Zoznam 
Zápisnica
PDF 308kWORD 88k
Streda, 5. apríla 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 6.Rokovania so Spojeným kráľovstvom po jeho oznámení o plánovanom vystúpení z Európskej únie (rozprava)
 7.Hlasovanie
  7.1.Rokovania so Spojeným kráľovstvom po jeho oznámení o plánovanom vystúpení z Európskej únie (hlasovanie)
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  9.1.Niektoré aspekty práva obchodných spoločností ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.2.Ratifikácia Protokolu z roku 2010 k dohovoru o nebezpečných a škodlivých látkach a pristúpenie k nemu s výnimkou aspektov týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.3.Ratifikácia protokolu z roku 2010 k dohovoru o nebezpečných a škodlivých látkach a pristúpenie k nemu, pokiaľ ide o aspekty týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych veciach *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.4.Uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačného systému v Chorvátsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.5.Zdravotnícke pomôcky ***II (hlasovanie)
  9.6.Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro ***II (hlasovanie)
  9.7.Fondy peňažného trhu ***I (hlasovanie)
  9.8.Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie ***I (hlasovanie)
  9.9.Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 *** (hlasovanie)
  9.10.Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (uznesenie) (hlasovanie)
  9.11.Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti (hlasovanie)
  9.12.Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2017 – Oddiel I – Európsky parlament (hlasovanie)
  9.13.Návrh opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017 sprevádzajúci návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku (hlasovanie)
  9.14.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc na podnet Komisie) (hlasovanie)
  9.15.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Spojenému kráľovstvu, Cypru aPortugalsku (hlasovanie)
  9.16.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov s Lotyšskom * (hlasovanie)
  9.17.Automatizovaná výmena údajov o DNA na Slovensku, v Portugalsku, Lotyšsku, Litve, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, na Cypre, v Poľsku, vo Švédsku, na Malte a v Belgicku * (hlasovanie)
  9.18.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov so Slovenskom, s Bulharskom, Francúzskom, Českou republikou, Litvou, Holandskom, Maďarskom, Cyprom, Estónskom, Maltou, Rumunskom a Fínskom * (hlasovanie)
  9.19.Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel vo Fínsku, v Slovinsku, Rumunsku, Poľsku, vo Švédsku, v Litve, Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku * (hlasovanie)
  9.20.Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel na Malte, na Cypre a v Estónsku * (hlasovanie)
  9.21.Geneticky modifikovaná kukurica Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (hlasovanie)
  9.22.Riešenie pohybu utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Nenávistné prejavy, populizmus a falošné správy na sociálnych médiách – formovanie prístupu na úrovni EÚ (tematická rozprava)
 14.Veľkoobchodné roamingové trhy ***I (rozprava)
 15.Veľkoobchodné roamingové trhy ***I (pokračovanie rozpravy)
 16.Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti alebo sú od nej oslobodení: Ukrajina ***I (rozprava)
 17.Zloženie delegácií
 18.Situácia vo Venezuele (rozprava)
 19.Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (rozprava)
 20.Zloženie delegácií
 21.Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016
 22.Odporúčanie Rade týkajúce sa Komisie pre postavenie žien (CSW) (rozprava)
 23.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 24.Predloženie dokumentov
 25.Presun rozpočtových prostriedkov
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom označil včerajší útok v Sýrii, pri ktorom boli použité chemické zbrane, za neprijateľný. Vyjadril solidaritu sýrskemu ľudu a pripomenul úlohu jednotnej Európy v mierovom procese.


3. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Rusko, zatknutie Alexeja Navaľného a ďalších protestujúcich (2017/2646(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, v mene skupiny ECR, o Rusku, zatknutie Alexeja Navaľného a ďalších protestujúcich (B8-0245/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, o Rusku, zatknutie Alexeja Navaľného a ďalších protestujúcich (B8-0246/2017);

—   Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny GUE/NGL, o Rusku, zatknutie protestujúcich proti korupcii vrátane blogera Alexeja Navaľného (B8-0248/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, v mene skupiny Verts/ALE, o Rusku, zatknutie Alexeja Navaľného a ďalších protestujúcich (B8-0249/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, v mene skupiny ALDE, o Rusku, zatknutie Alexeja Navaľného a ďalších protestujúcich (B8-0250/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, v mene skupiny PPE, o Rusku, zatknutie Alexeja Navaľného a ďalších protestujúcich (B8-0251/2017).

II.   Bielorusko (2017/2647(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Branislav Škripek, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Urszula Krupa, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, o situácii v oblasti ľudských práv v Bielorusku (B8-0253/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Josef Weidenholzer, v mene skupiny S&D, o Bielorusku (B8-0256/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, v mene skupiny Verts/ALE, o Bielorusku (B8-0258/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, v mene skupiny GUE/NGL o Bielorusku (B8-0259/2017);

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, v mene skupiny ALDE, o situácii v Bielorusku (B8-0261/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Adam Szejnfeld, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, v mene skupiny PPE, o Bielorusku (B8-0263/2017).

III.   Bangladéš vrátane problematiky manželstiev maloletých (2017/2648(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch, v mene skupiny EFDD , Bangladéš vrátane problematiky manželstiev maloletých (B8-0252/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill, v mene skupiny S&D, o Bangladéši vrátane problematiky manželstiev maloletých (B8-0254/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE, o Bangladéši vrátane problematiky manželstiev maloletých (B8-0255/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, v mene skupiny ECR, o Bangladéši vrátane problematiky manželstiev maloletých (B8-0257/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Kostas Chrysogonos, Stefan Eck, v mene skupiny GUE/NGL, o Bangladéši vrátane problematiky manželstiev maloletých (B8-0260/2017);

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, v mene skupiny ALDE, o Bangladéši vrátane problematiky manželstiev maloletých (B8-0262/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, Sven Schulze, József Nagy, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, v mene skupiny PPE, o Bangladéši vrátane problematiky manželstiev maloletých (B8-0264/2017).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


4. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegovaná smernica Komisie (EÚ), ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III ksmernici Európskeho parlamentu aRady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide ovýnimku platnú pre olovo včírom optickom skle (C(2017)01527 - 2017/2615(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. marca 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 adelegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, pokiaľ ide otermín na dodržiavanie zúčtovacej povinnosti pre niektoré protistrany obchodujúce smimoburzovými derivátmi (C(2017)01658 - 2017/2617(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 16. marca 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie o podmienkach klasifikácie bez skúšania lepených laminátových drevených výrobkov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14080, a výrobkov z konštrukčného masívneho dreva s klinovým spojom, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 15497, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň, a ktorým sa mení rozhodnutie 2005/610/ES (C(2017)01702 - 2017/2621(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. marca 2017

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie o podmienkach klasifikácie, bez skúšania, vonkajších avnútorných omietok na báze organických spojív, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 15824, a mált na vnútorné avonkajšie omietky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 998-1, pokiaľ ide oich reakciu na oheň (C(2017)01703 - 2017/2622(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. marca 2017

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide oodstránenie Guyany z tabuľky v bode I prílohy k uvedenému nariadeniu a pridanie Etiópie do uvedenej tabuľky (C(2017)01951 - 2017/2634(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 24. marca 2017

predložené gestorskému výboru: ECON, LIBE

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie oúprave prílohy III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (C(2017)00393 – 2017/2556(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. februára 2017

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace na žiadosť Rady.

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 639/2014, pokiaľ ide o kontrolné opatrenia týkajúce sa pestovania konope, určité ustanovenia o ekologizačnej platbe, platbu pre mladých poľnohospodárov, ktorí majú kontrolu nad právnickou osobou, výpočet sumy na jednotku v rámci dobrovoľnej viazanej podpory, časti platobných nárokov aurčité notifikačné povinnosti týkajúce sa režimu jednotnej platby na plochu adobrovoľnej viazanej podpory, a ktorým sa mení príloha X k nariadeniu Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 1307/2013 (C(2017)00735 – 2017/2571(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. februára 2017

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace na žiadosť Parlamentu

predložené gestorskému výboru: AGRI


5. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o organický kremík (metylsilántriol) a fosforylové oligosacharidy vápnika (POs-Ca®) pridávané do potravín a používané pri výrobe výživových doplnkov (D049176/01 - 2017/2630(RPS) - lehota: 24. jún 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D049265/01 - 2017/2631(RPS) - lehota: 24. jún 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D049411/01 - 2017/2632(RPS) - lehota: 24. jún 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách, iného ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D049412/01 - 2017/2633(RPS) - lehota: 24. jún 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí benzovindiflupyru, chlorantraniliprolu, deltametrínu, etofumezátu, haloxyfopu, mierneho izolátu VC1 vírusu mozaiky pepina, mierneho izolátu VX1 vírusu mozaiky pepina, oxatiapiprolínu, pentiopyradu, pyraklostrobínu, spirotetramatu, slnečnicového oleja, tolklofos-metylu a trinexapaku v určitých produktoch alebo na nich (D049578/02 - 2017/2650(RPS) - lehota: 1. jún 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí látok fluopyram, hexachlórcyklohexán (HCH), alfa-izomér, hexachlórcyklohexán (HCH), beta-izomér, hexachlórcyklohexán (HCH), suma izomérov okrem gama-izoméru, lindán [hexachlórcyklohexán (HCH), gama-izomér], nikotín a profenofos v určitých produktoch alebo na nich (D049581/03 - 2017/2639(RPS) - lehota: 28. máj 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí tricyklazolu v určitých produktoch alebo na nich (D049627/02 - 2017/2638(RPS) - lehota: 28. máj 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí dimetoátu a ometoátu v určitých produktoch alebo na nich (D049632/02 - 2017/2637(RPS) - lehota: 28. máj 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D049872/01 - 2017/2616(RPS) - lehota: 17. jún 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D049873/01 - 2017/2619(RPS) - lehota: 17. jún 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII [menia dodatky k prílohe XVII] k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o látky karcinogénne, mutagénne alebo reprodukčne toxické (CMR) (D049962/02 - 2017/2640(RPS) - lehota: 28. jún 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D049972/02 - 2017/2627(RPS) - lehota: 23. jún 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI


6. Rokovania so Spojeným kráľovstvom po jeho oznámení o plánovanom vystúpení z Európskej únie (rozprava)

Rokovania so Spojeným kráľovstvom po jeho oznámení o plánovanom vystúpení z Európskej únie (2017/2593(RSP))

Predsedajúci rozpravu krátko uviedol.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD (predsedajúci rečníka napomenul pre vyjadrenia, ktoré podľa neho urážajú dôstojnosť Parlamentu), Marcel de Graaff v mene skupiny ENF a Steven Woolfe – nezaradený poslanec.

Vystúpili títo poslanci: Ian Borg (úradujúci predseda Rady), Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) a Michel Barnier (hlavný vyjednávač).

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox a Catherine Bearder.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa a Victor Boştinaru.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Vystúpili títo poslanci: Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella a Manfred Weber.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Guy Verhofstadt, koordinátor a predseda skupiny ALDE, Manfred Weber, predseda skupiny PPE, Gianni Pittella, predseda skupiny S&D, Philippe Lamberts a Ska Keller, spolupredsedovia skupiny Verts/ALE, a Danuta Maria Hübner, predsedníčka Výboru pre ústavné veci, o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z Európskej únie (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017);

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga et Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny GUE/NGL, o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z Európskej únie (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017);

—   Syed Kamall v mene skupiny ECR, o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z Európskej únie (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn a Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD, o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z Európskej únie (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 5.4.2017.

Vystúpili títo poslanci: Vicky Ford k vyjadreniam niektorých britských poslancov počas tejto rozpravy a James Carver.


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Rokovania so Spojeným kráľovstvom po jeho oznámení o plánovanom vystúpení z Európskej únie (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017 (2017/2593(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0237/2017

(nahrádzajúci B8-0237/2017 a B8-0241/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Guy Verhofstadt, koordinátor a predseda skupiny ALDE;

—   Manfred Weber, predseda skupiny PPE;

—   Gianni Pittella, predseda skupiny S&D;

—   Philippe Lamberts a Ska Keller, predsedovia skupiny Verts/ALE;

—   Gabriele Zimmer, predsedníčka skupiny GUE/NGL;

—   Danuta Maria Hübner, predsedníčka výboru AFCO.

Prijatý (P8_TA(2017)0102)

(Návrhy uznesenia B8-0242/2017 a B8-0243/2017 sa stali bezpredmetnými.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

8. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predsedajúci oznámil, že mu nebola doručená žiadna žiadosť týkajúca sa rozhodnutí o začatí medziinštitucionálnych rokovaní oznámených v zápisnici z pondelka 3. apríla 2017 (bod 8 zápisnice zo dňa 3.4.2017).

Výbory môžu začať rokovania.


9. Hlasovanie (pokračovanie)

9.1. Niektoré aspekty práva obchodných spoločností ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady týkajúcej sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované znenie) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0103)


9.2. Ratifikácia Protokolu z roku 2010 k dohovoru o nebezpečných a škodlivých látkach a pristúpenie k nemu s výnimkou aspektov týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady o ratifikácii zo strany členských štátov Protokolu z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori a o ich pristúpení k nemu v mene Únie s výnimkou aspektov týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Schválený (P8_TA(2017)0104)

Parlament schválil ratifikáciu protokolu.


9.3. Ratifikácia protokolu z roku 2010 k dohovoru o nebezpečných a škodlivých látkach a pristúpenie k nemu, pokiaľ ide o aspekty týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych veciach *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady o ratifikácii zo strany členských štátov Protokolu z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori a o ich pristúpení k nemu v mene Únie v súvislosti s aspektmi týkajúcimi sa justičnej spolupráce v občianskych veciach [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Schválený (P8_TA(2017)0105)

Parlament schválil ratifikáciu protokolu.


9.4. Uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačného systému v Chorvátsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačného systému v Chorvátskej republike [COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Nuno Melo (A8-0073/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE

Schválený (P8_TA(2017)0106)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0106)


9.5. Zdravotnícke pomôcky ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

POZÍCIA RADY

Vyhlásená za schválenú (P8_TA(2017)0107)

Vystúpenia:

Glenis Willmott a Peter Liese, pred hlasovaním.


9.6. Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Peter Liese (A8-0069/2017)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

POZÍCIA RADY

Vyhlásená za schválenú (P8_TA(2017)0108)


9.7. Fondy peňažného trhu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu o fondoch peňažného trhu [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Neena Gill (A8-0041/2015)

Rozprava sa konala 28. apríla 2015 (bod 15 zápisnice zo dňa 28.4.2015).

Hlasovanie bolo odložené na zasadnutí zo dňa 29. apríla 2015 (bod 10.61 zápisnice zo dňa 29.4.2015).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P8_TA(2017)0109)


9.8. Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Rozprava sa konala 14. septembra 2016 (bod 20 zápisnice zo dňa 14.9.2016).

Hlasovanie bolo odložené na zasadnutí zo dňa 15. septembra 2016 (bod 11.6 zápisnice zo dňa 15.9.2016).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P8_TA(2017)0110)


9.9. Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 *** (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Schválený (P8_TA(2017)0111)


9.10. Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (uznesenie) (hlasovanie)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 [2017/2051(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0112)


9.11. Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/435 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0113)


9.12. Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2017 – Oddiel I – Európsky parlament (hlasovanie)

Správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2018 [2017/2022(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0114)

Vystúpenie

Paul Rübig, pred hlasovaním o odseku 37, 5. časti.


9.13. Návrh opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017 sprevádzajúci návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2017 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017 sprevádzajúci návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku [07003/2017 - C8-0130/2017- 2017/2018(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Jens Geier (A8-0155/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0115)


9.14. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc na podnet Komisie) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc na podnet Komisie) [COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Victor Negrescu (A8-0157/2017)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0116)


9.15. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Spojenému kráľovstvu, Cypru aPortugalsku (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Spojenému kráľovstvu, Cypru aPortugalsku [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0117)


9.16. Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov s Lotyšskom * (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene daktyloskopických údajov v Lotyšsku, ktorým sa nahrádza rozhodnutie Rady 2014/911/EÚ [13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Claude Moraes (A8-0089/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH RADY

Schválený (P8_TA(2017)0118)


9.17. Automatizovaná výmena údajov o DNA na Slovensku, v Portugalsku, Lotyšsku, Litve, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, na Cypre, v Poľsku, vo Švédsku, na Malte a v Belgicku * (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene údajov o DNA na Slovensku, v Portugalsku, Lotyšsku, Litve, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, na Cypre, v Poľsku, vo Švédsku, na Malte a v Belgicku, ktorým sa nahrádzajú rozhodnutia Rady 2010/689/EÚ, 2011/472/EÚ, 2011/715/EÚ, 2011/887/EÚ, 2012/58/EÚ, 2012/299/EÚ, 2012/445/EÚ, 2012/673/EÚ, 2013/3/EÚ, 2013/148/EÚ, 2013/152/EÚ a 2014/410/EÚ [13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH RADY

Schválený (P8_TA(2017)0119)


9.18. Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov so Slovenskom, s Bulharskom, Francúzskom, Českou republikou, Litvou, Holandskom, Maďarskom, Cyprom, Estónskom, Maltou, Rumunskom a Fínskom * (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene daktyloskopických údajov na Slovensku, v Bulharsku, vo Francúzsku, v Českej republike, Litve, Holandsku, Maďarsku, na Cypre, v Estónsku, na Malte, v Rumunsku a vo Fínsku, ktorým sa nahrádzajú rozhodnutia 2010/682/EÚ, 2010/758/EÚ, 2011/355/EÚ, 2011/434/EÚ, 2011/888/EÚ, 2012/46/EÚ, 2012/446/EÚ, 2012/672/EÚ, 2012/710/EÚ, 2013/153/EÚ, 2013/229/EÚ a 2013/792/EÚ [13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH RADY

Schválený (P8_TA(2017)0120)


9.19. Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel vo Fínsku, v Slovinsku, Rumunsku, Poľsku, vo Švédsku, v Litve, Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku * (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene údajov o evidencii vozidiel vo Fínsku, v Slovinsku, Rumunsku, Poľsku, vo Švédsku, v Litve, Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku, ktorým sa nahrádzajú rozhodnutia Rady 2010/559/EÚ, 2011/387/EÚ, 2011/547/EÚ, 2012/236/EÚ, 2012/664/EÚ, 2012/713/EÚ, 2013/230/EÚ, 2013/692/EÚ a 2014/264/EÚ [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH RADY

Schválený (P8_TA(2017)0121)


9.20. Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel na Malte, na Cypre a v Estónsku * (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene údajov o evidencii vozidiel na Malte, na Cypre a v Estónsku, ktorým sa nahrádzajú rozhodnutia Rady 2014/731/EÚ, 2014/743/EÚ a 2014/744/EÚ [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Maria Grapini (A8-0090/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH RADY

Schválený (P8_TA(2017)0122)


9.21. Geneticky modifikovaná kukurica Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (hlasovanie)

Návrh uznesenia o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformácií Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0123)


9.22. Riešenie pohybu utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ (hlasovanie)

Správa o riešení pohybu utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ [2015/2342(INI)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre rozvoj. Spravodajcovia: Elena Valenciano a Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0124).


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Rokovania so Spojeným kráľovstvom po jeho oznámení o plánovanom vystúpení z Európskej únie (2017/2593(RSP)) - RC-B8-0237/2017
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Michela Giuffrida, Matt Carthy, Norica Nicolai, Doru-Claudian Frunzulică, Richard Corbett, Nicola Caputo, Michaela Šojdrová, Clare Moody, Jonathan Arnott, Peter Jahr, Zoltán Balczó, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Vicky Ford, Franc Bogovič, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Seán Kelly, Diane Dodds, Csaba Sógor, Nathan Gill, Mairead McGuinness a Seb Dance

Správa: Glenis Willmott - A8-0068/2017
Beatriz Becerra Basterrechea, Diane James, Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák a Mairead McGuinness

Správa: Peter Liese - A8-0069/2017
Michaela Šojdrová

Správa: Neena Gill - A8-0041/2015
Doru-Claudian Frunzulică a Stanislav Polčák

Správa: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas - A8-0110/2017
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský a Stanislav Polčák

Správa: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas - A8-0117/2017
Michela Giuffrida

Správa: Elena Valenciano a Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0045/2017
Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský a Andrejs Mamikins.


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.45 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.10 h.)

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Nenávistné prejavy, populizmus a falošné správy na sociálnych médiách – formovanie prístupu na úrovni EÚ (tematická rozprava)

Nenávistné prejavy, populizmus a falošné správy na sociálnych médiách – formovanie prístupu na úrovni EÚ (2017/2644(RSP))

Vystúpil Bruno Gollnisch k priebehu rozpravy (predsedajúci potvrdil, že priebeh rozpravy je v súlade s rokovacím poriadkom).

Vystúpila Tanja Fajon v mene skupiny S&D, ktorá začala rozpravu.

Vystúpili: Ian Borg (úradujúci predseda Rady) a Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Morten Løkkegaard v mene skupiny ALDE, Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Cecilia Wikström, k priebehu rozpravy, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, Matteo Salvini v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Iratxe García Pérez, Andrew Lewer, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Helga Trüpel, Isabella Adinolfi, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soraya Post, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Kostadinka Kuneva, Julia Reda, Tim Aker, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Julie Ward, Charles Tannock, Nathalie Griesbeck, Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Auke Zijlstra a Jaromír Štětina.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Péter Niedermüller, Monica Macovei, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Malin Björk, Elmar Brok, Miriam Dalli, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Kati Piri, Ruža Tomašić, Eduard Kukan, Silvia Costa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke a Zdzisław Krasnodębski.

Vystúpili: Andrus Ansip a Ian Borg.

Rozprava sa skončila.


14. Veľkoobchodné roamingové trhy ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 531/2012, pokiaľ ide o pravidlá pre veľkoobchodné roamingové trhy [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

Miapetra Kumpula-Natri uviedla správu.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig v mene skupiny PPE, Marlene Mizzi v mene skupiny S&D, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Fredrick Federley v mene skupiny ALDE, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE, David Borrelli v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Diane James – nezaradená poslankyňa, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Roger Helmer, Georg Mayer, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Richard Sulík a Pavel Telička.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Pilar del Castillo Vera, José Blanco López a Seán Kelly.

(Rokovanie bolo prerušené o 18.05 h pre požiarny poplach a pokračovalo o 18.25 h.)

(Pokračovanie rozpravy: bod 15 zápisnice zo dňa 5.4.2017)


15. Veľkoobchodné roamingové trhy ***I (pokračovanie rozpravy)

(Začiatok rozpravy: bod 14 zápisnice zo dňa 5.4.2017)

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly, Miriam Dalli, Henna Virkkunen, Eva Kaili, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Dariusz Rosati, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Eva Maydell, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Sirpa Pietikäinen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Patricija Šulin, Maria Grapini, Notis Marias, Costas Mavrides a Tibor Szanyi.

Vystúpili: Andrus Ansip a Miapetra Kumpula-Natri.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 6.4.2017.


16. Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti alebo sú od nej oslobodení: Ukrajina ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ukrajina) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. : Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

Michał Boni (zastupujúci spravodajkyňu) uviedol správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Heidi Hautala (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Dubravka Šuica v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, Sylvia-Yvonne Kaufmann v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, a Petr Ježek v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jaromír Kohlíček v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jaromír Štětina, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Gahler, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, Gilles Lebreton, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Edouard Ferrand, Jarosław Wałęsa, Andrejs Mamikins, Franz Obermayr, Andrea Bocskor, Kati Piri, Marie-Christine Arnautu, Victor Boştinaru a Michał Boni.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo a Kateřina Konečná.

Vystúpili: Věra Jourová a Michał Boni.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 6.4.2017.


17. Zloženie delegácií

Na základe žiadosti skupiny PPE Parlament schválil menovanie:

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST: Dariusz Rosati.


18. Situácia vo Venezuele (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Situácia vo Venezuele (2017/2651(RSP))

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Francisco Assis v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Ferreira, Igor Šoltes, Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Melo a Francisco José Millán Mon.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cláudia Monteiro de Aguiar, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ana Gomes, Georgi Pirinski a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


19. Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (2017/3018(RSP))

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Axel Voss, v mene skupiny PPE, Claude Moraes, v mene skupiny S&D, Helga Stevens, v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld, v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst, v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini, v mene skupiny Verts/ALE, Viviane Reding, Birgit Sippel, Martina Anderson a Ana Gomes.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Claude Moraes, v mene výboru LIBE, o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (2016/3018(RSP)) (B8-0235/2017);

—   Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt a Barbara Kudrycka, v mene skupiny PPE, a Helga Stevens, v mene skupiny ECR, o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (2016/3018(RSP)) (B8-0244/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 6.4.2017.


20. Zloženie delegácií

Predseda dostal od skupín ECR a ENF tieto žiadosti o menovania:

- Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko a EÚ – Uzbekistan a pre vzťahy s Tadžikistanom, Turkménskom a Mongolskom: Urszula Krupa

- Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN): Barbara Kappel namiesto Marca Zanniho.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


21. Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016

Správa o správe Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 [2016/2310(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Ivo Vajgl uviedol správu.

Vystúpili: Ian Borg (úradujúci predseda Rady) a Neven Mimica (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam v mene skupiny PPE, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Eduard Kukan, Tonino Picula, Arne Gericke, Franc Bogovič, Jens Nilsson a Isabella De Monte.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Eleftherios Synadinos, Maria Spyraki, Georgios Epitideios, Marijana Petir a Csaba Sógor.

Vystúpili: Neven Mimica, Ian Borg a Ivo Vajgl.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: jedna z budúcich plenárnych schôdzí.


22. Odporúčanie Rade týkajúce sa Komisie pre postavenie žien (CSW) (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000027/2017), ktorú položila Vilija Blinkevičiūtė, v mene výboru FEMM, pre Radu: Odporúčanie Rade týkajúce sa Komisie pre postavenie žien (CSW) (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017)

Vilija Blinkevičiūtė rozvinula otázku.

Ian Borg (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v mene skupiny PPE, Anna Hedh v mene skupiny S&D, Branislav Škripek v mene skupiny ECR, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Stanislav Polčák, Julie Ward a Marijana Petir.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Notis Marias a Arne Gericke.

V rozprave vystúpil Ian Borg.

Rozprava sa skončila.


23. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na druhej novembrovej schôdzi 2016 a prvej a druhej februárovej schôdzi 2017 je k dispozícii na stránke Europarl.


24. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 1/2017 – ESVČ (N8-0011/2017 - C8-0114/2017 - 2017/2048(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-02/C/17 – Európsky dvor audítorov (N8-0012/2017 - C8-0115/2017 - 2017/2049(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) parlamentných výborov: správy

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2017 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017 sprevádzajúcemu návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Jens Geier (A8-0155/2017)

- Správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2018 (2017/2022(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc na podnet Komisie) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Victor Negrescu (A8-0157/2017).


25. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunu rozpočtových prostriedkov Súdneho dvora INF 2/2017.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunu rozpočtových prostriedkov Európskeho dvora audítorov V/AB-02/C/17.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunu rozpočtových prostriedkov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť č. 1/2017.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 02/2017, DEC 03/2017, DEC 04/2017, DEC 05/2017 – Oddiel III – Komisia.


26. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 602.068/OJJE).


27. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.25 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia