Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 26. huhtikuuta 2017 - Bryssel

13. Käsittelyjärjestys
Sanatarkat istuntoselostukset

Huhtikuun II 2017 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 603.274/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Keskiviikko

Poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdotti seuraavaa muutosta lopulliseen esityslistaluonnokseen:

- Esityslistaluonnoksen toisen ja kolmannen kohdan paikkoja vaihdetaan siten, että komission julkilausuma "Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista ja työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskevasta aloitteesta tehty päätös"(lopullisen esityslistaluonnoksen 14 kohta) siirretään toiseksi kohdaksi komission julkilausuman "Unkarin tilanne" jälkeen (lopullisen esityslistaluonnoksen 103 kohta).

Parlamentti hyväksyi muutoksen.

- S&D-ryhmä pyysi, että komission julkilausumasta "Unkarin tilanne" (lopullisen esityslistaluonnoksen 103 kohta) käytävän keskustelun päätteeksi jätettäisiin päätöslauselmaesitykset, joista toimitettaisiin äänestys toukokuun I istuntojaksolla.

Puheenvuorot: Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, Marek Jurek, joka vastusti pyyntöä, ja Marie-Christine Vergiat, joka pyysi lähettämään Unkariin valtuuskunnan (puhemies huomautti, että keskustelua käydään ainoastaan esityslistasta).

S&D-ryhmän pyyntö hyväksyttiin.

- ENF-ryhmä pyysi, että esityslistalle otettaisiin komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Egyptin koptien tilanteesta sen jälkeen, kun on käyty keskustelu Turkin tilanteesta ja erityisesti perustuslakikansanäänestyksestä (lopullisen esityslistaluonnoksen 36 kohta). Keskustelua Mircea Diaconun mietinnöstä (A8-0340/2016) aiheesta "Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi" lykättäisiin toukokuun I istuntoon.

Puheenvuorot: Franz Obermayr ENF-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, Cristian Dan Preda, joka ehdotti keskustelua koko Lähi-idän alueen kristittyjen tilanteesta toukokuun I istuntojaksolla, Franz Obermayr, joka vahvisti ryhmänsä pyynnön, Peter van Dalen ja Victor Boştinaru.

Parlamentti hylkäsi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (101 puolesta, 300 vastaan, 30 tyhjää).

Puhemies totesi, että puheenjohtajakokous päättää tämän asian mahdollisesta ottamisesta toukokuun I istuntojakson esityslistalle. Hän ilmoitti tapaavansa huomenna Egyptin suurmuftin ja sitoutui välittämään tälle Euroopan parlamentin kannan puolustaa suvaitsevaisuutta ja vuoropuhelua uskontojen välillä.

Torstai

Puhemies ilmoitti, että äänestyksiin lisätään Gilles Lebretonin mietintö "António Marinho e Pinton koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö" (A8-0163/2017) ja vastalause, joka koskee aihetta "Komission delegoitu asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen III muuttamisesta".

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö