Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 6. aprīlis - Strasbūra

5. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (11782/2016 – C8-0123/2017 – 2016/0252(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz 2017. kalendāro gadu nosaka tiešo maksājumu korekcijas likmi, kura paredzēta Regulā (ES) Nr. 1306/2013 (COM(2017)0150 – C8-0126/2017 – 2017/0068(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm (12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1986/2006, Padomes Lēmumu 2007/533/TI un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES (COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

DEVE, AFET, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006 (COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, BUDG

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par darba ņēmēju norīkošanas darbā direktīvu un par kompetenču zaudēšanu (B8-0174/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Joëlle Mélin un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sadarbīgo ekonomiku (B8-0175/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to, lai padarītu ES par zonu bez delfīniem nebrīvē (B8-0176/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par makroreģionālo apakšstratēģiju izstrādi Vidusjūras reģionā (B8-0178/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

- Piernicola Pedicini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bērniem ar tā dēvēto PANDAS sindromu jeb pediatrijas pacientiem, kas cieš no autoimūniem neiropsihiatriskiem traucējumiem, kuri saistīti ar streptokoku infekcijām (B8-0181/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Angelo Ciocca. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Itālijas rīsu ražošanas nozares aizsardzību (B8-0182/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

INTA

- Lorenzo Fontana. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par informēšanas un saskaņotas cīņas stratēģiju attiecībā uz uveītu (B8-0227/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

Juridisks paziņojums - Privātuma politika