Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 april 2017 - Bryssel

13. Arbetsplan
Fullständigt förhandlingsreferat

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna april II 2017 (PE 603.274/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Onsdag

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändring av det slutgiltiga förslaget till föredragningslista:

- Den andra och den tredje punkten på föredragningslistan skulle byta plats så att kommissionens uttalande om ”Beslut antaget om den europeiska pelaren för sociala rättigheter och därmed relaterade initiativ” (punkt 14 i PDOJ) behandlas som andra punkt efter kommissionens uttalande om ”Situationen i Ungern” (punkt 103 i PDOJ).

Parlamentet godkände denna ändring.

- S&D-gruppen hade begärt att debatten om kommissionens uttalande om ”Situationen i Ungern(punkt 103 i PDOJ) skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag som skulle gå till omröstning under sammanträdesperioden maj I.

Talare: Gianni Pittella för S&D-gruppen motiverade begäran; Marek Jurek invände mot begäran; Marie-Christine Vergiat begärde att en delegation skulle sändas till Ungern (talmannen klargjorde att församlingen endast skulle yttra sig om föredragningslistan).

S&D-gruppens begäran godkändes.

- ENF-gruppen hade begärt att det på föredragningslistan skulle införas en punkt med ”Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om kopternas situation i Egypten, efter debatten om ”Läget i Turkiet, särskilt med avseende på folkomröstningen om en ny grundlag” (punkt 36 i PDOJ). Debatten om betänkandet av Mircea Diaconu (A8-0340/2016) om Europaåret för kulturarv skulle skjutas upp till sammanträdesperioden maj I.

Talare: Franz Obermayr för ENF-gruppen motiverade begäran; Cristian Dan Preda föreslog att den berörda debatten skulle behandla situationen för kristna i hela Mellanöstern och hållas under sammanträdesperioden maj I; Franz Obermayr bekräftade begäran från sin grupp; Peter van Dalen och Victor Boştinaru.

Parlamentet förkastade begäran genom omröstning med namnupprop (101 röster för, 300 emot, 30 nedlagda röster).

Talmannen förtydligade att talmanskonferensen skulle besluta om ett eventuellt införande av detta ämne på föredragningslistan för sammanträdesperioden maj I. Han åtog sig att han vid sitt möte följande dag med Egyptens stormufti skulle framföra Europaparlamentets ståndpunkt som innebär tolerans och dialog mellan religioner.

Torsdag

Talmannen meddelade att betänkandet av Gilles Lebreton om ”Begäran om upphävande av António Marinho e Pintos immunitet (A8-0163/2017) och invändningen mot Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet skulle gå till omröstning.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy