Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 237kWORD 77k
Neljapäev, 6. aprill 2017 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Rahvusvaheline romade päev (arutelu)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
4.1.Venemaa – Aleksei Navalnõi ja teiste meeleavaldajate vahistamine
  
4.2.Valgevene
  
4.3.Bangladesh ja lapsabielud
 5.Esitatud dokumendid
 6.Petitsioonid
 7.Hääletused
  
7.1.Venemaa – Aleksei Navalnõi ja teiste meeleavaldajate vahistamine (hääletus)
  
7.2.Valgevene (hääletus)
  
7.3.Bangladesh ja lapsabielud (hääletus)
  
7.4.Rändluse hulgiturge reguleerivad sätted ***I (hääletus)
  
7.5.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Ukraina) ***I (hääletus)
  
7.6.Euroopa solidaarsuskorpus (hääletus)
  
7.7.ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 12.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 13.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 14.Järgmiste istungite ajakava
 15.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.05.


2. Presidentuuri avaldus

President võttis sõna Tšetšeenias valitseva olukorra teemal ning kinnitas, et parlament mõistab kindlalt hukka igasuguse seksuaalsel sättumusel, rassil, usutunnistusel ja poliitilistel vaadetel põhineva tagakiusamise ja diskrimineerimise.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident


3. Rahvusvaheline romade päev (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000016/2017), mille esitasid Roberta Metsola ja Pál Csáky fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy ja Elly Schlein fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun ja Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis ja Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel nõukogule: Rahvusvaheline romade päev (B8-0207/2017)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000017/2017), mille esitasid Roberta Metsola ja Pál Csáky fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy ja Elly Schlein fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun ja Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis ja Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Rahvusvaheline romade päev (B8-0208/2017)

Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst ja Benedek Jávor esitasid küsimused.

Neven Mimica (komisjoni liige) vastas küsimustele.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dubravka Šuica, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tim Aker fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas samuti kolmele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Fredrick Federley, Soraya Post ja Tomáš Zdechovský, Mara Bizzotto fraktsiooni ENF nimel, kes vastas samuti kolmele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Soraya Post, Maria Grapini ja György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar ja Branislav Škripek.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivo Vajgl ja Milan Zver.

Eelneva registreerimiseta sõnavõttude kasutamise teemal võttis sõna György Hölvényi (juhataja täpsustas menetlust).

Sõna võttis Neven Mimica.

Arutelu korralduse teemal võttis sõna Soraya Post (juhataja võttis sõnavõtu teadmiseks).

Arutelu lõpetati.


4. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 5.4.2017 protokollipunkt 3.)


4.1. Venemaa – Aleksei Navalnõi ja teiste meeleavaldajate vahistamine

Resolutsiooni ettepanekud B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 ja B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand ja Petras Auštrevičius tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 ja B8-0250/2017.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Tunne Kelam tutvustas resolutsiooni ettepanekut B8-0251/2017.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Bruno Gollnisch arutelu korralduse teemal (juhataja andis talle täpsustava vastuse), Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jaromír Štětina, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch ja Jiří Pospíšil, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová ja Csaba Sógor.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.4.2017 protokollipunkt 7.1.


4.2. Valgevene

Resolutsiooni ettepanekud B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 ja B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius ja Bogdan Andrzej Zdrojewski tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz ja Jean-Paul Denanot.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.4.2017 protokollipunkt 7.2.


4.3. Bangladesh ja lapsabielud

Resolutsiooni ettepanekud B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 ja B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová ja Tomáš Zdechovský tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Csaba Sógor fraktsiooni PPE nimel, Arne Lietz fraktsiooni S&D nimel, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim ja Krzysztof Hetman.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Maria Grapini ja Notis Marias.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.4.2017 protokollipunkt 7.3.


5. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Islandi vahelise põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimise kohta (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2017. kalendriaastaks (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Islandi vahelise lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr1986/2006, nõukogu otsus 2007/533/JSK ja komisjoni otsus 2010/261/EL (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist riigipiiri ületamise kontrolli valdkonnas ning millega muudetakse määrust (EL) nr515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek töötajate lähetamise direktiivi ja oskuste kao kohta (B8-0174/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Joëlle Mélin ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek jagamismajanduse kohta (B8-0175/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Resolutsiooni ettepanek ELi muutmise kohta delfinaariumitevabaks piirkonnaks (B8-0176/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek Vahemere piirkonna makropiirkondlike allstrateegiate väljatöötamise kohta (B8-0178/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Piernicola Pedicini. Resolutsiooni ettepanek streptokokk-nakkusega seotud pediaatriliste autoimmuunsete neuropsühhiaatriliste häirete (PANDAS) sündroomi põdevate laste kohta (B8-0181/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Angelo Ciocca. Resolutsiooni ettepanek Itaalia riisisektori kaitse kohta (B8-0182/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Lorenzo Fontana. Resolutsiooni ettepanek uveiidi teavitus- ja koordineeritud ennetamise strateegia kohta (B8-0227/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI


6. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõigetele 9 ja 10 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

4. aprill 2017

(*) Nimi salastatud

(*) (nr 1568/2016); Ana María Rodríguez González (nr 0166/2017); (*) (nr 0167/2017); (*) (nr 0168/2017); (*) (nr 0169/2017); (*) (nr 0170/2017); Thomas Beyer (nr 0171/2017); Wayne Green (nr 0172/2017); (*) (nr 0173/2017); Ismael Antonio López Pérez (nr 0174/2017); (*) (nr 0175/2017); Jeremy Mesdouze (nr 0176/2017); Pedro Narciso de la Cruz García López (nr 0177/2017); Michael Ashbrook (86 allkirja) (nr 0178/2017); (*) (nr 0179/2017); David Reiling (nr 0180/2017); Flavio Miccono (nr 0181/2017); Hans Bosbach (nr 0182/2017); Christopher Lee (nr 0183/2017); Flavio Miccono (nr 0184/2017); (*) (nr 0185/2017); Bojan Barišič (nr 0186/2017); Diego Ignacio Castilla García (nr 0187/2017); (*) (nr 0188/2017); (*) (nr 0189/2017); Martina Vuk (nr 0190/2017); (*) (nr 0191/2017); Jason Finnane (nr 0192/2017); Rafał Kampa (nr 0193/2017); (*) (nr 0194/2017); (*) (nr 0195/2017); (*) (nr 0196/2017); (*) (nr 0197/2017); Ian Blore (nr 0198/2017); Sergio Arroyo Morcillo (nr 0199/2017); (*) (nr 0200/2017); (*) (nr 0201/2017); (*) (nr 0202/2017); Victor Diaconu (nr 0203/2017); (*) (nr 0204/2017); (*) (nr 0205/2017); (*) (nr 0206/2017); (*) (nr 0207/2017); (*) (nr 0208/2017); (*) (nr 0209/2017); Bernhard Nieuwenhuis (nr 0210/2017); José Luis Ordóñez Fernández (nr 0211/2017); (*) (nr 0212/2017); (*) (nr 0213/2017); (*) (nr 0214/2017); (*) (nr 0215/2017); (*) (nr 0216/2017); Petar Karan (nr 0217/2017); Flavio Miccono (nr 0218/2017); Filomena Pinca (nr 0219/2017); Thomas Pfister (nr 0220/2017); (*) (nr 0221/2017); (*) (nr 0222/2017); (*) (nr 0223/2017); Kameliya Konakchieva (nr 0224/2017); Eleni Takou (nr 0225/2017); César Martínez López-Rey (nr 0226/2017); (*) (nr 0227/2017); Fabio Tosi (nr 0228/2017); Sara Martínez (nr 0229/2017); Dan Christensen (nr 0230/2017); (*) (nr 0231/2017); Dorota Zaleska (nr 0232/2017); Michele Vecchione (nr 0233/2017); Michele Vecchione (nr 0234/2017); (*) (nr 0235/2017); (*) (nr 0236/2017); Pierre Cauchy (nr 0237/2017); (*) (nr 0238/2017); (*) (nr 0239/2017); (*) (nr 0240/2017); (*) (nr 0241/2017); (*) (nr 0242/2017); Sébastien Blanchard (nr 0243/2017); Aras Abbasi (nr 0244/2017); (*) (nr 0245/2017); (*) (nr 0246/2017).


ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Venemaa – Aleksei Navalnõi ja teiste meeleavaldajate vahistamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0245/2017

(asendades B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler ja Andrey Kovatchev fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel;

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei ja Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic ja Filiz Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Sõna võttis Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes soovis hääletuse edasilükkamist, ja Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, kes oli sellele vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (284 poolt, 296 vastu, erapooletuid 22).

Ettepanek pandi seega hääletusele.

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2017)0125)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0248/2017 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel muudatusettepaneku nr 1 tagasivõtmiseks.


7.2. Valgevene (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0253/2017

(asendades B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt ja Andrey Kovatchev fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill ja Karoline Graswander-Hainz fraktsiooni S&D nimel;

—   Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski ja Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova ja Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler, Terry Reintke ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel;

—   Barbara Kappel.

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2017)0126)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0259/2017 muutus kehtetuks.)


7.3. Bangladesh ja lapsabielud (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0252/2017

(asendades B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jerzy Buzek, Michał Boni, Eva Maydell, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler ja Andrey Kovatchev fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel;

—   Urszula Krupa, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel;

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic ja Filiz Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes ja Barbara Lochbihler, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2017)0127)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0260/2017 muutus kehtetuks.)


7.4. Rändluse hulgiturge reguleerivad sätted ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 531/2012 rändluse hulgiturgude eeskirjade osas [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2017)0128)


7.5. Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Ukraina) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Ukraina) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEKU TAGASILÜKKAMISE ETTEPANEK

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2017)0129)

Sõnavõtud

Michael Gahler tulemuste esitamise teemal.


7.6. Euroopa solidaarsuskorpus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0238/2017

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2017)0130)


7.7. ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0235/2017 ja B8-0244/2017

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0235/2017

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2017)0131)


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Miapetra Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Raport: Mariya Gabriel - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei ja Jiří Pospíšil

Euroopa solidaarsuskorpus - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly ja Lucy Anderson.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 12.45 ja see jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Põhjalikumad arupärimised (arutelu)

Põhjalikumad kirjalikult vastatavad arupärimised koos aruteluga (O-000011/2017). Arupärimise on esitanud Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea ja Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: nn Põleva Maa ja sealsete elanike traagiline olukord (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017)

Piernicola Pedicini esitas küsimuse.

Karmenu Vella (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Piernicola Pedicini, Nicola Caputo fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Rosa D'Amato, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Seán Kelly, Andrea Cozzolino ja Pina Picierno.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Maria Grapini.

Sõna võttis Karmenu Vella.

Arutelu lõpetati.


12. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

JURI-komisjon (kodukorra artikkel 39)

- Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile BUDG, CONT
nõuandvad komisjonid: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (kodukorra artikkel 39)

- Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile EMPL
nõuandvad komisjonid: JURI, IMCO, JURI (kodukorra artikkel 39)

AGRI-komisjon

- Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile EMPL
nõuandvad komisjonid: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

FEMM-komisjon

- Romade ELis integreerimise põhiõigusi puudutav aspekt: võitlus romavastasuse vastu (2017/2038(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile LIBE
nõuandvad komisjonid: FEMM, EMPL

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 16. märtsi 2017. aasta otsuse alusel)

BUDG-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
nõuandvad komisjonid: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (kodukorra artikkel 54)

- Välistegevuse tagatisfond (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
nõuandvad komisjonid: AFET, LIBE, INTA, DEVE (kodukorra artikkel 54)


13. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


14. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 26. aprillil 2017 ja 27. aprillil 2017.


15. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.10.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour, Sommer

Õigusteave - Privaatsuspoliitika