Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 6. aprīlis - Strasbūra

7.1. Krievija: Alekseja Navaļņija un citu protestētāju apcietināšana (balsošana)
Stenogramma

Rezolūciju priekšlikumi B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0245/2017

(aizstāj B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler un Andrey Kovatchev PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā;

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei un Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec un Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā.

Uzstājās Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, prasot atlikt balsošanu, un Michael Gahler PPE grupas vārdā, iebilstot pret šo pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (284 par, 296 pret, 22 atturas).

Līdz ar to sākās balsošana.

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0125).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0248/2017 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, lai atsauktu grozījumu Nr. 1.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika