Zoznam 
Zápisnica
PDF 246kWORD 78k
Štvrtok, 6. apríla 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Medzinárodný deň Rómov (rozprava)
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
4.1.Rusko, zatknutie Alexeja Navaľného a ďalších protestujúcih
  
4.2.Bielorusko
  
4.3.Bangladéš vrátane problematiky manželstiev maloletých
 5.Predloženie dokumentov
 6.Petície
 7.Hlasovanie
  
7.1.Rusko, zatknutie Alexeja Navaľného a ďalších protestujúcih (hlasovanie)
  
7.2.Bielorusko (hlasovanie)
  
7.3.Bangladéš vrátane problematiky manželstiev maloletých (hlasovanie)
  
7.4.Veľkoobchodné roamingové trhy ***I (hlasovanie)
  
7.5.Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti alebo sú od nej oslobodení: Ukrajina ***I (hlasovanie)
  
7.6.Európsky zbor solidarity (hlasovanie)
  
7.7.Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Väčšie interpelácie (rozprava)
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 13.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 14.Termíny nasledujúcich rokovaní
 15.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením o situácii v Čečensku a potvrdil, že Parlament dôrazne odsudzuje akékoľvek prenasledovanie a diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, rasy, náboženského presvedčenia a politických názorov.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka


3. Medzinárodný deň Rómov (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000016/2017), ktorú položili Roberta Metsola a Pál Csáky, v mene skupiny PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy et Elly Schlein, v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström a Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun et Rebecca Harms, v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis a Eleonora Forenza, v mene skupiny GUE/NGL, pre Radu: Medzinárodný deň Rómov (2017/2614(RSP)) (B8-0207/2017)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000017/2017), ktorú položili Roberta Metsola a Pál Csáky, v mene skupiny PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy a Elly Schlein, v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström a Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun a Rebecca Harms, v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis a Eleonora Forenza, v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Medzinárodný deň Rómov (2017/2614(RSP)) (B8-0208/2017)

Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst a Benedek Jávor rozvinuli otázky.

Neven Mimica (člen Komisie) odpovedal na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Dubravka Šuica, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Tim Aker v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na tri otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Fredrick Federley, Soraya Post a Tomáš Zdechovský, Mara Bizzotto v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na tri otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položila Soraya Post, Maria Grapini a György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar a Branislav Škripek.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivo Vajgl a Milan Zver.

Vystúpil György Hölvényi k priebehu postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) (predsedajúca uviedla spresnenia).

V rozprave vystúpil Neven Mimica.

V rozprave vystúpila Soraya Post k priebehu rozpravy (predsedajúca to vzala na vedomie).

Rozprava sa skončila.


4. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 3 zápisnice zo dňa 5.4.2017.)


4.1. Rusko, zatknutie Alexeja Navaľného a ďalších protestujúcih

Návrhy uznesení B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 a B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand a Petras Auštrevičius uviedli návrhy uznesení B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 a B8-0250/2017.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Tunne Kelam uviedol návrh uznesenia B8-0251/2017.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch k priebehu rozpravy (predsedajúci uviedol spresnenia), Udo Voigt – nezaradený poslanec, Jaromír Štětina, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch a Jiří Pospíšil, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová a Csaba Sógor.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 6.4.2017.


4.2. Bielorusko

Návrhy uznesení B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 a B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius a Bogdan Andrzej Zdrojewski uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz a Jean-Paul Denanot.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 6.4.2017.


4.3. Bangladéš vrátane problematiky manželstiev maloletých

Návrhy uznesení B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 a B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová a Tomáš Zdechovský uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Csaba Sógor v mene skupiny PPE, Arne Lietz v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim a Krzysztof Hetman.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Maria Grapini a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 6.4.2017.


5. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Islandom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb stanovená vnariadení (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide okalendárny rok 2017 (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Islandom týkajúcej sa dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ozriadení, prevádzke apoužívaní Schengenského informačného systému (SIS) voblasti policajnej spolupráce ajustičnej spolupráce vtrestných veciach, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 aktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1986/2006, rozhodnutie Rady 2007/533/SVV arozhodnutie Komisie 2010/261/EÚ (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke apoužívaní Schengenského informačného systému (SIS) voblasti hraničných kontrol, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 azrušuje nariadenie (ES) č. 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, BUDG

2) poslancov: návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o smernici o vyslaných pracovníkoch a odlive kvalifikovaných pracovných síl (B8-0174/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Joëlle Mélin a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o kolaboratívnom hospodárstve (B8-0175/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o úsilí vytvoriť z EÚ miesto bez delfínov chovaných v zajatí (B8-0176/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o vypracovaní makroregionálnych substratégií v Stredozemí (B8-0178/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

- Piernicola Pedicini. Návrh uznesenia o deťoch so syndrómom pediatrických autoimunitných neuropsychiatrických porúch spojených so streptokokovými infekciami (PANDAS) (B8-0181/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Angelo Ciocca. Návrh uznesenia o ochrane talianskej produkcie ryže (B8-0182/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Lorenzo Fontana. Návrh uznesenia o stratégii týkajúcej sa informovania a koordinovaného boja v súvislosti s uveitídou (B8-0227/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI


6. Petície

Nasledujúce petície, ktoré boli zapísané do registra v uvedených dňoch v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku, boli pridelené gestorskému výboru:

dňa 4. apríla 2017

(*) Meno je utajené.

(*) (č. 1568/2016); Ana María Rodríguez González (č. 0166/2017); (*) (č. 0167/2017); (*) (č. 0168/2017); (*) (č. 0169/2017); (*) (č. 0170/2017); Thomas Beyer (č. 0171/2017); Wayne Green (č. 0172/2017); (*) (č. 0173/2017); Ismael Antonio López Pérez (č. 0174/2017); (*) (č. 0175/2017); Jeremy Mesdouze (č. 0176/2017); Pedro Narciso de la Cruz García López (č. 0177/2017); Michael Ashbrook (86 podpisov) (č. 0178/2017); (*) (č. 0179/2017); David Reiling (č. 0180/2017); Flavio Miccono (č. 0181/2017); Hans Bosbach (č. 0182/2017); Christopher Lee (č. 0183/2017); Flavio Miccono (č. 0184/2017); (*) (č. 0185/2017); Bojan Barišič (č. 0186/2017); Diego Ignacio Castilla García (č. 0187/2017); (*) (č. 0188/2017); (*) (č. 0189/2017); Martina Vuk (č. 0190/2017); (*) (č. 0191/2017); Jason Finnane (č. 0192/2017); Rafał Kampa (č. 0193/2017); (*) (č. 0194/2017); (*) (č. 0195/2017); (*) (č. 0196/2017); (*) (č. 0197/2017); Ian Blore (č. 0198/2017); Sergio Arroyo Morcillo (č. 0199/2017); (*) (č. 0200/2017); (*) (č. 0201/2017); (*) (č. 0202/2017); Victor Diaconu (č. 0203/2017); (*) (č. 0204/2017); (*) (č. 0205/2017); (*) (č. 0206/2017); (*) (č. 0207/2017); (*) (č. 0208/2017); (*) (č. 0209/2017); Bernhard Nieuwenhuis (č. 0210/2017); José Luis Ordóñez Fernández (č. 0211/2017); (*) (č. 0212/2017); (*) (č. 0213/2017); (*) (č. 0214/2017); (*) (č. 0215/2017); (*) (č. 0216/2017); Petar Karan (č. 0217/2017); Flavio Miccono (č. 0218/2017); Filomena Pinca (č. 0219/2017); Thomas Pfister (č. 0220/2017); (*) (č. 0221/2017); (*) (č. 0222/2017); (*) (č. 0223/2017); Kameliya Konakchieva (č. 0224/2017); Eleni Takou (č. 0225/2017); César Martínez López-Rey (č. 0226/2017); (*) (č. 0227/2017); Fabio Tosi (č. 0228/2017); Sara Martínez (č. 0229/2017); Dan Christensen (č. 0230/2017); (*) (č. 0231/2017); Dorota Zaleska (č. 0232/2017); Michele Vecchione (č. 0233/2017); Michele Vecchione (č. 0234/2017); (*) (č. 0235/2017); (*) (č. 0236/2017); Pierre Cauchy (č. 0237/2017); (*) (č. 0238/2017); (*) (č. 0239/2017); (*) (č. 0240/2017); (*) (č. 0241/2017); (*) (č. 0242/2017); Sébastien Blanchard (č. 0243/2017); Aras Abbasi (č. 0244/2017); (*) (č. 0245/2017); (*) (č. 0246/2017).


PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Rusko, zatknutie Alexeja Navaľného a ďalších protestujúcih (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0245/2017

(nahrádzajúci B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler a Andrey Kovatchev, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Knut Fleckenstein, v mene skupiny S&D;

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei a Mark Demesmaeker, v mene skupiny ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic a Filiz Hyusmenova, v mene skupiny ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec a Ulrike Lunacek, v mene skupiny Verts/ALE.

V rozprave vystúpil Helmut Scholz, v mene skupiny GUE/NGL, so žiadosťou o odloženie hlasovania, a Michael Gahler v mene skupiny PPE, proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 284, proti: 296, zdržali sa hlasovania: 22).

Pristúpilo sa teda k hlasovaniu.

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0125)

(Návrh uznesenia B8-0248/2017 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Ulrike Lunacek, v mene skupiny Verts/ALE, so žiadosťou o stiahnutie pozmeňujúceho návrhu 1.


7.2. Bielorusko (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0253/2017

(nahrádzajúci B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt a Andrey Kovatchev, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill a Karoline Graswander-Hainz, v mene skupiny S&D;

—   Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski a Charles Tannock, v mene skupiny ECR;

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova a Charles Goerens, v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Terry Reintke a Ulrike Lunacek, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD;

—   Barbara Kappel.

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0126)

(Návrh uznesenia B8-0259/2017 sa stal bezpredmetným.)


7.3. Bangladéš vrátane problematiky manželstiev maloletých (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017(2017/2648(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0252/2017

(nahrádzajúci B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jerzy Buzek, Michał Boni, Eva Maydell, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler a Andrey Kovatchev, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Josef Weidenholzer, v mene skupiny S&D;

—   Urszula Krupa, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski a Anna Elżbieta Fotyga, v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic a Filiz Hyusmenova, v mene skupiny ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler a Davor Škrlec, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0127)

(Návrh uznesenia B8-0260/2017 sa stal bezpredmetným.)


7.4. Veľkoobchodné roamingové trhy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 531/2012, pokiaľ ide o pravidlá pre veľkoobchodné roamingové trhy [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválený (P8_TA-PROV(2017)0128)


7.5. Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti alebo sú od nej oslobodení: Ukrajina ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ukrajina) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválený (P8_TA-PROV(2017)0129)

Vystúpenia:

Michael Gahler o zobrazovaní výsledkov.


7.6. Európsky zbor solidarity (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0238/2017

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0130)


7.7. Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0235/2017 a B8-0244/2017

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA B8-0235/2017

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0131)

(Návrh uznesenia __[A8469]__ je bezpredmetný.)


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Miapetra Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

Správa: Mariya Gabriel - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei a Jiří Pospíšil

Európsky zbor solidarity - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly a Lucy Anderson.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 12.45 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Väčšie interpelácie (rozprava)

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (O-000011/2017), ktorú predložili Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea a Marco Valli, v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Väčšia interpelácia - Tragická situácia tzv. zeme ohňov a jej obyvateľov (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017)

Piernicola Pedicini rozvinul otázku.

Karmenu Vella (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Piernicola Pedicini, Nicola Caputo v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Rosa D'Amato, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Seán Kelly, Andrea Cozzolino a Pina Picierno.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Maria Grapini.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella.

Rozprava sa skončila.


12. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

- Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
predložené gestorskému výboru: BUDG, CONT
stanovisko: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

- Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
predložené gestorskému výboru: EMPL
stanovisko: JURI, IMCO, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

výbor AGRI

- Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
predložené gestorskému výboru: EMPL
stanovisko: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

výbor FEMM

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Fundamental rights aspects in Roma integration in the EU: fighting anti-Gypsyism (2017/2038(INI))
predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: FEMM, EMPL

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(V nadväznosti na rozhodnutie Konferencie predsedov zo 16. marca 2017)

výbor BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Záruka EÚ pre Európsku investičnú banku za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
stanovisko: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
stanovisko: AFET, LIBE, INTA, DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku)


13. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


14. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať 26. apríla 2017 a 27. apríla 2017.


15. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.10 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour, Sommer

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia