Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 6 април 2017 г. - Страсбург

12. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG, CONT
подпомагаща: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL
подпомагаща: JURI, IMCO, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

комисия AGRI

- Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL
подпомагаща: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

комисия FEMM

- Аспекти, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения (2017/2038(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: FEMM, EMPL

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 16 март 2017 г.)

комисия BUDG (член 54 от Правилника за дейността)

- Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
подпомагаща: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (член 54 от Правилника за дейността)

- Гаранционен фонд за външни дейности (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
подпомагаща: AFET, LIBE, INTA, DEVE (член 54 от Правилника за дейността)

Правна информация - Политика за поверителност