Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 26 април 2017 г. - Брюксел

15. Прието решение относно Европейския стълб на социалните права и инициативата за равновесие между професионалния и личния живот (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Прието решение относно Европейския стълб на социалните права и инициативата за равновесие между професионалния и личния живот (2017/3020(RSP))

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) и Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Ulrike Trebesius, от името на групата ECR, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, David Casa, Jutta Steinruck, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Thomas Mann, Jadwiga Wiśniewska, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Arena, João Pimenta Lopes, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Констадинка Кънева, Heinz K. Becker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marju Lauristin, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman и Rosa Estaràs Ferragut.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor и Julie Ward.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann и Maria Grapini.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията)

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
председател

Правна информация - Политика за поверителност