Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. balandžio 26 d. - Briuselis

12. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiama valstybių narių konkurencijos institucijoms suteikti įgaliojimus, kad jos būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrinimo institucijos ir užtikrintų tinkamą vidaus rinkos veikimą (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

ITRE, JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Suomijos paraišką „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems“ (COM(2017)0157 - C8-0131/2017 - 2017/2058(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

Nuomonė :

INTA

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros ir Eurojusto susitarimo memorandumą, projektas (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

JURI, CONT

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 6/2017. III skirsnis – Komisija (N8-0016/2017 - C8-0133/2017 - 2017/2060(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Kosovo (2016/2314(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

- Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Serbijos (2016/2311(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: David McAllister (A8-0063/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Stefan Eck (A8-0067/2017)

- ***I Pranešimo projektas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatos dėl specialių priemonių, kad būtų galima nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms teikti papildomą pagalbą (COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)) - REGI komitetas - Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

- Pranešimas dėl Kasybos pramonės atliekų tvarkymo direktyvos (2006/21/EB) įgyvendinimo (2015/2117(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: György Hölvényi (A8-0071/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo, Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimo dėl 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo, Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomo protokolo ir Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomo protokolo sudarymo projekto (06679/2016 - C8-0175/2016 - 2016/0052(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: David Borrelli (A8-0072/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[17]] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[35]] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

- Pranešimas dėl ES pavyzdinės iniciatyvos drabužių sektoriuje (2016/2140(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėja: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

- Pranešimas dėl Europos policijos koledžo (dabar – Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra) (CEPOL) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[27]] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

- Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[24]] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

- Pranešimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[47]] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

- Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[18]] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

- Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[15]] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

- Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[31]] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

- Pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[22]] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

- Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[41]] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[45]] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės SESAR 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[44]] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiamų tam tikrų būdų naudoti autorių teisių ir gretutinių teisių saugomus kūrinius ir kitus objektus, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Max Andersson (A8-0097/2017)

- Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[23]] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

- Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[14]] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

- Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[30]] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

- Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[36]] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Sąjungos ir trečiųjų šalių tarpvalstybinio keitimosi autorių ir gretutinių teisių saugomų tam tikrų kūrinių ir kitų objektų prieinamos formos kopijomis aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Max Andersson (A8-0102/2017)

- Pranešimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[46]] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

- Pranešimas dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[42]] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

- Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[34]] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

- Pranešimas dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[33]] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

- Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[43]] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

- Pranešimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[48]] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

- Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[12]] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystėje (PRIMA) (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[50]] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

- Pranešimas dėl 2014 m. metinės ataskaitos dėl subsidiarumo ir proporcingumo (2015/2283(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[25]] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

- Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[16]] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

- Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[20]] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

- Pranešimas Žemės ūkio paskirties žemės Europos Sąjungoje koncentracijos padėtis. Kaip padėti ūkininkams įgyti galimybę naudotis žeme (2016/2141(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Maria Noichl (A8-0119/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- Pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos metinės ataskaitos (2016/2099(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba (COM(2016)0475[[10]] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

- Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[37]] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

- Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

- Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[32]] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

- Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[40]] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

- Pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[26]] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

- Pranešimas dėl Eurojusto 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[19]] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

- Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[21]] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0131/2017)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/1164, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimais (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas (COM(2016)0475[[04]] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

- Pranešimas dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (dabar – Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[28]] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

- Pranešimas dėl atokiausių regionų žvejybos laivynų valdymo (2016/2016(INI)) - PECH komitetas - Pranešėja: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (COM(2016)0475[[09]] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0140/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas (COM(2016)0475[[07]] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0141/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas (COM(2016)0475[[08]] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

- Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[39]] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (COM(2016)0475[[06]] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0144/2017)

- Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[11]] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[13]] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

- Pranešimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[38]] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

- Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[29]] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė (COM(2016)0475[[52]] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos (COM(2016)0475[[01]] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai (COM(2016)0475[[05]] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas (COM(2016)0475[[02]] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

- Pranešimas dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (COM(2016)0475[[53]] - C8-0338/2016 - 2016/2208(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

- Pranešimas dėl metinio pranešimo dėl 2015 m. EIB finansinės veiklos kontrolės (2016/2098(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti António Marinho e Pinto imunitetą (2016/2294(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Danijos Karalystės ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projekto (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Ildikó Gáll-Pelcz Audito Rūmų nare (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

Teisinė informacija - Privatumo politika