Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 26. aprīlis - Brisele

13. Darba kārtība
Stenogramma

Bija izdalīts 2017. gada aprīļa otrās sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 603.274/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Trešdiena

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām priekšsēdētājs ierosināja šādas izmaiņas galīgajā darba kārtības projektā:

- Darba kārtības otrais un trešais punkts tiek apmainīti vietām, un tādējādi Komisijas paziņojums par lēmumu, kas pieņemts par Eiropas sociālo tiesību pīlāru un darba un privātās dzīves līdzsvarošanas iniciatīvu, (GDKP 14. punkts) darba kārtībā būs otrais punkts pēc Komisijas paziņojuma par stāvokli Ungārijā (GDKP 103. punkts).

Parlaments šīm izmaiņām piekrita.

- S&D grupas pieprasījums noslēgt debates par Komisijas paziņojumu par stāvokli Ungārijā (GDKP 103. punkts), iesniedzot rezolūciju priekšlikumus, par kuriem tiks balsots maija pirmajā sesijā.

Uzstājās Gianni Pittella S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Marek Jurek, iebilstot pret pieprasījumu, un Marie-Christine Vergiat, kas prasīja nosūtīt uz Ungāriju misiju (priekšsēdētājs norādīja, ka plenārsēdē tiks pausts viedoklis tikai par darba kārtību).

S&D grupas pieprasījums tika apstiprināts.

- ENF grupas pieprasījums iekļaut darba kārtībā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par koptu stāvokli Ēģiptē pēc debatēm par stāvokli Turcijā, jo īpaši saistībā ar konstitucionālo referendumu, (GDKP 36. punkts). Debates par Mircea Diaconu ziņojumu par Eiropas kultūras mantojuma gadu (A8-0340/2016) tika pārceltas uz maija pirmo sesiju.

Uzstājās Franz Obermayr ENF grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Cristian Dan Preda, ierosinot šīs debates sarīkot par kristiešu stāvokli visā Tuvo Austrumu reģionā un noturēt tās maija pirmajā sesijā, Franz Obermayr, apstiprinot savas grupas pieprasījumu, Peter van Dalen un Victor Boştinaru.

Balsojot pēc saraksta (101 par, 300 pret, 30 atturas), Parlaments noraidīja pieprasījumu.

Priekšsēdētājs norādīja, ka Priekšsēdētāju konference lems par temata iespējamu iekļaušanu maija pirmās sesijas darba kārtībā. Viņš apņēmās informēt Ēģiptes lielmuftiju, ko plānoja satikt nākamajā dienā, par Eiropas Parlamenta nostāju, proti, par to, ka tas atbalsta iecietību un dialogu starp dažādu reliģiju pārstāvjiem.

Ceturtdiena

Priekšsēdētājs informēja, ka balsošanas laikā tiks iekļauts Gilles Lebreton ziņojums par pieprasījumu atcelt António Marinho e Pinto imunitāti (A8-0163/2017) un iebildums attiecībā uz Komisijas deleģētā regulu, ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika