Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 263kWORD 84k
Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
4.1.Ρωσία, η σύλληψη του Alexei Navalny και άλλων διαδηλωτών
  
4.2.Λευκορωσία
  
4.3.Μπανγκλαντές, συμπεριλαμβανομένων των γάμων ανηλίκων
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Αναφορές
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Ρωσία, η σύλληψη του Alexei Navalny και άλλων διαδηλωτών (ψηφοφορία)
  
7.2.Λευκορωσία (ψηφοφορία)
  
7.3.Μπανγκλαντές, συμπεριλαμβανομένων των γάμων ανηλίκων (ψηφοφορία)
  
7.4.Κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής ***I (ψηφοφορία)
  
7.5.Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή: Ουκρανία ***I (ψηφοφορία)
  
7.6.Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ψηφοφορία)
  
7.7.Επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 13.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 14.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 15.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.


2. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με την κατάσταση στην Τσετσενία και επιβεβαιώνει ότι το Κοινοβούλιο καταδικάζει σθεναρά κάθε μορφή δίωξης ή διάκρισης λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, φυλής, θρησκεύματος ή πολιτικών φρονημάτων.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος


3. Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000016/2017) που κατέθεσαν οι Roberta Metsola και Pál Csáky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy και Elly Schlein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström και Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Δημήτριος Παπαδημούλης και Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς το Συμβούλιο: Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά (B8-0207/2017)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000017/2017) που κατέθεσαν οι Roberta Metsola και Pál Csáky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy και Elly Schlein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström και Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Δημήτριος Παπαδημούλης και Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά (B8-0208/2017)

Οι Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst και Benedek Jávor αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Dubravka Šuica, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tim Aker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε τρεις ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα του Fredrick Federley, Soraya Post και Tomáš Zdechovský, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε τρεις ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα της Soraya Post, Maria Grapini και György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar και Branislav Škripek.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivo Vajgl και Milan Zver.

Παρεμβαίνει ο György Hölvényi σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας "catch the eye" (η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Παρεμβαίνει η Soraya Post σχετικά τη διεξαγωγή της συζήτησης (η Πρόεδρος το λαμβάνει υπό σημείωση).

Η συζήτηση περατώνεται.


4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2017)


4.1. Ρωσία, η σύλληψη του Alexei Navalny και άλλων διαδηλωτών

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 και B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Οι Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand και Petras Auštrevičius παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 και B8-0250/2017.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Ο Tunne Kelam παρουσιάζει την πρόταση ψηφίσματος B8-0251/2017.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις), Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Jaromír Štětina, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch και Jiří Pospíšil, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.4.2017.


4.2. Λευκορωσία

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 και B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Οι Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius και Bogdan Andrzej Zdrojewski παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins και Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.4.2017.


4.3. Μπανγκλαντές, συμπεριλαμβανομένων των γάμων ανηλίκων

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 και B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Οι Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Arne Lietz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim και Krzysztof Hetman.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Maria Grapini και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.4.2017.


5. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2017 (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.515/2014 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1986/2006, της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και της απόφασης 2010/261/ΕΕ της Επιτροπής (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους και την απώλεια των δεξιοτήτων (B8-0174/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Joëlle Mélin και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συνεργατική οικονομία (B8-0175/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Ivan Jakovčić και Jozo Radoš. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μετατροπή της ΕΕ σε ζώνη όπου δεν θα υπάρχουν δελφίνια σε αιχμαλωσία (B8-0176/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάπτυξη μακροπεριφερειακών στρατηγικών στη Μεσόγειο (B8-0178/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

- Piernicola Pedicini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με παιδιά που πάσχουν από αυτοάνοσες νευροψυχιατρικές διαταραχές που σχετίζονται με στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις (σύνδρομο PANDAS) (B8-0181/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Angelo Ciocca. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του ιταλικού τομέα ορυζοκαλλιέργειας (B8-0182/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

INTA

- Lorenzo Fontana. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στρατηγική ενημέρωσης και τη συντονισμένη αντιμετώπιση της περιοδικής οφθαλμίας (B8-0227/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI


6. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού, έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 4 Απριλίου 2017

(*) Απόρρητο όνομα.

(*) (αριθ. 1568/2016)· Ana María Rodríguez González (αριθ. 0166/2017)· (*) (αριθ. 0167/2017)· (*) (αριθ. 0168/2017)· (*) (αριθ. 0169/2017)· (*) (αριθ. 0170/2017)· Thomas Beyer (αριθ. 0171/2017)· Wayne Green (αριθ. 0172/2017)· (*) (αριθ. 0173/2017)· Ismael Antonio López Pérez (αριθ. 0174/2017)· (*) (αριθ. 0175/2017)· Jeremy Mesdouze (αριθ. 0176/2017)· Pedro Narciso de la Cruz García López (αριθ. 0177/2017)· Michael Ashbrook (86 signatures) (αριθ. 0178/2017)· (*) (αριθ. 0179/2017)· David Reiling (αριθ. 0180/2017)· Flavio Miccono (αριθ. 0181/2017)· Hans Bosbach (αριθ. 0182/2017)· Christopher Lee (αριθ. 0183/2017)· Flavio Miccono (αριθ. 0184/2017)· (*) (αριθ. 0185/2017)· Bojan Barišič (αριθ. 0186/2017)· Diego Ignacio Castilla García (αριθ. 0187/2017)· (*) (αριθ. 0188/2017)· (*) (αριθ. 0189/2017)· Martina Vuk (αριθ. 0190/2017)· (*) (αριθ. 0191/2017)· Jason Finnane (αριθ. 0192/2017)· Rafał Kampa (αριθ. 0193/2017)· (*) (αριθ. 0194/2017)· (*) (αριθ. 0195/2017)· (*) (αριθ. 0196/2017)· (*) (αριθ. 0197/2017)· Ian Blore (αριθ. 0198/2017)· Sergio Arroyo Morcillo (αριθ. 0199/2017)· (*) (αριθ. 0200/2017)· (*) (αριθ. 0201/2017)· (*) (αριθ. 0202/2017)· Victor Diaconu (αριθ. 0203/2017)· (*) (αριθ. 0204/2017)· (*) (αριθ. 0205/2017)· (*) (αριθ. 0206/2017)· (*) (αριθ. 0207/2017)· (*) (αριθ. 0208/2017)· (*) (αριθ. 0209/2017)· Bernhard Nieuwenhuis (αριθ. 0210/2017)· José Luis Ordóñez Fernández (αριθ. 0211/2017)· (*) (αριθ. 0212/2017)· (*) (αριθ. 0213/2017)· (*) (αριθ. 0214/2017)· (*) (αριθ. 0215/2017)· (*) (αριθ. 0216/2017)· Petar Karan (αριθ. 0217/2017)· Flavio Miccono (αριθ. 0218/2017)· Filomena Pinca (αριθ. 0219/2017)· Thomas Pfister (αριθ. 0220/2017)· (*) (αριθ. 0221/2017)· (*) (αριθ. 0222/2017)· (*) (αριθ. 0223/2017)· Kameliya Konakchieva (αριθ. 0224/2017)· Eleni Takou (αριθ. 0225/2017)· César Martínez López-Rey (αριθ. 0226/2017)· (*) (αριθ. 0227/2017)· Fabio Tosi (αριθ. 0228/2017)· Sara Martínez (αριθ. 0229/2017)· Dan Christensen (αριθ. 0230/2017)· (*) (αριθ. 0231/2017)· Dorota Zaleska (αριθ. 0232/2017)· Michele Vecchione (αριθ. 0233/2017)· Michele Vecchione (αριθ. 0234/2017)· (*) (αριθ. 0235/2017)· (*) (αριθ. 0236/2017)· Pierre Cauchy (αριθ. 0237/2017)· (*) (αριθ. 0238/2017)· (*) (αριθ. 0239/2017)· (*) (αριθ. 0240/2017)· (*) (αριθ. 0241/2017)· (*) (αριθ. 0242/2017)· Sébastien Blanchard (αριθ. 0243/2017)· Aras Abbasi (αριθ. 0244/2017)· (*) (αριθ. 0245/2017)· (*) (αριθ. 0246/2017).


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


7.1. Ρωσία, η σύλληψη του Alexei Navalny και άλλων διαδηλωτών (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0245/2017

(αντικαθιστά τις B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 ):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler και Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei και Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic και Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Παρεμβαίνουν οι Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος ζητεί την αναβολή της ψηφοφορίας, και Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (284 υπέρ, 296 κατά, 22 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Επομένως, διεξάγεται η ψηφοφορία.

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0125)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0248/2017 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, για να ζητήσει την απόσυρση της τροπολογίας 1.


7.2. Λευκορωσία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0253/2017

(αντικαθιστά τις B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Λευτέρης Χριστοφόρου, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt και Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill και Karoline Graswander-Hainz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Νότης Μαριάς, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova και Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler, Terry Reintke και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD·

—   Barbara Kappel.

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0126)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0259/2017 καταπίπτει.)


7.3. Μπανγκλαντές, συμπεριλαμβανομένων των γάμων ανηλίκων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017(2017/2648(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0252/2017

(αντικαθιστά τις B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Λευτέρης Χριστοφόρου, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jerzy Buzek, Michał Boni, Eva Maydell, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler και Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Urszula Krupa, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski και Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic και Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0127)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0260/2017 καταπίπτει.)


7.4. Κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 σχετικά με τους κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0128)


7.5. Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή: Ουκρανία ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Ουκρανία) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. : Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0129)

Παρεμβάσεις

Ο Michael Gahler σχτικά με την προβολή των αποτελεσμάτων στην οθόνη.


7.6. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2017

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0130)


7.7. Επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0235/2017 και B8-0244/2017

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0235/2017

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0131)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0244/2017 καταπίπτει.)


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Miapetra Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins και Seán Kelly

Έκθεση Mariya Gabriel - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei και Jiří Pospíšil

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

Επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly και Lucy Anderson.


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.45 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (O-000011/2017) που κατέθεσαν οι Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea et Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Η τραγική κατάσταση της περιοχής "Τerra dei fuochi" και των κατοίκων της (B8-0209/2017)

Ο Piernicola Pedicini αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Piernicola Pedicini, Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Rosa D'Amato, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Seán Kelly, Andrea Cozzolino και Pina Picierno.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Maria Grapini.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella.

Η συζήτηση περατώνεται.


12. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
αναπομπή επί της ουσίας BUDG, CONT
γνωμοδότηση: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
αναπομπή επί της ουσίας EMPL
γνωμοδότηση: JURI, IMCO, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

επιτροπή AGRI

- Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ουσίες στον χώρο εργασίας (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL
γνωμοδότηση: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

επιτροπή FEMM

- Πτυχές θεμελιωδών δικαιωμάτων της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ: καταπολέμηση του αντιαθιγγανισμού (2017/2038(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: FEMM, EMPL

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16ης Μαρτίου 2017)

επιτροπή BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Χορήγηση εγγύησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
γνωμοδότηση: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
γνωμοδότηση: AFET, LIBE, INTA, DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού)


13. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


14. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 26 Απριλίου 2017 και 27 Απριλίου 2017.


15. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 16.10.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyllönen, Κύρκος, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour, Sommer

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου