Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 26. april 2017 - Bruxelles

10. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler for så vidt angår kriterierne for godkendelse af lavrisikoaktivstoffer (D046260/03 - 2017/2665(RPS) - frist: 20. juli 2017)
henvist til kor. udv. ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 54), IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for acrinathrin, metalaxyl og thiabendazol i eller på visse produkter (D049626/02 - 2017/2652(RPS) - frist: 5. juni 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår udpegelse af EU-referencelaboratoriet for fødevarebårne virus (D050291/02 - 2017/2662(RPS) - frist: 13. juli 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik