Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 26. april 2017 - Bruxelles

13. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden april II 2017 (PE 603.274/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Onsdag

Formanden foreslog efter høring af de politiske grupper følgende ændring til det endelige forslag til dagsorden:

- Der ville blive byttet rundt på andet og tredje punkt på dagsordenen, således at redegørelsen ved Kommissionen om "Beslutning vedtaget om en europæisk søjle for sociale rettigheder og tilknyttede initiativer"(punkt 14 i PDOJ) ville blive andet punkt på dagsordenen efter redegørelsen ved Kommissionen om "Situationen i Ungarn" (punkt 103 i PDOJ).

Parlamentet godtog denne ændring.

- Anmodning fra S&D-Gruppen om at slutte forhandlingen om redegørelsen ved Kommissionen om "Situationen i Ungarn" (punkt 103 i PDOJ) af med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat til afstemning i mødeperioden maj I.

Talere: Gianni Pittella for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen, Marek Jurek, der talte imod anmodningen og Marie-Christine Vergiat, der anmodede om, at der blev sendt en mission til Ungarn (formanden præciserede, at forsamlingen kun skulle udtale sig om dagsordenen).

S&D-Gruppens anmodning godkendtes.

- Anmodning fra ENF-Gruppen om at opføre en "Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik" om situationen for koptere i Egypten efter forhandlingen om "Status i Tyrkiet, navnlig med hensyn til folkeafstemningen om forfatningen" (punkt 36 i PDOJ). Forhandlingen om betænkning af Mircea Diaconu (A8-0340/2016) om "Europæisk år for kulturarv" ville blive udsat til mødeperioden maj I.

Talere: Franz Obermayr for ENF-Gruppen, der begrundede anmodningen, Cristian Dan Preda der foreslog, at forhandlingen skulle omhandle situationen for kristne i hele Mellemøstregionen, og at den skulle finde sted i maj I-mødeperioden, Franz Obermayr, der bekræftede sin gruppes anmodning, Peter van Dalen og Victor Boştinaru.

Parlamentet forkastede ved afstemning ved navneopråb anmodningen (101 for, 300 imod, 30 hverken/eller).

Formanden præciserede, at Formandskonferencen ville træffe beslutning om en eventuel opførelse af emnet på dagsodenen for maj I-mødeperioden. Han lovede at han, når han den efterfølgende dag skulle mødes med Egyptens stormufti, ville overbringe Europa-Parlamentets holdning, der ønsker at fremme tolerance og dialog mellem religioner.

Torsdag

Formanden oplyste, at Gilles Lebretons betænkning om "Anmodning om ophævelse af António Marinho e Pintos immunitet" (A8-0163/2017) og indsigelsen imod "Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer" ville blive opført under afstemningstiden.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik