Seznam 
Zápis
PDF 242kWORD 78k
Čtvrtek, 6. dubna 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Mezinárodní den Romů (rozprava)
 4.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  4.1.Rusko, zatčení Alexeje Navalného a dalších protestujících
  4.2.Bělorusko
  4.3.Bangladéš, včetně dětských sňatků
 5.Předložení dokumentů
 6.Petice
 7.Hlasování
  7.1.Rusko, zatčení Alexeje Navalného a dalších protestujících (hlasování)
  7.2.Bělorusko (hlasování)
  7.3.Bangladéš, včetně dětských sňatků (hlasování)
  7.4.Velkoobchodní trhy s roamingem ***I (hlasování)
  7.5.Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum nebo jsou od této povinnosti osvobozeni: Ukrajina ***I (hlasování)
  7.6.Evropský sbor solidarity (hlasování)
  7.7.Přiměřená povaha ochrany poskytované systémem EU–USA na ochranu soukromí (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Závažné interpelace (rozprava)
 12.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 13.Předání textů přijatých během zasedání
 14.Termíny příštích zasedání
 15.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení k situaci v Čečensku a potvrdil, že Parlament odsuzuje jakékoli pronásledování a jakoukoli diskriminaci založenou na sexuální orientaci, rase, náboženském přesvědčení a politických názorech.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně


3. Mezinárodní den Romů (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000016/2017), kterou pokládají Roberta Metsola a Pál Csáky za skupinu PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy a Elly Schlein za skupinu S&D, Cecilia Wikström a Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun a Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis a Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL Radě: Mezinárodní den Romů (B8-0207/2017)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000017/2017), kterou pokládají Roberta Metsola a Pál Csáky za skupinu PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy a Elly Schlein za skupinu S&D, Cecilia Wikström a Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun a Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis a Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL Komisi: Mezinárodní den Romů (B8-0208/2017)

Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst a Benedek Jávor rozvinuli otázky.

Neven Mimica (člen Komise) odpověděl na otázky.

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Dubravka Šuica, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Tim Aker za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na tři otázky, které zvednutím modré karty položili Fredrick Federley, Soraya Post a Tomáš Zdechovský, Mara Bizzotto za skupinu ENF, která rovněž odpověděla na tři otázky, které zvednutím modré karty položili Soraya Post, Maria Grapini a György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar a Branislav Škripek.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivo Vajgl a Milan Zver.

Vystoupil György Hölvényi k průběhu vystoupení na zákaldě přihlášení se zvednutím ruky (předsedající poskytla upřesnění).

Vystoupil Neven Mimica.

Vystoupila Soraya Post k průběhu rozpravy (předsedající vzala vystoupení na vědomí).

Rozprava skončila.


4. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 3 zápisu ze dne 5.4.2017.)


4.1. Rusko, zatčení Alexeje Navalného a dalších protestujících

Návrhy usnesení B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 a B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand a Petras Auštrevičius uvedli návrhy usnesení B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 a B8-0250/2017.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Tunne Kelam uvedl návrh usnesení B8-0251/2017.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Ivo Vajgl za skupinu ALDE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Bruno Gollnisch k průběhu rozpravy (předsedající poskytl upřesnění), Udo Voigt – nezařazený poslanec, Jaromír Štětina, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch a Jiří Pospíšil, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová a Csaba Sógor.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 6.4.2017.


4.2. Bělorusko

Návrhy usnesení B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 a B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius a Bogdan Andrzej Zdrojewski uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz a Jean-Paul Denanot.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 6.4.2017.


4.3. Bangladéš, včetně dětských sňatků

Návrhy usnesení B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 a B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová a Tomáš Zdechovský uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Csaba Sógor za skupinu PPE, Arne Lietz za skupinu S&D, Jana Žitňanská za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim a Krzysztof Hetman.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Maria Grapini a Notis Marias.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 6.4.2017.


5. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2017 (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 2010/261/EU (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, BUDG

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Dominique Martin. Návrh usnesení o směrnici o vysílání pracovníků a odlivu kvalifikovaných pracovních sil (B8-0174/2017)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Joëlle Mélin a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o ekonomice sdílení (B8-0175/2017)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh usnesení o přeměně EU v prostor bez delfínů chovaných v zajetí (B8-0176/2017)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o vytvoření dílčích makroregionálních strategií ve Středomoří (B8-0178/2017)

předáno

příslušný výbor :

REGI

- Piernicola Pedicini. Návrh usnesení o dětech s dětskou autoimunní neuropsychickou poruchou spojenou se streptokokovou infekcí (syndrom PANDAS) (B8-0181/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Angelo Ciocca. Návrh usnesení o ochraně italského odvětví pěstování rýže (B8-0182/2017)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Lorenzo Fontana. Návrh usnesení o strategii týkající se informovanosti a koordinovaného boje v souvislosti s uveitidou (B8-0227/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI


6. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Dne 4. dubna 2017

(*) jméno autora nebylo zveřejněno.

(*) (č. 1568/2016); Ana María Rodríguez González (č. 0166/2017); (*) (č. 0167/2017); (*) (č. 0168/2017); (*) (č. 0169/2017); (*) (č. 0170/2017); Thomas Beyer (č. 0171/2017); Wayne Green (č. 0172/2017); (*) (č. 0173/2017); Ismael Antonio López Pérez (č. 0174/2017); (*) (č. 0175/2017); Jeremy Mesdouze (č. 0176/2017); Pedro Narciso de la Cruz García López (č. 0177/2017); Michael Ashbrook (86 signatures) (č. 0178/2017); (*) (č. 0179/2017); David Reiling (č. 0180/2017); Flavio Miccono (č. 0181/2017); Hans Bosbach (č. 0182/2017); Christopher Lee (č. 0183/2017); Flavio Miccono (č. 0184/2017); (*) (č. 0185/2017); Bojan Barišič (č. 0186/2017); Diego Ignacio Castilla García (č. 0187/2017); (*) (č. 0188/2017); (*) (č. 0189/2017); Martina Vuk (č. 0190/2017); (*) (č. 0191/2017); Jason Finnane (č. 0192/2017); Rafał Kampa (č. 0193/2017); (*) (č. 0194/2017); (*) (č. 0195/2017); (*) (č. 0196/2017); (*) (č. 0197/2017); Ian Blore (č. 0198/2017); Sergio Arroyo Morcillo (č. 0199/2017); (*) (č. 0200/2017); (*) (č. 0201/2017); (*) (č. 0202/2017); Victor Diaconu (č. 0203/2017); (*) (č. 0204/2017); (*) (č. 0205/2017); (*) (č. 0206/2017); (*) (č. 0207/2017); (*) (č. 0208/2017); (*) (č. 0209/2017); Bernhard Nieuwenhuis (č. 0210/2017); José Luis Ordóñez Fernández (č. 0211/2017); (*) (č. 0212/2017); (*) (č. 0213/2017); (*) (č. 0214/2017); (*) (č. 0215/2017); (*) (č. 0216/2017); Petar Karan (č. 0217/2017); Flavio Miccono (č. 0218/2017); Filomena Pinca (č. 0219/2017); Thomas Pfister (č. 0220/2017); (*) (č. 0221/2017); (*) (č. 0222/2017); (*) (č. 0223/2017); Kameliya Konakchieva (č. 0224/2017); Eleni Takou (č. 0225/2017); César Martínez López-Rey (č. 0226/2017); (*) (č. 0227/2017); Fabio Tosi (č. 0228/2017); Sara Martínez (č. 0229/2017); Dan Christensen (č. 0230/2017); (*) (č. 0231/2017); Dorota Zaleska (č. 0232/2017); Michele Vecchione (č. 0233/2017); Michele Vecchione (č. 0234/2017); (*) (č. 0235/2017); (*) (č. 0236/2017); Pierre Cauchy (č. 0237/2017); (*) (č. 0238/2017); (*) (č. 0239/2017); (*) (č. 0240/2017); (*) (č. 0241/2017); (*) (č. 0242/2017); Sébastien Blanchard (č. 0243/2017); Aras Abbasi (č. 0244/2017); (*) (č. 0245/2017); (*) (č. 0246/2017).


PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Rusko, zatčení Alexeje Navalného a dalších protestujících (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0245/2017

(nahrazující B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 ):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler a Andrey Kovatchev za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Knut Fleckenstein za skupinu S&D;

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei a Mark Demesmaeker za skupinu ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE.

Vystoupili: Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL s žádostí o odložení hlasování a Michael Gahler za skupinu PPE proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (284 pro, 296 proti, 22 zdržení se).

Hlasování se konalo.

přijat (P8_TA-PROV(2017)0125)

(Návrh usnesení B8-0248/2017 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE s žádostí, aby byl pozměňovací návrh 1 stažen.


7.2. Bělorusko (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0253/2017

(nahrazující B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt a Andrey Kovatchev za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill a Karoline Graswander-Hainz za skupinu S&D;

—   Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski a Charles Tannock za skupinu ECR;

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova a Charles Goerens za skupinu ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Terry Reintke a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD;

—   Barbara Kappel.

přijat (P8_TA-PROV(2017)0126)

(Návrh usnesení B8-0259/2017 se nebere v potaz.)


7.3. Bangladéš, včetně dětských sňatků (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0252/2017

(nahrazující B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jerzy Buzek, Michał Boni, Eva Maydell, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler a Andrey Kovatchev za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Josef Weidenholzer za skupinu S&D;

—   Urszula Krupa, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski a Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR;

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA-PROV(2017)0127)

(Návrh usnesení B8-0260/2017 se nebere v potaz.)


7.4. Velkoobchodní trhy s roamingem ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012, pokud jde o pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA-PROV(2017)0128)


7.5. Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum nebo jsou od této povinnosti osvobozeni: Ukrajina ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Ukrajina) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA-PROV(2017)0129)

Vystoupení

Michael Gahler ke zobrazování výsledků.


7.6. Evropský sbor solidarity (hlasování)

Návrh usnesení B8-0238/2017

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0130)


7.7. Přiměřená povaha ochrany poskytované systémem EU–USA na ochranu soukromí (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0235/2017 a B8-0244/2017

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ B8-0235/2017

přijat (P8_TA-PROV(2017)0131)

(Návrh usnesení B8-0244/2017 se nebere v potaz.)


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Miapetra Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

zpráva Mariya Gabriel - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei a Jiří Pospíšil

Evropský sbor solidarity - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

Přiměřená povaha ochrany poskytované systémem EU–USA na ochranu soukromí - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly a Lucy Anderson.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 12:45, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Závažné interpelace (rozprava)

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (O-000011/2017), kterou pokládají Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea a Marco Valli za skupinu EFDD Komisi: Tragická situace „země ohňů“ a jejích obyvatel (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017)

Piernicola Pedicini rozvinul otázku.

Karmenu Vella (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Jiří Pospíšil za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Piernicola Pedicini, Nicola Caputo za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Rosa D'Amato, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Seán Kelly, Andrea Cozzolino a Pina Picierno.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Maria Grapini.

Vystoupil Karmenu Vella.

Rozprava skončila.


12. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
předáno příslušnému výboru BUDG, CONT
stanovisko: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
předáno příslušnému výboru EMPL
stanovisko: JURI, IMCO, JURI (článek 39 jednacího řádu)

výbor AGRI

- Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
předáno příslušnému výboru EMPL
stanovisko: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

výbor FEMM

- Aspekty týkající se základních práv v integraci Romů v EU: boj proti nesnášenlivosti vůči Romům (2017/2038(INI))
předáno příslušnému výboru LIBE
stanovisko: FEMM, EMPL

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16. března 2017)

výbor BUDG (článek 54 jednacího řádu)

- Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
stanovisko: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (článek 54 jednacího řádu)

- Záruční fond pro vnější činnosti (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
stanovisko: AFET, LIBE, INTA, DEVE (článek 54 jednacího řádu)


13. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


14. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat ve dnech 26. a 27. dubna 2017.


15. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 16:10.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour, Sommer

Právní upozornění - Ochrana soukromí