Kazalo 
Zapisnik
PDF 295kWORD 86k
Sreda, 5. april 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Izjava predsedujočega
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 6.Pogajanja z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije (razprava)
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Pogajanja z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije (glasovanje)
 8.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 9.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
9.1.Določeni vidiki prava družb ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Ratifikacija in pristop k protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snoveh z izjemo vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.3.Ratifikacija in pristop k protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snoveh glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.4.Uporaba določb schengenskega pravnega reda na področju schengenskega informacijskega sistema na Hrvaškem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.5.Medicinski pripomočki ***II (glasovanje)
  
9.6.In vitro diagnostični medicinski pripomočki ***II (glasovanje)
  
9.7.Skladi denarnega trga ***I (glasovanje)
  
9.8.Prospekt, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje ***I (glasovanje)
  
9.9.Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 *** (glasovanje)
  
9.10.Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 (resolucija) (glasovanje)
  
9.11.Sprostitev varnostne rezerve (glasovanje)
  
9.12.Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 – oddelek I – Evropski parlament (glasovanje)
  
9.13.Predlog spremembe proračuna št. 1/2017, priložen predlogu za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada EU za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski (glasovanje)
  
9.14.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2017/000 TA 2017 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (glasovanje)
  
9.15.Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU za zagotavljanje pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski (glasovanje)
  
9.16.Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov v Latviji * (glasovanje)
  
9.17.Avtomatizirana izmenjava podatkov o DNK na Slovaškem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Cipru, Poljskem, Švedskem, Malti in v Belgiji * (glasovanje)
  
9.18.Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Slovaškem, v Bolgariji, Franciji, Češki republiki, Litvi, na Nizozemskem, Madžarskem, Cipru, v Estoniji, na Malti, v Romuniji in na Finskem * (glasovanje)
  
9.19.Avtomatizirana izmenjava podatkov o vozilih, registriranih na Finskem, v Sloveniji, Romuniji, na Poljskem, Švedskem, v Litvi, Bolgariji, na Slovaškem in Madžarskem * (glasovanje)
  
9.20.Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Malti, Cipru in v Estoniji * (glasovanje)
  
9.21.Gensko spremenjena koruza Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (glasovanje)
  
9.22.Obravnavanje tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Sovražni govor, populizem in lažne novice v družbenih medijih – odzivu EU naproti (tematska razprava)
 14.Veleprodajni trgi gostovanja ***I (razprava)
 15.Veleprodajni trgi gostovanja ***I (nadaljevanje razprave)
 16.Tretje države, katerih državljani morajo imeti vizume ali so oproščeni te zahteve: Ukrajina ***I (razprava)
 17.Sestava delegacij
 18.Razmere v Venezueli (razprava)
 19.Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA (razprava)
 20.Sestava delegacij
 21.Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016
 22.Priporočilo Svetu o Komisiji za položaj žensk (razprava)
 23.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 24.Predložitev dokumentov
 25.Prerazporeditev sredstev
 26.Dnevni red naslednje seje
 27.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Izjava predsedujočega

Predsedujoči je podal izjavo, da bi obsodil nesprejemljivi napad s kemičnim orožjem včeraj v Siriji. Izrazil je solidarnost s sirskim ljudstvom in opozoril na vlogo enotne Evrope v mirovnem procesu.


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Rusija, aretacija Alekseja Navalnega in drugih protestnikov (2017/2646(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, v imenu ECR, o Rusiji, aretacija Alekseja Navalnega in drugih protestnikov (B8-0245/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D, o Rusiji, aretacija Alekseja Navalnega in drugih protestnikov (B8-0246/2017);

—   Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, v imenu skupine GUE/NGL, o Rusiji, aretacija protestnikov proti kurupciji, tudi blogerja Alekseja Navalnega (B8-0248/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, v imenu skupine Verts/ALE, o Rusiji, aretacija Alekseja Navalnega in drugih protestnikov (B8-0249/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, v imenu skupine ALDE, o Rusiji, aretacija Alekseja Navalnega in drugih protestnikov (B8-0250/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, v imenu skupine PPE o Rusiji, aretacija Alekseja Navalnega in drugih protestnikov (B8-0251/2017).

II.   Belorusija (2017/2647(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Branislav Škripek, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Urszula Krupa, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, o razmerah na področju človekovih pravic v Belorusiji (B8-0253/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Josef Weidenholzer, v imenu skupine S&D, o Belorusiji (B8-0256/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, v imenu skupine Verts/ALE, o Belorusiji (B8-0258/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, v imenu skupine GUE/NGL o Belorusiji (B8-0259/2017);

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, v imenu skupine ALDE, o razmerah v Belorusiji (B8-0261/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Adam Szejnfeld, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, v imenu skupine PPE, o Belorusiji (B8-0263/2017).

III.   Bangladeš, vključno s porokami otrok (2017/2648(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch, v imenu skupine EFDD, o Bangladešu, vključno s porokami otrok (B8-0252/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill, v imenu skupine S&D, o Bangladešu, vključno s porokami otrok (B8-0254/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, v imenu skupine Verts/ALE, o Bangladešu, vključno s porokami otrok (B8-0255/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, v imenu skupine ECR, o Bangladešu, vključno s porokami otrok (B8-0257/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Kostas Chrysogonos, Stefan Eck, v imenu skupine GUE/NGL, o Bangladešu, vključno s porokami otrok (B8-0260/2017);

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, v imenu skupine ALDE, o Bangladešu, vključno s porokami otrok (B8-0262/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, Sven Schulze, József Nagy, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, v imenu skupine PPE, o Bangladešu, vključno s porokami otrok (B8-0264/2017).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


4. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana direktiva Komisije (EU) o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v belem steklu za optične uporabe zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2017)01527 - 2017/2615(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. marca 2017

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi delegiranih uredb (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 in (EU) 2016/1178 glede roka za začetek izpolnjevanja obveznosti kliringa za nekatere nasprotne stranke, ki poslujejo z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC (C(2017)01658 - 2017/2617(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 16. marca 2017

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o pogojih za klasifikacijo proizvodov iz lepljenega lameliranega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 14080, in proizvodov iz konstrukcijsko zobato spojenega masivnega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 15497, glede njihove požarne odpornosti in o spremembi Odločbe 2005/610/ES (C(2017)01702 - 2017/2621(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 20. marca 2017

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o pogojih za klasifikacijo brez preskušanja zunanjih in notranjih ometov na osnovi organskih veziv, zajetih v harmoniziranem standardu EN15824, ter zunanjih in notranjih ometov, zajetih v harmoniziranem standardu EN 998–1, glede na njihovo požarno odpornost (C(2017)01703 - 2017/2622(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 20. marca 2017

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane Uredbe (EU) 2016/1675 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva črtanje Gvajane iz preglednice v točki I Priloge in dodajanje Etiopije v navedeno preglednico (C(2017)01951 - 2017/2634(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 24. marca 2017

posredovano pristojnemu odboru: ECON, LIBE

Osnutka delegiranih aktov, za katera se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o prilagoditvi Priloge III k Uredbi (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (C(2017)00393 2017/2556(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. februarja 2017

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca na zahtevo Sveta.

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede kontrolnih ukrepov v zvezi s pridelovanjem konoplje, nekaterih določb o plačilu za zeleno komponento, plačila za mlade kmete, ki imajo nadzor nad pravno osebo, izračuna zneska podpore na enoto v okviru prostovoljne vezane podpore, delov plačilnih pravic in določenih zahtev v zvezi z uradnimi obvestili glede sheme enotnega plačila na površino in prostovoljne vezane podpore ter o spremembi Priloge X k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2017)00735 2017/2571(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. februarja 2017

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca na zahtevo Parlamenta.

posredovano pristojnemu odboru: AGRI


5. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organskim silicijem (monometilsilanetriolom) in kalcijevimi fosforil oligosaharidi (POs-Ca®), dodanimi živilom in uporabljenimi pri proizvodnji prehranskih dopolnil (D049176/01 - 2017/2630(RPS) - rok: 24. junij 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter razvoj in zdravje otrok (D049265/01 - 2017/2631(RPS) - rok: 24. junij 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI (člen 54 Poslovnika)
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter razvoj in zdravje otrok (D049411/01 - 2017/2632(RPS) - rok: 24. junij 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI (člen 54 Poslovnika)
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o zavrnitvi odobritve zdravstvene trditve na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (D049412/01 - 2017/2633(RPS) - rok: 24. junij 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI (člen 54 Poslovnika)
mnenje: JURI (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za benzovindiflupir, klorantraniliprol, deltametrin, etofumesat, haloksifop, Pepino mosaic, blagi izolat virusa VC1, Pepino mosaic, blagi izolat virusa VX1, oksatiapiprolin, pentiopirad, piraklostrobin, spirotetramat, sončnično olje, tolklofos-metil in trineksapak v ali na nekaterih proizvodih (D049578/02 - 2017/2650(RPS) - rok: 1. junij 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za fluopiram; heksaklorocikloheksan (HCH), alfa-izomer; heksaklorocikloheksan (HCH), beta-izomer; heksaklorocikloheksan (HCH) vsota izomerov, razen gama izomera; lindan (gama-izomer heksaklorocikloheksana (HCH)); nikotin in profenofos v ali na nekaterih proizvodih (D049581/03 - 2017/2639(RPS) - rok: 28. maj 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za triciklazol v ali na nekaterih proizvodih (D049627/02 - 2017/2638(RPS) - rok: 28. maj 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za dimetoat in ometoat v ali na nekaterih proizvodih (D049632/02 - 2017/2637(RPS) - rok: 28. maj 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D049872/01 - 2017/2616(RPS) - rok: 17. junij 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D049873/01 - 2017/2619(RPS) - rok: 17. junij 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi [dodatkov] Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (D049962/02 - 2017/2640(RPS) - rok: 28. junij 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI (člen 54 Poslovnika)
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D049972/02 - 2017/2627(RPS) - rok: 23. junij 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI


6. Pogajanja z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije (razprava)

Pogajanja z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije (2017/2593(RSP))

Predsednik je imel kratek uvodni nagovor.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Nigel Farage v imenu skupine EFDD (predsednik je govornika pozval k redu zaradi izjav, žaljivih za dostojnost Parlamenta), Marcel de Graaff v imenu skupine ENF, in Steven Woolfe samostojni poslanec.

Govorili so Ian Borg (predsedujoči Svetu), Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) in Michel Barnier (glavni pogajalec).

Govorili so Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox in Catherine Bearder.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa in Victor Boştinaru.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

Govorili so Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella in Manfred Weber.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Guy Verhofstadt, koordinator in predsednik skupine ALDE, Manfred Weber, predsednik skupine PPE, Gianni Pittella, predsednik skupine S&D, Philippe Lamberts in Ska Keller, sopredsednika skupine Verts/ALE, in Danuta Maria Hübner, predsednica Odbora za ustavne zadeve, o pogajanjih z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017);

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga in Miguel Urbán Crespo, v imenu skupine GUE/NGL, o pogajanjih z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017);

—   Syed Kamall v imenu skupine ECR o pogajanjih z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn in Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD o pogajanjih z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 5.4.2017.

Govorila sta Vicky Ford o izjavah nekaterih britanskih poslancev med razpravo in James Carver.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Pogajanja z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017 (2017/2593(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0237/2017

(ki nadomešča B8-0237/2017 in B8-0241/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Guy Verhofstadt, koordinator in predsednik skupine ALDE;

—   Manfred Weber, predsednik skupine PPE;

—   Gianni Pittella, predsednik skupine S&D;

—   Philippe Lamberts in Ska Keller sopredsednika skupine Verts/ALE;

—   Gabriele Zimmer, predsednica skupine GUE/NGL;

—   Danuta Maria Hübner, predsednica odbora AFCO.

Sprejeto (P8_TA(2017)0102)

(Predloga resolucij B8-0242/2017 in B8-0243/2017 sta brezpredmetna.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

8. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsedujoči je sporočil, da ni prejel nobene zahteve v zvezi z odločitvami o začetku medinstitucionalnih pogajanj, razglašenimi v zapisniku v ponedeljek, 3. aprila 2017 (točka 8 zapisnika z dne 3.4.2017).

Odbori lahko začnejo pogajanja.


9. Čas glasovanja (nadaljevanje)

9.1. Določeni vidiki prava družb ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih vidikih prava družb (kodificirano besedilo) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0103)


9.2. Ratifikacija in pristop k protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snoveh z izjemo vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o ratifikaciji in pristopu k Protokolu iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snoveh po morju s strani držav članic v imenu Unije z izjemo vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Odobreno (P8_TA(2017)0104)

Parlament je odobril ratifikacijo protokola.


9.3. Ratifikacija in pristop k protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snoveh glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o ratifikaciji in pristopu k Protokolu iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju s strani držav članic v interesu Evropske unije glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Odobreno (P8_TA(2017)0105)

Parlament je odobril ratifikacijo protokola.


9.4. Uporaba določb schengenskega pravnega reda na področju schengenskega informacijskega sistema na Hrvaškem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o uporabi določb schengenskega pravnega reda na področju schengenskega informacijskega sistema v Republiki Hrvaški [COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Nuno Melo (A8-0073/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2017)0106)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0106)


9.5. Medicinski pripomočki ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2017)0107)

Govori

Glenis Willmott in Peter Liese, pred glasovanjem.


9.6. In vitro diagnostični medicinski pripomočki ***II (glasovanje)

Priporočila za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Peter Liese (A8-0069/2017)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2017)0108)


9.7. Skladi denarnega trga ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skladih denarnega trga [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Neena Gill (A8-0041/2015)

Razprava je potekala 28. aprila 2015 (točka 15 zapisnika z dne 28.4.2015).

Glasovanje je bilo preloženo na seji dne 29. aprila 2015 (točka 10.61 zapisnika z dne 29.4.2015).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P8_TA(2017)0109)


9.8. Prospekt, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Razprava je potekala 14. septembra 2016 (točka 20 zapisnika z dne 14.9.2016).

Glasovanje je bilo preloženo na seji dne 15. septembra 2016 (točka 11.6 zapisnika z dne 15.9.2016).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P8_TA(2017)0110)


9.9. Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Jan Olbrycht in Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Odobreno (P8_TA(2017)0111)


9.10. Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 [2017/2051(INI)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Jan Olbrycht in Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0112)


9.11. Sprostitev varnostne rezerve (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2015/435 o sprostitvi varnostne rezerve [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Jan Olbrycht in Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0113)


9.12. Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 – oddelek I – Evropski parlament (glasovanje)

Report on Parliament's estimates of revenue and expenditure for the financial year 2018 [2017/2022(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0114)

Govor

Paul Rübig, pred glasovanjem o odstavku 37, 5.del.


9.13. Predlog spremembe proračuna št. 1/2017, priložen predlogu za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada EU za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2017 k splošnemu proračunu za leto 2017, priložen predlogu za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski [07003/2017 - C8-0130/2017- 2017/2018(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Jens Geier (A8-0155/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0115)


9.14. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2017/000 TA 2017 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2017/000 TA 2017 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) [COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Victor Negrescu (A8-0157/2017)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0116)


9.15. Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU za zagotavljanje pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0117)


9.16. Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov v Latviji * (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi daktiloskopskih podatkov v Latviji in nadomestitvi Sklepa 2014/911/EU [13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claude Moraes (A8-0089/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

OSNUTEK SVETA

Odobreno (P8_TA(2017)0118)


9.17. Avtomatizirana izmenjava podatkov o DNK na Slovaškem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Cipru, Poljskem, Švedskem, Malti in v Belgiji * (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov o DNK na Slovaškem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Cipru, Poljskem, Švedskem, Malti in v Belgiji ter nadomestitvi sklepov 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU in 2014/410/EU [13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

OSNUTEK SVETA

Odobreno (P8_TA(2017)0119)


9.18. Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Slovaškem, v Bolgariji, Franciji, Češki republiki, Litvi, na Nizozemskem, Madžarskem, Cipru, v Estoniji, na Malti, v Romuniji in na Finskem * (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi daktiloskopskih podatkov na Slovaškem, v Bolgariji, Franciji, Češki republiki, Litvi, na Nizozemskem, Madžarskem, Cipru, v Estoniji, na Malti, v Romuniji in na Finskem ter nadomestitvi sklepov 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU in 2013/792/EU [13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

OSNUTEK SVETA

Odobreno (P8_TA(2017)0120)


9.19. Avtomatizirana izmenjava podatkov o vozilih, registriranih na Finskem, v Sloveniji, Romuniji, na Poljskem, Švedskem, v Litvi, Bolgariji, na Slovaškem in Madžarskem * (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov iz registrov vozil na Finskem, v Sloveniji, Romuniji, na Poljskem, Švedskem, v Litvi, Bolgariji, na Slovaškem in Madžarskem ter nadomestitvi sklepov 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU in 2014/264/EU [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

OSNUTEK SVETA

Odobreno (P8_TA(2017)0121)


9.20. Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Malti, Cipru in v Estoniji * (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov iz registrov vozil na Malti, Cipru in v Estoniji ter nadomestitvi sklepov 2014/731/EU, 2014/743/EU in 2014/744/EU [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Maria Grapini (A8-0090/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

OSNUTEK SVETA

Odobreno (P8_TA(2017)0122)


9.21. Gensko spremenjena koruza Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (glasovanje)

Predlog resolucije o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacijskih dogodkov Bt11, 59122, MIR604, 1507 in GA21 na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0123)


9.22. Obravnavanje tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU (glasovanje)

Poročilo o obravnavanju tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU [2015/2342(INI)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za razvoj. Soporočevalca: Elena Valenciano in Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0124).


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Pogajanja z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije (2017/2593(RSP)) - RC-B8-0237/2017
Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Michela Giuffrida, Matt Carthy, Norica Nicolai, Doru-Claudian Frunzulică, Richard Corbett, Nicola Caputo, Michaela Šojdrová, Clare Moody, Jonathan Arnott, Peter Jahr, Zoltán Balczó, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Vicky Ford, Franc Bogovič, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Seán Kelly, Diane Dodds, Csaba Sógor, Nathan Gill,Mairead McGuinness in Seb Dance

Poročilo: Glenis Willmott - A8-0068/2017
Beatriz Becerra Basterrechea, Diane James, Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák in Mairead McGuinness

Poročilo: Peter Liese - A8-0069/2017
Michaela Šojdrová

Poročilo: Neena Gill - A8-0041/2015
Doru-Claudian Frunzulică in Stanislav Polčák

Poročilo: Jan Olbrycht in Isabelle Thomas - A8-0110/2017
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský in Stanislav Polčák

Poročilo: Jan Olbrycht in Isabelle Thomas - A8-0117/2017
Michela Giuffrida

Poročilo: Elena Valenciano in Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0045/2017
Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský in Andrejs Mamikins.


11. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.45, se je nadaljevala ob 15.10.)

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Sovražni govor, populizem in lažne novice v družbenih medijih – odzivu EU naproti (tematska razprava)

Sovražni govor, populizem in lažne novice v družbenih medijih - odzivu EU naproti (2017/2644(RSP))

Govoril je Bruno Gollnisch o načinu poteka razprave (predsedujoči je potrdil, da je razprava potekala v skladu s Poslovnikom).

Govorila je Tanja Fajon v imenu skupine S&D, ki je začela razpravo.

Govorila sta Ian Borg (predsedujoči Svetu) in Andrus Ansip (podpredsednik Komisije).

Govorili so Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Morten Løkkegaard v imenu skupine ALDE, Martina Michels v imenu skupine GUE/NGL, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, Cecilia Wikström o poteku razprave, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD, Matteo Salvini v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Iratxe García Pérez, Andrew Lewer, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Helga Trüpel, Isabella Adinolfi, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soraya Post, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Kostadinka Kuneva, Julia Reda, Tim Aker, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Julie Ward, Charles Tannock, Nathalie Griesbeck, Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Auke Zijlstra in Jaromír Štětina.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Péter Niedermüller, Monica Macovei, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Malin Björk, Elmar Brok, Miriam Dalli, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Kati Piri, Ruža Tomašić, Eduard Kukan, Silvia Costa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke in Zdzisław Krasnodębski.

Govorila sta Andrus Ansip in Ian Borg.

Razprava se je zaključila.


14. Veleprodajni trgi gostovanja ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 531/2012 glede pravil za veleprodajne trge gostovanja [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

Miapetra Kumpula-Natri je predstavila poročilo.

Govoril je Andrus Ansip (podpredsednik Komisije).

Govorili so Paul Rübig v imenu skupine PPE, Marlene Mizzi v imenu skupine S&D, Evžen Tošenovský v imenu skupine ECR, Fredrick Federley v imenu skupine ALDE, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, Michel Reimon v imenu skupine Verts/ALE, David Borrelli v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Diane James samostojna poslanka, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Miapetra Kumpula-Natri, Roger Helmer, Georg Mayer, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Richard Sulík in Pavel Telička.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govorili so Pilar del Castillo Vera, José Blanco López in Seán Kelly.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 18.05 zaradi požarnega preplaha, se je nadaljevala ob 18.25.)

(Nadaljevanje razprave, glej: točka 15 zapisnika z dne 5.4.2017)


15. Veleprodajni trgi gostovanja ***I (nadaljevanje razprave)

(Začetek razprave: točka 14 zapisnika z dne 5.4.2017)

Govorili so Seán Kelly, Miriam Dalli, Henna Virkkunen, Eva Kaili, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Dariusz Rosati, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Eva Maydell, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein in Sirpa Pietikäinen.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Patricija Šulin, Maria Grapini, Notis Marias, Costas Mavrides in Tibor Szanyi.

Govorila sta Andrus Ansip in Miapetra Kumpula-Natri.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 6.4.2017.


16. Tretje države, katerih državljani morajo imeti vizume ali so oproščeni te zahteve: Ukrajina ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Ukrajina) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. : Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

Michał Boni (namestnik poročevalke) je predstavil poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Michael Gahler (pripravljavec mnenja odbora AFET), Heidi Hautala (pripravljavka mnenja odbora JURI), Dubravka Šuica v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgios Epitideios, Sylvia-Yvonne Kaufmann v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, in Petr Ježek v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govorili so Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jaromír Štětina, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Michael Gahler, Auke Zijlstra v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, Gilles Lebreton, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Edouard Ferrand, Jarosław Wałęsa, Andrejs Mamikins, Franz Obermayr, Andrea Bocskor, Kati Piri, Marie-Christine Arnautu, Victor Boştinaru in Michał Boni.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo in Kateřina Konečná.

Govorila sta Věra Jourová in Michał Boni.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 6.4.2017.


17. Sestava delegacij

Na predlog skupine PPE je Parlament potrdil sledeče imenovanje:

Delegacija parlamentarne skupščine EURONEST: Dariusz Rosati.


18. Razmere v Venezueli (razprava)

Izjava Komisije: Razmere v Venezueli (2017/2651(RSP))

Věra Jourová (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Luis de Grandes Pascual v imenu skupine PPE, Francisco Assis v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Mireille D'Ornano v imenu skupine ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Ferreira, Igor Šoltes, Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Melo in Francisco José Millán Mon.

Po postopku "catch the eye" so govorili Cláudia Monteiro de Aguiar, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ana Gomes, Georgi Pirinski in José Inácio Faria.

Govorila je Věra Jourová.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


19. Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA (razprava)

Izjava Komisije: Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA (2017/3018(RSP))

Věra Jourová (članica Komisije) je podala izjavo.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Axel Voss v imenu skupine PPE, Claude Moraes v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Viviane Reding, Birgit Sippel, Martina Anderson in Ana Gomes.

Govorila je Věra Jourová.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Claude Moraes v imenu odbora LIBE o ustreznosti varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA (2016/3018(RSP)) (B8-0235/2017);

—   Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt in Barbara Kudrycka v imenu skupine PPE in Helga Stevens v imenu skupine ECR o ustreznosti varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA (2016/3018(RSP)) (B8-0244/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika z dne 6.4.2017.


20. Sestava delegacij

Predsednik je od skupin ECR in ENF prejel zahteve za naslednja imenovanja:

- Delegacija pri Parlamentarnih odborih za sodelovanje EU-Kazahstan, EU-Kirgizija in EU-Uzbekistan ter Delegacija za odnose s Tadžikistanom, Turkmenijo in Mongolijo: Urszula Krupa

- Delegacija za odnose z državami članicami ASEAN-a, jugovzhodno Azijo in Republiko Korejo: Barbara Kappel namesto Marca Zannija.

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


21. Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016

Poročilo o poročilu Komisije o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 [2016/2310(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Ivo Vajgl je predstavil poročilo.

Govorila sta Ian Borg (predsedujoči Svetu) in Neven Mimica (član Komisije).

Govorili so Tunne Kelam v imenu skupine PPE, Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Eduard Kukan, Tonino Picula, Arne Gericke, Franc Bogovič, Jens Nilsson in Isabella De Monte.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Eleftherios Synadinos, Maria Spyraki, Georgios Epitideios, Marijana Petir in Csaba Sógor.

Govorili so Neven Mimica, Ian Borg in Ivo Vajgl.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: na enem od naslednjih delnih zasedanj.


22. Priporočilo Svetu o Komisiji za položaj žensk (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000027/2017), ki ga je postavila Vilija Blinkevičiūtė v imenu odbora FEMM Svetu: Priporočilo Svetu o Komisiji za položaj žensk (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017)

Vilija Blinkevičiūtė je predstavila vprašanje.

Ian Borg (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v imenu skupine PPE, Anna Hedh v imenu skupine S&D, Branislav Škripek v imenu skupine ECR, Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL, Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD, Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Stanislav Polčák, Julie Ward in Marijana Petir.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Notis Marias in Arne Gericke.

Govoril je Ian Borg.

Razprava se je zaključila.


23. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med drugim delnim zasedanjem novembra 2016 ter med prvim in drugim delnim zasedanjem februarja 2017, je na voljo na spletišču Europarl.


24. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev št. 1/2017 – ESZD (N8-0011/2017 - C8-0114/2017 - 2017/2048(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-02/C/17 - Evropsko računsko sodišče (N8-0012/2017 - C8-0115/2017 - 2017/2049(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

2) od odborov, poročila

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2017 k splošnemu proračunu za leto 2017, priložen predlogu za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Jens Geier (A8-0155/2017)

- Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2018 (2017/2022(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2017/000 TA 2017 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Victor Negrescu (A8-0157/2017).


25. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev Sodišča INF 2/2017.

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev Evropskega računskega sodišča V/AB-02/C/17.

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev Evropske službe za zunanje delovanje št.° 1/2017.

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da bo odobril prerazporeditev sredstev Evropske komisije DEC 02/2017, DEC 03/2017, DEC 04/2017, DEC 05/2017 - Oddelek III – Komisija.


26. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 602.068/OJJE).


27. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.25.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov