Показалец 
Протокол
PDF 266kWORD 81k
Четвъртък, 6 април 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Международен ден на ромите (разискване)
 4.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
4.1.Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи
  
4.2.Беларус
  
4.3.Бангладеш, включително детските бракове
 5.Внесени документи
 6.Петиции
 7.Време за гласуване
  
7.1.Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи (гласуване)
  
7.2.Беларус (гласуване)
  
7.3.Бангладеш, включително детските бракове (гласуване)
  
7.4.Правила за пазарите на роуминг на едро ***I (гласуване)
  
7.5.Трети страни, чиито граждани са освободени от виза: Украйна ***I (гласуване)
  
7.6.Европейски корпус за солидарност (гласуване)
  
7.7.Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (разискване)
 12.Решения относно някои документи
 13.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 14.График на следващите заседания
 15.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.


2. Изявление на председателството

Председателят направи изявление относно положението в Чечения и потвърди, че Парламентът строго осъжда всички видове преследване и дискриминация въз основа на сексуална ориентация, раса, религия и политически убеждения.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател


3. Международен ден на ромите (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000016/2017) зададен от Roberta Metsola и Pál Csáky, от името на групата PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy и Elly Schlein, от името на групата S&D, Cecilia Wikström и Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun и Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis и Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, към Съвета: Международен ден на ромите (B8-0207/2017)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000017/2017) зададен от Roberta Metsola и Pál Csáky, от името на групата PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy и Elly Schlein, от името на групата S&D, Cecilia Wikström и Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun и Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis и Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Международен ден на ромите (B8-0208/2017)

Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst и Benedek Jávor развиха въпросите.

Neven Mimica (член на Комисията) отговори на въпросите.

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dubravka Šuica, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Tim Aker, от името на групата EFDD, който отговори също така на три въпроса „синя карта“ от Fredrick Federley, Soraya Post и Tomáš Zdechovský, Mara Bizzotto, от името на групата ENF, която отговори също така на три въпроса „синя карта“ от Soraya Post, Maria Grapini и György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar и Branislav Škripek.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivo Vajgl и Milan Zver.

Изказа се György Hölvényi относно протичането на процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) (председателят направи разяснения).

Изказа се Neven Mimica.

Изказа се Soraya Post относно протичането на разискването (председателят прие коментара за сведение).

Разискването приключи.


4. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 5.4.2017 г.)


4.1. Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи

Предложения за резолюция B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 и B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand и Petras Auštrevičius представиха предложенията за резолюции B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 и B8-0250/2017.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Tunne Kelam представи предложението за резолюция B8-0251/2017.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch относно протичането на разискването (председателят направи разяснения), Udo Voigt, независим член на ЕП, Jaromír Štětina, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch и Jiří Pospíšil, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová и Csaba Sógor.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 6.4.2017 г г.


4.2. Беларус

Предложения за резолюция B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 и B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius и Bogdan Andrzej Zdrojewski представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins и Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz и Jean-Paul Denanot.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 6.4.2017 г г.


4.3. Бангладеш, включително детските бракове

Предложения за резолюция B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 и B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová и Tomáš Zdechovský представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Csaba Sógor, от името на групата PPE, Arne Lietz, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim и Krzysztof Hetman.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Maria Grapini и Notis Marias.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 6.4.2017 г г.


5. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Исландия относно закрилата на географските означения на селскостопански продукти и храни (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на предвидената в Регламент (ЕС) №1306/2013 ставка на корекция на директните плащания за календарната 2017г. (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение на Регламент(ЕО) №515/2014 и за отмяна на Регламент(ЕО) №1986/2006, Решение 2007/533/ПВР на Съвета и Решение 2010/261/ЕС на Комисията (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно използването на Шенгенската информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE, AFET, BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Регламент(ЕО) №515/2014 и за отмяна на Регламент(ЕО) №1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, BUDG

2) от членове на Парламента, предложение за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно директивата за „командированите работници“ и загубата на умения (B8-0174/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Joëlle Mélin Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно икономиката на сътрудничеството (B8-0175/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно превръщането на ЕС в зона, в която не се отглеждат делфини в плен (B8-0176/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно разработването на макрорегионални подстратегии за Средиземно море (B8-0178/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

- Piernicola Pedicini. Предложение за резолюция относно децата с педиатрично автоимунно невро-психиатрично разстройство, свързано със стрептококови инфекции (синдром ПАНДАС) (B8-0181/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Angelo Ciocca. Предложение за резолюция относно защитата на сектора на ориза в Италия (B8-0182/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

INTA

- Lorenzo Fontana. Предложение за резолюция относно стратегията за информиране и противодействие на възпалението на ципата на ириса (B8-0227/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI


6. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

4 април 2017 г.

(*) Името е с поверителен характер.

(*) (n° 1568/2016); Ana María Rodríguez González (n° 0166/2017); (*) (n° 0167/2017); (*) (n° 0168/2017); (*) (n° 0169/2017); (*) (n° 0170/2017); Thomas Beyer (n° 0171/2017); Wayne Green (n° 0172/2017); (*) (n° 0173/2017); Ismael Antonio López Pérez (n° 0174/2017); (*) (n° 0175/2017); Jeremy Mesdouze (n° 0176/2017); Pedro Narciso de la Cruz García López (n° 0177/2017); Michael Ashbrook (86 подписа) (n° 0178/2017); (*) (n° 0179/2017); David Reiling (n° 0180/2017); Flavio Miccono (n° 0181/2017); Hans Bosbach (n° 0182/2017); Christopher Lee (n° 0183/2017); Flavio Miccono (n° 0184/2017); (*) (n° 0185/2017); Bojan Barišič (n° 0186/2017); Diego Ignacio Castilla García (n° 0187/2017); (*) (n° 0188/2017); (*) (n° 0189/2017); Martina Vuk (n° 0190/2017); (*) (n° 0191/2017); Jason Finnane (n° 0192/2017); Rafał Kampa (n° 0193/2017); (*) (n° 0194/2017); (*) (n° 0195/2017); (*) (n° 0196/2017); (*) (n° 0197/2017); Ian Blore (n° 0198/2017); Sergio Arroyo Morcillo (n° 0199/2017); (*) (n° 0200/2017); (*) (n° 0201/2017); (*) (n° 0202/2017); Victor Diaconu (n° 0203/2017); (*) (n° 0204/2017); (*) (n° 0205/2017); (*) (n° 0206/2017); (*) (n° 0207/2017); (*) (n° 0208/2017); (*) (n° 0209/2017); Bernhard Nieuwenhuis (n° 0210/2017); José Luis Ordóñez Fernández (n° 0211/2017); (*) (n° 0212/2017); (*) (n° 0213/2017); (*) (n° 0214/2017); (*) (n° 0215/2017); (*) (n° 0216/2017); Petar Karan (n° 0217/2017); Flavio Miccono (n° 0218/2017); Filomena Pinca (n° 0219/2017); Thomas Pfister (n° 0220/2017); (*) (n° 0221/2017); (*) (n° 0222/2017); (*) (n° 0223/2017); Kameliya Konakchieva (n° 0224/2017); Eleni Takou (n° 0225/2017); César Martínez López-Rey (n° 0226/2017); (*) (n° 0227/2017); Fabio Tosi (n° 0228/2017); Sara Martínez (n° 0229/2017); Dan Christensen (n° 0230/2017); (*) (n° 0231/2017); Dorota Zaleska (n° 0232/2017); Michele Vecchione (n° 0233/2017); Michele Vecchione (n° 0234/2017); (*) (n° 0235/2017); (*) (n° 0236/2017); Pierre Cauchy (n° 0237/2017); (*) (n° 0238/2017); (*) (n° 0239/2017); (*) (n° 0240/2017); (*) (n° 0241/2017); (*) (n° 0242/2017); Sébastien Blanchard (n° 0243/2017); Aras Abbasi (n° 0244/2017); (*) (n° 0245/2017); (*) (n° 0246/2017).


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0245/2017

(за замяна на B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 ):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler и Andrey Kovatchev, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Knut Fleckenstein, от името на групата S&D;

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, и Mark Demesmaeker, от името на групата ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic и Filiz Hyusmenova, от името на групата ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE.

Изказа се Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, който поиска отлагане на гласуването, и Michael Gahler, от името на групата PPE, против искането.

С електронно гласуване (284 гласа „за“, 296 гласа „против“, 22 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

Премина се към гласуване.

Приема се (P8_TA-PROV(2017)0125)

(Предложението за резолюция B8-0248/2017 отпада.)

Изказа се Ulrike Lunacek, която поиска оттегляне на изменение 1.


7.2. Беларус (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0253/2017

(за замяна на B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt и Andrey Kovatchev, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill и Karoline Graswander-Hainz, от името на групата S&D;

—   Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski и Charles Tannock, от името на групата ECR;

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova и Charles Goerens от името на групата ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Terry Reintke и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD;

—   Barbara Kappel.

Приема се (P8_TA-PROV(2017)0126)

(Предложението за резолюция B8-0259/2017 отпада.)

Изказвания

Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, за да оттегли изменение 1.


7.3. Бангладеш, включително детските бракове (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017(2017/2648(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0252/2017

(за замяна на B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017 ):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jerzy Buzek, Michał Boni, Eva Maydell, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler и Andrey Kovatchev, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Josef Weidenholzer, от името на групата S&D;

—   Urszula Krupa, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski и Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR;

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic и Filiz Hyusmenova, от името на групата ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA-PROV(2017)0127)

(Предложението за резолюция B8-0260/2017 отпада.)


7.4. Правила за пазарите на роуминг на едро ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на роуминг на едро [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA-PROV(2017)0128)


7.5. Трети страни, чиито граждани са освободени от виза: Украйна ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Украйна) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0274/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA-PROV(2017)0129)

Изказвания

Michael Gahler относно показването на резултатите на екраните.


7.6. Европейски корпус за солидарност (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0238/2017

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2017)0130)


7.7. Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (гласуване)

Предложения за резолюции B8-0235/2017 и B8-0244/2017

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0235/2017

Приема се (P8_TA-PROV(2017)0131)

(Предложението за резолюция B8-0244/2017 отпада.)


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Miapetra Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins и Seán Kelly

Доклад Мария Габриел - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei и Jiří Pospíšil

Европейски корпус за солидарност - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly и Lucy Anderson.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 12.45 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


11. Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (разискване)

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (O-000011/2017), внесено от Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea и Marco Valli, от името на групата EFDD, към Комисията: Трагичното положение на Земята на огньовете и нейните жители (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017)

Piernicola Pedicini разви въпроса.

Karmenu Vella (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Piernicola Pedicini, Nicola Caputo, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Rosa D'Amato, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Seán Kelly, Andrea Cozzolino и Pina Picierno.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Maria Grapini.

Изказа се Karmenu Vella.

Разискването приключи.


12. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG, CONT
подпомагаща: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL
подпомагаща: JURI, IMCO, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

комисия AGRI

- Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL
подпомагаща: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

комисия FEMM

- Аспекти, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения (2017/2038(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: FEMM, EMPL

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 16 март 2017 г.)

комисия BUDG (член 54 от Правилника за дейността)

- Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
подпомагаща: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (член 54 от Правилника за дейността)

- Гаранционен фонд за външни дейности (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
подпомагаща: AFET, LIBE, INTA, DEVE (член 54 от Правилника за дейността)


13. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


14. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 26 април 2017 г. и 27 април 2017 г.


15. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 16.10 ч.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Кючюк, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour, Sommer

Правна информация - Политика за поверителност