Index 
Protokoll
PDF 302kWORD 85k
Onsdagen den 5 april 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 6.Förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (debatt)
 7.Omröstning
  
7.1.Förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (omröstning)
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 9.Omröstning (fortsättning)
  
9.1.Vissa aspekter av bolagsrätt ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Ratifikation av och anslutning till 2010 års protokoll till internationella konventionen om farliga och skadliga ämnen, med undantag för aspekter som rör civilrättsligt samarbete *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.Ratifikation av och anslutning till 2010 års protokoll till internationella konventionen om farliga och skadliga ämnen med avseende på aspekter som rör civilrättsligt samarbete *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.4.Tillämpningen av bestämmelserna i Schengenregelverket i fråga om Schengens informationssystem i Kroatien * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.5.Medicintekniska produkter ***II (omröstning)
  
9.6.Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik ***II (omröstning)
  
9.7.Penningmarknadsfonder ***I (omröstning)
  
9.8.Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel ***I (omröstning)
  
9.9.Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 *** (omröstning)
  
9.10.Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (resolution) (omröstning)
  
9.11.Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter (omröstning)
  
9.12.Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2018 - Avsnitt I - Europaparlamentet (omröstning)
  
9.13.Förslag till ändringsbudget nr 1 till 2017 års allmänna budget som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal (omröstning)
  
9.14.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/000 TA2017 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ (omröstning)
  
9.15.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal (omröstning)
  
9.16.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Lettland * (omröstning)
  
9.17.Automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Slovakien, Portugal, Lettland, Litauen, Tjeckien, Estland, Ungern, Cypern, Polen, Sverige, Malta och Belgien * (omröstning)
  
9.18.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Slovakien, Bulgarien, Frankrike, Tjeckien, Litauen, Nederländerna, Ungern, Cypern, Estland, Malta, Rumänien och Finland * (omröstning)
  
9.19.Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Finland, Slovenien, Rumänien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakien och Ungern * (omröstning)
  
9.20.Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Malta, Cypern och Estland * (omröstning)
  
9.21.Genetiskt modifierade majsprodukter (Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21) (omröstning)
  
9.22.Hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Hatpropaganda, populism och falska nyheter i sociala medier – på väg mot en EU-åtgärd (debatt om en aktuell fråga)
 14.Grossistledet på roamingmarknader ***I (debatt)
 15.Grossistledet på roamingmarknader ***I (fortsättning på debatten)
 16.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering respektive är undantagna från detta krav: Ukraina ***I (debatt)
 17.Composition des délégations
 18.Situationen i Venezuela (debatt)
 19.Huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (debatt)
 20.Composition des délégations
 21.Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
 22.Rekommendation till rådet om kvinnokommissionen (debatt)
 23.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 24.Inkomna dokument
 25.Anslagsöverföringar
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
ordförande

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande för att fördöma gårdagens oacceptabla attack med kemiska vapen i Syrien. Han uttryckte sin solidaritet med det syriska folket och påminde om ett enat Europas roll i fredsprocessen.


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Ryssland, gripandet av Aleksej Navalnyj och andra oppositionella (2017/2646(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, för ECR-gruppen, om Ryssland, gripandet av Aleksej Navalnyj och andra oppositionella (B8-0245/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, om Ryssland, gripandet av Aleksej Navalnyj och andra oppositionella (B8-0246/2017);

—   Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen, om Ryssland, gripande av antikorruptionsdemonstranter, inbegripet bloggaren Aleksej Navalnyj (B8-0248/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, för Verts/ALE-gruppen, om Ryssland, gripandet av Aleksej Navalnyj och andra oppositionella (B8-0249/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen, om Ryssland, gripandet av Aleksej Navalnyj och andra oppositionella (B8-0250/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, för PPE-gruppen, om Ryssland, gripandet av Aleksej Navalnyj och andra oppositionella (B8-0251/2017).

II.   Vitryssland (2017/2647(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Branislav Škripek, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Urszula Krupa, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Vityssland (B8-0253/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Josef Weidenholzer, för S&D-gruppen, om Vitryssland (B8-0256/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen, om Vitryssland (B8-0258/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, för GUE/NGL-gruppen, om Vitryssland (B8-0259/2017);

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen, om situationen i Vitryssland (B8-0261/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Adam Szejnfeld, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, för PPE-gruppen, om Vitryssland (B8-0263/2017).

III.   Bangladesh, inbegripet barnäktenskap (2017/2648(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen, om Bangladesh, inbegripet barnäktenskap (B8-0252/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill, för S&D-gruppen, om Bangladesh, inbegripet barnäktenskap (B8-0254/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, om Bangladesh, inbegripet barnäktenskap (B8-0255/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, för ECR-gruppen, om Bangladesh, inbegripet barnäktenskap (B8-0257/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Kostas Chrysogonos, Stefan Eck, för GUE/NGL-gruppen, som Bangladesh, inbegripet barnäktenskap (B8-0260/2017);

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen, om Bangladesh, inbegripet barnäktenskap (B8-0262/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, Sven Schulze, József Nagy, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, för PPE-gruppen, om Bangladesh, inbegripet barnäktenskap (B8-0264/2017).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


4. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i vitt glas för optiska ändamål (C(2017)01527 - 2017/2615(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 mars 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerade förordningar (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 och (EU) 2016/1178 vad gäller tidsfristen för uppfyllande av clearingkraven för vissa motparter som hanterar OTC-derivat (C(2017)01658 - 2017/2617(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 16 mars 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om villkor för klassificering utan provning av limträprodukter som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14080 och träkonstruktioner – fingerskarvat konstruktionsvirke som omfattas av den harmoniserade standarden EN 15497 vad gäller reaktion vid brandpåverkan och om ändring av beslut 2005/610/EG (C(2017)01702 - 2017/2621(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 20 mars 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning av den om villkoren för klassificering utan provning av utvändig och invändig puts med organiska bindemedel som omfattas av den harmoniserade standarden EN 15824 och bruk för utvändig och invändig puts som omfattas av den harmoniserade standarden EN 998-1 vad gäller reaktion vid brandpåverkan (C(2017)01703 - 2017/2622(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 20 mars 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 vad gäller avlägsnande av Guyana från tabellen i punkt 1 i bilagan och tillägg av Etiopien till den tabellen (C(2017)01951 - 2017/2634(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 24 mars 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, LIBE

Förslag till delegerade akter för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om anpassning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet C(2017)00393 - 2017/2556(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 februari 2017

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader, på begäran av rådet.

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 639/2014 vad gäller kontrollåtgärderna avseende odling av hampa, vissa bestämmelser som rör miljöanpassningsstödet, stödet till unga jordbrukare som utövar kontroll över en juridisk person, beräkningen av enhetsbeloppet inom ramen för frivilligt kopplat stöd, delrätter och vissa anmälningsskyldigheter i samband med systemet för enhetlig arealersättning och frivilligt kopplat stöd, och om ändring av bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 C(2017)00735 - 2017/2571(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 februari 2017

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader, på begäran av parlamentet

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI


5. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller organiskt kisel (monometylsilantriol) och kalciumfosforyloligosackarider (POs-Ca®) som tillsätts i livsmedel och för användning vid tillverkning av kosttillskott (D049176/01 - 2017/2630(RPS) - tidsfrist: 24 juni 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D049265/01 - 2017/2631(RPS) - tidsfrist: 24 juni 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D049411/01 - 2017/2632(RPS) - tidsfrist: 24 juni 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av ett annat hälsopåstående om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D049412/01 - 2017/2633(RPS) - tidsfrist: 24 juni 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bensovindiflupyr, klorantraniliprol, deltametrin, etofumesat, haloxifop, milt pepinomosaikvirusisolat VC1, milt pepinomosaikvirusisolat VX1, oxatiapiprolin, pentiopyrad, pyraklostrobin, spirotetramat, solrosolja, tolklofosmetyl och trinexapak i eller på vissa produkter (D049578/02 - 2017/2650(RPS) - tidsfrist: 1 juni 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för fluopyram; hexaklorcyklohexan (HCH), alfaisomer; hexaklorcyklohexan (HCH), betaisomer; hexaklorcyklohexan (HCH), summan av isomerer, utom gammaisomer; lindan (hexaklorcyklohexan (HCH), gammaisomer); nikotin och profenofos i eller på vissa produkter (D049581/03 - 2017/2639(RPS) - tidsfrist: 28 maj 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för tricyklazol i eller på vissa produkter (D049627/02 - 2017/2638(RPS) - tidsfrist: 28 maj 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för dimetoat och ometoat i eller på vissa produkter (D049632/02 - 2017/2637(RPS) - tidsfrist: 28 maj 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D049872/01 - 2017/2616(RPS) - tidsfrist: 17 juni 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D049873/01 - 2017/2619(RPS) - tidsfrist: 17 juni 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av [tilläggen till] bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller CMR-ämnen (D049962/02 - 2017/2640(RPS) - tidsfrist: 28 juni 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D049972/02 - 2017/2627(RPS) - tidsfrist: 23 juni 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


6. Förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (debatt)

Förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (2017/2593(RSP))

Talmannen höll ett kort inledningsanförande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen (talmannen återkallade talaren till ordningen och påpekade att hans ordval var kränkande för parlamentets värdighet), Marcel de Graaff för ENF-gruppen, och Steven Woolfe, grupplös.

Talare: Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande), Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) och Michel Barnier (huvudförhandlare).

Talare: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox och Catherine Bearder.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa och Victor Boştinaru.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Talare: Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella och Manfred Weber.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Guy Verhofstadt, samordnare och ordförande för ALDE-gruppen, Manfred Weber, ordförande för PPE-gruppen, Gianni Pittella, ordförande för S&D-gruppen, Philippe Lamberts och Ska Keller, medordförande för Verts/ALE-gruppen, och Danuta Maria Hübner, ordförande för utskottet för konstitutionella frågor, om förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017);

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga och Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen, om förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017);

—   Syed Kamall för ECR-gruppen, om förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn och Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, om förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 5.4.2017.

Talare: Vicky Ford, om vissa brittiska ledamöters inlägg under debatten, och James Carver.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017 (2017/2593(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0237/2017

(ersätter B8-0237/2017 och B8-0241/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Guy Verhofstadt, samordnare och ordförande för ALDE-gruppen;

—   Manfred Weber, ordförande för PPE-gruppen;

—   Gianni Pittella, ordförande för S&D-gruppen;

—   Philippe Lamberts och Ska Keller, medordförande för Verts/ALE-gruppen;

—   Gabriele Zimmer, ordförande för GUE/NGL-gruppen;

—   Danuta Maria Hübner, ordförande för AFCO-utskottet.

Antogs (P8_TA(2017)0102)

(Resolutionsförslagen B8-0242/2017 et B8-0243/2017 bortföll.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

8. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han inte hade mottagit någon begäran angående de beslut att inleda internationella förhandlingar som tillkännagavs i protokollet från måndagen den 3 april 2017 (punkt 8 i protokollet av den 3.4.2017).

Utskotten kan inleda förhandlingarna.


9. Omröstning (fortsättning)

9.1. Vissa aspekter av bolagsrätt ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter av bolagsrätt (kodifiering) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0103)


9.2. Ratifikation av och anslutning till 2010 års protokoll till internationella konventionen om farliga och skadliga ämnen, med undantag för aspekter som rör civilrättsligt samarbete *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation av och anslutning till, i Europeiska unionens intresse, 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, med undantag för de aspekter som rör civilrättsligt samarbete [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Godkändes (P8_TA(2017)0104)

Parlamentet godkände ratifikationen av protokollet.


9.3. Ratifikation av och anslutning till 2010 års protokoll till internationella konventionen om farliga och skadliga ämnen med avseende på aspekter som rör civilrättsligt samarbete *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation, på unionens vägnar, av 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, och om medlemsstaternas anslutning, på unionens vägnar, till detta protokoll, med avseende på aspekter som rör civilrättsligt samarbete [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Godkändes (P8_TA(2017)0105)

Parlamentet godkände ratifikationen av protokollet.


9.4. Tillämpningen av bestämmelserna i Schengenregelverket i fråga om Schengens informationssystem i Kroatien * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om tillämpningen av bestämmelserna i Schengenregelverket i fråga om Schengens informationssystem i Republiken Kroatien [COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nuno Melo (A8-0073/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2017)0106)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0106)


9.5. Medicintekniska produkter ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2017)0107)

Inlägg:

Glenis Willmott och Peter Liese, före omröstningen.


9.6. Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Peter Liese (A8-0069/2017)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd (P8_TA(2017)0108)


9.7. Penningmarknadsfonder ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om penningmarknadsfonder [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Neena Gill (A8-0041/2015)

Debatten hade hållits den 28 april 2015 (punkt 15 i protokollet av den 28.4.2015).

Omröstningen hade skjutits upp vid sammanträdet den 29 april 2015 (punkt 10.61 i protokollet av den 29.4.2015).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P8_TA(2017)0109)


9.8. Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Debatten hade hållits den 14 september 2016 (punkt 20 i protokollet av den 14.9.2016).

Omröstningen hade skjutits upp vid sammanträdet den 15 september 2016 (punkt 11.6 i protokollet av den 15.9.2016).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P8_TA(2017)0110)


9.9. Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014−2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht och Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Godkändes (P8_TA(2017)0111)


9.10. Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 [2017/2051(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht och Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0112)


9.11. Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut (EU) 2015/435 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht och Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0113)


9.12. Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2018 - Avsnitt I - Europaparlamentet (omröstning)

Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2018 [2017/2022(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0114)

Inlägg

Paul Rübig, före omröstningen om punkt 37, femte delen.


9.13. Förslag till ändringsbudget nr 1 till 2017 års allmänna budget som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 1 till 2017 års allmänna budget som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal [07003/2017 - C8-0130/2017- 2017/2018(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier (A8-0155/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0115)


9.14. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/000 TA2017 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2017/000 TA2017 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) [COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Victor Negrescu (A8-0157/2017)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0116)


9.15. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om att ta Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0117)


9.16. Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Lettland * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Lettland, och om ersättande av beslut 2014/911/EU [13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0089/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RÅDETS FÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2017)0118)


9.17. Automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Slovakien, Portugal, Lettland, Litauen, Tjeckien, Estland, Ungern, Cypern, Polen, Sverige, Malta och Belgien * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Slovakien, Portugal, Lettland, Litauen, Tjeckien, Estland, Ungern, Cypern, Polen, Sverige, Malta och Belgien och om ersättande av beslut 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU och 2014/410/EU [13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RÅDETS FÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2017)0119)


9.18. Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Slovakien, Bulgarien, Frankrike, Tjeckien, Litauen, Nederländerna, Ungern, Cypern, Estland, Malta, Rumänien och Finland * (omröstning)

Betänkande om rådets utkast till genomförandebeslut om automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Slovakien, Bulgarien, Frankrike, Tjeckien, Litauen, Nederländerna, Ungern, Cypern, Estland, Malta, Rumänien och Finland, och om ersättande av beslut 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU och 2013/792/EU [13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RÅDETS FÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2017)0120)


9.19. Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Finland, Slovenien, Rumänien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakien och Ungern * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Finland, Slovenien, Rumänien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakien och Ungern, och om ersättande av beslut 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU och 2014/264/EU [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RÅDETS FÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2017)0121)


9.20. Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Malta, Cypern och Estland * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Malta, Cypern och Estland, och om ersättande av beslut 2014/731/EU, 2014/743/EU och 2014/744/EU [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Maria Grapini (A8-0090/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RÅDETS FÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2017)0122)


9.21. Genetiskt modifierade majsprodukter (Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21) (omröstning)

Resolutionsförslag om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av transformationshändelserna Bt11, 59122, MIR604, 1507 och GA21, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0123)


9.22. Hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar (omröstning)

Betänkande om hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar [2015/2342(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för utveckling. Föredragande: Elena Valenciano och Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0124).


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (2017/2593(RSP)) - RC-B8-0237/2017
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Michela Giuffrida, Matt Carthy, Norica Nicolai, Doru-Claudian Frunzulică, Richard Corbett, Nicola Caputo, Michaela Šojdrová, Clare Moody, Jonathan Arnott, Peter Jahr, Zoltán Balczó, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Vicky Ford, Franc Bogovič, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Seán Kelly, Diane Dodds, Csaba Sógor, Nathan Gill, Mairead McGuinness och Seb Dance

Betänkande Glenis Willmott - A8-0068/2017
Beatriz Becerra Basterrechea, Diane James, Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák och Mairead McGuinness

Betänkande Peter Liese - A8-0069/2017
Michaela Šojdrová

Betänkande Neena Gill - A8-0041/2015
Doru-Claudian Frunzulică och Stanislav Polčák

Betänkande Jan Olbrycht och Isabelle Thomas - A8-0110/2017
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský och Stanislav Polčák

Betänkande Jan Olbrycht och Isabelle Thomas - A8-0117/2017
Michela Giuffrida

Betänkande Elena Valenciano och Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0045/2017
Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský och Andrejs Mamikins.


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.45 och återupptogs kl. 15.10.)

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Hatpropaganda, populism och falska nyheter i sociala medier – på väg mot en EU-åtgärd (debatt om en aktuell fråga)

Hatpropaganda, populism och falska nyheter i sociala medier – på väg mot en EU-åtgärd (2017/2644(RSP))

Talare: Bruno Gollnisch, om debattens upplägg (talmannen försäkrade att upplägget följde bestämmelserna i arbetsordningen).

Talare: Tanja Fajon för S&D-gruppen, som inledde debatten.

Talare: Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) och Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Morten Løkkegaard för ALDE-gruppen, Martina Michels för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Cecilia Wikström, om debattens förlopp, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, Matteo Salvini för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Iratxe García Pérez, Andrew Lewer, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Helga Trüpel, Isabella Adinolfi, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soraya Post, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Kostadinka Kuneva, Julia Reda, Tim Aker, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Julie Ward, Charles Tannock, Nathalie Griesbeck, Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Auke Zijlstra och Jaromír Štětina.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Péter Niedermüller, Monica Macovei, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Malin Björk, Elmar Brok, Miriam Dalli, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Kati Piri, Ruža Tomašić, Eduard Kukan, Silvia Costa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke och Zdzisław Krasnodębski.

Talare: Andrus Ansip och Ian Borg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Grossistledet på roamingmarknader ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

Miapetra Kumpula-Natri redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Paul Rübig för PPE-gruppen, Marlene Mizzi för S&D-gruppen, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Fredrick Federley för ALDE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, David Borrelli för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miapetra Kumpula-Natri, Roger Helmer, Georg Mayer, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Richard Sulík och Pavel Telička.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Pilar del Castillo Vera, José Blanco López och Seán Kelly.

(Sammanträdet avbröts kl. 18.05 efter ett brandlarm och återupptogs kl. 18.25.)

(Debattens fortsättning: punkt 15 i protokollet av den 5.4.2017)


15. Grossistledet på roamingmarknader ***I (fortsättning på debatten)

(Debattens inledning: punkt 14 i protokollet av den 5.4.2017)

Talare: Seán Kelly, Miriam Dalli, Henna Virkkunen, Eva Kaili, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Dariusz Rosati, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Eva Maydell, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein och Sirpa Pietikäinen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Patricija Šulin, Maria Grapini, Notis Marias, Costas Mavrides och Tibor Szanyi.

Talare: Andrus Ansip och Miapetra Kumpula-Natri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 6.4.2017.


16. Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering respektive är undantagna från detta krav: Ukraina ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Ukraina) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

Michał Boni (ersättare för föredraganden) redogjorde för betänkandet.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Michael Gahler (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Heidi Hautala (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Dubravka Šuica för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Epitideios, Sylvia-Yvonne Kaufmann för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, och Petr Ježek för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jaromír Štětina, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Michael Gahler, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, Gilles Lebreton, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Edouard Ferrand, Jarosław Wałęsa, Andrejs Mamikins, Franz Obermayr, Andrea Bocskor, Kati Piri, Marie-Christine Arnautu, Victor Boştinaru och Michał Boni.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo och Kateřina Konečná.

Talare: Věra Jourová och Michał Boni.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 6.4.2017.


17. Composition des délégations

På begäran av PPE-gruppen godkände parlamentet följande utnämning:

delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Dariusz Rosati.


18. Situationen i Venezuela (debatt)

Uttalande av kommissionen: Situationen i Venezuela (2017/2651(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Francisco Assis för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Ferreira, Igor Šoltes, Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Melo och Francisco José Millán Mon.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cláudia Monteiro de Aguiar, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ana Gomes, Georgi Pirinski och José Inácio Faria.

Talare: Věra Jourová.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


19. Huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (debatt)

Uttalande av kommissionen: Huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (2017/3018(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Axel Voss för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Viviane Reding, Birgit Sippel, Martina Anderson och Ana Gomes.

Talare: Věra Jourová.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Claude Moraes, för utskottet LIBE, om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (2016/3018(RSP)) (B8-0235/2017);

—   Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt och Barbara Kudrycka för PPE-gruppen, och Helga Stevens för ECR-gruppen, om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (2016/3018(RSP)) (B8-0244/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 6.4.2017.


20. Composition des délégations

Grupperna ECR och ENF hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

- delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Kazakstan, EU-Kirgizistan och EU-Uzbekistan samt för förbindelserna med Tadzjikistan, Turkmenistan och Mongoliet: Urszula Krupa,

- delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean): Barbara Kappel i stället för Marco Zanni.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


21. Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien [2016/2310(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Ivo Vajgl redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) och Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Tunne Kelam för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Eduard Kukan, Tonino Picula, Arne Gericke, Franc Bogovič, Jens Nilsson och Isabella De Monte.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Eleftherios Synadinos, Maria Spyraki, Georgios Epitideios, Marijana Petir och Csaba Sógor.

Talare: Neven Mimica, Ian Borg och Ivo Vajgl.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: vid en senare sammanträdesperiod.


22. Rekommendation till rådet om kvinnokommissionen (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000027/2017) från Vilija Blinkevičiūtė, för utskottet FEMM, till rådet: Rekommendation till rådet om kvinnokommissionen (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017)

Vilija Blinkevičiūtė utvecklade frågan.

Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan.

Talare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz för PPE-gruppen, Anna Hedh för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Stanislav Polčák, Julie Ward och Marijana Petir.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Notis Marias och Arne Gericke.

Talare: Ian Borg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


23. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna november II 2016, februari I och februari II 2017 finns tillgängligt på Europarl.


24. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till anslagsöverföring 1/2017 - Utrikestjänsten (N8-0011/2017 - C8-0114/2017 - 2017/2048(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-02/C/17 – Revisionsrätten (N8-0012/2017 - C8-0115/2017 - 2017/2049(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott, betänkanden:

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om att ta Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 1 till 2017 års allmänna budget som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jens Geier (A8-0155/2017)

- Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2018 (2017/2022(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2017/000 TA2017 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Victor Negrescu (A8-0157/2017)


25. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte invända mot domstolens anslagsöverföring INF 2/2017.

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte invända mot revisionsrättens anslagsöverföring V/AB-02/C/17.

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte invända mot utrikestjänstens anslagsöverföring n° 1/2017.

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att godkänna kommissionens anslagsöverföringar DEC 02/2017, DEC 03/2017, DEC 04/2017, DEC 05/2017 - Avsnitt III – kommissionen.


26. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 602.068/OJJE).


27. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.25.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy