Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

5. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2017 (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.515/2014 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1986/2006, της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και της απόφασης 2010/261/ΕΕ της Επιτροπής (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους και την απώλεια των δεξιοτήτων (B8-0174/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Joëlle Mélin και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συνεργατική οικονομία (B8-0175/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Ivan Jakovčić και Jozo Radoš. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μετατροπή της ΕΕ σε ζώνη όπου δεν θα υπάρχουν δελφίνια σε αιχμαλωσία (B8-0176/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάπτυξη μακροπεριφερειακών στρατηγικών στη Μεσόγειο (B8-0178/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

- Piernicola Pedicini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με παιδιά που πάσχουν από αυτοάνοσες νευροψυχιατρικές διαταραχές που σχετίζονται με στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις (σύνδρομο PANDAS) (B8-0181/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Angelo Ciocca. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του ιταλικού τομέα ορυζοκαλλιέργειας (B8-0182/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

INTA

- Lorenzo Fontana. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στρατηγική ενημέρωσης και τη συντονισμένη αντιμετώπιση της περιοδικής οφθαλμίας (B8-0227/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου