Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. április 26., Szerda - Brüsszel

13. Ügyrend
Szó szerinti jegyzőkönyv

Kiosztották a 2017. áprilisi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 603.274/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Szerda

A képviselőcsoportokkal folytatott konzultációt követően az elnök az alábbi módosításokat javasolja a végleges napirendtervezethez:

- A napirend második és harmadik pontjának megcserélése oly módon, hogy A szociális jogok európai pilléréről és a munka és a magánélet közötti egyensúlyra vonakozó kezdeményezésről elfogadott határozatról” szóló bizottsági nyilatkozat (PDOJ, 14. pont) a második pont legyen A magyarországi helyzetről” szóló bizottsági nyilatkozatot követően (PDOJ, 103. pont).

A Parlement egyetértését fejezi ki e módosítással kapcsolatban.

- Az S&D képviselőcsoport kérése, hogy A magyarországi helyzetről” szóló bizottsági nyilatkozatról (PDOJ, 103. pont) folytatott vitát állásfoglalási indítványok előterjesztésével zárják le, amelyeket a májusi I. ülésen bocsátanának szavazásra.

Felszólal: Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, Marek Jurek, a kérés ellen, és Marie-Christine Vergiat, aki kéri, hogy küldjenek egy küldöttséget Magyarországra (az elnök kifejti, hogy az ülés kizárólag a napirenddel foglalkozik).

Az S&D képviselőcsoport kérését elfogadják.

- Az ENF képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy vegyék fel a napirendi pontok közé a Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az egyiptomi koptok helyzetéről szóló nyilatkozatát az alábbi vitát követően: A törökországi helyzet jelenlegi állása, különös tekintettel az alkotmányos népszavazásra (PDOJ, 36. pont). Mircea Diaconu (A8-0340/2016) jelentése a kulturális örökség európai évéről a májusi I. ülésre kerülne át.

Felszólal: Franz Obermayr, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, Cristian Dan Preda, aki javasolja, hogy ez a vita a Közel-Kelet valamennyi régiójában élő keresztények helyzetével foglalkozzon, és a májusi I. ülésen kerüljön rá sor. Franz Obermayr, aki megerősíti képviselőcsoportja kérését, Peter van Dalen és Victor Boştinaru.

Név szerinti szavazás (101 mellette, 300 ellene, 30 tartózkodás), a parlament elutasítja a kérést.

Az elnök kifejti, hogy az Elnökök Értekezlete határoz e témának a májusi I. ülés napirendi pontjai közé történő esetleges felvételéről. Ígéretet tesz, hogy közvetíti az egyiptomi főmuftinak – akivel holnap találkozik – a Parlament álláspontját, amely a vallások közötti tolerancián és párbeszéden alapul.

Csütörtök

Az elnök tájékoztat, hogy Gilles Lebreton jelentése António Marinho e Pinto mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (A8-0163/2017) és a Bizottságnak az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról szóló felhatalmazáson alapuló rendeletével szemben emelt kifogás bekerül a szavazások órájába.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat