Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 26. huhtikuuta 2017 - Bryssel

9. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin kyse on niiden aineiden luettelosta, joita saa lisätä viljapohjaisiin valmisruokiin, lastenruokiin ja erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuihin elintarvikkeisiin (C(2017)02255 - 2017/2661(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. huhtikuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionin kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpanoa Atlantin tonnikalojen suojelusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen ja Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen nojalla koskevan komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/98 muuttamisesta (C(2017)02358 - 2017/2664(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. huhtikuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä naudan-, sian- ja lampaanruhojen unionin luokitusasteikkojen sekä tiettyihin luokkiin kuuluvien ruhojen ja elävien eläinten markkinahintaselvitysten osalta (C(2017)02411 - 2017/2666(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 20. huhtikuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus tiettyjen hedelmien tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista tukitoimenpiteistä (C(2017)02416 - 2017/2667(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 20. huhtikuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä komissiolle tiedoksiannettavien tietojen ja asiakirjojen osalta (C(2017)02417 - 2017/2668(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 20. huhtikuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä meriympäristön suojelemiseksi Pohjanmerellä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/118 muuttamisesta (C(2017)01162 – 2017/2580(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 24. helmikuuta 2017

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta parlamentin pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä meriympäristön suojelemiseksi Itämerellä ja delegoidun asetuksen (EU) 2015/1778 kumoamisesta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/117 muuttamisesta (C(2017)01249 – 2017/2588(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. maaliskuuta 2017

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta parlamentin pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 muuttamisesta siten, että poistetaan Guyana liitteessä olevan I kohdan taulukosta ja lisätään siihen Etiopia (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 24. maaliskuuta 2017

vastustamisen määräajan jatkaminen: 1 kuukausi parlamentin pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, LIBE

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö