Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 april 2017 - Bryssel

12. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

ITRE, JURI, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Finland – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (COM(2017)0157 - C8-0131/2017 - 2017/2058(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA

- Utkast till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av samförståndsavtalet mellan Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa och Eurojust (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

JURI, CONT

- Förslag till anslagsöverföring DEC 6/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0016/2017 - C8-0133/2017 - 2017/2060(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott, betänkanden:

- Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Kosovo (2016/2314(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

- Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Serbien (2016/2311(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: David McAllister (A8-0063/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av Minamatakonventionen om kvicksilver (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)) - utskottet ENVI - Föredragande: Stefan Eck (A8-0067/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer (COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

- Betänkande om genomförandet av gruvavfallsdirektivet (2006/21/EG) (2015/2117(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: György Hölvényi (A8-0071/2017)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021, avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2014–2021, tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge samt tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island (06679/2016 - C8-0175/2016 - 2016/0052(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: David Borrelli (A8-0072/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[17]] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[35]] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

- Betänkande om EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn (2016/2140(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin (numera Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning) (Cepol) för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[27]] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[24]] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[47]] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[18]] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[15]] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[31]] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[22]] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[41]] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[45]] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[44]] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Max Andersson (A8-0097/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[23]] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[14]] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[30]] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[36]] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Max Andersson (A8-0102/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[46]] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[42]] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[34]] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[33]] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[43]] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[48]] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[12]] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[50]] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

- Betänkande om årsrapporten 2014 om subsidiaritet och proportionalitet (2015/2283(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[25]] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[16]] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[20]] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

- Betänkande om nuläget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur kan man förenkla tillgången till mark för jordbrukare? (2016/2141(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Maria Noichl (A8-0119/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- Betänkande om årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (2016/2099(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten (COM(2016)0475[[10]] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[37]] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2015 (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[32]] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[40]] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[26]] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[19]] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[21]] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0131/2017)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt IV – domstolen (COM(2016)0475[[04]] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (numera Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån) (Frontex) för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[28]] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

- Betänkande om förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena (2016/2016(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (COM(2016)0475[[09]] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0140/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt VII – Regionkommittén (COM(2016)0475[[07]] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0141/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen (COM(2016)0475[[08]] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[39]] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (COM(2016)0475[[06]] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0144/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[11]] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[13]] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[38]] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[29]] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2015: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (COM(2016)0475[[52]] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan (COM(2016)0475[[01]] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt V – revisionsrätten (COM(2016)0475[[05]] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt I – Europaparlamentet (COM(2016)0475[[02]] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

- Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2015 (COM(2016)0475[[53]] - C8-0338/2016 - 2016/2208(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

- Betänkande om årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2015 (2016/2098(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

- Betänkande om begäran om upphävande av António Marinho e Pintos immunitet (2016/2294(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Konungariket Danmark och Europol (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

- * Betänkande om nomineringen av Ildikó Gáll-Pelcz till ledamot av revisionsrätten (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy