Indekss 
Protokols
PDF 242kWORD 77k
Ceturtdiena, 2017. gada 6. aprīlis - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Starptautiskā Romu diena (debates)
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
4.1.Krievija: Alekseja Navaļņija un citu protestētāju apcietināšana
  
4.2.Baltkrievija
  
4.3.Bangladeša, tostarp bērnu laulības
 5.Dokumentu iesniegšana
 6.Lūgumraksti
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Krievija: Alekseja Navaļņija un citu protestētāju apcietināšana (balsošana)
  
7.2.Baltkrievija (balsošana)
  
7.3.Bangladeša, tostarp bērnu laulības (balsošana)
  
7.4.Viesabonēšanas vairumtirgi ***I (balsošana)
  
7.5.Trešās valstis, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no vīzas prasības: Ukraina ***I (balsošana)
  
7.6.Eiropas Solidaritātes korpuss (balsošana)
  
7.7.ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Plašas interpelācijas (debates)
 12.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 13.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 14.Nākamo sēžu datumi
 15.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu par stāvokli Čečenijā un apstiprināja to, ka Parlaments stingri nosoda jebkāda veida vajāšanu un diskrimināciju, kas balstās uz seksuālo orientāciju, rasi, reliģiju un politiskajiem uzskatiem.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece


3. Starptautiskā Romu diena (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000016/2017) un kuru uzdeva Roberta Metsola un Pál Csáky PPE grupas vārdā, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy un Elly Schlein S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström un Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun unRebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis un Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā Padomei: Starptautiskā Romu diena (2017/2614(RSP)) (B8-0207/2017).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000017/2017) un kuru uzdeva Roberta Metsola un Pál Csáky PPE grupas vārdā, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy un Elly Schlein S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström un Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun un Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis un Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Starptautiskā Romu diena (2017/2614(RSP)) (B8-0208/2017).

Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst un Benedek Jávor izvērsa jautājumus.

Neven Mimica (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dubravka Šuica, Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Tim Aker EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz trijiem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Fredrick Federley, Soraya Post un Tomáš Zdechovský, Mara Bizzotto ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz trijiem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Soraya Post, Maria Grapini un György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar un Branislav Škripek.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivo Vajgl un Milan Zver.

Uzstājās György Hölvényi – par brīvā mikrofona procedūras norisi (sēdes vadītāja sniedza paskaidrojumus).

Uzstājās Neven Mimica.

Uzstājās Soraya Post – par debašu norisi (sēdes vadītāja to pieņēma zināšanai).

Debates tika slēgtas.


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 5.4.2017. protokola 3. punkts.)


4.1. Krievija: Alekseja Navaļņija un citu protestētāju apcietināšana

Rezolūciju priekšlikumi B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 un B8-0251/2017 (2017/2646(RSP)).

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand un Petras Auštrevičius iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 un B8-0250/2017.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Tunne Kelam iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumu B8-0251/2017.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch – par debašu norisi (sēdes vadītājs sniedza paskaidrojumus), Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, Jaromír Štětina, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch un Jiří Pospíšil, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová un Csaba Sógor.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.4.2017. protokola 7.1. punkts.


4.2. Baltkrievija

Rezolūciju priekšlikumi B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 un B8-0263/2017 (2017/2647(RSP)).

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius un Bogdan Andrzej Zdrojewski iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins un Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz un Jean-Paul Denanot.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.4.2017. protokola 7.2. punkts.


4.3. Bangladeša, tostarp bērnu laulības

Rezolūciju priekšlikumi B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 un B8-0264/2017 (2017/2648(RSP)).

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová un Tomáš Zdechovský iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Csaba Sógor PPE grupas vārdā, Arne Lietz S&D grupas vārdā, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim un Krzysztof Hetman.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Maria Grapini un Notis Marias.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.4.2017. protokola 7.3. punkts.


5. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (11782/2016 – C8-0123/2017 – 2016/0252(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz 2017. kalendāro gadu nosaka tiešo maksājumu korekcijas likmi, kura paredzēta Regulā (ES) Nr. 1306/2013 (COM(2017)0150 – C8-0126/2017 – 2017/0068(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm (12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1986/2006, Padomes Lēmumu 2007/533/TI un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES (COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

DEVE, AFET, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006 (COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, BUDG

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par darba ņēmēju norīkošanas darbā direktīvu un par kompetenču zaudēšanu (B8-0174/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Joëlle Mélin un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sadarbīgo ekonomiku (B8-0175/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to, lai padarītu ES par zonu bez delfīniem nebrīvē (B8-0176/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par makroreģionālo apakšstratēģiju izstrādi Vidusjūras reģionā (B8-0178/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

- Piernicola Pedicini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bērniem ar tā dēvēto PANDAS sindromu jeb pediatrijas pacientiem, kas cieš no autoimūniem neiropsihiatriskiem traucējumiem, kuri saistīti ar streptokoku infekcijām (B8-0181/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Angelo Ciocca. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Itālijas rīsu ražošanas nozares aizsardzību (B8-0182/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

INTA

- Lorenzo Fontana. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par informēšanas un saskaņotas cīņas stratēģiju attiecībā uz uveītu (B8-0227/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI


6. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2017. gada 4. aprīlis

(*) Iesniedzēja vārds netiek izpausts.

(*) (Nr. 1568/2016); Ana María Rodríguez González (Nr. 0166/2017); (*) (Nr. 0167/2017); (*) (Nr. 0168/2017); (*) (Nr. 0169/2017); (*) (Nr. 0170/2017); Thomas Beyer (Nr. 0171/2017); Wayne Green (Nr. 0172/2017); (*) (Nr. 0173/2017); Ismael Antonio López Pérez (Nr. 0174/2017); (*) (Nr. 0175/2017); Jeremy Mesdouze (Nr. 0176/2017); Pedro Narciso de la Cruz García López (Nr. 0177/2017); Michael Ashbrook (86 signatures) (Nr. 0178/2017); (*) (Nr. 0179/2017); David Reiling (Nr. 0180/2017); Flavio Miccono (Nr. 0181/2017); Hans Bosbach (Nr. 0182/2017); Christopher Lee (Nr. 0183/2017); Flavio Miccono (Nr. 0184/2017); (*) (Nr. 0185/2017); Bojan Barišič (Nr. 0186/2017); Diego Ignacio Castilla García (Nr. 0187/2017); (*) (Nr. 0188/2017); (*) (Nr. 0189/2017); Martina Vuk (Nr. 0190/2017); (*) (Nr. 0191/2017); Jason Finnane (Nr. 0192/2017); Rafał Kampa (Nr. 0193/2017); (*) (Nr. 0194/2017); (*) (Nr. 0195/2017); (*) (Nr. 0196/2017); (*) (Nr. 0197/2017); Ian Blore (Nr. 0198/2017); Sergio Arroyo Morcillo (Nr. 0199/2017); (*) (Nr. 0200/2017); (*) (Nr. 0201/2017); (*) (Nr. 0202/2017); Victor Diaconu (Nr. 0203/2017); (*) (Nr. 0204/2017); (*) (Nr. 0205/2017); (*) (Nr. 0206/2017); (*) (Nr. 0207/2017); (*) (Nr. 0208/2017); (*) (Nr. 0209/2017); Bernhard Nieuwenhuis (Nr. 0210/2017); José Luis Ordóñez Fernández (Nr. 0211/2017); (*) (Nr. 0212/2017); (*) (Nr. 0213/2017); (*) (Nr. 0214/2017); (*) (Nr. 0215/2017); (*) (Nr. 0216/2017); Petar Karan (Nr. 0217/2017); Flavio Miccono (Nr. 0218/2017); Filomena Pinca (Nr. 0219/2017); Thomas Pfister (Nr. 0220/2017); (*) (Nr. 0221/2017); (*) (Nr. 0222/2017); (*) (Nr. 0223/2017); Kameliya Konakchieva (Nr. 0224/2017); Eleni Takou (Nr. 0225/2017); César Martínez López-Rey (Nr. 0226/2017); (*) (Nr. 0227/2017); Fabio Tosi (Nr. 0228/2017); Sara Martínez (Nr. 0229/2017); Dan Christensen (Nr. 0230/2017); (*) (Nr. 0231/2017); Dorota Zaleska (Nr. 0232/2017); Michele Vecchione (Nr. 0233/2017); Michele Vecchione (Nr. 0234/2017); (*) (Nr. 0235/2017); (*) (Nr. 0236/2017); Pierre Cauchy (Nr. 0237/2017); (*) (Nr. 0238/2017); (*) (Nr. 0239/2017); (*) (Nr. 0240/2017); (*) (Nr. 0241/2017); (*) (Nr. 0242/2017); Sébastien Blanchard (Nr. 0243/2017); Aras Abbasi (Nr. 0244/2017); (*) (Nr. 0245/2017); (*) (Nr. 0246/2017).


SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Krievija: Alekseja Navaļņija un citu protestētāju apcietināšana (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0245/2017

(aizstāj B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler un Andrey Kovatchev PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā;

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei un Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec un Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā.

Uzstājās Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, prasot atlikt balsošanu, un Michael Gahler PPE grupas vārdā, iebilstot pret šo pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (284 par, 296 pret, 22 atturas).

Līdz ar to sākās balsošana.

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0125).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0248/2017 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, lai atsauktu grozījumu Nr. 1.


7.2. Baltkrievija (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 (2017/2647(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0253/2017

(aizstāj B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt un Andrey Kovatchev PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill un Karoline Graswander-Hainz S&D grupas vārdā;

—   Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski un Charles Tannock ECR grupas vārdā;

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova un Charles Goerens ALDE grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Terry Reintke un Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā;

—   Barbara Kappel.

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0126).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0259/2017 vairs nav spēkā.)


7.3. Bangladeša, tostarp bērnu laulības (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017(2017/2648(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0252/2017

(aizstāj B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jerzy Buzek, Michał Boni, Eva Maydell, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler un Andrey Kovatchev PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā;

—   Urszula Krupa, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski un Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā;

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0127).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0260/2017 vairs nav spēkā.)


7.4. Viesabonēšanas vairumtirgi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 531/2012 noteikumus par viesabonēšanas vairumtirgiem [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA-PROV(2017)0128).


7.5. Trešās valstis, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no vīzas prasības: Ukraina ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Ukraina) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0274/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA-PROV(2017)0129).

Uzstāšanās

Michael Gahler – par rezultātu paziņošanu.


7.6. Eiropas Solidaritātes korpuss (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0238/2017.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0130).


7.7. ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0235/2017 un B8-0244/2017.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0235/2017

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0131).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0244/2017 vairs nav spēkā.)


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Miapetra Kumpula-Natri ziņojums - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins un Seán Kelly

Mariya Gabriel ziņojums - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei un Jiří Pospíšil

Eiropas Solidaritātes korpuss - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly un Lucy Anderson


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.45 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Plašas interpelācijas (debates)

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (O-000011/2017) – iesnieguši Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea un Marco Valli EFDD grupas vārdā Komisijai: "Degošās zemes" un tās iedzīvotāju traģiskais stāvoklis (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017).

Piernicola Pedicini izvērsa jautājumu.

Karmenu Vella (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Piernicola Pedicini, Nicola Caputo S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Rosa D'Amato, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Seán Kelly, Andrea Cozzolino un Pina Picierno.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini.

Uzstājās Karmenu Vella.

Debates tika slēgtas.


12. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

JURI komiteja (Reglamenta 39. pants)

- Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG, CONT
atzinums: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (Reglamenta 39. pants)

- Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: JURI, IMCO, JURI (Reglamenta 39. pants)

AGRI komiteja

- Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

FEMM komiteja

- Romu integrācijas Eiropas Savienībā pamattiesību aspekti: cīņa pret antičigānismu (2017/2038(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: FEMM, EMPL

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

BUDG komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Eiropas Investīciju bankai piešķirtā ES garantija attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
atzinums: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (Reglamenta 54. pants)

- Fonds Garantiju fonds ārējai darbībai (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
atzinums: AFET, LIBE, INTA, DEVE (Reglamenta 54. pants)


13. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


14. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2017. gada 26. un 27. aprīlī.


15. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.10.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour, Sommer

Juridisks paziņojums - Privātuma politika