Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες

15. Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και την πρωτοβουλία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και την πρωτοβουλία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (2017/3020(RSP))

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Οι Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ulrike Trebesius, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, David Casa, Jutta Steinruck, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Thomas Mann, Jadwiga Wiśniewska, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Arena, João Pimenta Lopes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Heinz K. Becker, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marju Lauristin, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman και Rosa Estaràs Ferragut.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor και Julie Ward.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Thomas Mann και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής)

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου