Indeks 
Protokol
PDF 244kWORD 77k
Torsdag den 6. april 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.International romadag (forhandling)
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
4.1.Rusland, anholdelsen af Alexei Navalny og andre demonstranter
  
4.2.Hviderusland
  
4.3.Bangladesh, herunder børneægteskaber
 5.Modtagne dokumenter
 6.Andragender
 7.Afstemningstid
  
7.1.Rusland, anholdelsen af Alexei Navalny og andre demonstranter (afstemning)
  
7.2.Hviderusland (afstemning)
  
7.3.Bangladesh, herunder børneægteskaber (afstemning)
  
7.4.Engrosroamingmarkeder ***I (afstemning)
  
7.5.Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum eller er fritaget for dette krav: Ukraine ***I (afstemning)
  
7.6.Det europæiske solidaritetskorps (afstemning)
  
7.7.Tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling (forhandling)
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 13.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 14.Tidspunkt for næste mødeperiode
 15.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring om situationen i Tjetjenien og bekræftede, at Parlamentet på det kraftigste fordømte enhver form for forfølgelse og diskrimination på grundlag af seksuel orientering, race, religion eller politiske overbevisninger.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand


3. International romadag (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000016/2017) af Roberta Metsola og Pál Csáky, for PPE-Gruppen, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy og Elly Schlein, for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström og Nathalie Griesbeck, for ALDE-Gruppen, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun og Rebecca Harms, for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis og Eleonora Forenza, for GUE/NGL-Gruppen, til Rådet: International romadag (B8-0207/2017)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000017/2017) af Roberta Metsola og Pál Csáky, for PPE-Gruppen, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy og Elly Schlein, for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström og Nathalie Griesbeck, for ALDE-Gruppen, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun og Rebecca Harms, for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis og Eleonora Forenza, for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: International romadag (B8-0208/2017)

Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst og Benedek Jávor begrundede forespørgslerne.

Neven Mimica (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dubravka Šuica, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Tim Aker for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede tre blåt kort-spørgsmåll fra Fredrick Federley, Soraya Post og Tomáš Zdechovský, Mara Bizzotto for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede tre blåt kort-spørgsmåll fra Soraya Post, Maria Grapini og György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar og Branislav Škripek.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivo Vajgl og Milan Zver.

Indlæg af György Hölvényi om afviklingen af catch-the-eye-proceduren (formanden præciserede).

Indlæg af Neven Mimica.

Indlæg af Soraya Post om afviklingen af forhandlingen (formanden noterede sig bemærkningen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


4. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 5.4.2017).


4.1. Rusland, anholdelsen af Alexei Navalny og andre demonstranter

Forslag til beslutning B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 og B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand og Petras Auštrevičius forelagde beslutningsforslagene B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 og B8-0250/2017.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Tunne Kelam forelagde beslutningsforslag B8-0251/2017.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch om afviklingen af forhandlingen (formanden præciserede), Udo Voigt, løsgænger, Jaromír Štětina, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch og Jiří Pospíšil, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová og Csaba Sógor.

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 6.4.2017.


4.2. Hviderusland

Forslag til beslutning B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 og B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius og Bogdan Andrzej Zdrojewski forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins og Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz og Jean-Paul Denanot.

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 6.4.2017.


4.3. Bangladesh, herunder børneægteskaber

Forslag til beslutning B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 og B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová og Tomáš Zdechovský forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Csaba Sógor for PPE-Gruppen, Arne Lietz for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim og Krzysztof Hetman.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Maria Grapini og Notis Marias.

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 6.4.2017.


5. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Island om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen for direkte betalinger for kalenderåret 2017 (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring af forordning (EU) nr.515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1986/2006, Rådets afgørelse 2007/533/RIA og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

DEVE, AFET, BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, BUDG

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om direktivet om udstationerede arbejdstagere og tab af kvalifikationer (B8-0174/2017)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Joëlle Mélin og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om den kollaborative økonomi (B8-0175/2017)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om at gøre EU til et delfinarium-frit område (B8-0176/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om udarbejdelsen af makroregionale delstrategier for Middelhavsområdet (B8-0178/2017)

henvist til:

kor.udv. :

REGI

- Piernicola Pedicini. Forslag til beslutning om børn med syndromet pædiatrisk autoimmun neuropsykiatrisk lidelse forbundet med streptokokinfektion (B8-0181/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Angelo Ciocca. Forslag til beslutning om beskyttelse af den italienske risbranche (B8-0182/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

INTA

- Lorenzo Fontana. Forslag til beslutning om en informationsstrategi og en koordineret indsats vedrørende uveitis (B8-0227/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI


6. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 4. april 2017

(*) Navn fortroligt.

(*) (nr. 1568/2016); Ana María Rodríguez González (nr. 0166/2017); (*) (nr. 0167/2017); (*) (nr. 0168/2017); (*) (nr. 0169/2017); (*) (nr. 0170/2017); Thomas Beyer (nr. 0171/2017); Wayne Green (nr. 0172/2017); (*) (nr. 0173/2017); Ismael Antonio López Pérez (nr. 0174/2017); (*) (nr. 0175/2017); Jeremy Mesdouze (nr. 0176/2017); Pedro Narciso de la Cruz García López (nr. 0177/2017); Michael Ashbrook (86 underskrifter) (nr. 0178/2017); (*) (nr. 0179/2017); David Reiling (nr. 0180/2017); Flavio Miccono (nr. 0181/2017); Hans Bosbach (nr. 0182/2017); Christopher Lee (nr. 0183/2017); Flavio Miccono (nr. 0184/2017); (*) (nr. 0185/2017); Bojan Barišič (nr. 0186/2017); Diego Ignacio Castilla García (nr. 0187/2017); (*) (nr. 0188/2017); (*) (nr. 0189/2017); Martina Vuk (nr. 0190/2017); (*) (nr. 0191/2017); Jason Finnane (nr. 0192/2017); Rafał Kampa (nr. 0193/2017); (*) (nr. 0194/2017); (*) (nr. 0195/2017); (*) (nr. 0196/2017); (*) (nr. 0197/2017); Ian Blore (nr. 0198/2017); Sergio Arroyo Morcillo (nr. 0199/2017); (*) (nr. 0200/2017); (*) (nr. 0201/2017); (*) (nr. 0202/2017); Victor Diaconu (nr. 0203/2017); (*) (nr. 0204/2017); (*) (nr. 0205/2017); (*) (nr. 0206/2017); (*) (nr. 0207/2017); (*) (nr. 0208/2017); (*) (nr. 0209/2017); Bernhard Nieuwenhuis (nr. 0210/2017); José Luis Ordóñez Fernández (nr. 0211/2017); (*) (nr. 0212/2017); (*) (nr. 0213/2017); (*) (nr. 0214/2017); (*) (nr. 0215/2017); (*) (nr. 0216/2017); Petar Karan (nr. 0217/2017); Flavio Miccono (nr. 0218/2017); Filomena Pinca (nr. 0219/2017); Thomas Pfister (nr. 0220/2017); (*) (nr. 0221/2017); (*) (nr. 0222/2017); (*) (nr. 0223/2017); Kameliya Konakchieva (nr. 0224/2017); Eleni Takou (nr. 0225/2017); César Martínez López-Rey (nr. 0226/2017); (*) (nr. 0227/2017); Fabio Tosi (nr. 0228/2017); Sara Martínez (nr. 0229/2017); Dan Christensen (nr. 0230/2017); (*) (nr. 0231/2017); Dorota Zaleska (nr. 0232/2017); Michele Vecchione (nr. 0233/2017); Michele Vecchione (nr. 0234/2017); (*) (nr. 0235/2017); (*) (nr. 0236/2017); Pierre Cauchy (nr. 0237/2017); (*) (nr. 0238/2017); (*) (nr. 0239/2017); (*) (nr. 0240/2017); (*) (nr. 0241/2017); (*) (nr. 0242/2017); Sébastien Blanchard (nr. 0243/2017); Aras Abbasi (nr. 0244/2017); (*) (nr. 0245/2017); (*) (nr. 0246/2017).


FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Rusland, anholdelsen af Alexei Navalny og andre demonstranter (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0245/2017

(erstatter B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 ):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler og Andrey Kovatchev, for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Knut Fleckenstein, for S&D-Gruppen

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei og Mark Demesmaeker, for ECR-Gruppen

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic og Filiz Hyusmenova, for ALDE-Gruppen

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec og Ulrike Lunacek, for Verts/ALE-Gruppen.

Indlæg af Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, der anmodede om udsættelse af afstemningen, og Michael Gahler for PPE-Gruppen, imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (284 for, 296 imod, 22 hverken/eller).

Afstemningen påbegyndtes.

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)0125)

(Forslag til beslutning B8-0248/2017 bortfaldt).

Indlæg

Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, der anmodede om, at ændringsforslag 1 blev trukket tilbage.


7.2. Hviderusland (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0253/2017

(erstatter B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt og Andrey Kovatchev, for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill og Karoline Graswander-Hainz, for S&D-Gruppen

—   Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski og Charles Tannock, for ECR-Gruppen

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenov og Charles Goerens for ALDE-Gruppen

—   Barbara Lochbihler, Terry Reintke og Ulrike Lunacek, for Verts/ALE-Gruppen

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen

—   Barbara Kappel.

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)0126)

(Forslag til beslutning B8-0259/2017 bortfaldt).


7.3. Bangladesh, herunder børneægteskaber (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017(2017/2648(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0252/2017

(erstatter B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017 ):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jerzy Buzek, Michał Boni, Eva Maydell, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler og Andrey Kovatchev, for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Josef Weidenholzer, for S&D-Gruppen

—   Urszula Krupa, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski og Anna Elżbieta Fotyga, for ECR-Gruppen

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic og Filiz Hyusmenova, for ALDE-Gruppen

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler og Davor Škrlec, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)0127)

(Forslag til beslutning B8-0260/2017 bortfaldt).


7.4. Engrosroamingmarkeder ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 531/2012 hvad angår regler for engrosroamingmarkeder [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA-PROV(2017)0128)


7.5. Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum eller er fritaget for dette krav: Ukraine ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Ukraine) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA-PROV(2017)0129)

Indlæg

Michael Gahler om resultattavlen.


7.6. Det europæiske solidaritetskorps (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0238/2017

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)0130)


7.7. Tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0235/2017 og B8-0244/2017

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0235/2017

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)0131)

(Forslag til beslutning __[A8469]__ bortfaldt.)


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Miapetra Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins og Seán Kelly

Betænkning: Mariya Gabriel - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei og Jiří Pospíšil

Det europæiske solidaritetskorps - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

Tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly og Lucy Anderson.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 12.45 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling (forhandling)

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (O-000011/2017) de Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea et Marco Valli, for EFDD-Gruppen, til Kommissionen: Den tragiske situation i det såkaldte ildland og for dets indbyggerne (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017)

Piernicola Pedicini begrundede spørgsmålet.

Karmenu Vella (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Piernicola Pedicini, Nicola Caputo for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Rosa D'Amato, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Seán Kelly, Andrea Cozzolino og Pina Picierno.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini.

Indlæg af Karmenu Vella.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

JURI (forretningsordenens artikel 39)

- Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
henvist til kor. udv. BUDG, CONT
rådg.udv.: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (forretningsordenens artikel 39)

- Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
henvist til kor. udv. EMPL
rådg.udv.: JURI, IMCO, JURI (forretningsordenens artikel 39)

AGRI

- Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
henvist til kor. udv. EMPL
rådg.udv.: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

FEMM

- Aspekter vedrørende grundlæggende rettigheder for integrationen af romaer i EU: bekæmpelse af sigøjnerhad (2017/2038(INI))
henvist til kor. udv. LIBE
rådg.udv.: FEMM, EMPL

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

BUDG (forretningsordenens artikel 54)

- EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
rådg.udv.: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (forretningsordenens artikel 54)

- Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
rådg.udv.: AFET, LIBE, INTA, DEVE (forretningsordenens artikel 54)


13. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


14. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 26. april 2017 - 27. april 2017.


15. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.10.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour, Sommer

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik