Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2017)


4.1. Ρωσία, η σύλληψη του Alexei Navalny και άλλων διαδηλωτών

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 και B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Οι Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand και Petras Auštrevičius παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 και B8-0250/2017.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Ο Tunne Kelam παρουσιάζει την πρόταση ψηφίσματος B8-0251/2017.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις), Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Jaromír Štětina, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch και Jiří Pospíšil, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.4.2017.


4.2. Λευκορωσία

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 και B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Οι Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius και Bogdan Andrzej Zdrojewski παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins και Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.4.2017.


4.3. Μπανγκλαντές, συμπεριλαμβανομένων των γάμων ανηλίκων

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 και B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Οι Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Arne Lietz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim και Krzysztof Hetman.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Maria Grapini και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.4.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου