Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 6 april 2017 - Straatsburg

5. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland over de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1306/2013 op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor het kalenderjaar 2017 (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en IJsland inzake aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1986/2006, Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en Besluit 2010/261/EU van de Commissie (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE, AFET, BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, BUDG

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers en het verlies van vaardigheden (B8-0174/2017)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Joëlle Mélin en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over de deeleconomie (B8-0175/2017)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over de EU als dolfinariumvrije zone (B8-0176/2017)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over het uitwerken van macroregionale substrategieën voor het Middellandse Zeegebied (B8-0178/2017)

verwezen naar

ten principale :

REGI

- Piernicola Pedicini. Ontwerpresolutie over kinderen met pediatrische auto-immune neuropsychiatrische afwijkingen samenhangend met streptokokkeninfecties (PANDAS-syndroom) (B8-0181/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Angelo Ciocca. Ontwerpresolutie over bescherming van de Italiaanse rijstbouwsector (B8-0182/2017)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

INTA

- Lorenzo Fontana. Ontwerpresolutie over een strategie voor informatie en gecoördineerde bestrijding met betrekking tot uveïtis (B8-0227/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

Juridische mededeling - Privacybeleid