Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 6. aprill 2017 - Strasbourg

5. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Islandi vahelise põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimise kohta (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2017. kalendriaastaks (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Islandi vahelise lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr1986/2006, nõukogu otsus 2007/533/JSK ja komisjoni otsus 2010/261/EL (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist riigipiiri ületamise kontrolli valdkonnas ning millega muudetakse määrust (EL) nr515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek töötajate lähetamise direktiivi ja oskuste kao kohta (B8-0174/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Joëlle Mélin ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek jagamismajanduse kohta (B8-0175/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Resolutsiooni ettepanek ELi muutmise kohta delfinaariumitevabaks piirkonnaks (B8-0176/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek Vahemere piirkonna makropiirkondlike allstrateegiate väljatöötamise kohta (B8-0178/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Piernicola Pedicini. Resolutsiooni ettepanek streptokokk-nakkusega seotud pediaatriliste autoimmuunsete neuropsühhiaatriliste häirete (PANDAS) sündroomi põdevate laste kohta (B8-0181/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Angelo Ciocca. Resolutsiooni ettepanek Itaalia riisisektori kaitse kohta (B8-0182/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Lorenzo Fontana. Resolutsiooni ettepanek uveiidi teavitus- ja koordineeritud ennetamise strateegia kohta (B8-0227/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika