Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2614(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000016/2017 (B8-0207/2017)

Συζήτηση :

PV 06/04/2017 - 3
CRE 06/04/2017 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

3. Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000016/2017) που κατέθεσαν οι Roberta Metsola και Pál Csáky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy και Elly Schlein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström και Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Δημήτριος Παπαδημούλης και Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς το Συμβούλιο: Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά (B8-0207/2017)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000017/2017) που κατέθεσαν οι Roberta Metsola και Pál Csáky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy και Elly Schlein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström και Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Δημήτριος Παπαδημούλης και Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά (B8-0208/2017)

Οι Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst και Benedek Jávor αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Dubravka Šuica, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tim Aker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε τρεις ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα του Fredrick Federley, Soraya Post και Tomáš Zdechovský, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε τρεις ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα της Soraya Post, Maria Grapini και György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar και Branislav Škripek.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivo Vajgl και Milan Zver.

Παρεμβαίνει ο György Hölvényi σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας "catch the eye" (η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Παρεμβαίνει η Soraya Post σχετικά τη διεξαγωγή της συζήτησης (η Πρόεδρος το λαμβάνει υπό σημείωση).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου