Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 kwietnia 2017 r. - Bruksela

13. Porządek obrad
Pełne sprawozdanie

Rozdano końcowy projekt porządku obrad drugiej sesji kwietniowej w 2017 r. (PE 603.274/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Środa

W wyniku konsultacji z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował następującą zmianę do końcowego projektu porządku obrad:

- Zostanie odwrócona kolejność drugiego i trzeciego punktu porządku obrad w taki sposób, że oświadczenie Komisji w sprawie decyzji przyjętej w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych i inicjatywy na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (punkt 14 PDOJ) stanie się drugim punktem po oświadczeniu Komisji w sprawie sytuacji na Węgrzech (punkt 103 PDOJ).

Parlament wyraził zgodę na tę zmianę.

- Wniosek grupy S&D mający na celu zamknięcie debaty nad oświadczeniem Komisji w sprawie sytuacji na Węgrzech (punkt 103 PDOJ) złożeniem projektów rezolucji, które zostaną poddane pod głosowanie na pierwszej sesji majowej.

Głos zabrali: Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który uzasadnił wniosek, Marek Jurek, przeciwko wnioskowi, i Marie-Christine Vergiat, z wnioskiem o wysłanie misji na Węgry (Przewodniczący wyjaśnił, że zgromadzenie plenarne wyrazi swoje stanowisko jedynie w sprawie porządku obrad).

Wniosek grupy S&D został zatwierdzony.

- Wniosek grupy ENF mający na celu wpisanie do porządku obrad oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie sytuacji Koptów w Egipcie po debacie w sprawie aktualnej sytuacji w Turcji, w szczególności w odniesieniu do referendum konstytucyjnego (punkt 36 PDOJ). Debata w sprawie sprawozdania Mircey Diaconu (A8-0340/2016) w sprawie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego zostałaby przeniesiona na pierwszą sesję majową.

Głos zabrali: Franz Obermayr w imieniu grupy ENF, który uzasadnił wniosek, Cristian Dan Preda, z wnioskiem, by debata ta została poświęcona sytuacji chrześcijan w całym regionie Bliskiego Wschodu i odbyła się w trakcie pierwszej sesji majowej, Franz Obermayr, który potwierdził wniosek swojej grupy, Peter van Dalen i Victor Boştinaru.

W GI (101 głosów za, 300 przeciw, 30 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Przewodniczący wyjaśnił, że Konferencja Przewodniczących zadecyduje o ewentualnym włączeniu tego tematu do porządku obrad pierwszej sesji majowej. Zobowiązał się do przekazania wielkiemu muftiemu Egiptu, z którym spotka się w dniu jutrzejszym, stanowiska Parlamentu Europejskiego, które niesie przesłanie tolerancji i dialogu między religiami.

Czwartek

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie Gilles'a Lebretona w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Antonia Marinho e Pinto (A8-0163/2017) i sprzeciw dotyczący rozporządzenia delegowanego Komisji zmieniającego załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych zostaną włączone do tury głosowań.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności