduce dezbaterea.

Au intervenit: Ian Borg (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Morten Løkkegaard, în numele Grupului ALDE, Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Cecilia Wikström, cu privire la desfășurarea dezbaterii, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, Matteo Salvini, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Iratxe García Pérez, Andrew Lewer, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Helga Trüpel, Isabella Adinolfi, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soraya Post, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Kostadinka Kuneva, Julia Reda, Tim Aker, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Julie Ward, Charles Tannock, Nathalie Griesbeck, Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Auke Zijlstra și Jaromír Štětina.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Péter Niedermüller, Monica Macovei, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Malin Björk, Elmar Brok, Miriam Dalli, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Kati Piri, Ruža Tomašić, Eduard Kukan, Silvia Costa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke și Zdzisław Krasnodębski.

Au intervenit: Andrus Ansip și Ian Borg.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Piețele de roaming cu ridicata ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 în ceea ce privește normele referitoare la piețele de roaming cu ridicata [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

Miapetra Kumpula-Natri și-a prezentat raportul.

A intervenit Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Paul Rübig, în numele Grupului PPE, Marlene Mizzi, în numele Grupului S&D, Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, Fredrick Federley, în numele Grupului ALDE, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, David Borrelli, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Diane James, neafiliată, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Miapetra Kumpula-Natri, Roger Helmer, Georg Mayer, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Richard Sulík și Pavel Telička.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Pilar del Castillo Vera, José Blanco López și Seán Kelly.

(Ședința, suspendată la ora 18.05 din cauza unei alerte de incendiu, a fost reluată la 18.25.)

(Continuarea dezbaterii: a se vedea punctul 15 al PV din 5.4.2017)


15. Piețele de roaming cu ridicata ***I (continuarea dezbaterii)

(Începerea dezbaterii: punctul 14 al PV din 5.4.2017)

Au intervenit: Seán Kelly, Miriam Dalli, Henna Virkkunen, Eva Kaili, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Dariusz Rosati, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Eva Maydell, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein și Sirpa Pietikäinen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Patricija Šulin, Maria Grapini, Notis Marias, Costas Mavrides și Tibor Szanyi.

Au intervenit: Andrus Ansip și Miapetra Kumpula-Natri.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 6.4.2017.


16. Țări terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și țări terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație: Ucraina ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Ucraina) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. : Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

Michał Boni (în numele raportoarei) a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Michael Gahler (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Heidi Hautala (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Dubravka Šuica, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Georgios Epitideios, Sylvia-Yvonne Kaufmann, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, și Petr Ježek, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Au intervenit: Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jaromír Štětina, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Michael Gahler, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, Gilles Lebreton, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Edouard Ferrand, Jarosław Wałęsa, Andrejs Mamikins, Franz Obermayr, Andrea Bocskor, Kati Piri, Marie-Christine Arnautu, Victor Boştinaru și Michał Boni.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo și Kateřina Konečná.

Au intervenit: Věra Jourová și Michał Boni.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 al PV din 6.4.2017.


17. Componența delegațiilor

La solicitarea Grupului PPE, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest: Dariusz Rosati.


18. Situația din Venezuela (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Situația din Venezuela (2017/2651(RSP))

Věra Jourová (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Luis de Grandes Pascual, în numele Grupului PPE, Francisco Assis, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Ferreira, Igor Šoltes, Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Melo și Francisco José Millán Mon.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cláudia Monteiro de Aguiar, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ana Gomes, Georgi Pirinski și José Inácio Faria.

A intervenit Věra Jourová.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


19. Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (2017/3018(RSP))

Věra Jourová (membră a Comisiei) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Axel Voss, în numele Grupului PPE, Claude Moraes, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Viviane Reding, Birgit Sippel, Martina Anderson și Ana Gomes.

A intervenit Věra Jourová.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, referitoare la caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (2016/3018(RSP)) (B8-0235/2017);

—   Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt și Barbara Kudrycka, în numele Grupului PPE, și Helga Stevens, în numele Grupului ECR, referitoare la caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (2016/3018(RSP)) (B8-0244/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 6.4.2017.


20. Componența delegațiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului ECR şi a Grupului ENF următoarele cereri de numire:

- Delegația la Comisiile parlamentare de cooperare UE-Kazahstan, UE-Kirghistan și UE-Uzbekistan și pentru relațiile cu Tadjikistan, Turkmenistan și Mongolia : Urszula Krupa

- Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN): Barbara Kappel care îl înlocuiește pe Marco Zanni.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


21. Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Raport referitor la Raportul Comisiei privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei pe 2016 [2016/2310(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Ivo Vajgl și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Ian Borg (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Neven Mimica (membru al Comisiei).

Au intervenit: Tunne Kelam, în numele Grupului PPE, Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Eduard Kukan, Tonino Picula, Arne Gericke, Franc Bogovič, Jens Nilsson și Isabella De Monte.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Eleftherios Synadinos, Maria Spyraki, Georgios Epitideios, Marijana Petir și Csaba Sógor.

Au intervenit: Neven Mimica, Ian Borg și Ivo Vajgl.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune ulterioară.


22. Recomandare adresată Consiliului privind Comisia pentru statutul femeilor (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000027/2017) adresată de Vilija Blinkevičiūtė, în numele Comisiei FEMM, Consiliului: Recomandare adresată Consiliului privind Comisia pentru statutul femeilor (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017)

Vilija Blinkevičiūtė a dezvoltat întrebarea.

Ian Borg (Președintele în exercițiu al Consiliului) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, în numele Grupului PPE, Anna Hedh, în numele Grupului S&D, Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Stanislav Polčák, Julie Ward și Marijana Petir.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Notis Marias și Arne Gericke.

A intervenit Ian Borg.

Dezbaterea s-a încheiat.


23. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune noiembrie II 2016, februarie I și februarie II 2017 este disponibilă pe site-ul Europarl.


24. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de transfer de credite nr. 1/2017- SEAE (N8-0011/2017 - C8-0114/2017 - 2017/2048(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-02/C/17 - Curtea de Conturi (N8-0012/2017 - C8-0115/2017 - 2017/2049(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de comisiile parlamentare, rapoarte

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)) – Comisia BUDG - Raportor: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2017 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2017, care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)) – Comisia BUDG - Raportor: Jens Geier (A8-0155/2017)

- Raport referitor la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2018 (2017/2022(BUD)) – Comisia BUDG - Raportor: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2017/000 TA 2017 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)) – Comisia BUDG - Raportor: Victor Negrescu (A8-0157/2017).


25. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu prezinte obiecțiuni privind transferul de credite al Curții de justiție INF 2/2017.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu prezinte obiecțiuni privind transferul de credite al Curții de Conturi Europene V/AB-02/C/17.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu prezinte obiecțiuni privind transferul de credite al Serviciului European de Acțiune Externă nr. 1/2017.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferurile de credite ale Comisiei Europene DEC 02/2017, DEC 03/2017, DEC 04/2017, DEC 05/2017 – Secțiunea III – Comisia.


26. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 602.068/OJJE).


27. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.25.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Aviz juridic - Politica de confidențialitate