Index 
Notulen
PDF 243kWORD 77k
Donderdag 6 april 2017 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Internationale Roma-dag (debat)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
4.1.Rusland, de arrestatie van Aleksej Navalny en andere demonstranten
  
4.2.Belarus
  
4.3.Bangladesh, met inbegrip van kindhuwelijken
 5.Ingekomen stukken
 6.Verzoekschriften
 7.Stemmingen
  
7.1.Rusland, de arrestatie van Aleksej Navalny en andere demonstranten (stemming)
  
7.2.Belarus (stemming)
  
7.3.Bangladesh, met inbegrip van kindhuwelijken (stemming)
  
7.4.Voorschriften voor wholesaleroamingmarkten ***I (stemming)
  
7.5.Derde landen waarvan de onderdanen onderworpen zijn aan of vrijgesteld zijn van de visumplicht: Oekraïne ***I (stemming)
  
7.6.Europees Solidariteitskorps (stemming)
  
7.7.Gepastheid van de door het EU-U.S. Privacy Shield geboden bescherming. (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Uitgebreide interpellaties (debat)
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 14.Rooster van de volgende vergaderingen
 15.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de situatie in Tsjetsjenië en bevestigt dat het Parlement elke vorm van vervolging en dicriminatie op grond van seksuele geaardheid, ras, godsdienst en politieke overtuiging krachtig veroordeelt.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter


3. Internationale Roma-dag (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000016/2017) van Roberta Metsola et Pál Csáky, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy et Elly Schlein, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström et Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun et Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis et Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Raad: Internationale Roma-dag (B8-0207/2017)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000017/2017) van Roberta Metsola et Pál Csáky, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy et Elly Schlein, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström et Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun et Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis et Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Internationale Roma-dag (B8-0208/2017)

Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst en Benedek Jávor lichten de vragen toe.

Neven Mimica (lid van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dubravka Šuica, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Tim Aker, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op drie "blauwe kaart"-vragen van Fredrick Federley, Soraya Post en Tomáš Zdechovský, Mara Bizzotto, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op drie "blauwe kaart"-vragen van Soraya Post, Maria Grapini en György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar en Branislav Škripek.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivo Vajgl en Milan Zver.

Het woord wordt gevoerd door György Hölvényi over het verloop van de "catch the eye"-procedure (De Voorzitter geeft nadere uitleg).

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Het woord wordt gevoerd door Soraya Post over het verloop van het debat (De Voorzitter neemt hier nota van).

Het debat wordt gesloten.


4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 5.4.2017 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


4.1. Rusland, de arrestatie van Aleksej Navalny en andere demonstranten

Ontwerpresoluties B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 en B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand en Petras Auštrevičius lichten de ontwerpresoluties B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 en B8-0250/2017 toe.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Tunne Kelam licht ontwerpresolutie B8-0251/2017 toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft nadere uitleg), Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Jaromír Štětina, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch en Jiří Pospíšil, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 6.4.2017.


4.2. Belarus

Ontwerpresoluties B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 en B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius en Bogdan Andrzej Zdrojewski lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins en Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz en Jean-Paul Denanot.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 6.4.2017.


4.3. Bangladesh, met inbegrip van kindhuwelijken

Ontwerpresoluties B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 en B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová en Tomáš Zdechovský lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Csaba Sógor, namens de PPE-Fractie, Arne Lietz, namens de S&D-Fractie, Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim en Krzysztof Hetman.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Maria Grapini en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 6.4.2017.


5. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland over de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1306/2013 op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor het kalenderjaar 2017 (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en IJsland inzake aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1986/2006, Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en Besluit 2010/261/EU van de Commissie (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE, AFET, BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, BUDG

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers en het verlies van vaardigheden (B8-0174/2017)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Joëlle Mélin en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over de deeleconomie (B8-0175/2017)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over de EU als dolfinariumvrije zone (B8-0176/2017)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over het uitwerken van macroregionale substrategieën voor het Middellandse Zeegebied (B8-0178/2017)

verwezen naar

ten principale :

REGI

- Piernicola Pedicini. Ontwerpresolutie over kinderen met pediatrische auto-immune neuropsychiatrische afwijkingen samenhangend met streptokokkeninfecties (PANDAS-syndroom) (B8-0181/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Angelo Ciocca. Ontwerpresolutie over bescherming van de Italiaanse rijstbouwsector (B8-0182/2017)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

INTA

- Lorenzo Fontana. Ontwerpresolutie over een strategie voor informatie en gecoördineerde bestrijding met betrekking tot uveïtis (B8-0227/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI


6. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 4 april 2017

(*) Naam vertrouwelijk.

(*) (nr. 1568/2016); Ana María Rodríguez González (nr. 0166/2017); (*) (nr. 0167/2017); (*) (nr. 0168/2017); (*) (nr. 0169/2017); (*) (nr. 0170/2017); Thomas Beyer (nr. 0171/2017); Wayne Green (nr. 0172/2017); (*) (nr. 0173/2017); Ismael Antonio López Pérez (nr. 0174/2017); (*) (nr. 0175/2017); Jeremy Mesdouze (nr. 0176/2017); Pedro Narciso de la Cruz García López (nr. 0177/2017); Michael Ashbrook (86 medeondertekenaars) (nr. 0178/2017); (*) (nr. 0179/2017); David Reiling (nr. 0180/2017); Flavio Miccono (nr. 0181/2017); Hans Bosbach (nr. 0182/2017); Christopher Lee (nr. 0183/2017); Flavio Miccono (nr. 0184/2017); (*) (nr. 0185/2017); Bojan Barišič (nr. 0186/2017); Diego Ignacio Castilla García (nr. 0187/2017); (*) (nr. 0188/2017); (*) (nr. 0189/2017); Martina Vuk (nr. 0190/2017); (*) (nr. 0191/2017); Jason Finnane (nr. 0192/2017); Rafał Kampa (nr. 0193/2017); (*) (nr. 0194/2017); (*) (nr. 0195/2017); (*) (nr. 0196/2017); (*) (nr. 0197/2017); Ian Blore (nr. 0198/2017); Sergio Arroyo Morcillo (nr. 0199/2017); (*) (nr. 0200/2017); (*) (nr. 0201/2017); (*) (nr. 0202/2017); Victor Diaconu (nr. 0203/2017); (*) (nr. 0204/2017); (*) (nr. 0205/2017); (*) (nr. 0206/2017); (*) (nr. 0207/2017); (*) (nr. 0208/2017); (*) (nr. 0209/2017); Bernhard Nieuwenhuis (nr. 0210/2017); José Luis Ordóñez Fernández (nr. 0211/2017); (*) (nr. 0212/2017); (*) (nr. 0213/2017); (*) (nr. 0214/2017); (*) (nr. 0215/2017); (*) (nr. 0216/2017); Petar Karan (nr. 0217/2017); Flavio Miccono (nr. 0218/2017); Filomena Pinca (nr. 0219/2017); Thomas Pfister (nr. 0220/2017); (*) (nr. 0221/2017); (*) (nr. 0222/2017); (*) (nr. 0223/2017); Kameliya Konakchieva (nr. 0224/2017); Eleni Takou (nr. 0225/2017); César Martínez López-Rey (nr. 0226/2017); (*) (nr. 0227/2017); Fabio Tosi (nr. 0228/2017); Sara Martínez (nr. 0229/2017); Dan Christensen (nr. 0230/2017); (*) (nr. 0231/2017); Dorota Zaleska (nr. 0232/2017); Michele Vecchione (nr. 0233/2017); Michele Vecchione (nr. 0234/2017); (*) (nr. 0235/2017); (*) (nr. 0236/2017); Pierre Cauchy (nr. 0237/2017); (*) (nr. 0238/2017); (*) (nr. 0239/2017); (*) (nr. 0240/2017); (*) (nr. 0241/2017); (*) (nr. 0242/2017); Sébastien Blanchard (nr. 0243/2017); Aras Abbasi (nr. 0244/2017); (*) (nr. 0245/2017); (*) (nr. 0246/2017).


VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Rusland, de arrestatie van Aleksej Navalny en andere demonstranten (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0245/2017

(ter vervanging van B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler en Andrey Kovatchev, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie;

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei en Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic en Filiz Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, die verzoekt de stemming uit te stellen, en Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij ES (284 voor, 296 tegen, 22 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Er wordt derhalve tot stemming overgegaan.

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0125)

(Ontwerpresolutie B8-0248/2017 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, om amendement 1 in te trekken.


7.2. Belarus (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0253/2017

(ter vervanging van B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt en Andrey Kovatchev, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill en Karoline Graswander-Hainz, namens de S&D-Fractie;

—   Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova en Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Terry Reintke en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie;

—   Barbara Kappel.

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0126)

(Ontwerpresolutie B8-0259/2017 komt te vervallen.)


7.3. Bangladesh, met inbegrip van kindhuwelijken (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0252/2017

(ter vervanging van B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017 ):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jerzy Buzek, Michał Boni, Eva Maydell, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler en Andrey Kovatchev, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie;

—   Urszula Krupa, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie;

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic en Filiz Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0127)

(Ontwerpresolutie B8-0260/2017 komt te vervallen.)


7.4. Voorschriften voor wholesaleroamingmarkten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 531/2012 wat betreft de voorschriften voor wholesaleroamingmarkten [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA-PROV(2017)0128)


7.5. Derde landen waarvan de onderdanen onderworpen zijn aan of vrijgesteld zijn van de visumplicht: Oekraïne ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Oekraïne) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA-PROV(2017)0129)

Het woord werd gevoerd door:

Michael Gahler over de bekendmaking van de uitslagen.


7.6. Europees Solidariteitskorps (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0238/2017

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0130)


7.7. Gepastheid van de door het EU-U.S. Privacy Shield geboden bescherming. (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0235/2017 en B8-0244/2017

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0235/2017

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0131)

(Ontwerpresolutie B8-0244/2017 komt te vervallen.)


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Miapetra Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins en Seán Kelly

Verslag Mariya Gabriel - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei en Jiří Pospíšil

Europees Solidariteitskorps - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

Gepastheid van de door het EU-U.S. Privacy Shield geboden bescherming. - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly en Lucy Anderson.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 12.45 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Uitgebreide interpellaties (debat)

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat (O-000011/2017) van Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea en Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, gericht tot de Commissie: De tragische situatie van de Terra dei fuochi (Land van vuren) en haar inwoners (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017)

Piernicola Pedicini licht de vraag toe.

Karmenu Vella (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Piernicola Pedicini, Nicola Caputo, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Rosa D'Amato, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Seán Kelly, Andrea Cozzolino en Pina Picierno.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella.

Het debat wordt gesloten.


12. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie JURI (artikel 39 van het Reglement)

- Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
verwezen naar ten principale: BUDG, CONT
advies: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (artikel 39 van het Reglement)

- De terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: JURI, IMCO, JURI (artikel 39 van het Reglement)

Commissie AGRI

- Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

Commissie FEMM

- Grondrechtenaspecten bij de integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat (2017/2038(INI))
verwezen naar ten principale: LIBE
advies: FEMM, EMPL

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16/03/2017)

Commissie BUDG (artikel 54 van het Reglement)

- EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
advies: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (artikel 54 van het Reglement)

- Garantiefonds voor extern optreden (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
advies: AFET, LIBE, INTA, DEVE (artikel 54 van het Reglement)


13. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


14. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats op 26 april 2017 en 27 april 2017.


15. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.10 uur gesloten.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour, Sommer

Juridische mededeling - Privacybeleid